| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Espedalen
Gård nr. 106 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 27.08.2013


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Espedalen 1
Gammelt løpenr. 379a, 380a. Siden Norges matrikkel 1889: 106/1.


Espedalen 17. mai 1961. Foto: Widerøe-Polarfly. Eier: Skien kommune. Arkiv: Telemark museum, Skien. Repro: Gard Strøm.

Adresse i dag: Meensv. 235 og 237 (vevstua), 3719 Skien.

G.br., leilending

Engebret Dyresen Espedalen
fra Fløtterød f. des. 1613 bg. 3/4-1701. ”Ingebret Dyresen Espedal, 87 aar og 5 Maaneder.”, s.a. Dyre Engebretsen Fløtterød.
g.m. Astri (Ibsdatter?) f. ca. 1610 bg. 18/8-1689. ”Astri Esbedal 79 aar g.”

1. Dyre Engebretsen f. ca. 1651 d. før 1696 g.m. Aase Olsdatter f. ca. 1651. Bodde på Snipetorp i Skien.
    Barn 1. Isak dpt. 9/11-1673 i Skien bg. 3/5-1675 i Skien.
    Barn 2. Christen Dyresen dpt. 3/12-1676 i Skien.
    Barn 3. Else Dyresdatter.
3. Isak Engebretsen f. ca. 1655. Trolig død ung etter 1664.
4. Jon Engebretsen f. ca. 1656. Se S. Løberg.
5. Nils Engebretsen f. ca. 1659. Trolig død ung etter 1664.
6. Marthe Ingebretsdatter f. ca. 1662 g.m. Gullik Anundsen. Kjøpte gården. Se nedenfor.
Br. ca. 1650.

Kvegskatten 1657: 1 hest, 3 kuer, 6 sauer, 2 geiter.

Engebret Dyresen var bror til Niri Dyresen Fløtterød, sønner av Dyre Engebretsen og Turid
på Fløtterød.

Barnedåp i Gjerpen krk. 10/11-1695  ”Rasmus Grunnerøs søn Anders
Test: Torjer Skouen, Even i Brekkehaven, Bent Egaasen, Gullek Esbedals qnde Marthe, En pige fra Vichen slegt til Lauritz Espedalens qvinde.”

G.br., leilending, selveier
Gullik Anundsen
fra N. Løberg(B) ”Stensrød” f. ca. 1661 på Strømdal bg. 20/4-1729. ”Gullic Espedalen, 66 aar.”, s.a. Anund Knudsen Løberg.
g. 3/6-1687 m. Marthe Engebretsdatter herfra f. ca. 1662 bg. 17/2-1736. ”Gullic Espedalens enche Marta, 74 aar.”
1. Anne Gulliksdatter f. ca. 1688 g.m. Jacob Isaksen. Se Familie 9 - Kleiva 1720.
2. Isak dpt. 12/1-1690 bg. 26/8-1690. ”Gullek Esbedals søn Isak 32 uger g.”
3. Ib dpt. 27/9-1691 bg. 12/8-1699. ”
Gullik Esbedals søn Ib, 8 aar g.”
4. Astrid Gulliksdatter dpt. 17/6-1694 g. 26/4-1719 m. Stephen Guldbrandssøn. Se Familie 6 - Borgestad 1720.
5. Jon dpt. 16/7-1699 bg. 23/7-1699. ”
Gullik Esbedals søn Jon 12 dage g.”
6. Lisbeth Gulliksdatter dpt. 16/7-1699. Ugift i 1742. Bodde her hos broren Ingebret.
7. Martha dpt. 20/11-1701 bg. 10/6-1712. ”
Gullich Espedalens datter Marta, 9 ½ aar.”
8. Engebret Gulliksen dpt. 1/6-1705. Overtok gården.
Br. 1689.

F.f. Gullik Esbedals søn Isak: Dyre Ingebretsen, Abraham Øfrom, Isak Anunsen Løberg, Anne Øfrum, Karen Løberg og Karen Anunsdatter.
F.f. Gullik Esbedals søn Ib: Jon Løberg, Abraham Øfrom, Magnil Løberg, Marthe Løberg, Lisbeth Anunsdatter.
F.f. Gullik Esbedals datter Astri: Jon Løberg, Isak Nærum, Christen Dyresen, Marthe Løberg, Ole Fløtterøs qde., Maren Anunsdatter Løberg.
F.f. Gullik Esbedals tvillinger Jon og Lisbeth: Isak Bakke, Gunne Clausen Engrav, Isak Nærum, Tollef Løberg, Anders Lies qde. Karen, Jochum Glasmesters qde og hendes søster Malene, Karen Løberg, Marthe Øfrom, Kierstin tjen hos Michel Aas vestre.
F.f. Gulich Espedalens datter Martha: Dyre Ingebretsen Snibetorp, Tollef Løberg, Jacob Løbergs qde. Karen, Isac Nærums qde. Karen, Maren Amundsdatter Løberg.
F.f. Gullich Espedalens søn Ingebret: Isac Nærum, Tollef Løberg, Nils Løberg, Jacob Løbergs qde., Christen Dyressøns qde. i Scheen, Else Dyresdatter af Scheen.

”Marie Lauritzdatter hos Gullik Esbedalen” ble begravet 28 aar gammel den 19/3-1699.

Gullik Anundsen kjøpte gården han tidligere hadde forpaktet rundt 1719. 

