ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Rising
Gård nr. 58 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 11.05.2013


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.


Kikut - Løvås - Seut
Gnr. 137 - bnr 12. Gammelt løpenr. 459a. Husmansplass under S. Rising.

Gammelnorsk: ”Lauffáss”. Et småbruk fra gammelnorsk tid som ble liggende øde i mange år etter
Svartedauen. Gjenryddet 1734/35 og ble først kalt "Seeud".

Løvås ("Seut") fikk løpenr. 459a (2 skinn) og Kikut 459b (3 skinn).

Landskyld 1801: 2 skinn.Løvås. Foto: Karl Sigvart Arnesen 2011.


Adresse 2020: Siljanv. 413, 3719 Skien.

Løvås ligger 270 m.o.h.

Husmannsplassene under S. Rising var:
Sætre m/Høgås, Tveten m/Tveitstua, Stulen, Holmen, Kittilsrød, Hobek, Puttekås, Puttedalen, Kikut og Løvås.

Disse små plassene ligger langs den nåværende Siljanveien og Gamle Kikutvei. De ble i 1819 samlet under en ny
matrikkel-gård, kalt ”Rising-Parcellerne”. Brukene ble i de fleste tilfeller solgt til småbrukere.
I Norges matrikkel 1886 fikk disse eiendommene felles gårdsnummer 137 (Risingparsellene).
Det føles naturlig å behandle disse husmansplassene under Rising, hvor de fra gammelt av hørte til.


Første kjente beboere:

Arbeider, leilending
Jon Kjeldsen f. ca. 1680 bg. 20/2-1741. "
Jon Kieldssøn, 60 aar."
Br. i 1735.

I forbindelse med salget av Gjerpen kirkegods til Canselliraad Herman Leopoldus i 1735 ble det holdt
en rettslig besiktigelse over alle eiendommene.

Besiktigelse av Løvås ("Seud") den 20 August 1735. (Avskrift Jan Christensen):

Rætten begaf sig derefter til Pladsen SEEUD, som er fæsted og beboes af Jon Kiældsen.
1. 1 Nyt Stuehuus tæcket med hoen, med Skorsteen udj.
2. 1 Nye Ladde og fæehuus, tæket med Kløvringer, Pladsen er nylig oprøddet, og kand endnu ey saaes derpaa, skal give aarlig afgift 1 Rdr, videre var der ey at beskrive.

Arbeider, husmann
Peder Eriksen
fra Bugot under Sneltvedt dpt. 17/1-1706 dpt. bg. 12/5-1753. ”Peder Eriksen f. Bradsb.Kl. 48 aar.”, s.a. Erik Bugot.
g. 28/11-1742 m. Ellen Mathiasdatter.
Br. 1742.

Arbeider, husmann

Nils Henriksen
fra Doksrød dpt. 13/7-1721 bg. 12/9-1778. ”Nils Bouerøe 58 aar.”
Br. 1747.

Denne familien bodde her i ca. 9 år som husmannsfolk.
I 1756 flyttet de til Baugerød som leilendinger. Se der.

Arbeider, husmann
Torsten Jonsen
fra Marum i Tinn dpt. 1/7-1725 i Atrå kirke bg. 22/11-1798. ”Torsten Jonssøn Høgelie 78 aar.”, s.a. Jon Marum.
g1g i Tinn ca. 1755 m. Aagot Olsdatter fra Baklien i Tinn dpt. 23/9-1731 i Atrå kirke bg. 22/10-1772. ”Tosten Jonsens kone 42 aar (og) hans dødf. datter.”, d.a. Ole Baglien.
g2g 21/11-1776 m. enke Anne Madsdatter fra Drangedal dpt. 22/1-1741 bg. 30/7-1807. ”Enken Anne Madsdtr. fra Høgelie, meldt at være over 60 aar.”
, d.a. Mads Larsen og Taran Jørgensdatter på S. Rød i Drangedal.
1. Anne Torstensdatter f. ca. 1756 i Tinn g.m. Jan Fredriksen. Se Kåsa.
2. Halvor dpt. 2/2-1758 d. i Tinn.
3. Aagot dpt. 2/2-1758 d. i Tinn.
4. Aslaug dpt. 2/2-1758 d. i Tinn.
5. Aagot dpt. 1/11-1759 d. i Tinn.
6. Aagot Torstensdatter dpt. 11/2-1761 g1g m. Ole Paulsen. Se Bø(4) ”Lifjell” i Luksefjell. Aagot g2g Sigurd Olsen Eriksrød. Se N. Eriksrød.
7. Ragnhild Torstensdatter dpt. 15/4-1764 g.m. Christen Hansen. Se Vassend under Mo.
8. Jon dpt. 12/7-1767 bg. 18/3-1770 i Gjerpen. ”Tosten Jonsens s. Jon 2 aar.”
-   bg. 22/10-1772. ”Tosten Jonsens kone 42 aar (og) hans dødf. datter.”
Barn i 2. ekteskap:
9. Jørgen Torstensen dpt. 1/7-1777. Se Marker(B) under Grini.
10. John Torstensen dpt. 6/5-1781. Se Kausanrød under Grini.
Br. 1768.

