| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Foss
Gård nr. 53 i Gjerpen kommune.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 23.05.2017


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Foss 6 - Kastet
Husmannsplass u. Foss. Gammelt løpenr. 137d.

Skyldsatt som eget bruk under Foss i 1849. Fra 1889: Gnr 53 bnr 6.

Jernverkets husmenn arbeidet som regel med å hogge tømmer, brenne kullmiler og levere trekull
til Fossum jernverk. Noen arbeidet i gruvene og andre igjen på selve jernverket.

Adresse i dag: Luksefjellv. 676 og nyere hustomt Luksefjellv. 675.

Arbeider, husmann
Morten Pedersen
trolig fra Eriksrød f. ca. 1631 bg. 6/4-1725. ”Morten Castet, 94 aar.”
g.m. Sophia f. ca. 1633 bg. 14/4-1718. ”Morten Castets qde Sophia 85 aar.”
1. Tone Mortensdatter f. ca. 1664 bg. 19/12-1744. ”Tone Castet, 80 aar.”
2. Rasmus Mortensen f. ca. 1669. Se N. Skotland(B) u. Hyni.
3. Siri Mortensdatter f. ca. 1673  g.m. Ole Christensen. Se Kittilsrød u. Rising.
4. Else Mortensdatter f. ca. 1674 g.m. Ole Nilsen fra Åmot. Se Tveten under Rising.
5. Marta Mortensdatter f. ca. 1676.
6. Margrethe f. ca. 1678 bg. 18/2-1690. ”Morten Pedersens datter paa Caste, Margrete, 12 aar g.”
7. Maren Mortensdatter f. ca. 1680 g.m. Christian Clausen.
Se nedenfor.
Br. i 1681.

Morten Pedersen er bror til Jacob Pedersen Jønnevald og Else Pedersdatter, som var gift med Ole Lauritzen
øvre Hoppestad. Tips: Dette ser vi ved å studere fadder-listene i kirkeboken.

Elen Rønniksdatter f. ca. 1605 bg. 10/11-1697. ”Elen Rønniktesdatter gamel Enke paa Kastet, 92 aar g.”

”Siri Mortensdatter Caste” er nevnt som fadder her i 1712. ”Tone og Marta Kaste” i 1722, ”Pernille Castet” i 1723,
”Tone Castet” i 1725 og 28. ”Daardj Castet” er nevnt i 1728.

Arbeider, husmann
Christian Clausen
fra Fossum dpt. 7/8-1687, s.a. Claus Christiansen. Se Familie 1 - Fossum før 1700.
g. 20/12-1710 m. Maren Mortensdatter herfra f. ca. 1680, d.a. Morten Pedersen.
1. Margrethe Christiansdatter dpt. 21/2-1712.
Br. ca. 1710.


F.f. Christian Claussens datter Margrete fra Castet: Zacharias Claussøn, Villum Østenssøn, Rasmus Mortenssøns qde fra Skotland, Kirsten ..vølsd: Jønneval, Siri Castet.

Fra Skoskatten 1711 (Kastet under Foss): "Christian Clausen Self, 2, og kone, 12 sk."

Etter Margrethes barnedåp i 1712, er ikke lenger denne familien nevnt i Gjerpen kirkebøker.

Inger f. ca. 1615 bg. 24/11-1722. ”Suchtis Inger fra Castet 107 aar.”
Gunne
f. ca. 1633 bg. 16/5-1729. ”Gunne Castet, 96 aar.”

Former, leilending
Bærulf Arnesen fra N. Venstøp(A) f. ca. 1665 bg. 4/4-1743. ”Berul Castet, 78 aar.”, s.a. Arne Halvorsen.
g. 13/10-1695 m. Anne Solvesdatter fra Rosvald f. ca. 1669 bg. 23/2-1740. ”Berulf Castets qde Anne, 71 aar.”, d.a. Solve Rosvald.
Br. ca. 1732.

