ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Rising
Gård nr. 58 i Gjerpen kommune i Telemark.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 28.05.2022


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.


Kikut
Gnr. 137 - bnr 11. Gammelt løpenr. 459b. Opprinnelig husmannsplass under S. Rising.

Trolig ryddet eller gjenryddet rundt 1730-tallet.

Utskilt fra Løvås før 1801. Landskyld 1801: 3 skinn (kalveskinn).

Landskyld er en betegnelse på en måleenhet for gårdens skatteverdi. Måleenhetene har endret seg gjennom tidene.


Adresse 2020: Gamle Kikutv. 130, 3719 Skien.

Gården Kikut ligger 235 m.o.h.

Husmannsplassene under S. Rising var:
Sætre m/Høgås, Tveten m/Tveitstua, Stulen, Holmen, Kittilrød, Hobek, Puttekås, Puttedalen, Kikut og Løvås.

Disse små plassene ligger langs den nåværende Siljanveien og Gamle Kikutvei. De ble i 1819 samlet under en ny
matrikkel-gård, kalt ”Rising-Parcellerne”. Brukene ble i de fleste tilfeller solgt til småbrukere.
I Norges matrikkel 1886 fikk disse eiendommene felles gårdsnummer 137 (Risingparsellene).
Det føles naturlig å behandle disse husmansplassene under Rising, hvor de fra gammelt av hørte til.

Første kjente beboere:

Arbeider, leilending
Ole Reiersen
fra Kvisladalen i Siljan f. ca. 1697, s.a. Reier NN og Ingeborg Olsdatter.
g. i Siljan 1720 m. Maren Halvorsdatter fra Oredalen under Sneltvedt dpt. 18/3-1694, d.a. Halvor Nilsen.
Forlovere: "Jon Svendsen Ovestad (Austad) og Kjell Svendsen Ovestad."
1. Maren Olsdatter dpt. 19/10-1721 i Siljan.
2. Reier dpt. 24/6-1724 i Siljan bg. 6/1-1725 i Siljan. ”
Ole Rejersøn Kistes lille søn Rejer, 21 uger”
-   bg. 27/12-1725. ”
Ole Rejersøn Nordre Kistes dødfødte drengebarn”
3. Magnhild Olsdatter dpt. 3/6-1727 i Siljan.
4. Reier Olsen dpt. 18/6-1730 i Siljan.
5. Ingeborg Olsdatter dpt. 17/4-1735 i Gjerpen.
Br. ca. 1733.

F.f. Ole Rejerssøn Kiistes og Maren Halfvorsdatters ægte Barn Maren: Karen Svendsd. Kiiste, Ingeborg Halfvorsd. Olle Olssøn Røe og Magnus Rejerssøn.
F.f. Ole Rejerssøn Kiistes og Maren Halfvorsdatters ægte Barn Rejer: Karen Svendsd. Kiiste, Kirsti Knudsd., Kiell Svendssøn Ovestad og Joen Pederssøn Moeholt og Ole Olssøn Røe.

F.f. Olle Rejersen Kiste og Marj Halfvorsdatters pb. Magnille: Anne Arnisdatter Ouestad, Berthe Olsdatter Kiste, Kirsten Evensdatter Ouestad, Kiell Svendsen Ouestad, Povel Olsen Kiste.
F.f. Olle Rejersen Kiste og Maren Halfvorsdatters db. Rejer: Kirsten Evensdatter Ovestad, Karen Johannisdatter Eje, Even Simmensen Kiiste, Olle Christensen Kiiste, Søfren Johannisen Eje.

F.f. Ole Rejerssøns Ingeborg: Jon Sørbø, Ole Trolsaas, Matis Graflis qde., Anne i Præstegaarden.

Ekteparet ble trolovet i Siljan 11/8-1720. Ole var da soldat og hadde ”Seddel fra Oberstlejutnant Schilling”.
Denne familien bodde på N. Kiste i Siljan fra ca. 1720-ca. 1733.
Ole Reiersen er ikke mer å se i Gjerpen kirkebøker etter barnedåpen i 1735. I følge Siljan bygdebok skal de
ha bosatt seg i Larvik ”i begynnelsen av 1730-årene”.

I forbindelse med salget av Gjerpen kirkegods til Canselliraad Herman Leopoldus i 1735 ble det holdt en
rettslig besiktigelse over alle eiendommene:

Kilde: Bamle sorenskriveri Tingbok.
 
