| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Limi
Gård nr. 56 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 07.05.2017


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Kullebund - Kølabånn - Kollabånn
Gammel husmannsplass under Limi søndre. Beliggende ved Siljanveien, sør-vest for Setre under Rising.

Det var også 2 husmannsplasser under N. Limi.
Det var setra Gunborgdalen og Kåsa, som begge ble matrikulert som egne bruk.
Se disse bruka hver for seg.
 
Kalt "Kølabånn" av lokalbefolkningen.

Arbeider, husmann
Jens Kullebund f. ca. 1642 bg. 25/4-1703. ”Jens Kollebotn 61 aar, fattig jord.”
g.m. Agathe Torstensdatter fra Helgeroa i Brunlanes f. ca. 1643 d. 1737. ”..... Kollebotten, 103 aar.” (Dato og navn bortslitt fra kirkeboken.)
1. Torsten f. ca. 1669 d. før 1688.
2. Malene Jensdatter g.m. enkem. Aslak Tormodsen. Se nedenfor.
3. Torsten Jensen dpt. 1/8-1686. Se nedenfor.
Br. i 1686, 1703.

Før det var vanlig for presten og notere faddere i Gjerpen kirkebok skrev han ved Tostens dåp
i 1686: ”Jens Kolbonds s. Torsten.”

f. ca. 1600 bg. 13/5-1706. ”en gamel qvinde fra Kollebotten, Giertrud Pedersdatter 106 aar: - fattig jord.”

"Jens Køllebons qvinde Aggate” var fadder for Ole Kreppas barn i 1690:
Dåp i Gjerpen den 9/6-1690 ”Ole Kreppis d. Berte.
Test: Anders Sem, Nils Aamot, Anders Roligheds qnde Guri,
Jens Køllebons qvinde Aggete, Karen Kise.”

5/6-1701. Uægte Barn fra Frogner, Boel. Faderen blef udlagt Anders Svenske paa Risingen. Moderen Barbra Børisdatter
fød i Scheen. Test: Arne Strømdal paa Aarhuus ejer. Ingebret Forwal (Furuvald), Anne øfre Aaltvet, Børre Larsens qvinde
paa Kleven, Jens Kullebotns datt. Malene.

Jens Kulebonds datter Malene var også fadder for Hans Tinndølings barn i 1702. Dåp: 26/11-1702. Hans Tingdølings
datter Ragnild. Test: Oluf Sneltved, Søfren i Præstegaarden, Nils Kiærs qvinde Tore, Ingeborg Rolighed, Jens Kulebonds
datter Malena.

Agathe er vel heller f. ca. 1643 i følge fattigprotokollen av 1727 og ikke på 1630-tallet, skal vi tro på
prestens gjetning da hun ble begravet. Han hadde en tendens til å gjøre gamle folk eldre enn de var.
Enka bodde på Frogner på sine eldre dager.

Agathe Torstensdatter kom til Gjerpen i 14 års alderen i følge registeret over de 30 fattige i Gjerpen av 1727.
Teksten var: ”Agata Torstens-daatter 84 aar. Fød i Helleraaen. Været her 70 aar, paa Frogne til huuse. Lenge
bedet om almisse. Ganske stoch blind. Er Enche. En Søn er gift.”

Skomaker, husmann
Aslak Tormodsen
f. ca. 1643 bg. 26/9-1723. ”Aslak Kollebond 80 aar gl.”
g1g m. Barbara fra Siljan?
g2g 26/12-1703 m. Malene Jensdatter herfra.
1. Live dpt. 23/4-1699 bg. 12/11-1699.
”Aslak Limis datter Live ½ aar g.”
Barn i 2. ekteskap:
2. Tormod Aslaksen dpt. 25/3-1705.
3. Gjertrud Aslaksdatter dpt. 25/3-1707 g.m. Lars Pedersen. Se nedenfor.
4. Jens Aslaksen dpt. 2/3-1710.
5. Maren Aslaksdatter dpt. 27/5-1714 g.m. Halvor Pedersen. Se Gravli(3) "Putten".
Br. ca. 1697.

