ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Bratsberg
Gård nr. 63 i Gjerpen prestegjeld.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil og mangler bes rettet til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.

 

Oppdatert 30.05.2024
 


| Kleiva før 1700 |
| Kleiva 1711 | Kleiva 1720 | Kleiva 1730 | Kleiva 1740 | Kleiva 1762 | Kleiva 1784 |
| Kleiva 1801 | Kleiva 1820 | Kleiva 1835 | Kleiva 1845 | Kleiva 1854 |


Bratsbergkleiva 1740 - Kleiva 1740
Konstruert etter opplysninger fra kirkebøker og skifter.


Familie 1.
Kleiva 1740 - 1760.

Børsemaker
Jon Eriksen

g. 16/4-1744 m. Johanne Maria Andersdatter Lerche.
Forlover: "Hans Fj....t."
1. Anne Maria Jonsdatter dpt. 13/1-1744.
2. Petter Jonsen dpt. 5/2-1747.
3. Erik Petter dpt. 22/6-1749 bg. 20/10-1748. ”Jon Eriksens s. Erik Petter 1 aar.”

F.f. Jon Erikssøns Anne Maria: Løve, Hans Perssøn og qde. Erik Bommen og qde.
F.f. Jon Eriksens db. Petter fra BradsbergKleven: Catrine Fleischer, Johanne Gasman, Hans Løve, Knud Smed, Peder Bradsberg.
F.f. Jon Eriksens Erik Petter fra Bradsbergkleven: Catrine Fleischer, Idde Juliana Roholt, sergiant Løve, Storm og Nord.

Denne familien er ikke nevnt i Gjerpen etter 1748.


Familie 2.
Kleiva 1740 - 1760.

Arbeider
Christopher Hansen
f. ca. 1721 bg. 13/11-1757. ”Christopher Hansen f. Bradsb.Kl. 36 aar.”
g. 2/12-1746 m. Inger Pedersdatter f. ca. 1700 bg. 6/6-1766. ”Inger Pedersdtr. f. BradsbergKl. 66 aar.”
Forlovere: "Ole Knudsen og Christopher Larsen fra BratsbergKleven."
1. Peder dpt. 28/5-1747 bg. 24/3-1750. ”Christopher Hansens s. Peder 3 aar.”

F.f. Christopher Hansens db. Peder fra BradsbergKleven: Nils Pedersens kone, Ingebor Brynilsdtr., Hans Ellefssen, Christopher Larsen, Frans Pedersen.


Familie 3.
Kleiva 1740 - 1760.

Arbeider
Gudmund Alfsen
f. ca. 1676 bg. 8/7-1726. ”Gudmund Alfssøn, 50 aar.”
g. 15/11-1719 m. Agathe Olsdatter f. ca. 1693 bg. 24/4-1763. ”Agatha Olsdtr. f. Bradsb.klev 70 aar.“

Forlovere: "Ole Hoppestad, Antoni Stulen."
1. Ambor dpt. 15/9-1720 bg. 11/10-1721. ”Gudmun Alfssøns barn Ambor 1 aar 3 uger.”
2. Sønnev Gudmundsdatter dpt. 9/6-1726 g.m. Børger Olsen Rose. Se Familie 22a - Kleiva 1762.

F.f. Gudmun Alfssøns datter Ambor: Nils Venstøb, Ole Skougsrø, Mogns Hoppestads qde. Jacob Bøes datter.
F.f. Gudmunds Sønnef fra Kleven: Jonas Bagge, Nils Janssøn. Christen Nilssøn. Bagges qde, Anne Elefsdatter.

Enke Agatha Olsdatter ble g2g med enkemann Paul Knudsen. Se nedenfor.

Hun bodde på Kleiva i 1762 sammen med sin datter og hennes familie.
 


Familie 4.
Kleiva 1740 - 1760.

Arbeider 
Paul Knudsen
fra Skifjell store dpt. 10/1-1675 i Skien, bg. 13/10-1743. ”Poul Knudssøn, 60 aar.”, s.a. Knud Knudsen Skifield.
g1g m. NN
g2g 10/11-1742 m. enke Agathe Olsdatter f. ca. 1693 bg. 24/4-1763. ”Agatha Olsdtr. f. Bradsb.klev 70 aar.“
1. Knud Paulsen f. ca. 1720. Se nedenfor.
2. Gjøran Paulsdatter. Nevnt som fadder for broren Knuds barn i 1747.