Fra en rettsak av 1694, hvor Gullik Anundsen var vitne der enkelte personer hadde tatt til seg sagtømmer som bar
merket til Arnold på Borgestad:

Kilde: Skien Lagting, tingbok nr 2 (1694-98) (avskrift Jan Christensen).

1694
Brigadier Arnold
stevner med lagtingstevning sorenskriver Christian Gabrielsen for hans forretning angaaende en del sagtømmer, datert 14 mai 1694.

Følgende personer møtte:
Suend Persen: Han hadde vel berget et par vragstokker, men kjente ikke det merket som sto derpaa, og dersom de skulle søges alle som paa den maer merket tømmer, da blev de tyve baade høye og lave, saa mange som bodde på havnen.
Paa prestenkens vegne møtte ingen.
Søren Torgeirsens
quinde Johanne Hansdatter møtte og svarte at der var berget nogen stokker av det meget tømmer. For Hans Andersen svarte hun at der var kun berget en stokk, ikke i anden mening enn at eiermannen kunne faa den igjen mot bergelønn.
DOM: De taper deres bergelønn hos Arnoldt fordi de ikke har lyst det fundne tømmer paa Kirkestevne eller paa tinget.

Lagtingstevning over Christen Borrstad om noe sagtømmer, hvorudi sorenskriver Christian Gabrielsen har dømt. Dom datert 21 mars innev. aar. Endelig beskikkelsesbeskriving ved Stephen Nielsen og 2de menn, nest avvigte aar (1693). Har ikke kunnet fragaa “den ene Cronestock udj hans vedskurd at være inntømret, endog han om de 17 kubber og ophogne ved noget difficulterer.”

Nicolai Lassen møtte på Christen Borrestads vegne.
Mons Eskelsen Smeds
, Peder Fallerops, Hans Christensen Borge og Ledvor Knudsen Riis, deres skrevne attest av 4 juni nærværende aar om den innbygde vrakstokk i hans vedskiul. Gullik Espedalens og Isack Nærums attest ved Niels Terkilsen og Niels Christensen av 30 mai nærværende aar.
Raadmann Tommes Sommers og Anders Madsens tilstand at de hadde forundt Christen Borrestad de topender og det vrag som fattes av deres tømmerlast. (13/6-1694)

Jørgen Holst mot Christian Gabrielsen for sin kjennelse mellom citanten og Syver i Borrestadstranden, formedelst 2de favner Splitved huggen av Crontømmer. Paastand: Erstatte tømmeret og omkostning - minst 16 rdr.

Nicolai Lassen benekter at det han kaller Holstes inkvisisjonsmenn kan anses som synsmenn. Senere synsforretning av 4 dannemend: De tilbyr aa gjøre sin ed paa at intet cronemerke eller tegn eller saadant fantes blant de 2 favner splitved, og formener at denne fattige mann bliver tagen i gunstig eftertanke for saadan haard tiltale.

Dom ang. Christen Borrestad: Har av Cronetømmeret kaldet, innbygget 1 stokk i sitt vedskiul, blant hans brendeved 1 kubbe pluss 1 stokk paa jordet beliggende. Tross den innbygde kan ha vært en vragstokk, saa bør det likevel ha eftertanke at befatte seg med andres merkede gods enten ondt eller godt uoplyst. Den mistanke unnløper rettelig at hvor det skjer saaledes en gang, skjer det vel oftere gange.
Skal betale Jørgen Holst for den forvoldte process 8 dlr og det hos ham funne crontømmer og brenneved levere.

Suend Pedersen: Ang 2 favner splitved huggen af velb. brig. Arnolds tømmer: Veden bør være til eiermandens avfordring, saksomkostning 6 dlr Siur Borrestadstrands benektelse og formenende avbefatning kan ikke gjelde mot Olle Engelbretsen og Niels Christensens for retten edelige tilstand om de 2 favner: Han bør derfor restituere saksøkeren kost og tæring 6 rdr.
 


18/11-1729     GULLICH AMUNDSSEN ESPEDALEN           Bamble Skifteprot. 3a, s. 218b.
Espedalen      Arvinger:                            
               Enka Marthe Ingebretsdatter og barna:
               1. Ingebret Gullichssen, 25 år,
              
2. Anne Gullichsdtr. g.m. Jacob Isachssen,
              
3. Astrid Gullichsdtr. g.m. Steffen Guldbrandssen,
               4. Lisbeth Gullichsdtr. 30 år og ugift.
Brt: 66 - 3 - 22
Net: 56 - 3 - 22
Jordegods: Gården Espedalen m.b. efter skjøte fra Niels Herculessen Wejer dat. 4.10.1718 for 102 rdlr 2 mrk.,
men disse pengene lånte de av Gunder Buer mot pant i gården, og nu fikk han gården for samme sum.