I forbindelse med salget av Gjerpen kirkegods til grev Daneskiold Laurvig i 1735 ble det holdt en
rettslig besiktigelse over alle eiendommene:

Besiktigelse av Kastet "østre" u. Foss den 23 Augustij 1735 (Avskrift Jan Christensen):

Anno 1735 dend 23 Augustij blef besigtelses Rætten af Sorenskr. og de 6 Laugrættismænd som foran er indført, tilligemed lænsmanden, sadt og betient til at føre i pennen og beskrive de 3de Huusmandspladzer under Gaarden Foss anden, som skylder 3 huuder med bøxel over 6 huuder, hr Fogden tilhørende, overværendis paa de høye Adelaers arvingers vegne Procurator S. Peder Christensen, og paa Fogdens vegne S. Jens Jensen, da de angavis:
1 plads KASTET ØSTRE beboes af Bæruld Arnesen, hvorpaa fandtis:
1. 1 gl. Stuehuus med Stue, Skorsteen, og 2de Vinduer udj, samt een tilbygt Kaabe af dehler paa dend østre Siide, og Svale ved dørenn, samt een liden Veedeskiul derhos, tæket med hoen.
2. Een ladde med Laave, og een liden høeskygge derhos opsadt af hoen og tæcket med hoen.
3. 1 gl fæehuus, og 1 Søvestald tæket med hoen.
4. 1 høehuus tæket med hoen.
Kand saae 1 qt. halfhæfre og 2 tønder havre. Kand fødde 1 Koe og 3 Sover, giver aarlig afgiftt 1 Rd. Huuserne haver beboerne kiøbt af sin formand, som den hafde opbygt og kiøbt tømmeret dertil udj andris Skouger. Haver ingen fæste paa pladsen.

Bærulf var former og arbeidet hele sitt liv ved Fossum Jernverk. De bodde først på Stulen, siden på V. Haugerød. Se der.
Det var først på sine gamle dager de kom hit til Kastet. Deres datter Anne bodde sammen med sine foreldre. Mora døde
i 1740 og faren i 1743. Anne Bærulfsdatter tok sitt eget liv her i Kastet den 13/12-1743. 

16/12-1743 ANNE BERULFSDATTER Bamble skifteprot. nr. 4, s. 323b.
Kasted Arvinger:
u/M.Foss
1. Søsteren Karen Berulfsdtr. g.m. Anders Vasdalen.
2. ---”--- Marie (Maren) Berulfsdtr., død, vært g.m. Ole Sverrig. 2 barn:
                a. Ole Olssen 10 år.
                b. Halvor Olssen 5 ”.
3. ---”--- Randi Berulfsdtr. g.m. Ole Dybedal.
Brt: 61 - 3 - 3
Net: 20 - 3 - 12
Etter en dom av 17/2-1744 gikk alt til kongen, fordi hun hadde tatt sitt eget liv.

Fra Bamble Skifteprotokoll nr. 4, 16/12-1743 (original):
”Anno 1743 d. 16. Decembr. var min Fuldmægtig Halvor Heuch paa miine vegne tillige med Mr. Jens Aabye som Lændsmand,
og de 2de udvisede Laugrætte mænd Gisle Schreua og Lars Jønnevold paa en plads, kalded Kasted under gaarden, mellem
Foss i Gierpen Sogn beliggende, for samme steds at antage hvad der kunde forefindes .... .... Anne Berulfsdatter  ..., som natten til
afvigte Lørdag imellem den 13 og 14 Decembr., skal have ombragt sig selv her paa Pladsen, ved at hænge sig selv paa Laaven i
et Reeb. Svarer nøy... inqvisition af Øvrigheden .... foranstalted, og om det da saaledes bliver beviist at forholdt sig, bliver hendes
boe til Deris Kongl. Mayestets Casse hiemmefalden.
Ellers er efter andgivende hendes arvinger Søsteren Karen Berulfsdatter, som er gift med Anders Vasdalen, Søsteren Marie Bærulfsdatter død og i hendes ægteskab med Ole Sverrig, efterladt sig tvende børn, næmlig Ole Olsen 10 aar gl. og Halvor Olsen 5 aar gl. Søsteren Randi Bærulfsdatter gift med Ole Dybedal.
Derpaa er Forretningen foretaget som følger: Dog angaf Monsr. Jens Aabye, at hand med de 2de Mænd Henning Jønnevold og
Lars Christiansen vært her paa Pladsen og forseilet Kiste og Skaber, sampt avstenget endel i gemmen, som ey under forseyling
kunde blive forseiglet.

