ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Kåsa
Gård nr. 136 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 27.08.2021


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Gamle Kåsa
Utskilt fra N. Limi skog.

Kåsa ligger ca. 190-210 m.o.h.

Gården grenser i nord til Limi-plassen Kollabånn og Rising-plassen Sætret. Ellers er den omringet av Limi skog.

Ingen registrerte oldtidsfunn. Heller ingen gravhauger.

Oluf Rygh.
Kåsa er et vanlig navn på en rydningsplass i nyere tid (1530 - ). Navnet Kåsa kommer av det gammelnorske ordet
Kos
, som betyr dynger eller hauger av tregreiner etter rydding.

Kåsa ble trolig ryddet rundt 1730 av Arnt Mathiasen. Se nedenfor.

Brukerne av Kåsa hadde tidligere beiterett på Røsakerseter og høstseter på ”Kjærrasæteret”, som lå ved Skisjø.
Disse setrene var det flere gårder som delte, bl.a. Høymyr og Røsakergårdene.


Kåsa 1
Gammelt løpenr. 449. Siden Norges matrikkel 1889: 136/1.

Landskyld 1801: 3 skind (1/4 hud). Gjerpens minste matrikkelgård (navnegård).


Kåsa ble i mange år brukt som seter for Berg(5). Foto innsendt av Gregorius Skilbred.

Kvinnen til høyre er gamle Hanna Karoline Berg, enka etter "Jussen Berg". Hun er Gard Strøms oldemors søster. Maren Rui fortalte at hun
kunne kjenne henne igjen "på laget." Bildet er trolig tatt på 1940/50-tallet.


Arbeider, husmann
Arnt Mathiasen
Br. ca. 1730.
 

Besiktigelse af Kaasen ”udj SætterMarken beliggendis” i 1735 (avskrift Jan Christensen).

Dend anden plads beboes af Arnt Mathiasen, hvoraf de 2/3 parter ogsaa hører her til S. Limi, men dend 1/3 del til N. Limi, derpaa befandtis. 1 Stuehuus med afskiødt kaave, skorsteen og 2de smaae Vinduer udj, tæket med Kløvringer. 1 Ladde med Laave, tæcket med spoen og tildels med Køvringer samt grane bark, 1 lidet fæehuus tæket med Kløvringer alle udj temmelig god stand. Kand saae 3 qvartel haure og 1 qvartel byg og fødde kun 1 Koe, giver i aarlig afgift til 1 Spd. Jens Jensen reserverede sig Fogdens Ræt til disse 2de pladsers fulde Eyendom, i fald det icke skulde befinds saaledis Rigtig, som angivet er, enn dend 1/3 part, som skulle tilhøre N. Limi, og videre var her ey at beskrive.

Arbeider, husmann
Anders Thorsen
fra Roligheten nedre under Sneltvedt dpt. 10/5-1711 bg. 1/3-1778. ”Anders Thorsen f. Limie ejet 67 aar.”, s.a. Thor Andersen.
g1g 8/10-1739 m. Anne Paulsdatter f. ca. 1711 bg. 13/8-1758. ”Anders Thorsens kone 47 aar.”, d.a. Paul NN.
g2g 18/11-1758 m. Helvig Halvorsdatter f. ca. 1714?
1. Paul Andersen dpt. 18/10-1739 g.m. Ingeborg Isaksdatter. Se Familie 23 - Kleiva 1784.
2. Margrete dpt. 1742 bg. 5/7-1744. ”Anders Torsøns Margrete, 2 aar.”
3. Margrete dpt. 19/4-1745 bg. 2/5-1745. ”Anders Torssøns Margrete, 2 uger.”
4. Siri Andersdatter dpt. 2/10-1746. Tjente hos Christian Limi i 1779.
Fadder i 1768. Da ugift.
5. Thor dpt. 25/1-1750 bg. 2/7-1750. ”Anders Thorsens s. Thor 1/2 aar.”

6. Engebret dpt. 16/5-1751.
7. Anders dpt. 24/6-1754 bg. 24/9-1769. ”Anders Thorsens s. Anders 15 aar.”
Barn i 2. ekteskap:
8. Thor Andersen dpt. 24/5-1761. Se nedenfor.
Br. ca. 1750.

F.f. Anders Torssøns Poul: Tomas Limieje, Lars Rising, Søren Sneltved, Tomas Limis qde., Margit ------.