Besiktigelse av Kikut den 20 August 1735. (Avskrift
Jan Christensen):

Rætten begaf sig derefter til Pladsen KICK UD under samme S. Riissing gaard, som beboes af Ole Reiersen der haver fæstet samme, hvorpaa fandtis:
1. Nye uforfærdiget Stuehuus, tæket med Hoen og Skorsteen udj.
2. 1 Nye opbygt fæehuus uden tag. kand icke saaes noget, saasom det er nyt opryddet.

Ellers var ved alle foranskrefne 9 Pladser at observere, at alle huusene haver pladsene til saasom de ere opbygte af Søndre Riissing skoug. Hvilken Skoug er allene til nødvendig huus behof, brænde og giærdefang, samt noget lidet kubbeveed.
Videre var saa ey her at beskrive, hvorpaa Rætten blef ophævet.
 

Arbeider, husmann
Levor Christensen
fra Gravli(1) dpt. 25/2-1703 bg. 24/5-1761. ”Ledvor Kreppa 62 aar.”, s.a. Christen Hansen.
g1g i Siljan 28/7-1726 m. enke Anne Thorsdatter fra Siljan f. ca. 1667 bg. 10/2-1737, d.a. Thor NN.
Forlovere: "Michel Sifverssøn Sølland og Niels Joenssøn Sølland. Een Soldat af Capitain Holmboes Compagnie, af ham Seddel."
g2g (trol) i Siljan 27/3-1737 m. Ragnhild Levorsdatter fra Siljan f. ca. 1683 bg. 25/3-1764. "Levor Kreppas enke 81 aar."
Forlovere:
"Jacob Pedersøn Præstegaarden, Lars Pedersøn Høchset".
Br. ca. 1745.

Det ble holdt skifteforretning etter Anne Thorsdatter på plassen "Svenske Rødningen" under Solverød i Siljan
den 23/3-1737. Der var det nevnt at hun var enke etter en Jon Madsen. Se Siljan Bygdebok (Bakken) s. 526.
Hennes barn med Jon Madsen var:
1. Ingrid Jonsdatter.
2. Karen Jonsdatter.
3. Ingeborg Jonsdatter f. ca. 1720 g. i Siljan 27/2-1746 m. Anders Reiersen fra Buskerud. Se Åsen under Tufte.

Kilde: Gjerpen kirkebøker.
"Levor Gravlj" ble nevnt som fadder i 1743 for ”Anders Lundsejes” barn. "Levor Succens qvinde" var fadder i 1743 for Isak Sukkens barn. Fra ca. 1757 bodde de på Kreppa. Levor og Ragnild fikk av naturlige årsaker ingen barn.
Kilde: Ekstraskatt-manntallet 1762. Her finner vi hos Anders Jonsen på Lundsåsen: "
Ledvor Kreppas enche, legdslem."


Arbeider, husmann

Peder Sivertsen
fra Ø. Usterud i Holla (Ytre Valebø) dpt. 5/3-1724 i Holla bg. 16/4-1772. ”Peder Berreberg 49 aar.”, s.a. Sivert Pedersen og Kirsten Jonsdatter Usterud.
g1g i Holla krk. 2/1-1752 m. Marthe Olsdatter fra Holla? f. ca. 1720 bg. 13/1-1763. ”Peder Sivertsens kone 43 aar.”
Forlovere: "Augustinus Graver og Anders Ledvorsøn Borstad."
g2g m. Aaste Olsdatter f. ca. 1723 bg. 19/5-1777. ”Peder Berrebergs enke 54 aar.”
1. Sivert Pedersen dpt. 8/2-1756. Se Familie 42 - Kleiva 1801.
2. Ingeborg dpt. 11/6-1758 bg. 13/8-1758. ”Peder Sivertsens d. Ingebor 9 uger.”
3. Kirsten dpt. 20/4-1760 bg. 26/7-1760. ”Peder Sivertsens d. Kisten 14 uger.”
4. Ingeborg Pedersdatter dpt. 20/4-1760 g.m. Rasmus Halvorsen Riis. Se Familie 68 - Kleiva 1801.
5. Kirsten Pedersdatter dpt. 17/1-1762.
Barn i 2. ekteskap:
6. Ole Pedersen dpt. 19/5-1765.
7. Jon Pedersen dpt. 8/2-1767
bg. 2/8-1779. "Jon Pedersen Usterud 11 aar."
8. Lars Pedersen
dpt. 15/4-1769.
9. Peder Pedersen dpt.
4/10-1772.
Br. ca. 1756.