1743 d. 14 Decembr. var ieg Jens Aabye Lændsmand udj Gierpen Sogn, tillige med Henning Jønnevold og Lars Christiansen paa Pladsen Kasted under Foss og Kutterød her i Gierpen Sogn beliggende, hvor pigen Anne Bærulfsdatter var boende, som befandtest hengende paa Laaven i et buste reb om halsen knydt, som Alfs Anne og Tyges Kari har beretted, at være sked natten før.”Kastet vestre
Fra 1735 var det også en plass ved Kastet som ble kalt Kastet Vestre:

Mølleren Peder Gulliksen bodde her med sin andre kone fra ca. 1727 - ca. 1736.
Han bodde flere år i Skien. Se Kverna under Ås.

I forbindelse med salget av Gjerpen kirkegods til Kanselliraad Herman Leopoldus i 1735 ble det holdt en rettslig be-
siktigelse over alle eiendommene:

Besiktigelse av Kastet "Westre" u. Foss den 23 Augustij 1735 (Avskrift Jan Christensen):

Dernæst Rætten sadt til at beskrive KASTET WESTRE under samme Gaard beliggende, som brugis af Peder Gundlecksen, ser ey samme haver bøxlet, men haver self kiøbt Huuserne af sin Formand, der bafendtis at være
1. Et lidet gl. forraadnet Stuehuus, med Skorsteen og 2de smaa Vinduer udj, tilbygt 1 Svale med afdeelt Kaave, 1 gl. høeskygge tilbygt Kaave væggen, alle tæcket med meest forraadnet hoen.
2. 1 lidet gl. Fæehuus tæcket med hoen i samme brøstfældig stand.
Gaarden kand saae 2 qt. haure, og fødd 3 Faar og den aarlig afgiftt 1 m 8 s.


Halvor Kastet
døper i 1748 en sønn Christopher.
1. Christopher Halvorsen dpt. 15/4-1748.

F.f. Halvor Kastes db. Christopher: Halvor Rasmusens kone, Anne Hansdtr., Hans Aas, Ole Rasmusen.

Mer vites ikke om denne Halvor.

Skogsarbeider, husmann
Hans Pedersen fra Store Fjelldalen dpt. 15/11-1716 d. før januar 1767, s.a. Peder Knudsen Fieldal.
g1g 11/3-1745 m. Barbara Reiersdatter trolig fra Finnebråtån under S. Håvardsrud (133/18) i Flesberg i Buskerud f. ca. 1717 bg. 25/1-1767. "
Hans Pedersens enke 50 aar.", d.a. Reier Aslesen.
Forlovere: "Ingebret Aslaksen og Ole Sverrig."
1. Peder Hansen dpt. 7/2-1745. Bodde her noen år. Se Marker(B) under Grini.
2. Live Hansdatter dpt. 22/10-1747.
3. Jacob Hansen dpt. 27/6-1751.
4. Ingeborg dpt. 19/5-1754 bg. 22/5-1756. ”Hans Pedersens d. Ingebor 2 ¼ aar.”
5. Reier Hansen dpt. 16/1-1757.
Br. ca. 1740.

F.f. Hans Perssøns Per: Knud og Halvor Fieldal, Ingebret Janssøns qde., Maren Ingebretsdatter.
F.f. Hans Pedersen fra Moe Ejets pb. Live: Anders Rejersens kone, Elen Rejersdtr., Halvor Putten, Knud Fieldalen.
F.f. Hans Pedersen fra Tofte Ejets db. Jacob: Anders Rejersens kone, Inger Pedersdtr, Engel Jønneval, Engel Otterholt.

F.f. Hans Kastes pb. Ingebor: Christen Jønnevals kone, Marthe Olsdatter, Anders Rejersen, Niri Rejersen.
F.f.
Hans Pedersen fra Tofte Ejets db. Rejer: Engel Jønnevals kone, Marthe Olsdatter, Knud Fieldalen, Anders og Niri Rejersønner.

Ekstraskattmanntallet 1762:
Pladsens nafn: under Midtre Foss (Kastet).
Mand og kone: husmand Hans Pedersen og Kone.


Se hennes bror Anders Reiersen og flere av hennes søsken på Åsen under Tufte.