F.f. Anders Torssøns Margrete: Henric Rolighed, Erik Torssøn, Lars Rising, Henric Roligheds qde., Anne Eriksdatter.
F.f. Anders Thorsens barn Siri: Ener Torsens kone, Aslou Eriksdatter, Rasmus Nilsen, Knud Pedersen.
F.f. Anders Thorsens db.
Thor: Hans Gaupaasens kone, Aslou Eriksdtr., Henrich Thorsen, Even Haavorsen.
F.f. Anders Thorsens db.
Engebret fra Limie Ejet: Henrich Roligheds kone, Kisten Arntsdatter, Christen Olsen, Even Haavordsen.
F.f. Anders Thorsens db.
Anders fra Limie Ejet: Erik Thorsens kone, Karen Hansdtr., Lars Pedersen, Henrich Rolighed.
F.f. Anders Thorsens db.
Thor fra Limie Ejet: Aslak Bergs kone, Kisten Hansdtr., Henrich Thorsen, Erik Thorsen, Even Halvorsen.

Det førstefødte barnet her, Paul ble døpt samme dag som foreldrene giftet seg.

Innerst her i 1762: Margrethe Thorsdatter (hans søster). 

9/4-1779               ANDERS THORSSEN          Bamble skifteprot. nr. 9, side 668a.
Kaasa                     Arvinger: Enka Helvig Halvorsdatter og Anders Thorssens 2 kull barn:
u/Nordre Limi 
                               1. Av 1.ekteskap med Anne Poulsdtr., 2 barn:
                                   a. Poul Anderssen, myndig, bor på Bratsbergkleiva.
                                   b. Sigrid (Siri) Andersdtr. over 30 år, tjener hos Christian Limi.
                               2. Av 2.ekteskap med Helvig Halvorsdtr. 1 barn:
                                   c. Thor Anderssen 18 år.
Laugverge for enka: Alf Torgeirssen Settre.
Formynder for Sigrid blev hennes husbond Christian Limi.
      ----”----   -”- Thor blev også Christian Limi.
Brt: 15 - 1 - 16
Net:  0 - 1 - 16.

Arbeider, husmann
Thor Andersen
herfra dpt. 24/5-1761, s.a. Anders Thorsen Kaasa.
g. 1/6-1779 m. Helge Andersdatter f. ca. 1757 d. 11/5-1832 på Olaskås under Dolva i Melum, Solum pr.gj.
1. Helvig dpt. 20/6-1779 bg. 19/9-1779. ”Thor Andersens d. Helvig 1/4 aar.”
2. Helvig dpt. 11/3-1781 bg. 20/5-1781. ”Thor Andersens d. Helvig 10 uger.”
3. Hans Thorsen dpt. 16/9-1783.
4. Anders Thorsen dpt. 5/6-1786 i Gjerpen g. i Solum 28/2-1819 m. Karen Marie Engebretsdatter dpt. 13/4-1797 fra Valestrand under Valen i Melum.
5. Henrik Thorsen dpt. 13/2-1791 i Solum g. i Solum 27/3-1825 m. Anne Jonsdatter f. ca. 1798.
6. Aslaug Thorsdatter dpt. 1/9-1993 i Solum g. i Solum 13/6-1816 m. Nils Pettersen Ramshart dpt. 8/10-1786.
7. Halvor dpt. 21/1-1798 i Solum bg. 23/6-1799 i Melum. ”
Halvor Torsen under Dolva 1 aar.”
8. Halvor Thorsen dpt. 24/8-1800 i Solum g. i Solum 9/6-1831 m. Karen Cecilie Haraldsdatter f. ca. 1808.
Br. 1779.

F.f. Thor Andersens pb. Helvig fra Limie Ejet: Tormoe Jonsens kone, Gunbiør Hansdatter, Svend Røsager, Tormoe Jonsen, Ole Hansen.
F.f. Thor Andersens pb. Helvig fra Limie Ejet: Tormoe Jonsens kone, Siri Andersdatter, Tormoe Jonsen, Søren Hansen, Ole Olsen.
F.f. Thor Andersens db. Hans fra Riising Ejet: Tormoe Jonsens kone, Ranghild Tostensdatter, Christopher Tveten, Søren Røsager, Ole Olsen.
F.f. Thor Andersens db. Anders fra Limie Ejet: Tormoe Jonsens enke, Siri Andersdtr., Ole Hansen, Ole Rønningene.
F.f. Et Drengebarn kaldet Henrich, foreldre Thor Hansen under Dolva og Helgie Andersdatter. Faddere: Gunille Thorsdatter Dolva, Kisti Poulsdatter, Jon Michelsen, Anders Halvorsen Dolva.
F.f. Et Pigebarn kaldet Aslau, foreldre Thor Andersen under Dolva og Helgie Andersdatter: Giertrud Laersdatter, Kari Poulsdatter, Ole Michelsen Dolva, Anders Andersen Valen, Thor Guttormsen.
F.f. Et Drengebarn kaldet Halvor, foreldre Thor Halvorsen under Dolva og Helgie Andersdatter: Marthe Maria Sørensdatter, Kisti Larsdatter, Lars Knudsen, Hans Isachsen, Halvor Isachsen.
F.f. Et Drengebarn kaldet Halvor, foreldre Thor Andersen und: Dolva og Helje Andersdatter: Kari Poulsdatter, Anna Guttormsdatter, Ole Andersen, Isach Olsen, Hans Jonsen.