F.f. Peder Sivertsens db. Sivert fra Riising Ejet: Jens Thorsens kone, Karen Hansdtr., Halvor Oredalen, Turvil og Hans Mathissønner.

F.f. Peder Sivertsens pb. Ingebor fra Riising Ejet: Jens Thorsens kone, Ingebor Pedersdatter, Turvil Mathisen, Halvor Oredalen, Nils Jensen.
F.f. Peder Sivertsens tvillinger Kisten og Ingebor: Jens Thorsens kone, Christen Olsens kone, Anne Sivertsdatter, Ingebor Olsdt., Turvil Mathisen, Isak Jensen, Sven Hansen, Halvor Oredalen, Torjer Olsen.
F.f. Peder Sivertsens pb. Kisten: Turvil Mathisens kone, Ingebor Nilsdtr., Jens Højmyr, Nils Jensen.
F.f. Peder Sivertsens db. Ole fra Riising Ejet: Jon Pedersens kone, Marthe Halvorsdtr., Halvor Oredalen, Claus Olsen.
F.f. Peder Sivertsens db. Jon fra Riising Ejet: Jens Høymyrs kone, Ingebor Isaksdatter, Jens Høymyr, Knud Olsen.
F.f. Peder Berrebergs db. Lars: Christen Holms kone, Maren Ammundsdtr., Nils Berreberg, Christen Madsen.

F.f. Peder Berrebergs db. Peder: Ole Danielsens kone, Maria Andersdtr., Christen Madsen, Jon Asbiønsen.

Kilde: Kirkebøker og folketellinger.
I 1759 var Peder Kikut fadder for Nils Jensens barn på Høymyr (senere Berberg). I febr. 1765 er han fadder for Claus Olsens barn på Vassbrekka under Grini (Gamle Siljanvei). Claus var nemlig første gang gift med Peders søster Anne Sivertsdatter som døde etter å ha født sitt første barn.
Peder Sivertsen mistet sin første kone i 1763, men giftet seg på ny med Aaste Olsdatter. Han bygslet (leide) Kåsa under Berberg fra ca. 1768. Se S. Berberg.
(Jeg har ikke funnet hans andre vielse etter å ha leita i Gjerpen, Eidanger, Siljan, Drangedal, Solum, Sauherad, Seljord, Sandsvær, Holla, Bamble, Gjerstad, Porsgrunn og Skien kirkebøker. G.S.).

26/8-1772      PEDER SIGURDSSEN(!) BERREBERG        Bamble Skifteprot. nr. 7, side 84a.
Berreberg            (Sivertssen)                    
               Arvinger:
               Enka Aaste Olsdatter og barna:
               1. Sivert Pederssen    17 år.
               2. Ole Pederssen        7 " 
               3. Jon Pederssen        5 "
               4. Lars Pederssen       3 "
               5. Ingeborg Pedersdtr. 12 "
               6. Kirsten Pederssen   10 "
    Formynder Niels Berreberg for Sivert.
    ----"---- morbror Niels Olssen for Ole, Jon og Lars.
    ----"---- farbror Anders Siverssen Østerød (Usterud) for Ingeborg og Kirsten.
    Laugverge for enka ble Christen Madssen.
Brt:   47 - 1 - 18
Gjeld: 66 - 0 - 21 (insolvent).
Kilde: Avskrevet skiftekort. SAKO (Statsarkivet Kongsberg) - Grenland Ættehistorielag.

15/5-1777      AASTE OLSDATTER       Bamble Skifteprot. nr. 9, side 550a.
Kaasa          Arvinger:                             
u/Berreberg    Hennes barn:
               1. Ole Pederssen  12 år. Formynder: Peder Limi.
               2. Jon Pederssen  10 "   ----"----: Ole Danielssen.
               3. Lars Pederssen  7 "   ----"----: Christen Madssen.
               4. Peder Pederssen 4 "   ----"----: Niels Bereberg.
Brt: 17 - 1 - 6
Net: 14 - 3 - 6

Plassen tilhørte Herman von Løvenskiold.
Kilde: Avskrevet skiftekort. SAKO (Statsarkivet Kongsberg) - Grenland Ættehistorielag.