Skogsarbeider, husmann
Peder Hansen
fra Kastet under Foss dpt. 7/2-1745 bg. 24/6-1814. ”Peder Hansen Marker 70 aar.”, s.a. Hans Pedersen og Barbara Reiersdatter.
Trolovet i Gjerpen 12/3-1768 m. Ragnhild Olsdatter f. ca. 1740 d. 19/1-1819 på Marker.
1. Hans Pedersen dpt. 5/6-1768 d. 19/2-1819 på Marker. "Hans Pedersen, Gaardmand Marker, 52 aar gml." Bodde hjemme under folketellingen 1801: ”Ugift, Vanvittig”.
2. Ole Pedersen dpt. 6/6-1773.
3. Karen dpt. 22/10-1775 bg. 16/2-1777. "
Peder Hansens dtr. Karen 1 1/4 aar."
4. Karen Pedersdatter dpt. 2/5-1779 g.m. Jørgen Torstensen Marker. Se Marker(B).

Br. ca. 1775 i 1801.

F.f. Peder Hansens db. Hans fra Foss Ejet: Jens Thommesens kone, Karen Halvorsdtr., Jens Thommesen, Niri Vattenberg.
F.f.
Peder Hansen fra Tofte Ejets db. Ole: Anne Elise Pode, Maria Johannisdtr., Just Tofte, Anders Rejersen.
F.f.
Peder Hansen fra Foss Ejets pb. Karen: Anne Lise Pode, Maren Haralsdatter, Niri Vattenberg, Jacob Halvorsen.
F.f. Peder Hansen fra Foss Ejets pb. Karen: Lars Hansens kone, Berthe Tronsdatter, Lars Hansen, Anders Rejersen.

Peder Hansen kjøpte Marker under Grini noe før 1801 og flyttet dit. Se Marker(B).

Skogsarbeider, husmann
Tov Olsen
f. ca. 1724 bg. 6/1-1799. ”Tov Olessøn f. Gaashølen 74 aar.”
g1g m. NN.
g2g 16/2-1771 m. enke Berthe Mikkelsdatter fra S. Sætret i Luksefjell dpt. 28/10-1742 bg. 18/11-1804. ”Enken Birthe Michelsdtr. f. Gaashølen 62 aar.”, d.a. Mikkel Lucasen Sæteret.
1. Østen Tovsen f. ca. 1757. Se nedenfor.
2. Anders Tovsen f. ca. 1767. Se Åsen under Tufte.
Barn i 2. ekteskap:
2. Anne Tovsdatter dpt. 12/5-1771. ”Sindsyk”. Ugift. Se skiftet nedenfor.
3. Ole dpt. 30/10-1774 bg. 28/8-1785. ”Tov Kastes s. Ole 11 aar.”
4. Torjer dpt. 23/9-1781 bg. 8/2-1784. ”Tov Kastes s. Torjer 2 ½ aar.”
Br. 1771.

F.f. Tov Olsens pb. Anne fra Foss Ejet: Johannes (S.) Otterholts kone, Marthe Olsdtr., Johannes Otterholt, Lars Haagensen, Erik Povelsen.
F.f. Tov Kastes db. Ole: Johannes Otterholts kone, Christopher Hansens kone, Johannes Otterholt, Anders Nøglegaard, Christopher Hansen.
F.f. Tov Kastes db. Torjer: Anders Nøglegaards kone, Ingebor Andersdtr., Ole Torbiønsen, Ole Schreua, Abraham Jonsen.

Barnedåp i Rollag 28/9-1724: Ole Kyllisdals Tov.
Vielse i Opdahl krk. (Uvdal) i Rollag pr.gj., Buskerud den 10/4-1755:
Uk. Tov Olsen Kyllesdal og pigen Ragnhild Halvorsdatter Gryttingen (søskenbarn).


Tov og Berthe bodde her også på sine gamle dager. Berthe var i 1801 hos sin datter Karen Torjersdatter i
Dypedal u. Oterholt sammen med sin datter Anne Tovsdatter(30), ”vanvittig”.

Tov Kastet er her i 1785, i følge manntallet med kone (Berthe Mikkelsdatter) og 4 barn.
De døde i Gåsehølen(1) som var husmannsplass under Tufte på den tiden.

31/3/1800      TOV OLSSEN              Bamble Skifteprot. nr. 12, s. 425a.
Gaasehølen     Arvinger:                            
u/Tofte        Enka Børte Mikkelsdatter og dattera Anne Tovsdtr. 28 år, "er vanvittig der maa haves tilsyn
                     med hende som med et lidet barn og er under moderens tilsyn og forsorg på pladsen."
                     Laugverge for enka ble Anders Nøglegård.
                     Formynder for dattera ble Aslak Tofte.
Brt: 172 - 3 - 12
Net: 152 - 0 - 10
Jordegods: Boet eiet pl. Gaasehølen med hus, verd 160 rdl.