F.f. Aslak Limis datter Liwe: Ole Hoppestad, Jacob (Pedersen) Jønneval, Falentin Venstøbs qnde. Karen, Ole Fosses qvinde Marthe, Ambor Nilsd. Stensaasen.
F.f. Aslak Skomagers Søn Tormo fra Kollebotten: Jens Jynge i Scheen, Gunder Tormossen, Mogns Kouserøds qvinde Anna, Hans Kittelrøs qvinde Maria, Gunnild Steensaasen.
F.f. Aslak Kollebottens datter Giertrud: Gunder Tormossøn, Nils Tormossøn begge af Scheen, Gunders qvinde Ingeborg ibid., Inger Gertsdatters pige Gunnild, Lars Tvets qvinde Turj.
F.f. Aslak skomagers søn Jens: Christen Røsager, Torsten Kollebotten, Ole Limes qvinde Elen, Maren Limj.
F.f. Aslak Kollebotns datter Maren: Tosten Jenssøn, Gunder Tormossøn, Tor Jenssøn, Abraham Kiærs qde., Margrete i Præstegaarden.

Enkemannen Aslak Skomager og Malene Jensdatter fra Kullebund ble gift i 1703.
Han var på S. Limi(B) før han kom hit.

Aslak Tormodsen bodde på Kølabånn uunder Limi i 1699/ 1711.
Skoskatten 1711: Under S. Limi ”Aslac Kollbond og kone, 2 børn u. 3 aar, 24 skilling.”

Gjertrud Pedersdatter f. ca. 1600 bg. 13/5-1706. ”en gl. qvinde fra Kollebotten Giertrud Pedersdatter 106 aar: - fattig jord.”

”Aslak Lime” var nevnt som fadder for ”Sven Matzen paa S. Grinni ejer” sin sønn Lauritz (Lars Svendsen) i april 1697.
”Aslak Limes qnde. Barbara”
var nevnt som fadder i april 1700 for Ole Kistes datter Berthe fra Siljan.

Arbeider, husmann
Lars Pedersen
fra Jønnevald dpt. 11/6-1693 bg. 27/5-1775. ”Lars Pedersen f. Riising ejet 91 aar.”, s.a. Peder Madsen.
g1g 24/10-1728 m. Gjertrud Aslaksdatter herfra dpt. 25/3-1707 bg. 24/2-1760. ”Lars Pedersens kone 54 aar.”
g2g (trolovet i Siljan 3/8-1760) m. Anne Olsdatter fra Siljan.
Forlovere: ”Niels  ...ren og Joen Tosholt”.
Br. 1729.

Deres 3 første barn ble født her. De flyttet til Sætre under Rising.

Arbeider, husmann
Torsten Jensen
herfra dpt. 1/8-1686 bg. 13/5-1752. ”Tosten Kollebonden 83 aar.”, s.a. Jens Kullebund.
g. 29/1-1713 m. Anna Hansdatter f. ca. 1685 bg. 4/10-1750. ”Tosten Kollebondens kone 65 aar.”
1. Hans Torstensen dpt. 17-/9-1713. Se Puttekås under Rising.
2. Gjert Torstensen dpt. 16/8-1716 bg. 13/7-1738. ”Giert Kollebotten, 23 aar.”
3. Jon dpt. 9/6-1720 bg. 1/11-1720. ”Tosten Suches søn Jon 21 uger.”
Br. 1732.

F.f. Torsten Kollebottens søn Hans fra Nr. Sneltved: Gunder Olssøn og Anun Halvorssøn af Scheen, Tor i Præstegaarden, Aslak Kollebonds qde og Margrete Hansdatter i Præstegaarden.
F.f. Torsten Bergs søn Giert: Tor Rolighed, Halvor Anundssøn i Scheen, Isak Bergs qde Lisbeth.
F.f. Torsten Suches søn Jon: Nils Suche, Ole Lucassøn, Aslak Kollebonds qde., Tore Hansdatter.


”Torsten Kollebond” var fadder i 1712 for Ole Puttens barn. Torsten Jensen for Aslak Kolebonds barn i 1714.

