ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | SØKBARE KILDER | LINKER | HJELP |


Eriksrød
Gård nr. 48 i Gjerpen kommune.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 28.09.2018


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Gamle Eriksrød
Landskyld 1 hud.

Eriksrød ble første gang ryddet i gammelnorsk tid (ca. 1000 - ca. 1350) og er en av de gårdene som ble liggende
øde etter Svartedauen.

Nevnt som Gjerpen sogneprests eiendom i Biskop Eysteins ”Røde bok” av 1398.

Gården ble gjenryddet på slutten av 1500-tallet og skyldsatt som ”kvartgård” (ødegård) i 1604.

Del av ”Gjerpen prostigods” på hele 1600-tallet og begynnelsen av 1700-tallet.

I jordeboken over Gjerpen prostigods 1618, var ”Erikssrud” satt til en landskyld på 1 hud.

Ved kongens salg av prostigodset til admiral Curt Sivertsen Adeler i 1668, ble dette godset i familien Adelers eie
til 1735. Adelers arvinger solgte Eriksrød til Anders Erboe i Skien i 1735. Gården ble deretter solgt til brukeren
Halvor Sondresen
fra Flatdal i Seljord i 1742. (Se nedenfor).

Tidligere skrevet bl.a. Erikssrud, Erichssrød, Ersrøe og Ersø.

Landskyld i 1665: 1 hud (12 skinn). Etter deling i 1792: To parter på 7 ½ skinn hver. Altså er 3 skinn lagt til gården
forut for delingen. Den samme landskylden var også gjeldende i landmatrikkelen 1838.

Av de tidligste brukerne vi kjenner til er det først leilendingen Christopher som brukte Eriksrød i 1608 og i 1634.
 

Kilde: Bratsberg amtregnskap pakke 274. Dato: 19 mars 1608 (avskrift Jan Christensen).
Stevning mot bønder  som har unnlatt å føre høy fra Klosteret opp til Bratsberg gård til Ko. Maj’s hester og fe. Christoffer Eriksrød, Amund Otterholt.

Dette var trolig denne Christopher som gjennryddet eiendommen. Han betalte sin pengeskatt av Eriksrød, ½ daler i 1612.


Det ble betalt tienden av Eriksrød med 1 tønne korn i 1633. Ingen navn nevnt, men det var trolig
Christopher Eriksrød
som betalte.

Det var trolig også Christopher som betalte 5 ½ riksdaler skatt av ”Erichssrød” i 1634.

Det er ikke funnet  noe som forteller om slektsforhold mellom Christopher og neste bruker Guttorm som var nevnt
på Eriksrød fra 1640 og i 1661.

Kilde: Skattematrikkelen 1647.
”Erichsrød, Guttorm bruger, schylder 1 hudt till Gierpen proustj med bøxell. Manden wedt ringe midell.
penge 1 dr. Gierpen proustj bygger.”

Kilde: Lensregnskap – Kontribusjonsskatt 1652-53
Erichsrød som Guttorm bruker, skylder 1 hud til Gjerpen prosti med bøksel, fri for skatt,
formedelst han haver tilsyn med kongens tømmer at det ikke bortdrives i fossene.


Kilde: Oberbergamtet pakke 16f. 1652: Hans Eriksrød leverer 3 læster kulleved til verket.
Kilde: Oberbergamtets regnskap 1655-56 , pakke 16f.: Hans Eriksrød, masovnskull, 14 lester og hammerkull 3 lester.

G.br., leilending i 1662: Erich.

G.br., leilending
Peder (Trulsen?) Ersrø
f. ca. 1610 bg. 4/12-1681. ”Peder Ersrø, 71 aar g.”
g.m. NN
1. ?Truls Pedersen d.e. f. ca. 1630. Se Baugerød(1).
2. Truls Pedersen d.y. f. ca. 1635. Se Skavan under Fossum.
3. Jacob Pedersen f. ca. 1648. Se S. Jønnevald.
4. Karen Pedersdatter. Karen Ersø var fadder i 1714 for Peder Amundsens søn Engel.
5. Morten Pedersen f. ca. 1650. Se Kastet under Foss.
6. Mons Pedersen f. ca. 1651. Se V. Bø i Luksefjell.
7. Else Pedersdatter f. ca. 1653 g.m. Ole Lauritzen (Larsen). Se Hoppestad øvre.
8. Amund Pedersen f. ca. 1656. Se nedenfor.
9. Ole Pedersen f. ca. 1658. Teori etter studering av fadderlister: Sønn i Skien, Anders Olsen.
Br. ca. 1666.