Agathe er trolig søster til Ole Olsen Busterud i Luksefjell.


Familie 5.
Kleiva 1740 - 1760.

Arbeider
Knud Paulsen
herfra f. ca. 1720 bg. 2/7-1748. ”Knud Povelsen f. Bradsb.Kl. 28 aar.”, s.a. Paul Knudsen.
g. 13/8-1746 m. Anne Ellefsdatter.
1. Povel dpt. 12/3-1747 bg. 2/8-1747. ”Knud Povelsens s. Povel 20 uger.”
2. Maren dpt. 2/7-1748 bg. 26/2-1749. ”Knud Povelsens dtr. Maria fra Bradsb.Kl. 1/2 aar.”

F.f. Knud Povelsens db. Povel fra BradsbergKleven: Povel Knudsens enke, Giøran Povelsdtr., Erik Bommen, Nils Larsen, Ole Isaksen.
F.f. Knud Povelsens pb. Maren fra BradsbergKleven: Nils Bergs kone, Anne Larsdtr., Aslak Berg, Giert Danielsen, Ole Pedersen.

Anne Ellefsdatter hadde en bror, Hans Ellefsen på Bratsbergkleiva. Se Familie 5 - Kleiva 1730.


Familie 6a.
Kleiva 1740 1760.

Arbeider
Anders Hansen

g.m. NN f. ca. 1700 bg. 7/1-1759. ”Anders Hansens kone f. Bradsb.Kl. 59 aar.”
1. Karen f. ca. nov. 1740 bg. 22/9-1748. ”Anders Hansens dtr. Karen 8 aar.”
2. Erik Andersen dpt. 1/11-1742.
3. Guri dpt. 1/3-1744 bg. 1/9-1748. ”Anders Hansens pb. Guri fra BradsbergKlev. 3 1/2 aar.”
-   bg. 1/9-1748. hans dødfødde drb.”
4. Guri dpt. 7/6-1750 bg. 11/6-1753. ”Anders Hansens dtr. Guri 3 aar.”

F.f. Anders Hanssøns Karen fra Kleven: Lars Erikssøn, Jon Erikssøn, ----- Gullichsøns qde. Birte Hansdatter.
F.f.
Anders Hanssøns Erik: Peder Olssøn, Andreas Hanssøn, Anders Christenssøn, Solve Meens qde., Chrestense Andersd.
F.f. Anders Hanssøns Gurj: Anders Nilssøn, Anders Jacobssøn, Lars Sørenssøns qde., Anne Mogensdatter.
F.f. Anders Hansens pb. Guri: Jan Grinies kone, Mette Christensdatter, Jan Grinie, Anders Nilsen, Isak Sørensen.


Familie 6b.
Kleiva 1740 - 1760.
 

Arbeider
Lars Ovensen
fra Riis(8) dpt. 4/8-1715 bg. 14/8-1744. ”Lars Ovessøn, 29 aar.”, s.a. Oven Larsen Riis.
g. 17/10-1738 m. Johanne Christensdatter dpt. 6/8-1719 bg. 18/6-1744. ”Lars Ovessøns qde Johanne fra Kleven, 26 aar.”, d.a. Christen Larsen. Se Familie 8 - Kleiva 1720.
1. Karen Larsdatter dpt. 1/11-1739.
2. Ingeborg dpt. 2/2-1742. Død innen skiftet nedenfor.
3. Christen Larsen dpt. 19/5-1743. Se Brånan(A) under Ballestad.

F.f. Lars Rises Karen: Nils Janssøn, Jens Riis, Anders Hanssøn, - Ingebrets qde Sønef. Kirsten O?----
F.f. Lars Ovessøns Ingeborg: Erik Ingebretssøn, Anders Hanssøn, Jens Ovessøn og qde. Lisbet Micelsdatter.
F.f. Lars Ovessøns Christen: Ingebret Lyche, Jens Riis, Aslak tambours qde. Kirsten Ovensdatter.
 

Ved å skrive av det originale skiftet (minus innbo), kan vi se at det tar oss, helt uventa med til gården Ullevik under Sannes i Holla.