F.f. Tosten Højelies db. Jørgen: Christopher Sæterets kone, Ingebor Giertsdatter, Tormud Jonsen, Jan Friderichsen.
F.f. Tosten Høyelies db. Jon: Elling Højelies kone, Aagoth Andersdtr., Jacob Holmen, Hans Eriksen, Jon Knudsen.

Denne familien kom fra Tinn. Torsten og Aagot fikk trillinger i 1758(!) Alle deres barn er døpt i Atrå kirke i
Tinn. I ca. 1775 flyttet Torsten med sin andre kone til Høgli øvre.
Anne Madsdatter var enke første gang etter Amund Sveinungson på Josurheid i Drangedal.
Hun var enke andre gang etter Jørgen Halvorsen Grini. Se S. Grini(10).

3/4/1776       AAGOTH OLSDATTER        Bamble skifteprot. nr. 9, s. 469b.
Nedre Løvaas    Arvinger:                            
u/Rising       Enkem. Torstein Jonssen og barna:
               1. Anne Torsteinsdtr. g.m. Jahn Friderikssen.
               2. Aagodt Torsteinsdtr.   16 år.
               3. Ragnhild Torsteinsdtr. 12 ”
               Formynder ble faren.
Brt: 38 - 3 – 10.
Net: 24 - 3 – 18. 

28/11/1798     TORSTEIN JONSSEN         Bamble Skifteprot. nr. 12, s. 363b.
Høgelie        Arvinger:                            
               Enka Anne Madsdatter og avdødes barn etter 2 ekteskap:
               I. med 1.kone ......:
                 a. Anne Torsteinsdtr. g.m. Jan Friderichssen u/N.Limi.
                 b. Aagot Torsteinsdtr. g.m. Ole Paulssen i Luksefjell.
                 c. Ragnhild Torsteinsdtr. 30 år, i tjeneste hos sin svoger Ole Paulssen.
               II. med 2.kone Anne Madsdtr.:
                 d. Jørgen Torsteinssen  22 år.
                 e. Jon Torsteinssen 18 1/2 ”
Sigurd Aamot ble laugverge for enka.
Ole Paulssen verge for Ragnhild.
Curator for Jørgen og Jon ble deres halvbror Amund Jørgenssen Høgelie.
Brt: 196 - 3 -  4
Net: 107 - 2 - 11
Jordegods: 1 1/2 skind i pl. Høgelie ved nordre Grini, verdi 150 rdl.

G.br., selveier
Alf Torjersen
fra Tinn.
Br. 1781. Se Sætret under Rising.

Denne familien bodde tidligere i ca. 7 år på Sætret. De kom til Gjerpen fra Tinn i ca. 1774. Sønnen
Haavard Alfsen bodde her med sin familie noen år. Se Puttekås.

G.br., selveier
Jon Alfsen Løvaas
fra Sætret under Rising dpt. 8/3-1772 i Atrå krk. i Tinn d. 13/12-1852 på Bratsbergkleiva, 86 år gml., s.a. Alf Torjersen Sætre.
g1g 9/2-1797 m. Anne Nilsdatter fra Trollsåsen under Grini dpt. 8/5-1766 bg. 30/10-1814. ”John Løvaasens kone Anne Nilsdtr. 50 aar.”, d.a. Nils Hansen.
g2g 12/4-1815 m. Anne Hedvig Thorsdatter fra Kleiva f. 4/6-1781 d. 3/3-1855 på Brekkejordet, 75 år gml., d.a. smedmester Thor Pedersen. Se Familie 44 - Kleiva 1784.
Forlovere: "Gudmund Knudsen Kausanrød og Anders Olsen Hobek."
1. Nils Jonsen dpt. 9/7-1797.
2. Alf Jonsen dpt. 30/12-1798.
3. Halvor dpt. 8/3-1801 bg. 5/7-1801. ”Jon Alfssøns db. Halvor f. Løvaas 1/3 aar.”
4. Halvor dpt. 25/7-1802 bg. 5/2-1809. ”Jon Alfssøns db. Halvor und. S. Riising 6 7/12 aar.” Kjøpte gården.
5. Aslaug Marie Johnsdatter dpt. 31/3-1805 g.m. Hans Nilsen. Se Bjørndalen(A) under Bø.
6. Halvor Johnsen.
Br. ca. 1798.