Barnas alder her er fra fogdens manntall i 1666. Gården ble ikke nevnt i prestens manntall
for 1664. Navnet på kona er ikke nevnt. Hun er trolig død før 1681.

Det er definitivt slektsskap mellom Jacob Pedersen Jønnevald, Else Pedersdatter Hoppestad,
Truls Pedersen Skavan og trolig Truls Baugerød.

Innerst
Jens Tollefsen
fra Grorud i Siljan f. ca. 1660 (antatt), s.a. Tollef Grorø.
g. 25/9-1687 m. Karen Madsdatter f. ca. 1660.
1. Elen Jensdatter dpt. 19/6-1687 bg. 14/6-1698. ”Jens Grinis datter Else 11 aar g. i fattig Jord.”
2. Randi Jensdatter dpt. 25/3-1689.
3. Hans Jensen dpt. 23/4-1693.

Før faddere ble ført opp: Jens Grinnis d. Elen, med Karen Matzd. - uecte.
F.f. Jens Eresøs datter Randi: Jens Povelsen, Mas Eriksen, Giøran Gaasehøllen, Kiersten Matzdatter.
F.f. Jens Grorøs søn Hans: Nils Muus, Jacob Jønneval, Siri LilleFos, Jens Povelsens qvinde, Sondre Luxefields datter.

Denne familien var på Eriksrød en tid. Før de giftet seg var de trolig begge i tjeneste på Grini ettersom
de begge holdt til der da deres første barn Elen ble født, ca. 3 måneder før de giftet seg.
De giftet seg i Gjerpen og døpte 3 barn her.

Jens Tollefsen hadde en bror Povel Tollefsen som bodde på Grorud i Siljan.

G.br., leilending
Amund Pedersen Ersrø
herfra f. ca. 1656 d. etter 1730 før 1764, s.a. Peder Ersrø.
g1g 2/10-1681 Guri Halvorsdatter f. ca. 1655 bg. 6/7-1717. ”Anun Eresrøs qde Gurj 62 aar.”
g2g 9/1-1721 Gunnil Gundersdatter f. ca. 1659 bg. 12/1-1728. ”Amun Eresrøds qde Gunnild, 69 aar.”
1. Peder Amundsen dpt. 29/10-1682. Se nedenfor.
2. Maren Amundsdatter dpt. 15/3-1685 g1g m. Ole Isaksen Sneltvedt. Se S. Sneltvedt(C).
3. Ingeborg Amundsdatter dpt. 20/5-1688 g.m. enkemann Knud Østensen Bøe. Se S. Bø(A).
4. Halvor dpt. 15/2-1691 bg. 3/1-1721. ”Halvor Eresrø 26 aar.” Ugift.
5. Karen Amundsdatter dpt. 17/12-1693 g.m. Hans Halvorsen. Se nedenfor.
6. Christen Amundsen dpt. 12/12-1697. Se nedenfor.
Br. 1689.

Amun Ersrøs barn Peder. (Presten har skrevet ”Peder Ersrøs barn Peder”, men det skal nok være ”Amun Ersrøs”. G.S.)
Anun Ersrøs datt. Maren. (Før presten begynte å føre opp faddere.)
Anun Ersrøs d. Ingebor.
F.f. Amun Ersrøs søn Halvor: Ole Hoppestad, Nils Otterholt, Trulsis Karen, Engel Otterholts qvinde Maren, og Karen Kise.
F.f. Amun Ersrøs datter Karen: Cornelius Lauritzen fra Scheen, Jacob Jønneval, Isaac Mo, Else Hoppestad, Engel Otterholts quinde, Gunne Steensdatter hos Tollev Mo.
F.f. Amun Ersrøs Søn Christen: Ole Janssen fra Snibetorp, Isak Mo, Halvor Ole Hoppestads Søn, Jacob Jønnevalds qnde Marthe, Sophi Evensdatter fra Hoppestad.