Av å se hvem som er faddere for barna, kan vi lese deres nærmeste familie.
Gullik var fadder for Rasmus Grunnerøs datter Maren i 1691, for Tron Lias søn Haral i 1692, for Jon (Ingebretsen) Løbergs datter
Marthe i 1694, for Simen Knudsens sønn Hans i 1696. (Simen Knudsen Skifjell ble bg. i 1698, 27 år gml. Samme mann?)
Gullik var også fadder for Tollef (Anunsen) Løbergs søn Amund i 1703, for Gunnar Øfrums søn Niels i 1711, for Niels Løbergs
datter Karen i 1712, for Tolf Løbergs datter Kirsten i 1715, for Jacob Isacssøns datter Karen fra Kleven i 1717,
for Stephen Espedalens Søn Gulbrand 1720, for Gunner Hanssøns datter Ingeborg i 1721 og for Stephens datter Inger i 1724.
Gullek Esbedals qnde Marthe var fadder for Rasmus Grønnerøs Anders i 1695, for Anun Løbergs søn Christen i 1695 og for
Jon Løbergs datter Giertrud, i 1698.

Barnedåp i Gjerpen kirke 26/11-1713: ”Astrj Gullichsdatters uægte son Jon fra Espedalen.
Test: Isac Nærum. Gunnar Øfrum. Bent Egaasens qde. Jacob Isacssøns qde. Kleven.”
Ingen far nevnt.

Det er tydelige familiebånd både med Dyre Ingebretsen, Isak Anunsen og Jon på Løberg, samt
Ole Fløtterøs ”qvinde”. Dette kan vi se ut fra barnas faddere.

Kilde: Bamble fogderis tingbok nr. 7, 1719-1722. Den 19/7-1719 (avskrift: Jan Christensen).
Skyssforsømmelse.
”Overværende Herr Kanselliraad og Amtmand Jacob Lindberg og Fogeden Melchior Høier.
Følgende Bønder ble dømt for skydsforsømmelse overfor Monsieur Niels Wejer:
Gunlich Espedalen, Christen Klep, Jacob Løeberg, Solfue og Anders Ougestad, item Jacob Bakken ......  som de var ham pliktig som deris Husbond, da Loven paabyr dem saavel som andre at giøre ham tilbørlig med skyds etter Lover, nemlig hver av dem 12 mil, hvorimod Mons. Wejer lar sig afkorte.”

G.br., selveier
Engebret Gulliksen Espedalen
herfra dpt. 1/6-1705 bg. 27/11-1776. ”Engebret Espedalen 71 aar.”
g. 30/4-1730 m. Berthe Jacobsdatter fra Meen(A) dpt. 22/5-1707 bg. 30/1-1782. ”Engebret Espedalens enke 75 aar.”, d.a. Jacob Larsen Meen.
1. Gullic dpt. 17/12-1730 bg. 20/1-1731. ”Ingebret Espedalens Gullic, 4 uger.”
2. Marta dpt. 9/12-1731 bg. 29/12-1731. ”Ingebret Espedalens Marta  16 dager.”
3. Maria Engebretsdatter dpt. 25/1-1733 g.m. Ole Evensen. Se V. Borge(A).
4. Jacob Engebretsen dpt. 9/10-1735. Overtok gården.
5. Marthe Engebretsdatter dpt. 2/3-1738 g.m. Christen Olsen Nærum. Se Nærum(3).
6. Ragnild Engebretsdatter dpt. 21/2-1740 g.m. Erik Andersen Bøle. Se S. Bøle.
7. Isak Engebretsen dpt. 10/2-1743. Se Espedalen(2).
8. Kirsten Engebretsdatter dpt. 26/9-1745 g.m. Anders Jonsen. Se S. Sneltvedt(B).
Br. 1731.

F.f. Ingebret Espedals Gullic: Jacob Meen, Stephen Østenssøn, Jon Espedal, Jacob Isacssøns qde, Gunild Løberg
F.f.
Ingebret Espedalens Martha: Jacob Isakssøn, Isak Løberg, Jon Espedalen, Stephens Astrj, Maria Jacobsdatter.
F.f. Ingebret Espedalens Maria: Stephen Osebachen, Isak Jacobssøn, Jacob Meens qde, Marta Isaksdatter.
F.f. Ingebret Espedalens Jacob: Ole Ballestad, Hans? ......., Anne Espedalen og Jon Stephensen.
F.f. Ingebret Espedalens Marthe: Isac Løberg, Oue Meen---, Isak Jacobssøns qde. og Maren .........
F.f. Ingebret Espedalens Ragnild: Isac Løberg, Isak Jacobssøn, Jon Stephens., Stephen i Engraf, Tore Jacobsdatter.
F.f. Ingebret Espedalens Isac: Isac Jacobssøn, Jon Stephenssøn, Hans Men, Jon Løbergs qde, Jacob Meens datter.
F.f. Ingebret Espedals Anne (Trolig Kirsten): Isac og Anders Jacobssønner, Jon Johannessøn, Hans Meens qde, Tore Jacobsdatter.

Tjenestedreng i 1762: Bent Gundersen. "Andre hosboende: Søster Lisbeth Gunlichsd."

1/2-1777       ENGEBRET GULLIKSSEN      Bamble Skifteprot. nr. 9, s. 457a.
Espedalen      Arvinger:                            
               Enka Berthe Jacobsdatter og barna:
               1. Jacob Engebretssen, myndig, bor på gården.
               2. Isak Engebretssen,       --"-- , -"- "  --"--
               3. Marie Engebretsdtr. død, vært g.m. Ole vestre Borge.
                       Etterlatt seg 5 barn:
                   a. Lars Olssen 12 1/2 år.
                   b. Even Olssen  2 1/2 "
                   c. Lisbet Olsdtr. 
18 "
                   d. Berthe Olsdtr.  17 "
                   e. Marthe Olsdtr. 
14 "
               4. Ragnhild Engebretsdtr. enke.
              