De bodde på N. Sneltvedt i 1713, på Berg i 1716, på Sokka i 1720.
Prestens angitte alder ved Torstens begravelse er alt for høy, som
han gjorde så ofte med gamle mennesker på denne tiden.

I forbindelse med salget av Gjerpen kirkegods til Kanselliraad Herman Leopoldus i 1735 ble det holdt en
rettslig besiktigelse over alle eiendommene:

Besiktigelse av Kolabånn 22. August 1735 (Avskrift Jan Christensen):

Under Gaarden var 2de huusmandspladser udj Sætter Marken beliggendis, som blef besigtet, og beboes dend Eene som kaldis KOLLEBUNDEN, hvoraf de 2/3 parter hører herunder, af Tosten Jensen, men dend 1/3 part som hører under N. Limi af Lars Pedersen.
Paa dend 2/3 deel part her underhørende befandtis
1. 1 gammel Stuehuus, med Skorsteen og 2de Vinduer udj.
2. 1 Nyt fæehuus,
3. 1 gl. Ladde med love alle tæket med med Kløvringer.
4. Ligesaa 1 gl. Høehuus tæket med Kløvringer.
5. 1 Nyt Høehuus tæket med honn.
Kand saae 1.1/2 tn haure og 1 qt halfhæfre. Kand fødde 3 Kiør og nogle faar. Haver ey fæstet pladsen, men svarer aarlig til gaarden 1 rd.

Arbeider, husmann
Even Haavalsen
fra Gråten i Solum dpt. 19/7-1722 bg. 29/11-1758. ”Even Haavorsen 40 aar.”, s.a. Haavald Sivertsen fra Biri f. ca. 1683 bg. 8/5-1736 på Gråten og Kirsten Evensdatter f. ca. 1684 bg. 11/7-1738 i Solum. "Kisten Heljesdatter(!) fra Graatten 54 aar."
g.
23/2-1748 m. Anne Torstensdatter f. ca. 1719 bg. 29/4-1764. “Even Haavorsens enke 45 aar.”
1. Kirsten Evensdatter dpt. 4/5-1749.
2. Haaval dpt. 7/4-1754 bg. 14/9-1755. ”
Even Haavolsens s. Haavol 1 ½ aar.”
3. Sivert Evensen dpt. 16/4-1758. Se Jarseng(2) "Bakkeskauen".
Br. ca. 1752.

F.f. Even Haavordsens pb. Kisten: Johanne Pedersdtr., Anne Jensdtr., Halvor Sneltvet, Lars Pedersen, Aslak Larsen.
F.f. Even Haavorsens db Haavor: Anun Jensens kone, Anne Jensdtr., Lars Pedersen, Aslak Larsen, Alf Alfsen.
F.f. Even Haavordsens db. Sivert fra Limie Ejet: Jens Thorsens kone, Ingebor Pedersdtr., Christen Olsen, Jon Pedersen.

Jeg har ingen holdepunkter for at Anne Torstensdatter skal være datter av Torsten Jensen ovenfor.
Kun navnet. Hun er ikke funnet døpt i Gjerpen.

Arbeider, husmann

Knud Olsen Kræppen
dpt. 31/8-1721 bg. 23/12-1796. ”Knud Olessøn Kullebund 83 aar.”, s.a. Ole Kreppen.
g1g 12/2-1751 m. Anne Jonsdatter fra Tveten under Rising dpt. 27/12-1723 bg. 24/5-1791. ”Knud Olessøns Kulle-Bunds kone u/Limie, Anne Jonsdtr. 70 aar.”, d.a. pike Anne Larsdatter fra Tveten og den gifte Jon Tormodsen på Sokka.
g2g 23/8-1792 m. Anne Jonsdatter fra Sørbø dpt. 29/8-1762, d.a. Jon Nilsen Sørbø.
Br. ca. 1780.

Se denne familien på Kreppa.