Aslaug Gregersdatter f. ca. 1726 bg. 30/12-1798. ”Asloug Gregersdtr., enke f. Kastet u/Ml. Foss 72 aar.”

Innerst
Østen Tovsen trolig herfra f. ca. 1757 d. før 1822. Ikke i Gjerpen.
g. 24/1-1799 m. Ingeborg Andersdatter fra Åsen under Tufte dpt. 7/10-1753 d. 31/3-1822 under Tufte, d.a. Anders Reiersen.
Br. ca. 1800.

Østen Tovsen ble første gang nevnt i Gjerpen kirkebok som fadder den 23/1-1791, for Reier Andersens barn på
Gåsehølen under Foss. De bodde under S. Foss i 1801. Ingen barn døpt i Gjerpen. Østen er heller ikke registrert død i
Gjerpen. Enka døde på en plass under nabogården Tufte i 1822. (Gåshølen?)
Østen er ikke funnet død i Gjerpen, Skien, Holla, Rollag, Eidanger eller Siljan.

Mulig slekt av Østen: Bror, Anders Tovsen under Foss f. 1767 og folk på Vattenberg under Prestegården.

Arbeider, husmann
Jacob Knudsen
f. ca. 1758 d. 11/8-1838 på Kastet.
g. 11/11-1794 m. Anne Olsdatter fra Skreva u. Foss f. ca. 1768 d. 21/2-1841 på Kastet, d.a. Ole Halvorsen.
1. Pike bg. 9/3-1800. ”Jacob Knudssøns udøbte pb. f. Kastet u/Ml.Foss 3 dage.”
2. Knud Jacobsen dpt. 3/6-1804. Se nedenfor.
Br. 1794.

F.f. Jacob Knudssøns db. Knud u/Ml.Foss: Zarche Olesdtr., Pernelle Abrahamsdtr., Ole Knudssøn, Thore Halvorssøn, Gunbjørn Olessøn.

En av dem bodde på Kastet også før de giftet seg. Hans bror var Ole Knudsen.

Arbeider, husmann
Knud Jacobsen Kastet
herfra dpt. 3/6-1804 d. 3/7-1834 på Kastet, s.a. Jacob Knudsen Kastet.
g. 25/5-1826 m. Anne Olsdatter fra Henningsdalen under Mo dpt. 19/11-1797 d. 6/3-1862 u. Tufte, d.a. Ole Olsen Henningsdalen.
Forlovere: Hans Otterholt, Peder Johnsen Jønnevald.
-   f. 1/4-1826. ”Anne Olsd. Henningsdalen, pige og Knud Pedersen Kastet, Uægte, dødfødte drengebarn, Fossum.”
1. Ole Knudsen f. 19/8-1827. Se Familie 28-Fossum 1865.
2. Karen Knudsdatter f. 23/12-1829 g.m. Ole Thomasen. Se Åsen u. Jønnevald.
3. Jacob Knudsen f. 21/2-1832. Var i tjeneste på Grodruplassen i Siljan i 1845/46 som 14-åring. Se Familie 48-Fossum 1865.
4. Nils Knudsen f. 23/3-1834. Se nedenfor.
Br. 1831.

Knud og Anne bodde her fra de giftet seg i 1826.

Eier fra 1849-1866: Daniel Aslaksen Tufte. Kastet blir derfor på denne tiden kalt ”Kastet under Tufte”.

Hammersmed, leilending
Nils Knudsen
herfra f. 23/3-1834, s.a. Knud Jacobsen Kastet.
g. 26/11-1857 m. Karen Andrea Andersdatter fra Myra under Nøklegård f. 22/7-1834, d.a. Anders Andersen Myhra.
1. Christian Nilsen f. 23/5-1858.
2. Anders Nilsen f. 11/12-1859.
3. Anne Karine Nilsdatter f. 17/1-1862.
4. Maren Nilsdatter f. 12/6-1864.
5. Søren Nilsen f. 18/10-1866.
6. Jacob Nilsen f. 18/4-1871 i Skien.
7. Johan Nilsen f. 19/2-1874 i Skien.
Br. 1857.