5. Kirsten Engebretsdtr. død, vært g.m. Anders Sneltvet.
                      Etterlatt seg 1 barn:
                   a. Inger Andersdtr. 6 år.
               Formynder Erik Bøhle for Lars.
               ----"---- morbroren Jacob Espedalen for Even og Lisbet.
               ----"---- ----"---- Isak Espedalen for Berthe og Marthe.
               ----"---- faren selv for Inger.
        Laugverge for Ragnhild Engebretsdtr. ble svigerfaren Ole Bøhle.
        Enka tok sønnen Jacob Espedalen til laugverge.
Brt: 195 - 3 - 22
Net: 146 - 0 - 14.
Jordegods: a. Boet eiet 2 huder m.b. hus m.m. i åsetet Espedalen. Ifl. adkomstskjøte av 10.5.1731, tl. 18.7.s.a.
                 b. En bekkekvern i et bekkefall et stykke nedenfor Meensmyrene. Særskilt (aparte) skjøte dat. 15.11.1736, tinglyst.

                     Tilsammen vurdert for 150 rdlr.

Gården ble delt i to like deler i ca. 1777. Se Espedalen(2). Begge bruk ble sammeføyd igjen i 1835.

Landskyld etter delingen i 1777: 1 hud.

G.br., selveier
Jacob Engebretsen Espedalen
herfra dpt. 9/10-1735 bg. 20/3-1787. ”Jacob Espedalen 51 1/2 aar.”
g. i Eidanger 14/8-1766 m. Anna Nilsdatter fra N. Siljan i Eidanger (i Bjørkedalen) dpt. 20/2-1746 d. 4/10-1824 på Espedalen, d.a. Nils Jonsen Sillien fra Sanni(A) og Karen Larsdatter.
Forlovere: "Knud Simonsen Øfrum og Amun Ødegaard."
1. Marthe Jacobsdatter dpt. 21/12-1766 g.m. Ole Haraldsen. Se Søli nedre(A).
2. Gullik Jacobsen dpt. 14/2-1768 bg. 15/4-1787. ”Jacob Espedalens s. Gullich 19 aar.”
3. Maria Jacobsdatter dpt. 21/1-1770 g1g m. Ole Gundersen Bækkevold. Se Bekkevold(A). Maria ble g2g m. Nils Thorsen på Osebakken og g3g m. Lars Larsen Bakken. Se N. Bakken.
4. Isak Jacobsen (tvilling) dpt. 24/1-1772. Se Øvrum(10) ”Ødegården”.
-   (tvilling) bg. 19/1-1772. ”Jacob Espedalens dødf. søn.”
5. Nils Jacobsen dpt. 14/5-1775. Se Strømdal Hovedgård.

6. Berthe dpt. 26/10-1777 bg. 30/1-1785. ”Jacob Espedalens d. Berthe 7 aar.”

7. Karen Jacobsdatter dpt. 20/2-1780 g. 5/6-1800 m. Torjus Sørensen. Se Kjølsrød under Kvestad i Eidanger.
-   bg. 10/2-1782. ”Jacob Espedalens dødf. søn”
8. Ingebret dpt. 23/2-1783 bg. 22/6-1783. ”Jacob Espedalens s. Engebret 16 uger.”
9. Ingebret Jacobsen dpt. 20/6-1784. Se nedenfor.
10. Berthe Jacobsdatter dpt. 25/6-1786. Konfirmert 1804 (17 år gml.)
Br. 1777.

F.f. Jacob Espedalens pb. Marthe: Erich Bøles kone, Kisten Engebretsdtr., Ole Borge, Isach Engebretsen, Halvor Nielsen.
F.f. Jacob Espedalens db. Gunlich: Anders Løbergs kone, Karen Nielsdtr., Erich Bøle, Anders Nielsen, Jacob Hansen.
F.f. Jacob Espedalens pb. Maria: Ole Borges kone, Anne Andersdtr., Jacob Lie, Isach Espedalen, Halvor Jonsen.
F.f. Jacob Espedalens db. Isach: Erich Bøles kone, Karen Nielsdtr., Ole Borge, Isach Espedalen, Mathis Andersen.
F.f. Jacob Espedalens db. Niels: Halvor Siljens kone, Inger Nielsdatter, Erich Bøle, Isach Espedalen, Jacob Andersen.
F.f. Jacob Espedalens pb. Berthe: Mathis Fløtterøes kone, Maren Rasmusdtr., Mads Sanne, Erich Bøle.
F.f. Jacob Espedalens pb. Karen: Erich Bøles kone, Inger Nielsdatter, Anders Nielsen, Lars Ommundsen, Jon Nielsen.
F.f. Jacob Espedalens db. Engebret: Erich Bøles kone, Berthe Andersdtr., Mathis Langerøe, Jon Espedalen, Lars Olsen.

F.f. Jacob Espedalens db. Engebret: Erich Bøles kone, Marthe Erichsdatter, Anders Jonsen, Jacob Andersen, Gunder Isachsen.

F.f. Jacob Espedalens pb. Berthe: Erich Bøles kone, Marthe Ja(c)obsdtr., Mathis Fløtteroe, Jon Espedalen, Gullich Jacobsen.