Kilde: Bamble sorenskriveri, Skifteprotokoll 1741-1760, folie 352a. Digitalarkivet.
Anno 1744 d. 28. Augustij, er i nærværende af Lensmanden Monsieur Jens Aabye og de 2de (2) wurderingsmænd Aslack og Rasmus Wenstøb, foretaget Registrering og wurdering
i sterfboe hensat paa Bratzberg Klewen i Gierpen Sogn beliggende, effter afdøde Lars Ougensen og Hustrue Johanne Christensdatter, til nærmere paafølgende Skiffte og
deeling de afdødes effterlewende 2de børn,
1. Christen Larsen 1 Aar gl.
2. Karen Larsdatter 4 1/2 Aar gl. -
som de er tilstæde paa de umyndiges wegne, Deres Farbroder Jens Ougensen, som boer paa Gaarden Riis i Gierpen Sogn, som saget at wille observere deres tarv som føed wærge
effter Lowen. - og blew da af Lænsmanden Jens Aabye indleweret Kraf som forettede ad interims Registrerings og Forseglings Forretning af 15de Augustij sidstleden hworeffter følgende bliwer
at iagttage: (alt av løsøre ble her skrevet opp. Mot slutten av skiftebehandlingen kom Augustinus Jensen Graver fra Valebø tilstede.)
Da saavidt med denne forretningen war arangereth - indfant Augustinus Jensen Graver sig, da hand saawel ligesom de andre medarwinger effter denne Registrerings og wurderingsforretning
end effter owerstaaende war oplæst, blew tilspurt om war widende boet til beste enten udi een eller anden maade meer at angiwe, da det at anmelde, hwor til hand swarede, Nei.
Jorde Gods Effter Skifftebrew af 8de febr. 1734, er boet eiende udi arwetomten Ullevig 1 halw tønde med bøxel og hærlighed, som Enken Aasild Larsdatter er blewen udtaget for 50 rdl.
Boets Formue: 66 rdl.
Derimod er dend bortschyldige Gield:
Fremstillet sig sammen Johannes Johansen, der fremwiiste wed under Procurator Senior Chrestensens haand forferdigede og underskrewen reigning af 10de Decembr. 1743 ower hvad
beretninger som Enken Aasild Larsdatter med een Søn ermeldte Johannes Johansen, hawer tillige med Svendke Arvesen Sannes erlagt og betalt, udi dend laugværige, og med den, afgangne
Ole Ledvorsen Gravningen reistende Process, beløbende sig paa den 1 tønde gaarden Ullevigen schylder 35 rdl. - 6 sk., og paa Enkens part 17 dl. 3 ort 3 sk., hworfor atter anmeldte Johannes
Ullevigen paastoed wedbørlig udlæg, det samme og Enken Aasild Larsdatter war begiærende til hendes Søns afbetaling at maatte erholdes, med Declaration om at owermeldte sag hawer wæret
med hendes willie begiær, at hand navnlig Johannes wilde staa til answar for de, til processens drifft, behøwende omkostninger, Jmod denne pretention, og om samme af Skiffte Retten skulde bliwe
approberet, forbeholdt de øwrige arwinger sin wedbørlige Reservation udi et og alt, til wedbørlig tiid og Stæd, forestillende at Johannes ald den tiid er siden Faderens død, har saawel nyt gaardens
awling af Korn og for, som og aar brugt af Skouven, alt til sin nytte, den ringe Skoug last som kunde forefindes, saa at hwad den Part, af totalens bekostninger, der Kunde komme deres Moder til answar
bekræfter, da formeener de, hand derfore for selff wedbørlig Regress, og derfore nu iche selff nødig at giøre nogen pretention udj boet Sannes Ullevigen indstillede sin paastand til Skiffte Rættens
Paaskieur, hvorpaa da effter lang imellem handling, af Skiffte Rætten, Parterne blew saaledis forenede at Johannes Johansen Ullevig, udj alle maader uden mindste anche frafalder owenstaaende sin
sin anførte Pretention, og wel antage den forliis Paa sin egen Regning. Dernest forstillede, hun nu er een gammel Skrøbelig qwinde, og hereffter dags behawer sin Daglige underholdning og Huuswærelse,
til  hwilchet at nyde, hun forchlarede at wilde wed Skifte Rettens Adpotence, som sin liws tiid, aftage til brug og nøtte den 1/2 tønde Jordegods, dend Sønnen Johannes Johansen, og om hand førend
Enchen skulde hendøe, da hans arwingers, opplouer, tilstaaer og indhaster, samt naar Gud behager hende wed Døden henchalde, da hand at hand for siine hendes legeme paa een Christelig maade,
til Jorden, hwormed Johannes Johnsen med Hustrue og arwinger affter Moderens død, beholde bemelte halwe Tønde Gods til een Fuldkommen odel og Eiendom med alle sine Rette wedhørende
herligheder, alt uden nogen ræt skal eller lad, for de øvrige medarwinger. Da dette for samtlige ware oplæst, blew de tilspurt om nogen derimod maatte findes misnøiet, hwortil de Swarede nei, men i alt
fantes fornøiet og derpaa begiærede Skiffte Rettens Approbation. Denne Enchens forlangende og arwingenes derpaa friwillige gawen Sware og samtlijde blewer herwed i alle maader ligsom indført er
af Skiffte Retten Approberet, da Sønnen Johannes Johansen tilholdes, paa een Sømmelig maade, at omgaaes sin gamle Moder, og at wiise Een Sømlig Pligt og lydighed mod hende.
Altsaa anføres denne Enchens Paastaaende Liws ophold til boets udgield med 50 rdl.
Boets gield - 55 rdl. - 3 ort - 8 sk.
Avskrevet 2. og 3. mai 2022 - GS.