Gbr., selveier
Tormod Jonsen Kikut
fra Tveitstua ved Tveten under Rising dpt. 3/5-1739 bg. 27/12-1782. ”Tormoe Jonsen Kikud 37 aar.”, s.a. Jon Tormodsen.
g. 29/11-1767 m. Helge Hansdatter fra Røsaker(1) dpt. 29/4-1742 i Hjartdal bg. 26/3-1814. ”Helge Hansdtr. Kikud 72 aar.”, d.a. Hans Sørensen.
1. Anne dpt. 14/8-1768 bg. 24/12-1769. ”Tormoe Jonsens d. Anne 1 1/2 aar.”
2. Hans Tormodsen dpt. 4/11-1770. Se nedenfor.
3. Anne Tormodsdatter dpt. 26/12-1773.
4. Sidsel dpt. 1776 bg. 23/2-1777. ”Tormoe Jonsens d. Sidsel 8 uger.”
5. John Tormodsen dpt. 1/2-1778. Se nedenfor.
6. Sidsel Tormodsdatter dpt. 22/7-1781.
Br. ca. 1768.

F.f. Tormoe Jonsens pb. Anne fra Riising Ejet: Lars Nilsens kone, Sophie Nilsdtr., Sven Røsager, Halvor Suche, Halvor Jonsen.
F.f. Tormoe Jonsens db. Hans fra Riising Ejet: Lars Nilsens kone, Gunbiør Hansdtr., Siur Omuth, Halvor Sucha, Søren Hansen.
F.f. Tormoe Jonsens pb. Anne fra Riising Ejet: Gunbor Hansdtr., Aase Knudsdatter, Siur Omuth, Halvor Sucha, Halvor Jonsen.
F.f. Tormoe Jonsens db. Jon fra Riising Ejet: Sigur Omuts kone, Gunbiør Hansdtr., Sigur Omuth, Halvor Jonsen, Søren Hansen.
F.f. Thormoe Jonsens pb. Sidsel fra Riising Ejet: Lars Nilsens kone, Gunbor Hansdtr., Sigur Aamoth, Halvor Jonsen, Søren Hansen. 

18/10/1783     TORMOD JONSSEN           Bamble Skifteprotokoll nr. 10b, s. 623a.
Kikut          Arvinger:                           
u/S.Rising     Enka Helge Hansdatter og barna:
               1. Hans Tormodssen     12 år.
               2. Jon Tormodssen       6 ”
               3. Anne Tormodsdtr.     9 ”
               4. Sidselle Tormodsdtr. 2 ”
Formynder for Hans og Jon ble morbror Søren Hanssen Røsaker. Formynder for Anne ble morbror Niels Nielssen Grini. Enka tok til laugverge Sigurd Nielssen Aamot.
Brt:   246 - 1 -  0
Gjeld: 267 - 0 - 18 (insolvent).
Jordegods: 3 skind m.b.(med bygsel) i Kikut pl.(ads) med hus. Vurdert for 220 rdlr.
Kilde: Avskrevet skiftekort. SAKO (Statsarkivet Kongsberg) - Grenland Ættehistorielag.

G.br., selveier
Hans Tormodsen Kikut
herfra dpt. 4/11-1770 bg. 15/4-1805. ”Hans Tormossøn Kikut 34 1/2 aar.”
g. 27/9-1792 m. Ingeborg Jørgensdatter fra S. Grini(10) dpt. 30/5-1773 i Tørdal, Drangedal d. 22/6-1853 i Fjelldalen, d.a. Jørgen Halvorsen Grini.
1. Tormod dpt. 7/10-1792 bg. 17/3-1793. ”Hans Kikuts db. Tormoe 1/2 aar.”
2. Anne Hansdatter dpt. 30/3-1794 g.m. Ole Torbjørnsen Marker. Se Marker(C) under Grini.
3. Signe Hansdatter dpt. 23/10-1796 g.m. Hans Olsen Sætret. Se Sætret under Rising.
4. Tormod Hansen dpt. 6/1-1799 g.m. Kirsti Jansdatter dpt. 12/6-1796. Se Gaupåsen nedre under Frogner.
5. Jørgen Hansen dpt. 6/3-1803.
Br. i 1801.