1/9-1787       JACOB INGEBRETSSEN       Bamble Skifteprot. nr. 11, s. 231a.
Espedalen      Arvinger:                            
               Enka Anne Nilsdatter og barna:
               1. Isak Jacobssen  14 1/2 år.
              
2. Niels Jacobssen 12 1/2 "
               3. Ingebret Jacobssen   3 " 
              
4. Marthe Jacobsdtr.   20 "
               5. Maria Jacobsdtr.    17 "
               6. Kari Jacobsdtr.     14 "
               7. Berthe Jacobsdtr.   
1 "
               Enkas laugverge ble broren Halvor Nilssen Siljan.
               Formynder: Enka med laugverge for Isak.
               ----"----: Mathias Fløtterød for Nils og Marthe.
               ----"----: Jacob Anderssen Sølie for Ingebret og Maria.
               ----"----: Erik Bøhle for Kari og Berthe.
Brt: 443 - 0 - 6
Net:  17 - 0 - 4.
Jordegods: a. 1 hud med bygsel og herlighed i gaarden Espedalen. Vurdert for 150 rdl.
                        b. 4 skind med bygsel i gaarden Buer.                                         ---"---  -"- 200 -"-.

Enka Anna Nilsdatter ble g2g med Jon Pedersen Troldsaasen. Se Espedalen(2).

Gårdsarbeider, innerst, selveier

Ingebret Jacobsen
herfra dpt. 20/6-1784 d. 1863 på Pasa i Eidanger.
g. 10/12-1812 m. Maren Margrethe Pedersdatter f. 1784 d. 1857 på Pasa i Eidanger.
Forlovere: "Lars og Kittil Riis."
1. Jacob Ingebretsen f. 7/4-1813 d. 1877 g. 1848 m. Marthe Marie Christensdatter (1825-1895). Se Pasa i Eidanger.
2. Maren Ingebretsdatter f. 18/9-1815 d. 1855 g. 1850 m. sadelmaker Anders Rasmussen fra Kokkersvold. Bodde på Vallermyrene.
3. Peter f. 28/11-1820 d. 29/1-1819 på Espedalen.
4. Anne Margrete Ingebretsdatter f. 14/1-1820 g. 1856 m. matros Mathias August Ruberg fra Brevik. Bodde i Brevik. Mathias Ruberg omkom i forlis med seilskuta ”Prema” bare 38 år gammel i 1867.
5. Nils f. 15/10-1822 d. 28/8-1825 på Espedalen.
6. Nils Ingebretsen f. 5/4-1827.
7. Berthe Maria f. 6/9-1825 d. 4/7-1826 på Espedalen.

F.f. Engelbret Jacobsens db. Jacob f. Espedalen: Ole Søelies k., Maren Aslaksdtr., Isak og Jacob Gundersen, Lars Larsen.
 

Denne familien er registrert utflyttet fra Espedalen til Eidanger i 1828. Disse 7 barna er født her. Det ble i 1828 makeskiftet mellom "Nils Olsen Pasa" i Eidanger og Ingebret Jacobsen Espedalen med 1 hud i Espedalen mot at Ingebret fikk overta Tveten bnr 10 ”Pasa” i Eidanger, samt en pengesum pålydende 100 specidaler. Se Pasa i Eidanger.

Se Nils Olsen på Espedalen(2).

G.br., selveier
Gunder Isaksen Espedalen
fra Espedalen(2) dpt. 12/5-1768 d. 19/1-1819 på Espedalen, s.a. Isak Engebretsen Espedalen.
g. 23/8-1792 m. Inger Hansdatter fra N. Ballestad(D) dpt. 5/6-1774 d. 19/3-1847 på Espedalen, d.a. Hans Jensen Ballestad.
1. Isak Gundersen dpt. 24/11-1793. Overtok gården.
2. Anne Gundersdatter dpt. 11/12-1796 g.m. Hans Jacobsen Ballestad. Se Ballestad(1).
3. Maren Gundersdatter (Marie Gundersdatter) dpt. 4/5-1800 g.m. Peder Larsen Meen. Se Meen(11).
Br. 1788.

F.f. Gunder Isaachssøns db. Isaac fra Espedalen: Johannes Hanssøns k., Kirsten Isaacsdatter, Johannes og Erich Bøle, Jens Hanssøn.
F.f. Gunder Isakssøns pb. Maren f. Espedalen: Jens Hanssøns k., Hedevig Jacobsdtr. Isak Nilssøn, Johannes Hanssøn, Engelbert Isakssøn.

3/7-1819       GUNDER ISAKSSEN         Bamble Skifteprot. nr. 13, s. 412b.
Espedalen      Arvinger:                            
               Enka Inger Hansdatter og barna:
               1. Isak Gunderssen  26 år.
               2. Anne Gundersdtr. 23 "
               3. Mari Gundersdtr. 19 "
               Formynder for døtrene ble morbror Jens Hanssen Ballestad.
Brt: 280 - 0 -  0
Net: 240 - 4 - 12.
Jordegods: Åsetes- og arvetomtgaarden Espedalen (matr.nr. 80) 1 hud med bygsel, hus og herlighed.
Skjøtet var utstedt av arvingene etter faren, Gunder Isakssens Espedalens enke Marthe Hansdtr. og hennes
nye mann John Pederssen, og av Jacob Hanssen som formynder for Ingebret Isakssen og Kirsti Isaksdtr. og
av Erik Bøle som formynder for Ole Borges barn (arv på farens vegne). 250 spd.