Aashild Larsdatter som er nevnt i skiftet ble født på Gurstad i Sauherad rundt 1671.
Hennes bror


Familie 7.
Kleiva 1740 - 1760.

Arbeider

Christopher Hansen
g.m. NN
1. Ingeborg Christophersdatter dpt. 5/3-1747.

F.f. Christopher Hansens pb Ingebor fra BradsbergKleven: Mad. Ve......., Karen Elkier, Volf, Rigelsen, Brangstrup.


Familie 8.
Kleiva 1740 - 1760.

Matros
Daniel Henriksen fra Skien.
g. i Skien 20/1-1746 m. Anne Andersdatter.
1. Gunder Danielsen dpt. 7/6-1750.
2. Anders Danielsen f. i Skien.

F.f. Daniel Henrichsens db. Gunder fra BradsbergKleven: Gulbrand Stephensens kone, Barbara Pedersdtr., Abraham Olsen, Isak Jacobsen, Anders Jacobsen.

Denne familien bodde på Kleiva rundt 1750, men flyttet siden til Skien by, hvor de trolig bodde på
”Blegebakken” (Bakken). De er nevnt i Ekstraskattmanntallet for Skien 1764.


Familie 9.
Kleiva 1740 - 1760.

Sersjant og führherre
Henrik Jørgen Noord
f. ca. 1723 bg. 1/9-1795. ”Henric Jørgen Noord f. Bradsb.kl. 72 aar.”
g. i Gjerpen 18/3-1749 m. Inger Engebretsdatter fra Bratsberg(1) dpt. 27/7-1732 bg. 26/10-1793. ”Sergeant Noordts kone Inger Engelbertsdtr. f. Bradsb.Kl. 61 aar.”, d.a. Engebret Pedersen Bratsberg.
1. Anne Cathrine Noord dpt. 21/5-1749 g.m. Ole Isaksen. Se Familie 54 – Kleiva 1784.
2. Engebret Noord dpt. 28/10-1753. Se Familie 83 - Kleiva 1801.
3. Marthe Noord dpt. 27/12-1755 g. 28/12-1784 m. tollbetjent Petter Christian Fermann. Se Familie 52 - Kleiva 1801.
4. Anne Carine dpt. 7/1-1758 bg. 19/12-1759. ”sergiant Nords d. Anne Carine 1 3/4 aar.”
5. Anne Carine Noord dpt. 2/8-1760. Var i 1795 ugift og oppholdt seg hos prokurator Rougtvedt.
6. Thore Kirstine Noord dpt. 21/3-1763 g. 5/11-1794 m. Lars Jacobsen Dahl.
Bodde på Klosterhaugen i Solum.
7. Andrea Christine Noordt dpt. 21/3-1765 g.m. Andreas
"Rejned" i Sandefjord.
8. Nils Christian Noord dpt. 1/2-1768.
Sjømann i 1795.
9. Henrik Jørgen dpt. 24/9-1775. Død innen sept. 1795.
10. Magnhild Noord dpt. 14/4-1776.

F.f. Sergiant Nords Anne Catrine: Jon Eriksens kone, Maren Kistine Roholt, Hans Bradsberg, Peder Bradsberg, Solve Bradsberg.
F.f. Sergiant Nords Engebret: Hans Bradsbergs kone, Maren Jensdtr., Sergiant Storm, Lars Meen, Solve Bradsberg.