F.f. Hans Tormossøn Kikuts db. Tormoe u/S.Rising: Søren Røsagers k., Kirsten Halvorsdtr., Nils Røsager, Anun Høgelie, Gudmund Knudssøn.
F.f. Hans Tormossøn Kikuts pb. Anne: Ole Hobæks k., Helge Olesdtr., Nils Røsager, Torbiiørn Sukken, Gudmund Knudssøn.
F.f. Hans Tormoessøn Kikuts Signe: Anund Høgelies k., Anne Nilsdtr., Nils Røsager, Jon Alfssøn, Nils Sigurssøn.
F.f. Hans Tormoessøns db. Tormoe f. Kikut: Torbjørn Nilssøns k., Sidsel Tormoesdatter, Søren og Nils Røsager, Jon Tormoessøn.
F.f. Hans Tormoessøns db. Jørgen f. Kousenrøe: Nils Hougerøes k., Sidsel Tormoesdtr., Nils Hougerøe, Anund Høgelie, Jens (Jon?) Tormoessøn.

Hans Tormodsen var nevnt på Kausanrød under Grini (Griniparsellene) i 1803.

Enka Ingeborg Jørgensdatter ble g2g med enkemannen Peder Fredriksen på Lyngåsen. Se Kjøya i Fjelldalen.

Kilde: Gjerpen kirkebøker.
Tormod Hansen Kikut fikk ei datter Gunhild med Inger Maria Thomasdatter mens hun bodde på Høymyr. Gunhild ble født 22/1-1823 og døde 14/6-1828 på Kikut. Inger Maria fikk senere også en sønn med Hans Olsen Sætret mens hun var på Kikut, nemlig Thomas f. i mars 1827 d. 20/8-1827. Det var straffbart for både han og henne og få barn utenfor ekteskap den gangen. Vi vet ikke hvordan det gikk.

Arbeider, selveier
John Tormodsen Kikut
(Jon Kikut) herfra dpt. 1/2-1778 d. 15/2-1843 i Kikut.
g. 16/10-1806 m. Ingeborg Torjersdatter fra Sætre under Rising dpt. 3/2-1788 d. 11/6-1862, d.a. Torjer Hansen Sætre.
1. Gro dpt. 27/9-1807 bg. 14/2-1808. ”Jon Tormoessøns pb. Groe f. Kikut 20 uger.”
2. Anne Gurine Johnsdatter f. 17/8-1809 d. 1885 på S. Hannevold g. i Lardal 1833 m. Hans Pedersen Hannevold (1808-1865).
    De fikk bl.a. datteren Ingeborg Kirstine Hansdatter f. 1833 som ble g.m. Simon Olsen Marker fra Marker(C).
    Anne Gurine er registrert utflyttet fra Gjerpen til Lardal i 1833. Se Presteattest av 27/12-1832. Se Bygdebok for Lardal III, side 738.
3. Tormod Johnsen f. 13/6-1812. Se Løvås under Rising.
4. Hans Johnsen f. 10/9-1815. Se nedenfor.
5. Karen f. 16/10-1819 d. 2/9-1834 i Kikut.
6. Torger f. 23/11-1821 d. 7/6-1822 i Kikut.
7. Hedevig Johnsdatter f. 24/5-1823 d. 1886 g. i Lardal 1848 m. Hans Danielsen fra N. Hannevold (1809-1882). Bodde på V. Duvholt under S. Hannevold.
    Se Bygdebok for Lardal III, side 744. Hun er registrert utflyttet fra Gjerpen til Lardal i 1847.
8. Torger Johnsen f. 31/1-1827. Se Kittilrød under Rising.
9. Johan f. 10/10-1829 d. 7/7-1832 i Kikut.
Br. 1799.

F.f. Jon Tormossøns pb. Groe f. Kikut: Sidsel Tormosdtr., Maren Nilsdtr., Søren Røsager, Ole Torjerssøn, Nils Nilssøn.
F.f. Jon Tormossøns pb. Anne Gurine f. Kikut: Maren Nilsdtr., Sidsel Tormosdtr., Søren Hanssøn, Ole Hobæk, Nils Nilssøn.

F.f. Jon Tormossøns db. Tormo f. Kikut u/S.Riising: Sidsel Tormosdtr., Anne Hansdtr., Ole Torjerssøn, Jon Alfssøn, Nils Nilssøn.

John og familien bodde her i 1801 sammen med hans mor, Helge Hansdatter.

Kilde: Funnet nedskrevet i dokumentene som gav grunnlag for 3 bind av "Gjerpen bygds historie" (Terje Christensen).