Nils Knudsen og familien flyttet i 1867 til Kulten u. Ås. I 1871 flyttet de til Skien. Under FT for Skien 1875
bodde familien i en leiegård i ”Taterbakgaden”. Nils var da dagarbeider.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Autionsskjøde til Ole Johannesen (Nøklegaard), dat. 26. sept., tinglyst 17. des. 1866."

Ole Johannesen Nøklegaard.
Br. 1866.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Ole Johannesen (Nøklegaard) til Ole Abrahamsen Nøklegaard, dat. 20. mai, tinglyst 5. juni 1877."

Ole Abrahamsen Nøklegaard. Se Nøklegård(2).
Br. 1877.

Kastet var ubebodd under folketellingen 1875.

Ole Abrahamsen Nøklegaards arvinger solgte Kastet i 1883 til en Ole Olsen som solgte igjen året etter til Anders A. Heisholt.
Kastet ble solgt videre til Peder Andersen Myra i 1884. Det ble endelig beboere her igjen fra 1888, da Ole Pedersen Myra
flyttet hit med sin familie.

G.br., selveier
Ole Pedersen Myhra
(Ole P. Kastet) fra Myra under Nøklegård f. 5/3-1864 d. 12/12-1944, s.a. Peder Andersen Myhra.
g.m. Maren Mathilde Krristensdatter fra S. Jønnevald f. 13/8-1862 d. 23/9-1952, d.a. Kristen Simonsen Jønnevald.
Br. 1888.

Andre beboere her i 1900: Tjenestejente: Kathrine Sigurdsdatter f. 1882. Ugift skogsarb. Sigurd Christensen f. 1864.

Ole Pedersen solgte Kastet i 1905 og flyttet til Mæla(100) "Melåker" som Ole P. Kastet.
Han flyttet i hjem til Myra under Nøklegård i 1918 og overtok farsgården. Se Nøklegård(3) "Myra".

Skredder, leieboer
Anders Nilsen
fra Flittig under Mo f. 15/3-1851 d. 28/7-1896 på Ås, s.a. Nils Pedersen Flittig.
g. 30/11-1888 m. Karen Sofie Johansdatter fra Nykås under Mo f. 14/3-1869, d.a. Johan Nikolaisen Nykaas.

Denne familien bodde her i 1891, men kjøpte samme år Ås(10) og flyttet dit.

Tresliperiarbeider Jacob Pedersen fra Holmen under Ås g.m. Maren Gurine Hansdatter, tidligere på plassen
”Nøklegård” under Foss, bodde på Kastet i 1900. Se Foss(2) "Heimholt".

Veivokter, leilending
Anders Andersen Kastet (Anders Andersen Aasen - Anders Aasen) fra Åsen(1) f. 15/8-1867 i Heddal d. 17/5-1908, s.a. g.br. Anders Andersen Aasen.
g. 30/10-1891 m. Klara Gurine Gundersdatter fra Knardalstrand i Solum f. 5/11-1869 d. 21/2-1950, d.a. arbeider Gunnar Gulliksen.
1. Gunda Marie Kastet f. 3/5-1892 d. 5/10-1962. Ugift.
2. Anders Kastet f. 4/4-1894 g. 15/12-1917 m. Olga Margrethe Kristensen fra Tufte f. 1898, d.a. skomaker Karl Anton Kristensen. Bodde i Nedre Ilenv. 7 på Bøle.
3. Karl Kastet f. 11/6-1896. Se Luksefjellv. 131 under Grini.
4. Martha Kastet f. 1/3-1898 g.m. Olaf Skoglund.
5. Karen Kastet f. 24/3-1899 g.m. Hans Rød fra Eidanger.
6. Trygve Kastet f. 18/6-1901. Se Limiv. 9 under Hjellen.
7. Borghild Kastet f. 20/11-1902 d. 1958 g.m. Hartvig Westlund (1900-1970). Gravlagt på Nordre gravlund i Skien.
8. Otto Kastet f. 20/9-1904 g.m. Martha Oredalen. Bodde i Meensv. 9 under Menstad.
9. Hans f. 30/8-1907 d. 12/5-1908.
Br. 1900.

Anders Aasen var født i Heddal, men vokste opp på Åsen. Han var ungkar, bodde hjemme
og drev med skogsarbeide og tømmerfløting for Løvenskiold før han giftet seg.
Klara ble konfirmert i Solum krk. i 1884. Anders døde på Kastet i 1908.