F.f. Sergiant Nords
Marthe: Anne Dorthe Buer, Maren Jensdtr., Solve, Ole og Nils Bradsberg.
F.f. Sergiant Nords
Anne Carine: Solve Grinies kone, Anne Hansdatter, Peder og Ole Bradsberg, Engebret Jenssøn.
F.f. Sergiant Nords
Anne Carine: Peder Bradsbergs kone, Marthe Bradsberg, Solve Grinie, Nils Meen, Ole Bradsberg.
F.f. Sergiant Nords
Thore: Hans Bradsbergs enke, Maren Jonsdtr., Solve Grinie, Ole Bradsberg, Povel Jensen.
F.f. Sergiant Nords
Andrea Christine: Peder Bradsbergs kone, Peder Meens kone, Bernsen, Nils Hansen Buer, Ole Bradsberg.
F.f. Sergiant Nords Nils Christian: Berentsens kone, Poul Jensens kone, Erik Val?oe, Mads Jensen, Claus Nicolaisen.
F.f. Sergiant Nords Henrich Jørgen: Ole Isaksens kone, Marthe Nord, Engebret Nord, Michael Jensen.
F.f. Sergiant Nors Magnil: Knud Riises kone, Anne Hansdtr., Halvor Meen, Ole Nærum.
     

Ekstraskatt - manntallet 1762:
Follou: (trolig feilplassert).
Eiere: De Adlerske arvinger”.
”Mand og kone: Sergiant Nords kone.
Barn over 12 aar: Anne Carine.
Tjenestedrenge: Christian Nord.

Tjenestepiger: Maria Corneliusdatter.

3/9-1795       HENRICH JØRGEN NOORDT og  INGER ENGEBRETSDATTER      Bamble Skifteprot. nr. 12, s. 235a.
Bratsberg-     - dimittert führherre, hun død tidl. -
kleiva                        Arvinger: Barna:
               1. Engelbreth Noordt, myndig hersteds.
               2. Nils Christian Noordt, myndig, på sjøreise.
               3. Anne Chatrine Noordt, g.m. Peter Fermann.
               4. Anne Carine Noordt, umyndig, oppholder seg hos procurator Rougtvet.
               5. Thore Noordt, g.m. Lars Jacobssen på Klosterhaugen i Solum.
               6. Andrea Kirstine Noordt, g.m. Andreas Rejned i Sandefjord.
Brt:    91 - 0 -  4

Gjeld: 112 - 1 - 16 (insolvent).
OBS! Det er en del klare feil i dette skiftet angående hvem som er gift med hvem. G.S.


Familie 10.
Kleiva 1740 - 1760.

Arbeider
Anders Nilsen f. ca.
g. 24/2-1739 m. Martha Isaksdatter.
Forlovere: Ingebret Bratsberg, Tomas Løberg.
1. Anne f. våren 1739 d. som spebarn.
2. Anne Andersdatter f. mai 1740.
3. Jon Andersen dpt. 24/11-1743. Konfirmert med bosted Enggrav i 1761. Se Familie 49b - Kleiva 1784.
4. Lisbeth Andersdatter dpt. 14/7-1748.
5. Anders Andersen dpt. 14/3-1751.

F.f. Anders Nilssøns Anne f. Kleven: Hans Follou, Hans Goupaasen, ---- Nilssøns qde. Anne Isaksdatter.
F.f. Anders Nilssøns Anne: Hans Falcum, Anders Anderssøn, Jon Gulsæts qde. Maren Henningsdatter.
F.f. Anders Nilssøns Jon fra Kleven: Nils Nilssøn, K. Erikssøn, Hans Perssøns qde. Inger Hansdatter.
F.f. Anders Nilsens pb. Lisbeth fra BradsbergKleven: Engebret Nilsens kone, Kisten Jonsdtr., Nils Nilsen, Lars Jacobsen.

F.f. Anders Nilsens db. Anders: Jan Grinies kone, Margrethe Hansdatter, Aslak Grinie, Abraham Riising, Knud Olsen.


Familie 11.
Kleiva 1740 - 1760.