Kilde: Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Gunder Isaksens enke Inger Hansdatter samt Hans Jacobsen og Marie Gundersdatter til Isak Gundersen
paa en andel af dette brug, dat. 22. sept., tinglyst 3. okt. 1821."

G.br., selveier
Isak Gundersen
herfra dpt. 24/11-1793 d. 29/6-1864 på Espedalen, s.a. Gunder Isaksen Espedalen.
g. 5/9-1816 m. Marthe Maria Olsdatter fra Meen(28) ”Buer” dpt. 30/3-1794 d. 5/10-1852 på Espedalen, d.a. Ole Rasmussen Buer.
Forlovere: "Jens Hansen Ballestad, Engebret Jacobsen Espedalen."
1. Live f. 30/10-1816 d. 12/9-1825 på Espedalen.
2. Anne Margrethe Isaksdatter f. 1/12-1818 g.m. Erik Rasmussen Øvrum. Se Øvrum(4).
3. Gunder Isaksen f. 22/3-1823. Bodde på gården. Se nedenfor.
4. Live Isaksdatter f. 28/6-1826 g.m. Torjus Rasmussen. Se Riis(16).
5. Maren Isaksdatter f. 3/2-1830 d. 19/1-1855 på Espedalen. Ugift. Bodde hjemme.
6. Ole f. 17/3-1833 d. 13/10-1834 på Espedalen.
7. Ole Isaksen f. 9/9-1836. Overtok gården.
Br. 1821.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Nils Olsen (Espedalen 2) til Isak Gundersen paa resten af dette brug, dat. 2. marts, tinglyst 1. april 1835."

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

379, 380

Espedalen

Isak Gundersen

2 huder

2 daler - 1 ort - 20 skilling


Kilde: Tinglysingsprotokollen.
"Delings- og skylddelingsforretning afholdt 1. marts, tinglyst 3. april 1841."


Innerst, odelsgutt

Gunder Isaksen Espedalen
herfra f. 22/3-1823 d. 10/3-1861 på Espedalen, s.a. Isak Gundersen Espedalen.
g1g 5/6-1855 m. Gunhild Marie Jacobsdatter fra Lid(12) ”Myren” f. 3/7-1829 d. 21/10-1855 på Espedalen, d.a. Jacob Christophersen Myhren.
g2g 8/6-1858 m. Karen Maria Andersdatter fra Søli(14) f. 25/10-1818 i Eidanger, d.a. Anders Jacobsen Sørlie.
1. Isak f. 20/12-1860 d. 1/5-1861 på Espedalen.

Gunder Espedalen første kone døde av tæring etter bare 4 måneders ekteskap. Da Gunder gifta seg på nytt i 1858,
døde han etter mindre enn 3 års ekteskap.

Enka Karen Maria Andersdatter ble g2g med enkemann Jacob Hansen Nærum. Se Nærum(1). Hun døde på Borge.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Isak Gundersen til sønnen Ole Isaksen, dat. 11., tinglyst 12. januar 1864."

G.br., smed, selveier
Ole Isaksen Espedalen
herfra f. 9/9-1836 d. 4/1-1919 på Espedalen.
g1g 11/10-1861 m. Karen Sophie Pedersdatter fra Meen(17) f. 2/2-1840 d. 2/12-1865 på Espedalen, d.a. Peder Hansen Meen.
g2g 14/11-1867 m. Maren Halvorsdatter fra Lyngåsen f. 1/9-1841 d. 29/7-1924 på Hovland i Tjølling, d.a. Halvor Nilsen Lyngaas.
1. Isak Olsen Espedalen f. 20/7-1862. Se Haukeråsen(1).
2. Peder Olsen Espedalen f. 16/7-1865. Overtok gården.
Barn av 2. ekteskap:
3. Halvor Olsen Espedalen f. 2/11-1869 d. 1950. Smed i 1900.
4. Karl Marthinius f. 10/3-1873 d. 29/9-1873.
5. Marthe Sofie Olsdatter f. 21/8-1876 g.m. smed Martin Halvorsen. Se Familie 51 - V- Borge 1910.
6. Olaf Marthinius Espedalen f. 31/10-1880 g.m. Olga Josefine Johannesen Hovland fra Tjølling. Olaf var smed i 1900.
    Barn: Ole Espedalen f. 1935 g.m. Åse Irene Thorsen. Ekteskapet oppløst. Ole Espedalen var bosatt i Larvik og døde der rundt 2012.
7. Ingeborg Margrethe Espedalen f. 14/9-1883 på Espedalen g.m. Peder Johannesen Hovland. Bodde på Hovland i Tjølling.
    Barn: Olav Anker Hovland f. 1909.
Br. 1864. 

Alle barna er født på Espedalen.

1/11/1867      KAREN SOFIE PEDERSDATTER       Gjerpen Skifteprot. nr. 2, side 68 og Gjerpen nr. I, side 306.
Espedalen      Arvinger:                            
               Enkem. Ole Isakssen Espedalen og barna:
               1. Isak Olssen  5 1/4 år.             Verge: Peder
               2. Peder Olssen 2 1/4 "               Hanssen Meen.
Brt: 3300 - 0 -  0
Net: 2551 - 1 - 14
Jordegods: a. Gd.part Meen og Buer, matr.nr.74, l.nr.239a3 og 241b av skyld 1 daler 4 ort 12 sk., vurdert for 1500 spd.
                        b. Espedalen, matr.nr.114, l.nr.379 og 380 av skyld 2 daler - 1 ort - 20 sk., vurdert for 1500 spd.