Bnr 16 ble utskilt herfra i 1903.

Enka Klara Gurine Gundersdatter ble g2g med Kittil Nirisen. Se nedenfor.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Arbeider v/ kraftverk
Kittil Nirisen
fra Nes i Sauherad f. 11/9-1862 d. 23/3-1921 på Limi, s.a. Niri Kittilsen og Ingeborg Andresdatter.
g. 30/4-1911 m. enke Klara Gurine Gundersdatter fra Knardalstrand i Solum f. 5/10-1869 d. 1951, d.a. arbeider Gunnar Gulliksen.
1. Ingrid Nirisen f. 24/7-1913 d. 10/10-1988 g.m. Lars Ekornrød Sivertsen f. 24/6-1906 d. 2/5-1979. Bodde på Breidablikk. Gravlagt ved Borgestad kirke.
Br. 1911.

Kittil ble født på Vetlemyr under gården Kise i Nes sogn, Sauherad pr.gj.

Skogsarbeider, snekker, leilending
Ole N. Øverland
fra Tørdal sogn i Drangedal f. 28/11-1871 d. juni 1956, s.a. Nils Olsen Bø/ Øverland. Se Drangedal Slektsregister nr. 3674.
g. borgerlig 5/5-1905 m. Ingeborg Andrea Knudsdatter Bronen fra Kviteseid f. 2/12-1872 på Kjerringkåsa d. april 1954.
Br. 1918.

Dette ekteparet er gravlagt på Gjerpen kirkegård. Graven ble slettet i 1989.
De hadde ingen barn, men en pleiesønn Knut Andreas Øverland, som overtok her i 1940.

Fra 1921 ble Kastet drevet under ett med Jønnevald(6) ”Skrubbemyr”. 

Om ikke annet er nevnt er alle bildene innsendt av Barbro Øverland.

Ole og Ingeborg Øverland.                   


Kastet 1950-tallet.                                                                                                   Kastet med låven 1950-tallet. Skannet fra Norske Gårdsbruk Telemark, 1955.

G.br., selveier
Knut Andreas Øverland fra Tørdal i Drangedal f. 20/1-1907 d. 2/9-1958, s.a. Elling Thorsteinsen Neset og Mariken f. Bustrak.
g.m. Taran Fineid fra Doksrød(1) f. 18/4-1913 i Drangedal d. 18/11-2000, d.a. Knut og Aslaug Fineid.
1. Magne Eigil Øverland f. 12/10-1935 d. 9/11-1959.
2. Arnulf Øverland f. 21/11-1946. Overtok gården.
Br. 1940.


Ukjent, og Arnulf. Til høyre: Besteforeldrene Ole og Ingeborg Øverland.

Eiendommens grenser i ca. 1950:
”Mot syd Jønnevald, mot vest Løvenskiold, mot nord Oterholt, mot øst Sandbakken.” 

Knut Øverland eide i 1950 også ”Skrubbemyr” under Jønnevald. Skrubbemyr ligger rett på den andre siden av
Luksefjellvegen. Se kart nedenfor.


Kastet. Foto: Barbro Øverland 2012.

Selveier
Arnulf Øverland herfra f. 21/11-1946 d. 26/4-1999, s.a. Knut og Taran Øverland.
g.m. Britt Solbjørg Kleven fra Kristiansand f. 1950, d.a. Olav Arnt Kleven fra Kleiven og Jenny Teodora Fjellskår fra Lindesnes.
1. Barbro Øverland f. 1976. Overtok gården.
2. Kjersti Øverland f. 1978.

Arnulf Øverland bygde nytt hus på den andre siden av Luksefjellveien av
Jønnevalds grunn (52/64). Luksefjellv. 675. Se kart nedenfor.

Selveier
Barbro Øverland Donoso herfra f. 1976, d.a. Arnulf Øverland.
g1g m. Johan Patricio Donoso Morales f. 1883 i Santiago, Chile.
samboer med Andreas Gabriel Valle Rojo f. 1977 i Quilpue, Chile.
1. Sofie Øverland Donoso f. 2006.
Barn i 2. forhold:
2. Knut Andreas Øverland Valle f. 2010.

Bodde her i januar 2010.
 

Kart over Kastet.

Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2013.

Kart over Skrubbemyr under Jønnevald.

Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2013.

(C) Gard Strøm.