29/12/1795     KNUT OLSSEN       Bamble skifteprot. nr. 12, s. 225b.
Kullebunnen    Arvinger:                            
u/S.Limi       Enka Anne Jonsdatter
               og den avdødes i 1. ekteskap ”sammenavlede” barn:
               1. Ole Knutssen, død, etterlatt seg 2 barn:
                 a. Ingeborg Olsdtr.
                 b. Anne Olsdtr.  Begge umyndige.
               2. Jon Knutssen, myndig, bor i Schanderborg i Danmark.
               3. Engvold Knutssen, myndig, bor på Bratsberg v/Skien.
               4. Christen Knutssen, myndig, bor ved Fossum.
               5. Aase Knutsdtr. enke etter Jacob Rasmussen.
Enka ville ha lensm. Limi til verge.
Brt: 63 - 3 - 11
Net: 31 - 3 - 12

Arbeider, husmann
Ole Knudsen
fra Kreppa dpt. 5/9-1751 bg. 14/12-1793. ”Ole Knudssøn Kullebund, død paa Sygehuuset 48 aar.”, s.a. Knud Olsen Kræppen.
g. 5/9-1774 m. Gunhild Halvorsdatter fra Oredalen under Sneltvedt dpt. 1/12-1743 bg. 3/4-1806. ”lægdslem Enken Gunnil Halvorsdatter Kullebund 62 1/3 aar.”, d.a. Halvor Nilsen Oredalen.
1. Ingeborg Olsdatter dpt. 25/9-1774.
2. Anne dpt. 7/1-1776.
3. Anne bg. 2/3-1777. ”Ole Knudsens d. Anne 2 dage.”
4. Anne Olsdatter dpt. 3/5-1778 bg. 22/2-1801. ”pigen Anne Olesdtr. Kullebund 22 5/6 aar.”
5. Maria dpt. 8/7-1781 bg. 10/2-1782. ”Ole Knudsens d. Maria ½ aar.”
Bodde her fra 1774.

F.f. Ole Knudsens pb. Ingebor fra Limie Ejet: Tormoe Jonsens kone, Kisten Halvorsdtr., Thor Halvorsen, Peder Halvorsen.
F.f. Ole Knudsens pb. Anne fra Limie Ejet: Knud Kreppas kone, Kisten Halvorsdtr., Tormoe Jonsen, Peder Halvorsen.
F.f. Ole Knudsens pb. Anne fra Riising Ejet: Knud Kræppas kone, Helje Hansdatter, Halvor Jonsen, Jacob Rasmusen, Christopher Tveten.
F.f. Ole Knudsens pb. Maria fra Sems Ejet: Knud Kollebondens kone, Gunhild Olsdtr., Jest Halvorsen, Simen Jonsen, Mads Lyngaasen.

I 1778 bodde denne familien på ”Risingeiet”, d.v.s. en av de andre plassene i nabolaget (f.eks.:
Sætre, Tveten, Kittilrød, Kikut, Løvås, Puttekås, Hobek). I 1781 bodde familien på ”Semseie”.

Arbeider, husmann
Engebret Christensen
fra Vestermo under Mo dpt. 27/11-1757, s.a. Christen Engebretsen Vestermoe.
g. 27/12-1783 m. Anne Marie Fredriksdatter fra Puttekås under Rising dpt. 11/9-1757, d.a. Fredrik Pedersen.
1. Hans Engebretsen dpt. 17/9-1786. Se Familie 72 - Fossum 1835.
2. Nils Engebretsen dpt. 20/6-1790.
3. Margrethe dpt. 17/3-1793 bg. 14/4-1793. ”Engelbert Christenssøns pb. Margarete f. Hafbakken u/ m. Foss 4 uger.”
4. Marthe Margrethe Engebretsdatter dpt. 19/10-1794.
5. Peder Engebretsen dpt. 10/12-1797.
Br. 1797.