Denne familien flyttet til Solum prestegjeld i ca. 1787, hvor de i 1801 bodde på en husmannsplass under Dolva i Melum.

Arbeider, husmann, siden selveier
Jan Fredriksen Kaasa
fra Flittig under Mo dpt. 30/8-1750 d. 12/3-1822 på Kåsa, s.a. Fredrik Hansen.
g. 16/9-1775 m. Anne Torstensdatter fra Løvås under Rising f. ca. 1756 i Tinn? d. 28/1-1827 på Kåsa, d.a. Torsten Johnsen.
1. Jon Jansen dpt. 26/3-1775 d. 20/10-1826 på Kåsa. Ugift. Bodde hjemme.
2. Aagot Jansdatter dpt. 26/1-1777 g. 14/12-1798 m. Halvor Thorbjørnsen. Se Familie 12 - Fossum 1801.
3. Fredrik Jansen dpt. 12/10-1783 g. i Solum 18/7-1808 m. Ingeborg Kirstine Nilsdatter. Fredrik var i 1801 i tjeneste hos Anders Nilsen Limi på nordre Limi.
4. Ole Jansen dpt. 17/5-1787. Se nedenfor.
5. Hans Jansen dpt. 26/8-1792. Konfirmert 1809.
6. Kirsti Jansdatter dpt. 12/6-1796 g. 5/1-1826 m. Tormod Hansen. Se Gaupåsen nedre under Frogner.
7. Halvor Jansen dpt. 26/7-1801. Bodde på N. Brekkejordet. Se Familie 32 - N. Brekke 1845.
Bruker ca. 1787, eier fra 1807.

F.f. Jan Friderichsens db. Jon: Friderich Hansens enke, Maria Friderichsdtr., Alf Sæteret, Hans Friderichsen.
F.f. Jan Friderichsens pb. Ogoth: Maria Friderichsdtr., Ogoth Tostensdtr., Tosten Jonsen, Tormoe Jonsen.
F.f. Jan Friderichsens søn Friderich fra Løvaas under Riising: Tormoe Jonsens enke, Aslov Jørgensdtr., Sigur Aamoth, Jacob Olsen, Ole Asbiønsen.
F.f. Jan Friderichsens db. Ole u/N.Limie: Maria Friderichsdtr., Ragnhild Tostensdtr., Tosten Højelie, Aslak Rasmusen.

F.f. Jan Fridericssøns db.
Hans u/Nordre Limie: Torjer Sæteres k., Abigael Andersdatter, Ole Asbiørnssøn, Ole Hanssøn, Haavold Alfssøn.
F.f. Jan Friderichssøns Kirsten u/N.Limie:  Torjer Sæterets k., Helje Olesdtr., Nils Nilssøn, Aslach Rasmussøn, Engelbert Christenssøn.
F.f. Jan Fridericssøns Halvor u/N.Limie: Engelbert Christenssøns k., Ingebor Jørgensdtr., Engelbert Christenssøn, Halvor Torbjørnssøn, Frideric Janssøn.

Fra Tinglysingsprotokollen: ”Skjøde fra Jahn Fredriksen til Ole Jahnsen, dat. 4., tinglyst 12. febr. 1812.”