Kilde: Futeregnskap 1682-83 – Sikt og sakefall (Bøteregisteret).
Amund Eriksrød må betale en daler for å ha holdt bryllup om søndagen med ”spell og Leeg”.


Kilde: Skatteseddel for  1703 og "skoskatten" 1711:
Erichsrøed. Amund Self, 6, Kone, 4 Børn, 36 sk.
Kilde: Bygselbrev
1 april 1719: Amund Pedersen fikk bøkselseddel på 1 hud og 3 skind i Eriksrød av Hans Gruth.

Kilde: Circumfirenceutvisning 10 febr 1730 – Gjeld til Fossum Jernverk:
Nevnt: Amon Ertzrød er nå til huse hos sin svoger, Hans Ertsrød: 4 rd – 1 ort – 6 sk gjeld til verket
Amund Eriksrød skylder 1 hud 3 skind – leverer 10 lester kull – har liten skov.


Innerst
Christen Amundsen
herfra dpt. 12/12-1697 bg. 29/9-1748. ”Christen Ersrøe 52 aar.”
g. 5/7-1721 m. Ellen Haraldsdatter.
Forlover: "Hans Haugerød."
1. Anders Christensen dpt. 31/10-1723.
2. Amun Christensen f. ca. 1731 bg. 25/9-1741. "
Amun Eresrø, 10 aar."

F.f. Christen Fosejes søn Anders: Rasmus Venstøb, Christian Venstøb, Maren Hoppestad, Hellie Køjten.

Kilde: Bamble tingbok nr 13. 1 feb 1744:
I forbindelse med en dom over Anna Berulfsdatter Kasted, som har tatt livet av seg, blir nevnt:
Chisten Eriksrød, som hadde vært hos henne natten gjerningen skjedde, hadde vært på Ås kvern for å ha villet male noe gods han hadde med seg.
Han snakket med henne, som da undertiden leste og sang, og undertiden lå og snakket med ham intill kl 4 om morgenen, da han gikk hjem og la seg. Hun ble begravet utenfor kirkegården.


G.br., sagmester, leilending
Peder Amundsen
herfra dpt. 29/10-1682 bg. 24/10-1740. ”Per Eresrø, 60 aar.”, s.a. Amund Pedersen.
g1g 21/9-1706 m. Ester Ambjørnsdatter fra "Bratsbergkleven" f. ca. 1683 bg. 14/7-1711. ”Peder Amundssøns qvinde Ester fra Sagen 28 aar, falt i Hoppestadelven og druchnede.”
g2g 2/10-1712 m. Martha Olsdatter fra N. Ballestad dpt. 6/9-1685 bg. 9/7-1738. ”Per Eresrøs qde Marta, 52 aar.”, d.a. Ole Christensen Ballestad.
g3g 9/1-1739 m. Anne Nilsdatter. Trolig gift på nytt.
Forlovere: "Lars Jønnevald og Jens Berg."
1. Maren Pedersdatter dpt. 12/12-1706 g.m. Nils Olsen. Se Børønningen(A) under Bø.
2. Hans Pedersen dpt. 3/2-1709. Se Åsen under Berberg.
Barn i 2. ekteskap:
3. Karen dpt. 17/4-1713 bg. 9/7-1713. ”Peder Eriksrøds barn Karen 11 uger.”
4. Engel dpt. 12/8-1714 bg. 18/11-1714. ”Per Erserøs Søn Engel. 13 uger.”
5. Ole Pedersen dpt. 29/8-1717. Døde som husmann under N. Falkum i 1779.
6. Guri dpt. 13/10-1720 bg. 13/11-1733. ”Per Eresrøs Gurj, 13 aar, døde i barnekopper.”
7. Isak dpt. 13/1-1723 bg. 15/6-1726. ”Per Eresrøds Isak 3 1/2 aar.”
8. Inger dpt. 18/11-1725 bg. 23/7-1738. ”Per Eresrøs Inger, 14 aar.”
9. Karen Pedersdatter dpt. 15/9-1728 bg. 2/10-1756 i Solum. Bodde i V. Porsgrunn. Henrettet i Solum mot slutten av november 1756. Se gul ramme nedenfor.
10. Amund dpt. 4/11-1731 bg. 25/9-1741. ”Amun Eresrø, 10 aar.”
Barn i 3. ekteskap:
11. Halvor Pedersen dpt. 11/10-1739. Se Meen(A) og Furuvald(B).
Br. ca. 1712.