Arbeider
Lars Danielsen Ballestad
(Lauritz Ballestad) fra N. Ballestad(A) dpt. 2/7-1697 bg. 27/12-1773. ”Lars Danielsen 76 aar.”, s.a. Daniel Gundersen Ballestad.
g1g 29/8-1728 m. Anna Ingebretsdatter Lerche fra Kleiva dpt. 23/2-1710 bg. 6/6-1750. ”Lars Danielsens kone 40 aar og søn Engebret 5 aar. ”, d.a. Ingebret Eriksen Lerche. Se Familie 1 - Kleiva 1711.
g2g 2/11-1751 m. Gunhild Jacobsdatter f. ca. 1718 bg. 5/7-1772. ”Lars Danielsens kone 54 aar.”
1. Kirsten Larsdatter dpt. 9/3-1729.
2. Daniel Larsen dpt.17/9-1730.
3. Michel Larsen f. sommeren 1733.
4. Peder Larsen f. feb./mars 1735. Se Familie 23 - Kleiva 1801.
5. Karen Larsdatter (tvilling) dpt. 12/1-1738 g1g m. Oven Olsen. Konfirmert 18 år gammel i 1752. Se Follaug(8) "Kolkinn".
6. Marta (tvilling) dpt. 12/1-1738 bg. jan. 1738. ”
i samme Kiste Lars Ballestads barn Marta, 14 dage gl.
7. Ingeborg Larsdatter f. ca. 1743 g.m. Christen Larsen. Se Brånan under Ballestad.
8. Engebret dpt. 12/9-1745 bg. 6/6-1750. ”Lars Danielsens kone 40 aar og søn Engebret 5 aar.”
Barn i 2. ekteskap:
9. Anna Larsdatter dpt. 23/7-1752.
10. Maren Larsdatter dpt. 6/10-1754.
11. Jacob Larsen dpt. 31/7-1757.
12. Maria dpt. 23/5-1763 bg. 11/9-1763. ”Lars Danielsens d. Maria 14 uger.”

F.f. Lars D. Ballestads Kirsten: Jacob Meen, Gunder Borge, Jacob Lerce, Anders Lerces qde, Anne Vetlesdatter.
F.f. Lars Danielssøns Daniel: Gunder Borge, Anders Lerce, Jacob Lerce, Daniel Ballestads enche, Anne Ballestad.
F.f. Lars Ballestads Micel
: Gunder Borge, Anders Bache, Zacharias Enggraf, Micel Lerches qde. Anun Ballestad.
F.f.
Lars Ballestads Per: Gunder Borge, Ole Riis, Jacob Bommen, Anders Lerces qde., Gunnild, Barbara Kleven.
F.f. Lars Ballestads tvillinger Marta og Karen: Ingebret og Jacob Bommen, Anders Enggraf, Anders Bachens qde. Isak Ballestads qde., Barbara og Maren Ballestad.
F.f. Lars Danielssøns Ingebret
: Ingebret Danielssøn, Ingebret Løberg, Anders Danielssøns qde. Kirsten Bratsberg.
F.f. Lar
s Danielsens pb. Anna: Anders Danielsens kone, Kisten Larsdatter, Jens Riis, Erik Bommen, Daniel Larsen.
F.f. Lars Danielsens pb. Maren: Christen Hansens kone, Kisten Larsdatter, Erik Bommen, Daniel Larsen.

F.f. Lars Danielsens db.
Jacob fra BradsbergKleven: Ole Nilsens kone, Kisten Larsdtr, Anders Ballestad, Peder Larsen.
F.f. Lars Danielsens pb. Maria: Kisten Larsdtr, Kisten Larsdtr., Anders Danielsen Ballestad, Peder Larsen.


Familie 12.
Kleiva 1740 - 1760.

Arbeider
Rasmus Tollefsen fra Ø. Heisholt i Holla dpt. 26/12-1719, s.a. Tollef Rasmussen Heisholt.
g1g i Holla 8/11-1745 m. Ellen Sørensdatter fra Roa under Helgen store i Helgen (Holla) f. ca. 1712 bg. i Gjerpen 12/1-1755. "Rasmus Tollefsens kone, 43 Aar."
g2g i Gjerpen 9/8-1755 m. Helge Eliasdatter f. ca. 1706 bg. i Solum 27/4-1780. "Hegie Eliæd., 74 Aar."
1. Tollef Rasmussen dpt. 27/2-1746 i Holla.
2. Søren Rasmussen (tvilling) dpt. 15/9-1748 i Holla.
3. Ole Rasmussen (tvilling) dpt. 15/9-1748 i Holla.
4. Karen dpt. 22/7-1753 i Gjerpen bg. i Gjerpen 13/3-1754. "Rasmus Tollefsens datter Karen, 3/4 Aar."

Det ble ingen barn i det andre ekteskapet.

Enka Helge Eliasdatter ble g2g med Erik Madsen Hoppestad. Se Hoppestad øvre(A) i Gjerpen.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no