F.f. Jon Alfssøn Løvaas und. S. Risings Nils: Johannes Jenssøns kone, Johanne Halvorsd., Haavold Alfssøn, Gudmund Knudssøn, Johannes Jenssøn.
F.f. Jon Alfssøns Løvaas und. S. Risings Alf: Torbjørn Nilssøns k., Ingebor Halvorsd., Halvor Troldaas, Johannes Jenssøn, Hans Kikut.
F.f. Jon Alfssøns Løvaas' Halvor: Johannes Jenssøns kone, Live Petersd. Even Olessøn, Nils Larssøn, Peder Sivertssøn.
F.f. Jon Alvssøns Løvaas' Halvor: Kirsten Halvorsd., Anne Sigursd., Jørgen Olessøn, Johannes Jenssøn, Jens Olessøn.
F.f. Jon Alfssøns Løvaas' Asloug Maria: Ole Torjerssøns k., Marthe Halvorsd., Jon Kikut, Ole Torjerssøn, Christen Larssøn.

Jon Alfsen var i kongens klær da han giftet seg. De var oppført som ”jordløse” husmannsfolk i 1801.
han arvet senere gården etter sin far og ble dermed selveier.
Leien var gjerne noen daler i året samt et par ”mandsarbeidsdager” til bonden på S. Rising. Jon døde 86 år
gammel som ”John Alfsen Løvaas” i fattigkassens hus på Bratsbergkleiva.
Se også Familie 22 - Kleiva 1845.

Det nygifte paret nedenfor bodde på Løvås under FT (folketellinga) 1845.

Hans Johnsen Kikut herfra f. 10/9-1815 d. 17/10-1895.
g. 26/6-1845 m. Anne Gurine Olsdatter fra Kollabånn under Limi f. 2/12-1819 d. 30/4-1897 på Kikut, d.a. Ole Olsen.

Bruker i 1845. Se Kikut under Rising.

G.br., selveier
Tormod Johnsen Løvaas
fra Kikut under Rising f. 13/6-1812 d. 29/4-1886 på Tveiten i Styrvold, Lardal i Vestfold, s.a. John Tormodsen Kikut.
g. 12/6-1845 m. Maria Isaksdatter fra Røsaker(3) f. 10/6-1817 d. 11/1-1888 i Løvås, d.a. Isak Hansen Røsager.
1. Maren Tormodsdatter f. 17/9-1848 i Løvås g.m. Oluf Peter Andreasson. Se nedenfor.
2. Johannes Tormodsen f. 28/8-1855 i Løvås.
3. Pauline f. 22/3-1759 i Løvås d. 6/3-1862 i Løvås.
Br. 1846.

Ungkar ”Thormod Johnsen Kikut” er registrert utflyttet fra Gjerpen til Drammen 22/7-1839.
Tjenestepike her i 1865: Jacobine Christoffersdatter fra Gjerpen (17).
Tjenestepike i 1875:
Berte Olsdatter f. ca. 1854 i Gjerpen.

Ungkar Johannes Th. Løvaas f. 1855 er registrert utflyttet til Lardal den 12/4-1879.

Besetningen på Løvås i 1875: 1 hest, 1 føll, 4 kuer, 7 sauer, 1 gris.

Maria Isaksdatter døde her i 1888 som ”kårenke”. Tormod må altså ha dødd tidligere.
Han er ikke registrert død i Gjerpen.

G.br., selveier
Oluf Peter Andreasson
fra Tusseng i Røland, Dalsland i Sverige f. 27/6-1852 d. 26/11-1938, s.a. Andreas Olsson Röland.
g.m. Maren Tormodsdatter Løvaas herfra f. 17/9-1848 d. 28/3-1936.

1. Andreas Thorvald Løvaas f. 13/7-1878 i Skien d. 26/7-1898.

2. Marie Pauline Løvaas f. 16/5-1880 i Løvås g.m. Jacob Løvaas. Se nedenfor.
3. Torgeir Olai Løvaas f. 20/8-1882 i Løvås g.m. Laura Katarina Hobæk f. 13/5-1882. Emigrerte til N. Amerika.
Br. 1879.

I familien bodde det i 1891 en Oscar Nicolai Ditlefsen f. 1838 i Skien. Han ble forsørget av
Skien kommune. Han ble nevnt som ”sindsyk” i folketellingen 1891. Han bodde her også i 1900.