F.f. Peder Anundssens datter Maren fra Kleven: Erik Kittelssen i Scheen, Jens Tambour, Corfits Søn Børger, Halvor Olssens qvinde Birte af Scheen, Inger Steens datter Margrete.
F.f. Peder Amundssøns søn Hans fra BratsbergKleven: Jens Trost, Vischers tiener Nils, Anders Stensen paa Snibetorp, Lisbeth Falch, Lisbeth Michelsdatter hos Ass. Ryssel.
F.f. Peder Ersrøs datter Karen: Peder Lænsmand, Gunder Berreberg, Ly?der Gra?n, Lars Tostenssøns qde. Hellie, Ingeborg Erisrød.
F.f. Peder Eresrøs søn Engel: Nils Otterholt, Nils Tofte og hans søn Tolf, Jan Jostsøns qde. Hellie, Karen Eresrø.
F.f. Peder Ersrøs søn Ole: Jacob Jønneval, Jost Tofte, Jan Justessøns qde. Hellie, Margrete Tofte.
F.f. Per Eresrøs datter Gurj: Hans Sneltved, Lars Rising, Jan Jostssøns qde Hellie, Tone Kastet.
F.f. Per Eresrøs søn Isak: Jost Fos, Rasmus Qværnen, Jan Jostssøns Hellie, Anne Jønneval.
F.f. Per Eresrøs Inger: Jost Fos, Zacharias Møller, Gudmund Moes qde, Anne Elefsdtr. Jønnevald.
F.f. Per Eresrøs Karen: Jacob Engelssøn, Isak Jacobssøn, Gudmun Moes qde., Gunnild Clausdatter.
F.f. Per Eresrøs Amun: Christen
Eresrø, Ole dran?er? (dranel?), Hans Eresrøs qde., Ing: Hansdatter.
F.f. Per Eresrøds Halvor: Christen Eresrød, Nils Eresrød, Even Nøglegaards qde., Anne Marja.

17/10/1740     PEDER AMUNDSSEN          Bamble Skifteprot. nr. 4, s. 3b.
Sandbrekke     Arvinger:                            
u/Tofte        Enka Anne Nielsdatter og barna:
               1. Hans Pederssen  34 år
               2. Ole Pederssen   23 "
               3. Amund Pederssen  9 "
               4. Halvor Pederssen 1 "
               5. Maren Pedersdtr. i ekteskap med Niels Olssen,
               6. Karen Pedersdtr. 12 år
Brt:   51 - 0 - 17
Gjeld: 61 - 0 -  9 (insolvent).
 

Dåp i Gjerpen kirke 6/12-1752.
"
Karen Pedersdtrs uægde db. Peder. Barnefader: Jon Olsen.
Test: Niels Jonsens kone, Barbara Simensdtr., Turvil Torgrimsen, Bent Brynildsen."

Barnefaren Jon Olsen kan passe godt med Jon Olsen på Sillevika under Mo, før han giftet seg. Se Sillevika under Mo.
Sillevika lå ikke så langt unna Eriksrød.

Kilde: Solum kirkebok. Barn nr. 9 ovenfor, Karen Pedersdatter kom "i uløkka" og valgte å drepe sit eget barn. Dette ble oppdaget og hun ble kastet i fengsel. Det ble ved en ekstrarettsdom i Nedre Telemark (Solum) bestemt at hun skulle henrettes ved halshogging og som tradisjonen var, ble hennes hode etterpå satt på en stake til skrekk og advarsel.
Tekst fra Solum kirkebok: "Karen Pedersdatter ved Porsgrund, for begangen mord paa sit eget barn, dekolleret og hovedet sat paa Stage, 26 aar gml."