John Kikuts barnebarn Maren Tormodsdatter på Løvås, fortalte fra ”ulvetiden” at hennes farfar Jon Tormodsens hest gikk sammen med prestegårds-hestene i skauen, tilhørende Prestegården.
En dag han skulle hente hesten sin, lå den ene prestegårdshesten ihjelreven av skrubben og var delvis oppspist. De andre hestene sto og stirret på sin døde kamerat, skye og redde. Jon tok av seg hosebandet og bandt på den gjenlevende prestegårds-hesten og leide begge hestene med seg hjem til Kikut. 

7/6/1843       JOHN TORMODSSEN KIKUT        Bamble Skifteprot. nr. *)
Kikut          - selveier, død 16.2.1843 -          
               Arvinger: Enka Ingeborg Torgeirsdatter og barna:
               1. Tormod Johnssen Kikut, myndig, tilstede.
               2. Hans Johnssen, myndig, tilstede.
               3. Torgeir Johnssen 16 1/2 år.
               4. Gunhild Johnsdtr. g.m. Hans Pederssen Hanevold i Styrvold sogn i Lardal pr.gj.
               5. Helvig Johnsdtr. 20 år.
               Enkas laugverge var Niels Nielssen Røsaker.
               Formynder for Torgeir og Helvig: Jørgen Olssen Hobekk.
Brt: 885 - 3 - 18
Net: 591 - 0 -  1
Jordegods:
a. 2 skind eller 1 skylddaler 22 sk. av gd. Rising, kalt Kikut, matr.nr.63, nytt nr.147, takst 450 spd.
b. 3 ort 3 sk. skyld av gd. Gjerpen lille, kalt Berg, matr. nr.113, nytt nr.61, l.nr.162, takst 220 spd.
c. 1/2 skind skyld eller 1 ort 6 sk. av gd. Rising, kalt Holmen, nytt matr.nr.63, l.nr. 453, takst 100 spd.
d. Arvefesterett til skogstykke Stabekk-Rønningen under gd. Høiseth i Siljan anneks, taksert for 50 spd.
*) A: BS 18 s.362. B: BS 22 s.74. C: BS 24 s.54.
Kilde: Avskrevet skiftekort. SAKO (Statsarkivet Kongsberg) - Grenland Ættehistorielag.

G.br., selveier
Hans Johnsen Kikut
herfra f. 10/9-1815 d. 17/10-1895.
g. 26/6-1845 m. Anne Gurine Olsdatter fra Kollabånn under Limi f. 2/12-1819 d. 30/4-1897 på Kikut, d.a. Ole Olsen og Margrethe Aslaksdatter.
Br. 1844.

Brødrene Hans og Tormod Johnsen overtok Kikut i sammen i 1844, men Hans kjøpte ut Tormod i 1846, og Tormod
kjøpte da nabogården Løvås.

Kilde:
Anne Gurine Olsdatter ble født på Frogner. Hun var i Tveten før de giftet seg. De bodde først på Løvås, som nygifte i 1845.
De var barnløse, men Inger Andrea Aslaksdatter fra Rønningen under Sneltvedt vokste opp her som fosterbarn. Hun ble under folketllinga her i 1891 kalt for "eierens steddatter". Se nedenfor.
Anne Gurines far, enkemannen Ole Olsen, f. 1793 bodde her med føderåd i 1865 og 1875. Han døde på Kikut den 23/3-1876.

Kilde: Folketellinga 1875.
Tjenestepige: Dortea Danielsdatter fra Siljan f. ca. 1855. Tilreisende bakersvend Christian Olsen, f. 1815 i Christiania. Fast bopel Christiania.
Dyrehold: 1 hest, 5 kyr og 5 sauer.

Kilde: Folketellinga januar 1891.
Tjenestejente: Anne Simonsdatter fra Sauherad f. 1871.