G.br., selveier
Ole Jansen Kaasa
herfra dpt. 17/5-1787 d. 13/3-1860 i Oredalen.
g. 19/6-1818 m. Guro Olsdatter fra Hobek under Rising dpt. 22/2-1795 d. 13/1-1869 i Oredalen, d.a. Ole Asbjørnsen Hobæk.
Forlovere: "Jørgen Olsen Hobek, Niels Abrahamsen Sneltvedt."
1. Jørgen Olsen f. 27/7-1818. Se nedenfor.
2. Anne Olsdatter f. 28/5-1820 d. 18/1-1857 på Kåsa. Døde av ”Galloperende Tæring.” Ugift.
3. Jan Olsen (Jan Olsen Kaasa) f. 13/3-1822. Utflyttet til Brevik 9/11-1838. "Jan Olsen Kaasa, 16 aar." Takk til Inger H. Borgan!
4. Maria Olsdatter ("Sakris Marja") f. 26/12-1824 g.m. Zacharias Nilsen. Se Kjær(1). Se også Karistua under Roligheten.
5. Maren Gurine Olsdatter f. 25/7-1827 g. 17/11-1857 m. Peder Pedersen fra Bratsbergkleiva f. ca. 1830, s.a. Peder Isaksen.
6. Olava Olsdatter f. 14/10-1829 g.m. Johannes Olsen fra Sørbø. Se Berg(5).
7. Kirstine Olsdatter f. 17/6-1832 g.m. Hans Isaksen. Se nedenfor.
8. Ole Olsen f. 27/12-1834. Se Oredalen under Sneltvedt.
9. Andreas Olsen f. 21/9-1838. Han skrev seg for  Andreas Oredalen. Se Oredalen under Sneltvedt.
Eier 1812.

F.f. Ole Jansen Kaasa og Guro Olsdatters Jørgen: Pige Maren Olsd. Hobek, p. Kirsti Jansd. Kaasa, Anders Olsen Hobek, Aslak Svendsen Høglie, Ole Olsen Hobek.
F.f. Ole Jansen Kaasa og Guro Olsdatters Anne: Pige Maria Olsd. Hobek, pige Kirsti Jansd. Kaasa, Anders Skilbred, Aslak Høgelie, Jørgen Hobek.
F.f. Ole Jansen Kaasa og Guro Olsdatter
s Jan: Pige Maria Olsd. Hobek, pige Kirsti Jansd. Kaasa, John Høgelie, Jørgen Torstensen Marker, Aslak Høgelie.
F.f. Ole Jansen Kaasa og Guro Olsdatter
s Maria: Niels Wattenbergs kone Kari Olsd, pige Gunhild Olsd. Hobek, Jørgen Olsen Hobek, Hans Olsen Sæteret, Halvor Olsen Hobek.
F.f. Ole Jansen Kaasa og Guro Olsdatter
s Maren Gurine: Tormod Hansens Kone Kikut, pige Gunhild Olsd. Hobek, Tormod Hansen Kikut, Jørgen Olsen Hobek, Aslak Svendsen Høglie. HD af Faderen selv.
F.f. Ole Jansen Kaasa og Guro Olsdatters Olava: Jørgen Hobeks kone, pige Gunhild Olsdatter Hobek, Jørgen O. Hobek, Tormod H. Gaupaasen, Halvor Jansen Kaasa. HD Faderen selv.
F.f. Ole Jansen Kaasa og Guro Olsdatters Kirstine: Kone Anne Olsd. Høgli, Pige Karen Jørgensd. Marker, Jørgen Olsen Hobek, Niels Nielsen Røsager, Ole Olsen Tveten. HD Ole Jahnsen Kaasen.
F.f. Ole Jansen Kaasa og Guro Olsdatters Ole: Maria Olsd. Mustvedt, P. Karen Aslaksd. Høglie, Aslak Svendsen ib., Jørgen Olsen Hobek, Kittil Nielsen Stulen.
F.f. Ole Jahnsen Kaasa af Limie og Guro Olsdatters Andreas: Halvor Olsen Mustvedt og Kone Maria Olsd., P. Ingeborg Olsd. Sætret, Jørgen Olsen Hobæk, Jørgen Olsen Kaasa. HD af Faderen.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

449

Kaasa

Ole Jansen

3 skind (1/4 hud)

0 daler - 2 ort - 23 skilling

Enka Guro bodde i 1865 på Oredalen hos sin sønn Ole.

Kilde: Fortalt til bygdebokkommiteen ca. 1950.
Ole Kaasa var nok en dugelig kokk for han ble mye benyttet som ”kjøgemester” i brylluper, gravferder og andre anledninger.
I brylluper på den tiden var det vanlig skikk å bruke hest og sadel når man skulle ri til og fra kirken. Ole hadde en blakk hoppe som ofte ble brukt som ridehest ved slike anledninger. Det var om og gjøre å komme først til bryllupsgården etter kirken så hoppa var vant til å sette i strak galopp straks den hørte felespill fra bryllupsgården.
En gang det var bryllup i Putten og Oles eldste datter Anne var gjest i bryllupet ble blakka sadlet opp og gjort klar og Anne hadde ikke før kommet opp i sadelen før det kunne høres felespill. Da hesten hørte musikken satte den opp farten og hoppet over grinda mellom Tveten og Putten og kom først til bryllupsgården.