Takk til Torgrim Sørnes, Lørenskog for tips om Karen Pedersdatters endeligt.

G.br., leilending
Hans Halvorsen
ikke døpt i Gjerpen f. ca. 1691 bg. 7/5-1743. ”Hans Grinj, 52 1/2 aar.”, trolig s.a. Halvor Isaksen?
g. 6/10-1720 m. Karen Amundsdatter herfra dpt. 17/12-1693 bg. 19/9-1762. ”Hans Grinies enke 72 aar.”, d.a. Amund Pedersen Eriksrød.
1. Maria dpt. 9/2-1721 bg. 22/9-1743. ”Hans Grinis Maria, 23.”
2. Gunhild Hansdatter dpt. 10/6-1725. Konf. i 1744.
3. Margrethe Hansdatter dpt. 6/4-1727. Konf. i 1744.
4. Else Hansdatter dpt. 27/3-1731 g1g med  Hans Olsen på Bratsbergkleiva, g2g m. enkemann Knud Larsen. Se Familie  20b - Kleiva 1784.
5. Isak dpt. 7/3-1734 bg. 29/7-1742. ”Hans Grinis Isak, 10 aar.”
6. Rasmus Hansen dpt. 7/10-1736. Se Grinihagen.
7. Maren dpt. 17/1-1740 bg. 29/5-1740. ”Hans Eresrøs Maren, 20 uger. Barnek.”
Br. 1720.

F.f. Hans Halvorssøns datter Maria fra Venstøb: Knud Bø, Per Eresrø, Villum Østenssøns qde, Lisbet Straale.
F.f. Hans Eresrøs Gunnild: Knud Bø, Tolf Tofte, Henning Jønnevald, Gunbor Grinj, Anna Micelsdtr. Moo.
F.f. Hans Eresrøds Margrete: Gunder Mo, Claus Jønneval, Gudmun Moes qde, Maren Eresrød.
F.f. Hans Eresrøds Else: Halvor Otterholt, Knud Bø, Even Nøglegaard, Gudmund Moes qde., Margrete Bø.
F.f. Hans Eresrøds Isak: ---- Jønnval, Erik Otterholt, Even C-------, Gudmun Moes qde., Margrete Bø.
F.f. Hans Eresrøds Rasmus: Henning Jønneval, Johan ----- - Halvor Rasmussøn, Gudmun Moes qde., Karen, Anne Mognsdatter.
F.f. Hans Eresrøs Maren: Henning Jønneval, Helge Sneltved, Even  Nøglegaards qde. Anne -------.

15/11-1743     HANS HALVORSSEN          Bamble Skifteprot. nr. 4, s. 322a.
Grini          Arvinger: Enka Karen Amundsdatter og barna:

               1. Rasmus Hanssen      6 år

               2. Guri Hansdtr.      18 ”

               3. Margrethe Hansdtr. 16 ”

               4. Else Hansdtr.       9 ”.

               Til laugverge tok enka sin svoger Helge Sneltvet.

               Sammen med enka skal han også være formynder for barna.

Brt: 28 - 2 - 18

Net:  0 - 3 - 22

Hans og Karen flyttet til Grinihagen sommeren 1740.

Konfirmasjon: 24/11-1742. ”Hans Grinis Karen, 18 aar.”

I forbindelse med salget av Gjerpen kirkegods til Kanselliraad Herman Leopoldus i 1735 ble det holdt en
rettslig besiktigelse over alle eiendommene:

Kilde: Besiktigelse av "Erisrød" 23 August 1735 (avskrift Jan Christensen).