F.f. Engebret Christensens db. Hans fra Moe Ejet: Ole Simonsens kone, Maren Aslaksdatter, Peder Friderichsen, Nils Christensen, Lars Christensen.
F.f. Engelbert Christenssøns db.
Nils fra Gunborsdalen: Jens Klevens k., Peder Fridericssøns kone, Peder Christenssøn, Isak Christenssøn, Peder Fridericssøn.
F.f. Engelbert Christenssøns pb. Margarete fra Habakken: Peder Fridericssøns k., Bergit Halvorsdtr., Peder Fridericssøn, Laers og Isak Christenssøn.

F.f. Engelbert Christenssøns pb. Marthe Margarete u/M.Foss: Laers Christenssøn k., Anne Tolvsdtr., Peder Fridericssøn, Isak Christenssøn, Nils Tollevssøn.
F.f. Engelbert Christenssøns db. Peder u/S. Limie: Torjer Sæterets k., Aagot Jansdtr., Jan og Peder Fridericssøn, Christen Olessøn.

Som de fleste unge husmannsfamilier, flyttet også disse mye rundt hvor det var arbeide å få. Og ikke minst, boplass å finne.
Det første barnet Hans er trolig født på Vestermo i 1786. Nils ble født i Gunborgdalen under Limi sommeren 1790. Fra våren 1793
bodde de i Habakken under Foss til de kom hit til Kølabånn u. Limi i 1797.

Losjerende her i 1801 som ”opholdes af folkes godhed”:
Enke (2. gang) Marthe Hansdatter f. ca. 1720 og Sara Andersdatter(19).

Arbeider, husmann
Ole Olsen d.e.
fra Henningsdalen under Mo dpt. 21/4-1793 d. 23/3-1876 på Kikut, s.a. Ole Olsen Henningsdalen.
g1g 19/11-1819 m. Margrete Aslaksdatter fra Tveten under Rising dpt. 17/2-1799 d. 18/8-1826, d.a. Aslak Rasmussen Tveten.
Forlovere: "Niels Reiersen, Christen Pedersen."
g2g i Siljan 20/1-1828 m. Dorthe Olsdatter fra Gonsholt i Siljan f. 1790 d. før 1875.
1. Anne Gurine Olsdatter f. 2/12-1819 g.m. Hans Johnsen Kikut. Se Kikut under Rising.
2. Karen Olsdatter f. 5/9-1821.
3. Inger Karine Olsdatter f. 1/12-1822.
4. Margrethe f. 10/3-1826 d. 8/6-1826.
Barn i 2. ekteskap:
5. Maren Olsdatter f. 1/6-1828.
Br. 1819.

Ole Olsen kom siden til Frogner. Se Familie 2 - Frogner 1845. På sine gamle dager bodde han hos sin datter på Kikut.
Vær oppmerksom på at han også hadde en yngre bror på Tveten under Rising med samme navn.

Tømmerhugger, forpakter
Isak Olsen
fra Fekjan under Dale i Luksefjell f. 6/10-1836, s.a. Ole Olsen Fekjan.
g. 29/12-1879 m. Berthe Marie Hansdatter fra Asmyr-eie i Lardal f. 27/2-1846, d.a. Hans Larsen og Maren Sofie Christophersdatter.
1. Karen Marie Isaksen f. 6/9-1880 i Fekjan g. 5/8-1900 m. skredder Jon Andersen Bø. Bodde på Bratsberg i Skien i 1911.
2. Hanna Olava Isaksen f. 19/1-1884 i Drengen d. før 1919.
3. Ole Edvard Isaksen f. 6/11-1888 i Drengen. Se Fjelldalen(4).
Br. i 1891 - 1910.

Denne familien bodde tidligere på Drengen under Bø i Luksefjell. Det var til tider smalhans her.
Ved folketellingen 1891 er det nevnt som ”Fattige”. Men de hadde ”Tvara til at røre i gryta med.”

Isak Olsen og kona fikk i desember 1910 føderåd i Fjelldalen. Se Fjelldalen(4) "Fjelldalen store".
Se også Drengen under Bø i Luksefjell.

Karl NN og samboer.
En ”Original” som bodde her under krigen.

Siden den gang har det visstnok ikke vært faste beboere i Kølabånn.
Det ble siden solgt et par tomter her.

(C) Gard Strøm.