G.br., hustømmermann, selveier
Ole Olsen Kikut
fra Marker(A) under Grini f. 7/11-1858, s.a. Ole Olsen Marker.
g1g 8/6-1882 m. Inger Andrea Aslaksdatter fra Rønningen under Sneltvedt f. 2/7-1858 d. 30/11-1905 av tæring, d.a. Aslak Halvorsen.
Forlovere: "Hans J. Kikut og Ole O. Kittilrød."
g2g i Skien 6/2-1917 m. Pauline Andersson fra Kville i Bohuslen, Sverige f. 1877, d.a. Karl Andersson.
Forlovere: "Martin Hansen og Sivert Karlsen."
1. Andreas Kikut f. 3/10-1882 på Kittilrød. Emigrerte til N. Amerika.
2. Hans Kikut f. 7/5-1884 på Kikut. Se Holmen under Rising.
3. Olga Augusta f. 23/1-1887 på Kikut d. 8/6-1899.
4. Ole Kikut f. 21/12-1891 på Kikut d. 10/8-1991 g.m. sin kusine Lullo Kathinka Aslaksen f. 3/5-1899 d. 9/1-1996.
    Han var byggmester og bodde i Skien. Se Nordre Gravlund. Opphavet til Lullo og Ole Kikuts legat.
5. Lars Kikut f. 11/5-1897. ”Hjemmedøbt af lærer Jacobsen i forældrenes overværelse.”
Barn i 2. ekteskap:
6. Olga Kikut f. 6/3-1917 i Blomsgt. 25 i Skien d. 16/5-2001 g.m. Ragnar Andreas Fjeldalen. Bodde i Sansssouciv. 4 under Bratsberg.
Br. ca. 1884.

F.f. Andreas født på Kitilrød: Foreldrene, Gurine Aslaksd. Kikut, Ole Olsen Kitilrød, Hans Jonsen Kikut.
F.f. Hans født på Kikut: Foreldrene, Gunhild Olsd. Kitilrød, Steinar Olsen Kitilrød, Lars Aslaksen Bratsbergkleven.
F.f. Olga Augusta f. på Kikut: G.br. Ole Olsen Kitilrød, Galvor Erlingsen Sokka, pige Gunhild Olsdatter., Foreldrene.
F.f. Ole f. på Kikut: Moderen, Gunhild Olsdatter Kitilrød, P. Jönson, Steinar Olsen, Nils Nilsen Tufte.

Familien bodde en tid på Kittilrød før de kom til Kikut i ca. 1884.

Kilde: Folketellinga januar 1891.
Tjenestepige Maren Tonette Kristensen fra Skien f. 1871. 2 personer på legd: Trine Gunelia Olsdatter f. 1877, forsørges av Gjerpen kommune og
Ole Jensen f. 1830, ugift, ”sindsyk”, forsørges også av Gjerpen kommune.

Trine Gunelia Olsdatter som bodde her i 1891, var datter av Ole Thorstensen og Karen Isaksdatter. Hun ble gift i 1898 m. Andreas M. Doksrød. Se Familie 13 - Fossum 1900.

Kilde: Folketellinga 1900. Tjenestepige Hilda Olsen f. 1881 i Gjerpen.

G.br., selveier
Jacob Anton Augustsen Løvaas
f. 13/8-1880.
Br. 1917. Se Løvås under Rising.


Gammelt postkort fra gården Kikut, med Kikutbakken ovenfor husene. Sett fra Puttekås-krysset. Opphav: J.A.K.B. ca. 1900.


G.br., selveier

Tormod Løvaas
fra Løvås f. 13/6-1913 d. 16/11-1969, s.a. Jacob Anton Augustsen Løvaas.
g.m. Gunvor Sokka fra Ø. Sokka f. 24/7-1914, d.a. Kristian Ellingsen Sokka.
1. Torgun Marie Løvås f. 1944 g.m. Torbjørn Gurholt. Se nedenfor.
Br. 1946.

Tormod Løvaas beskrev gårdens grenser slik på 1950-tallet:
”Nord: Sokka østre og vestre, øst: Telemark Turistforening, syd: Løvås og Hobek, vest: Puttekåsa og Stulen.”

G.br., selveier
Torbjørn Gurholt
fra Gurholt i Siljan f. 1942, s.a. Lars Gurholt og Anna Marie Høiseth.
g. 17/10-1964 m. Torgun Marie Løvås herfra f. 1944.
1. Bjørn Tore Gurholt f. 1965.
2. Marianne Gurholt f. 1968.
3. Jon Yngve Gurholt f. 1974.
Br. 1969.

Kilde: Bamble sorenskriveri Panteregister.
Eiendommen Kikutkollen ble utskilt herfra i ca. 1900. Det var der Kikuthytta ble oppført i ca. 1900. Telemark Turistforening kjøpte
 ”Kikutkollen ” i 1914, men solgte den igjen 3 år senere. Området der Kikutbakken ble satt opp (på bildet, bak uthusa), ble i sin tid også utskilt herfra.Fra Skog og Landskap. Veien på tvers (øst-vest), øverst i bildet, er Gamle Kikutvei.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) post@gamlegjerpen.no