Kilde: Tinglysingsprotokollen.
"Delings- og skylddelingsforretning, hvorved bnr 2 og 3 er udskilt, afholdt 12. nov., tinglyst 2. des. 1873."

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

(379, 380a)a

Espedalen

Ole Isaksen

2 daler - 3 ort - 0 skilling

(379, 380a)b ditto ditto 0 daler - 0 ort - 14 skilling
(379, 380a)c ditto ditto 0 daler - 0 ort - 10 skilling


Under folketellingen 1875 var det en lærer, Halvor Halvorsen (bror til Maren) f. 1850 i Gjerpen,
som losjerte her. Han hadde hos seg en tjenestepike Mari Hansdatter fra Sauherad f. ca. 1859.

I 1900 bodde denne familien under Søli på Hovenga, trolig i Liane. Se Familie 7 - Søli 1900.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

106

1

(379, 380a)a

Espedalen

Espedalen

Ole Isaksen

2 - 0 - 9

6 mark 71 øre

106 2 (379, 380a)b ditto ditto ditto 0 - 0 - 11 0 mark 30 øre
106 3 (379, 380a)c ditto ditto ditto 0 - 0 - 8 0 mark 21 øre


Kilde: Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Ole Isaksen til sønnen Peder Olsen for 15.000 kr., dat. 26. juli, tinglyst 1. aug. 1888."

G.br., ølkjører, selveier
Peder Olsen Espedalen
(Peder Espedalen) herfra f. 16/7-1865 d. 20/10-1946 på Mindås under Menstad.
g. 14/12-1891 m. Inger Hansine Karlsdatter fra Sanni(3) f. 9/7-1871 d. 17/12-1963 på Mindås, d.a. Karl Johan Haraldsen Sanni.
Forlovere: "Ole J. Nærum og Martin Karlsen Sanni."
1. Karen Sofie f. 8/1-1892 d. 31/7-1892 i Skien.
2. Karen Sofie Espedalen f. 25/3-1893 d. 29/3-1970. Ugift. Bodde i Furuheimvn. 12 på Borgestad.
3. Nella Espedalen f. 19/1-1895 på S. Mæla. Ugift. Bodde i Furuheimvn. 10 på Borgestad.
4. Klara f. 19/6-1896 på S. Mæla d. 1897.
5. Esther Espedalen f. 5/10-1898 i Siljan d. 27/7-1964 g. 1/6-1923 m. Sveinung Eskeland f. 27/6-1895 i Gjerstad d. 19/5-1944, stasjonsbetjent, Rising, s.a. g.br. Stian Olsen Eskeland i Gjerstad.
    Esther var tjenestepike på Borgestad da de giftet seg.
    Barn 1. Sverre Eskeland f. 17/4-1924 d. 13/1-1991 g.m. Reidun Eriksen Flid fra Ballestad(12) f. 1931.
    Barn 2. Inger Eskeland f. 2/12-1928 d. 6/7-2004. Ugift. Bodde i Berglivn. 5 på Borgestad.
6. Ragna Espedalen f. 18/7-1900 i Siljan g. 16/7-1921 m. Edvard Elias Håkonsen fra Skåtøy. Bodde i Furuheimv. 1 på Borgestad.
7. Klara Espedalen f. 5/5-1902 i Sauherad d. 8/10-1986 g. 2/6-1928 m. bygningssnekker Harald Thoresius Halvorsen f. 17/3-1902 i Gj., s.a. byggmester Jacob Halvorsen Gunneklev. Bodde i Furuheimvn. 12 på Borgestad.
8. Martin Espedalen f. 30/10-1904 d. 13/5-1979 g.m. Gudrun Strøm f. 20/9-1906 d. 11/12-1993. Bodde i Berglivn. 26 på Borgestad.
9. Marie Espedalen f. 20/10-1906 i Sauherad d. 6/6-1969. Ugift. Gravlagt på Borgestad.
10. Olga Kathrine Espedalen f. 16/10-1909 på Sanni d. 1/2-1980. Ugift. Bodde på Jarseng.
11. Astrid Ingebjørg Espedalen f. 10/11-1911 i Haukeråsen d. 11/10-1995 g.m. Arne Wiig fra Borgeskogen f. 15/3-1910 d. 28/9-1988. Se Familie 39 - V. Borge 1910.
12. Hjørdis Espedalen f. 7/10-1914 på Espedalen. Ugift. Bodde i Furuheimvn. 10 på Borgestad.
Br. 1888.

Peder skrev seg Peder Espedalen. Denne familien flyttet forholdsvis mye på seg. I ca. 1913 kjøpte
han eiendom på Borgestad. Fra 1930 bodde de på Mindås under Menstad.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Peder Olsen til Ole Eriksen paa dette brug m.m. for kr. 15.350.-, dat. 14., tinglyst 20. juni 1894."
 


Kilde: Varden 29/10-1946. Innsendt av Hans Aas 2015.
 

G.br., selveier, herredsstyremedlem
Ole Eriksen Augestad
fra Nistua under Austad i Siljan f. 2/11-1860 (dpt. i Eidanger kirke) d. 1/2-1956, s.a. Erik Hansen Austad fra Eidanger f. 1839.
g.m. Ingeborg Andrine Svendsdatter herfra f. 12/6-1866 i Tudal, Siljan d. 11/8-1902, d.a. Svend Jensen Tudal/ Espedalen.