Dernæst blef Rætten sadt og betient paa Gaarden ERISRØD, skyldende 1 hud 3 skind med bøxel, Proustiegods, De høye Adelaers Arvingers Oddelsgods, Kiøbt af S. Andreas Erboe, som self var tilstæde. Hvorpaa fandtis:

1. 1 Sex laftet Stuehuus, med Stue, forstue og kaave, udj Stuen Skorsteen med 2de smaa Vinduer udj, udj Kaaven og 1 lidet Vindue, tæcket med hoen, i skikelig god stand.
2. Eet gl. Stolpehuus skyetæcket paa dend S. Side og tæcket med hoen, i brøstfældig stand.
3. 2de Ladder med Laave, dend norderste med Laaven tæcket med Spaan, og den Synderste med hoen.
4. 1 høeskygge tæcket med hoen
5. 1 hæstestald tæcket med hoen
6. Et Fæehuus og 1 tilbygt Søvestald, samt 1 høeskygge opsadt til sidden af hoen og 1 lidet Svine huus alle tæcket med hoen.
7. 1 lidet 4re laftet huus bygt om baggerofenn tæcket med hoen.

Alle huuse i forsvarlig god stand, undtagen Stolpehuuset som meldt. Kand saane 1.1/2 qt halfhæfre og 5 td haure. Kand fødde 1 hæst og 4re Kiør samt 2 á 3 Faar. Ingen Skoug uden gandske liidet brænde og giærdefang eller Løfskoug. Gaarden brugis af Hans Halvorsen som samme haver fæstet. Og saa Parterne haft ey videre at erindre, saa blef Rætten her ophævet.


G.br., selveier
Halvor Sondresen
fra Espelien i Flatdal sogn, Seljord pr.gj. dpt. 28/2-1697 bg. 19/2-1791. ”Halvor Sondressøn Ersrøe 90 aar.”, s.a. Sondre og Helge Espelien.
g1g i Seljord ca. 1720 m. Mari Halvorsdatter f. ca. 1693 d. ca. 1730.
g2g i Flatdal krk. 18/6-1730 m. Sigri Halvorsdatter "fra Svalestuen" i Flatdal, Seljord dpt. 30/12-1695 bg. 9/1-1772. ”Halvor Ersrøes kone 70 aar.”, d.a. Halvor Olsen og Margit Eigilsdatter.
1. Christen Halvorsen f. ca. 1720.
2. Anne Halvorsdatter dpt. 30/11-1721 i Flatdal kirke g.m. Just Henriksen. Se Doksrød(1).

3. Hege Halvorsdatter f. ca. 1725.
Barn i 2. ekteskap:
4. Gunhild Halvorsdatter dpt. 3/9-1730 i Flatdal g.m. Ole Sigurdsen. Se nedenfor.
5. ?Halvor Halvorsen dpt. 1732 (konf. fra Gløsmyr, 18 år gml. i 1750?). Se V. Lyngåsen og S. Jønnevald.
6. Aslaug Halvorsdatter dpt. 13/6-1733 g.m. Arnulf Olsen. Se V. Bø i Luksefjell. Barnløse.
7. Sondre Halvorsen dpt. 10/5-1738 i Flatdal kirke.
8. Helge Halvorsdatter f. ca. 1740 g.m. Paul Olsen. Se Bø(4) i Luksefjell. Helje ble konf. i Gj.
Br. 1742.

F.f. Halvor Aasen og qvindes Anne: Greger Aase, Halvor Sansvold, Thorchill Sundb., Christine Svalestog, Ragnill Vaale.
F.f.
Halvor Aasens Datter Gunill: Christopher Blenxdalle, Envold Knudssøn, Marie Aasene, Aslou Aasene, Eli Knudsd.
F.f.
Halvor Aasens Barn kaldet Asloug: Tov Østgaarden, Helie Lien, Even Backen, Christine Svalestuen og Gunnild Aasene.
F.f. Halvor Espeliens barn Sondre: Halvor Aasene, Kittil Aachre, Christian Svalestog, Asgier Lien, og Anne Lien.

Sigri Halvorsdatter ble født på Myrbøen i Flatdal. Hun ble hjemmedøpt noe tidligere enn kirkedåpen, av sin morfar
"Ejel Wandbeck" (Eigil Kvanbekk).

Halvor Sondresen var den første bondeselveieren på Eriksrød. Han er første gang nevnt i Gjerpen kirkebok i 1745,
da som fadder for Ole Sveriges barn. Dette kan tyde på at Ole Knudsen Sverige også kommer fra Seljord.