Fra Tinglysingsprotokollen: ”Skjøde fra Ole Jahnsens enke Guro Olsdatter til sønnen Jørgen Olsen, dat. 11. mai, tingl. 14. mai 1866."

G.br., selveier
Jørgen Olsen Kaasa
herfra f. 27/7-1818, s.a. Ole Jansen Kaasa.
g. 23/2-1854 m. Maria Madsdatter fra Sørbø(2) f. 4/11-1832 d. 10/12-1875 på Tveten, d.a. Mads Pedersen Sørbø.
1. Karoline Augusta Jørgensdatter f. 13/6-1857 g.m. lærer Halvor Thorbjørnsen Kjær. Se Ødesneltvedt øvre.
2. Gusta Marie Jørgensdatter f. 6/1-1870.
3. Ole Jørgensen Kaasa f. 8/6-1862. Emigrerte til N. Amerika 20/8-1883. Bosatte seg i Amherst, Wisconsin.
Br. 1866.

Enka flyttet på sine gamle dager til Tveten under Rising og bodde sannsynligvis i Tveitstua. 

5/4-1873       JØRGEN OLSSEN KAASA    Bamble Skifteprot. nr. *)
Kaasa          - konkusbo -   Arvinger: Nevnes ikke.
Brt:   601 -  0
Gjeld: 899 - 78 (Insolvent)
Jordegods: Gd. Kaasa, solgt for 561 spd.
*) B: Gj 3 s.29-34b-38b-54-59b-62-87. C: Gj III s.90.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

449

Kaasa

Jørgen Olsen

0 daler - 3 ort - 13 skilling

Fra Tinglysingsprotokollen: ”Auktionsskjøde til Hans Isaksen, dat. 2., tinglyst 3. aug. 1895."

G.br., selveier

Hans Isaksen
fra Røsaker(3) f. 30/4-1825 d. 1910, s.a. Isak Hansen Røsager.
g. 18/7-1860 m. Kirstine Olsdatter herfra f. 17/6-1832, d.a. Ole Jansen Kaasa.
Br. 1895. Se Bugot under Sneltvedt.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

136

1

449

Kaasa

Kaasa

Hans Isaksen

0 - 2 - 23

1 mark 81 øre

Fra Tinglysingsprotokollen: ”Skjøde fra Hans Isaksen til Rollef Kristiansen for 4000 kr., dat. og tingl. 3. aug. 1895."

Selveier
Rollef Kristiansen
fra Bø i Telemark.
Br. 1895.

Fra Tinglysingsprotokollen: ”Skjøde fra Rollef Christiansen til August J. Berg for kr. 5000.-, datert 7. des. 1901, tingl. 15. jan. 1902."

G.br., selveier
August Martinius Johannesen Berg (Jussen Berg) fra Berg(5) f. 15/1-1863 på Sørbø d. 12/2-1950.
Br. 1901. Se Berg(5).

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

136 

1

Kaasa

Kaasa

August J. Berg

1 mark 81 øre

Fra Tinglysingsprotokollen:
Skylddelingsforretning, avholdt 27. aug., tingl. 5. sept. 1923, hvorved til Otto E. Oredalen og Arthur Sølland er utskilt bnr 2 "Høgheim" av skyld 0 mark 02 øre."
"Veirett for bnr 2 ifølge skjøte paa nevnte bruk, tinglyst 19/12-1923."

Fra Tinglysingsprotokollen:
Erklæring om at dette bruk er solgt ved tvangsauksjon og antagelsen av budet stadfestet., dat. 12/7-1933, tingl. 17/7-1933."
"Auksjonssjøte til Johannes Berg for kr. 5500.-, datert 27/9-1934, tingl. 28/9-1934."

G.br., selveier

Johannes J. Berg
fra Berg(5) f. 14/5-1904 d. 14/6-1986 på Berg, s.a. August J. Berg.
Br. 1934. Se Berg(5).

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

136 

1

Kåsa

Johannes Berg

1 mark 79 øre

136 2 Høgheim (hytte) Erling Ballestad og Asbjørn Ballestad 0 mark 02 øre

Selveier
Gunnar Berg
fra Berg(5) f. 1943.
Br. 1974. Se Berg(5).

Selveier
Gisle Berg fra Berg(5) f. 1981.
Br. 2003. Se Berg(5).

Innhuset i Kåsa var ca. 266 år gammelt da det ble kontrollert nedbrent i 1996.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2013. Veien på kartet er Siljanveien.

(C) Gard Strøm.