1. Albert Ingvald Augestad f. 20/9-1891. Se nedenfor.

2. Signe Marie Augestad f. 21/11-1895. Overtok farens gård, Meen(15).
Br. 1892.

Denne familien kom fra Siljan. Det er der de har Augestad (Austad) - navnet ifra. Ole E. Augestad var formann i styret
for Porsgrunn Meieribolag og styremedlem i Telemark Melkesentral.
Kilde: Gjerpen bygds historie bind 3, side 308.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

106

1

Espedalen

Espedalen

Ole Eriksen

6 mark 71 øre

106 2 ditto ditto ditto 0 mark 30 øre
106 3 ditto ditto ditto 0 mark 21 øre
70 12 Meen Meen Ole Eriksen Austad 1 mark 08 øre


Fra Tinglysingsprotokollen.
"I følge eierens begjæring og lensmannens attest, sammenføies dette bruk med gnr 106 bnr 2 og gnr 106 bnr 3.,
dat. 22/8 og 5/9-1922, tinglyst 13. januar 1923."

De tidligere utskilte jordteiger ble dermed sammenføyet med resten av gården i 1923.

G.br., selveier
Albert Ingvald Augestad
(Ingvald Augestad) herfra f. 20/9-1891 i Skien d. 9/5-1950.
g. 3/11-1928 m. Marie Lovise ”Mimmi” Søli fra Søli(1) f. 13/2-1896 d. 28/9-1968, d.a. Andreas Hansen Sørli.
Br. 1943.

Ingvald Augestad, som han skrev seg, var født i Skien. Det er mulig de hadde denne sønnen:
Olav Augestad f. 9/8-1929 d. 21/5-1944.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

106

1

Espedalen

Marie Lovise Augestad 

7 mark 22 øre

70 12 Meen ditto 1 mark 07 øre


G.br., forpakter
Borthinius Skjei.
Br. ca. 1950 - 1963.

Fra Grunnboka: "Andel av Meensvegen 235 (Gnr 106, bnr 1) er overdradd fra til Arne Andreas Søli (03.12.1968). Overdragelsen omfatter
også andel av Gnr 70, Bnr 12."

G.br., selveier
Arne Andreas Søli
fra Langerødv. 9 under Åkre f. 1941, s.a. Arne A. Søli.
g. 5/2-1966 m. Reidun Solveig Lohne fra Tørdal sogn i Drangedal pr.gj. f. 1941, d.a. Bjarne Lohne.
Forlovere: "Elektriker Bjørn Bakken, Bøle og kontordame Anlaug Bakken, Bøle."

1. Ole-Arne Søli f. 20/8-1966. Se Øvrum(22).
2. Svein Søli f. 1969.
3. Jon Søli f. 1971. Overtok gården.
Br. 1968.

Arne A. Søli forpaktet gården fra 1963.

Velkommen til  Reidun Sølis Vevstue.

Kilde: Norske gårdsbruk, Telemark, bind IV (Foyn forlag, Bø 2004.) Utdrag.
Gnr. 106 Espedalen.
Gården er på 100 dekar jord, 18 dekar beite og 125 dekar skog. Eieren er medeier i Stormyr Beitelag og leier en del jord i tillegg. Drifta omfatter korn og kjøttproduksjon av storfe. Det er totalt 70 dyr på gården, derav 26 ammekyr. I et tidligere grisehus, blir det nå drevet vevstue. Den første traktoren kom hit 1963. I dag er det 3 gamle traktorer, skurtresker, vanningsanlegg og korntørke.
I tunet er det et våningshus fra 1905, som siden er restaurert flere ganger, kårbygning fra 1997, låve fra 1900, som ble ombygd og påbygd i 1970- og 1980-åra. Siden ble den ombygd til ammekyr i 1997. Videre: redskapshus med korntørke fra 1982 og potetlager som ble sprengt ut i fjell i 1979.

 

Noen detaljer angående Espedalen.
Skrevet ned av Reidun Søli i 2014, videresendt fra Steinar Meen.
"Arne forpakta Espedalen fra 14/4-63 etter Borthinius Skjei. Mimmi Augestad var eier. Det var melkekyr her til 65, da begynte han med gris, men hadde noen foringsokser, og kviger noen år. Kvigene var på beite i Vosserødmarka. Flere bønder har beiterett der enda, men den blir ikke benytta. Mimmi Augestad døde i 1968, og Arne overtok da som eier. Jon Søli står nå som eier av Espedalen. Han driver med ammeku, og har ungdyr på Storemyr, hvor han har 2 andeler i beitelaget der. Han har også ammekuer med kalv i Stubberød, i Kolerød, og i Svartangen hver sommer."

Fra Grunnboka: "Meensvegen 235 (Gnr 106, bnr 1) er solgt for kr 1.232.000 fra Arne Andreas Søli til Jon Søli (09.01.2004). Salget
omfatter også Gnr 70, Bnr 12."

G.br., selveier
Jon Søli herfra f. 1971.
Br. 2004.


Espedalen fra Meensveien 18/7-2014. Foto: Gard Strøm.


Fra Skog og Landskap 2014.

(C) Gard Strøm.