Kilde: Sjelemanntall for Seljord 26. juni 1730 (Transkribert av Alf Mostue 1995). Link.
Halvor Sondresen (40 år) bodde i juni 1730 med sin familie på S. Aasen i Flatdal. Da het kona Mari (36 år). Barn under manntallet:
1. Christen Halvorsen f. ca. 1720.
2. Anne Halvorsdatter f. ca. 1721.
3. Hege Halvorsdatter f. ca. 1725.
I hans første ekteskap bodde de på S. Åsen i Flatdal og var i manntallet av 1730 oppført med 1 hest og 6 kuer.
I hans andre ekteskap bodde de først på S. Åsen, deretter på Espeli. Også i Flatdal.
Halvor Sondresen kjøpte Eriksrød i Gjerpen i 1742.

I 1762 bodde det 2 familier til hos denne familien:
1. Ole Sigurdsen med kone (svigersønn og datter). Se nedenfor.
2. Niri Rejersen med kone. (s.a. Reier Aslesen som døde på Moeiet i 1746?)

G.br., selveier
Ole Sigurdsen
f. ca. 1727 bg. 19/2-1780. ”Ole Ersrøe 52 aar.”
g. 24/10-1754 m. Gunhild Halvorsdatter herfra dpt. i Flatdal 3/9-1730 d. 7/4-1817. ”Gunild Halvorsdatter Eriksrød, enke efter afdøde Ole Sigurdsen, 88 aar. Fød i Fladal Annex til Sillejord.”
1. Marthe Olsdatter dpt. 27/10-1754 g.m. Ole Rønniksen. Se Haugedal.
2. Ole Olsen dpt. 19/2-1758 bg. 21/1-1792. ”Ole Olessøn Ersrøe 36 aar.” Ugift.
3. Anne dpt. 30/11-1760 bg. 26/7-1761. ”Ole Ericrøes d. Anne 3/4 aar.”
4. Anne Olsdatter dpt. 20/6-1762 g.m. Wier Andersen. Se S. Rønningen under Bø.
5. Aslaug Olsdatter dpt. 2/2-1765 g.m. Rasmus Isaksen Ekornrød. Se Ekornrød(A) under Mo.
6. Halvor Olsen dpt. 23/8-1767. Se S. Eriksrød.
7. Sigurd Olsen dpt. 22/7-1770. Se N. Eriksrød.
8. Siri Olsdatter dpt. 28/11-1773 g.m. Christian Halvorsen. Se N. Venstøp(A).
Br. fra ca. 1757.


F.f. Ole Siursens pb. Marthe fra Erisrød: Biøn Fieldalens kone, Engel Jønnevalds kone, Biøn Fieldalen, Engel Jønneval.
F.f. Ole Ersrøes db. Ole: Biøn Fieldalens kone, Anne Halvorsdtr., Biøn Fieldalen, Halvor Lyngaasen, Jisle Halvorsen.
F.f. Ole Ersrøes pb. Anne: Halvor Lyngaasens kone, Aaste Sivertsdatter, Halvor Lyngaasen, Just Døxerøe, Jisle Jønneval.
F.f. Ole Ersrøes pb. Anne: Niri Rejersens kone, Aslov Halvorsdtr., Gunleich Tovsen, Anun Olsen.
F.f. Ole Ersrøes pb. Asløf: Povel Fieldets kone, Aslov Olsdatter, Anun og Povel Olsønner, Jisle Jønneval.
F.f. Ole Erisrøes db. Halvor: Povel Fieldets kone, Maren Eriksdatter, Frans Glørsmyr,  Povel Fieldet, Jisle Jønneval.
F.f. Ole Ersrøes db. Siur: Biøn Fieldalens kone, Povel Fieldets kone, Frans Glørsmyr, Povel Fieldet, Jisle Jønneval.
F.f. Ole Ersrøes pb. Siri: Povel Fieldets kone, Christine Biønsdtr., Halvor Lyngaasen, Frans Glørsmyr, Povel Fieldet.

Ole ”Sivertsen” (Sigurdsen) ble konf. med bosted Eriksrød i 1751, 24 år gammel. Han var trolig i tjeneste her.
Senere giftet han seg med den ene datteren på gården. Ole Sigurdsen kjøpte Eriksrød i 1775 av sin svigerfar.
Hans sønner, Sigurd og Halvor, delte gården mellom seg i 1792.