G.br., gråsteinsmurer, selveier
Jacob Anton Augustsen Løvaas
fra Styrvold i Lardal f. 13/8-1880, s.a. August Andreasson fra Tusseng i Röland, Dalsland i Sverige.
g. 8/9-1906 m. Marie Pauline Løvaas herfra f. 16/5-1880, d.a. Oluf Peter Andreasson.
Forlovere: Oluf Løvaas og Nils Bratsberg.
1. Tormod Løvaas f. 13/6-1913. Se Kikut u. Rising.
2. Hedvig Løvaas f. 5/6-1919 g.m. Henry Lofstad. Se nedenfor.
3. Arvid. Døde ung.
4. Olai. Døde ung.
Eier 1925.

Jacob var kjent som en snill mann. Han hadde en tid ei seter ved Gaupåsen som han pantsatte da han skulle kausjonere for en kjenning. Det gikk ikke så bra for ”kjenningen”. Dermed mistet Jacob setra. En gang kjøpte han også Sokka på tvangsauksjon for å hjelpe familien der med å beholde gården sin.

Gråsteinsmurer, selveier
Henry Lofstad
fra Bøle f. 31/10-1921 på Bøle d. 27/8-1995, s.a. Søren Jacobsen Lofstad fra Søli(14).
g. august 1945 m. Hedvig Løvaas herfra f. 5/6-1919 d. 16/7-1990.
1. Arnold Lofstad f. 1946. Kjøpte hus på Åmot.
2. Sigbjørn Lofstad f. 13/1-1951. Se nedenfor.
Eier 1946.

Da Henry ble døpt i Gjerpen den 26/3-1922 bodde foreldrene på Bøle. 

Attest fra lærer Andreas Ballestad:
Undertegnede har kjent Henry Lofstad i flere år, men aller best i de senere år. Jeg har lært å kjenne ham som en ualminnelig plikt- oppfyllende og pålitelig ung mann. Et særtrekk har jeg lagt merke til ved ham og det er at han i utpreget grad er en dyrenes venn.
Hans vandel ellers har alltid vært den aller beste og jeg kan derfor gi ham den aller beste anbefaling.
Bøle, Gjerpen den 3. sept. 1941.
(Sign): Andr. Ballestad, Lærer.

Løvås ble nedlagt som aktivt gårdsbruk like etter den 2. verdenskrig.

Henry Lofstad beskrev gårdens grenser på 1950-tallet slik:
”Nord: Kikut, øst: Kikuthytta, syd: Hobek, vest: Puttekåsa.”

Henry Lofstad hadde en bror, Rolf Lofstad, som hadde Røsaker(4). Deres far Søren Jacobsen kom fra den øvre
Søli-gården som Sverre Minnesjord hadde. Se Søli(14).

De gamle uthus-bygningene ble revet på 1970-tallet. De lå på flata nedenfor det nåværende uthuset (2004). Like nord for gamlegården lå et sted som kaltes ”Bjønneholet”.  I gamlehagen på Løvås viste det seg å ha vært ”bjørnestille” for mange år siden. Det fantes frem-deles på 1950-tallet beinrester etter hestekadaver som hadde blitt brukt som åte for bjørnen like under en fjellhylle.
Jegeren kunne ligge oppå fjellhylla, ca. 10-15 meter unna og skyte bjørnen når den kom for å ete av åta.

Selveier, selvstendig næringsdrivende, lokalpolitiker
Sigbjørn Lofstad
herfra f. 13/1-1951 d. 7/6-2005.
g.m. Tove Aarrestad f. 1958, d.a. Malfred og Gudny Aarrestad.
1. Susanne Lofstad f. 1983. Bosatt her i 2011.
Eier ca. 1995.

Ekteskapet er oppløst. 

Sigbjørn Lofstad var lokalpolitiker og satt i Skien bystyre for Fremskrittspartiet i flere perioder. Han hadde flere
tillitsverv i Skien kommune. Han drev også som brukthandler i mange år. Dessuten kjøpte han ei pølsevogn,
som han hadde på Handelstorvet i Skien noen år.

Selveier
Karl Sigvart Arnesen fra Bratsbergkleiva f. 1965, s.a. Jorunn og Kjell Arnesen.
g.m. Cecilie Bocerup Kittilsen fra Bølehøgda f. 1964, d.a. Leni Cecilie Bocerup og Alf Kåre Kittilsen.
Eier 2011.

Karl Sigvart Arnesen driver et firma herfra som heter Multitjenester.

Løvås ble siden solgt til andre.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) post@gamlegjerpen.no