Gro Olsdatter f. ca. 1720 bg. 24/6-1770. ”Groe Olsdtr. f. Ersrøe 50 aar.”

6/5/1780       OLE SIGURDSSEN       Bamble skifteprot. nr. 10a, s. 164b.
Eriksrød       Arvinger: Enka Gunhild Halvorsdatter og barna:
               1. Ole Olssen        21 år. Formynder: Poul Fjellet.
               2. Halvor Olssen i 13de ”   ----”----: ditto
               3. Sigurd Olssen      7 ”   ----”----: Torkild Foss.
               4. Marthe Olsdtr.    27 ”   ----”----: Ole Rønningen.
               5. Anne Olsdtr.      18 ”   ----”----: Halvor Jønnevald.
               6. Aslaug Olsdtr.    14 ”   ----”----: ditto
               7. Sigrid Olsdtr.     6 ”   ----”----: Just Doxrød.
Laugverge for enka ble Poul Fjellet.
Brt: 420 - 3 -  6
Net: 342 - 1 - 10

Jordegods: 1 hud 3 skind m.b.og h. i Eriksrød. Skjøte dat. 30.1.1775. Halvor Sondressen skal ha opphold,
underhold og forsørgelse på gården for seg og sin kone så lenge de lever.
Gården ble derfor taksert for 300 rdlr.

18/6/1792      OLE SIGURDSSEN               Bamble skifteprot. nr. 11, s. 609a.
Eriksrød       Arvinger: Enka Gunhild Halvorsdatter og barna (Hun ville gi opp sitt bo.):
               1. Halvor Olssen, myndig, bor på gården.
               2. Sigurd Olssen, 23 år,  -----”-------
               3. Marthe Olsdtr. g.m. Ole Rønnichssen på plassen Ougedal u/Weium i Seufde herred.
               4. Anne Olsdtr. g.m. Wier Anderssen på pl. Gaasehølen u/søndre Aas.
               5. Aslaug Olsdtr. g.m. Rasmus Isakssen u/Moe.
               6. Sigrid Olsdtr. 18 år, ugift.
Laugverge for enka var svogeren Poul Olssen Fjellet.
Formynder for Sigurd ble hans frende Halvor Halvorssen Jønnevald.
Formynder for Sigrid ble broren Halvor.
Brt: 200 - 0 - 0
Net: 200 - 0 - 0

Jordegods: Boet eiet 11 1/4 skind m.b. i Eriksrød, skyld 1 tn. 3 skind. Hver av sønnene fikk sin halve del
av gd. til åsete og skulle forsørge mora sin livs tid. Sønnene skulle løse ut sine søstre med penger med
200 rdl.

Kilde: Bratsberg amtsregnskap pakke 210 – Brev fra lensmannen. Dato: 4 sep 1784 (avskrift Jan Christensen).
Stjaalet på gaarden Ersrød hos Ole Sigursens enke, hennes svoger Kiær(?) Andersen som oppholder seg hos henne, alle hans gangklær.
            1 brun kledes kiol med vest og buxser og cammel haars knapper udi.
            1 blaa kledesvest
            1 callemankes blommed undervest
            ½ dusin Tin Tallerkner
            1 tin øll kande
            1 1/2 bismerpund smør.
2 fremmede mannspersoner hadde noe saaledes at bære over Moe gaard og tok vegen som førte til Sandsvær og Kongsberg.


Eriksrød ble delt i to bruk i 1792:
 

Kilde: Pantebok 24. Dato 18 juni 1792. Delingsforretning Erichsrøed:
"Rekvirentene brødrene Halvor og Sigurd Olssønner for å dele bemelte gård imellom deres til 2de aasæder. Deles i østre og vestre del, mens skov, fehavn og husbygninger blir til felles for begge eiere, samt enhver av dem fri og ubestridet bu- eller fævei for deres kreature. Eldste bror Halvor Olsen valgte østre part."


Se Eriksrød Søndre og Eriksrø Nordre.

(C) Gard Strøm.