| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Fossjordet
Gård nr. 102 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.
                             


Oppdatert 20.11.2014


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.


Gamle Fossjordet - Fossjord
Gammelt løpenr. 348 og 349. Siden Norges matrikkel 1889: 102/1.

Landskyld 1590: 2 huder.

Fossjordet ligger ca. 25 m.o.h. i syd-vestlig retning og grenser i nord til Øvrum i øst til Kråketo og Lid, i syd og vest til
Bakken. Gården ligger ved en bekk (Fossjordbekken), som har tilløp til Leirkup. Det var sag der i eldre tider.

Oluf Rygh: I gammelnorsk tid skrevet Forsagerði, som betyr Foss ved indgjerdet jordstykke.

Skrevet Fossagærdi (1398), Fosseger, Foßegierdt (1585), Foßegiordt (1665), Fosseiord (1723), Fossejordet,
Fossjord og Fosjord.

Fossjordet ble matrikulert som egen matrikkelgård først i 1819.

Fossjordet lå tidligere under gården Augestad, men ble makeskiftet med gården Skavan under Fossum på 1590-
tallet, som vi kan se av diplomet nedenfor.

Diplomet omhandler Simen Dyresen Meens odelsgård Skavan på Opphauen, som han ville makeskifte med
Fossjordet. Skavan gikk dermed inn i Fossums eiendomskompleks.
 

Kilde: Diplom Gjerpen dato mars 159x? (avskrift: Jan Christensen).
"Wij Effterschreffne Anders Bøe, Peder Hønnie, Tolluff Wenstub, Olluff Sandenn, Mattes Ballestad Och borte .......berg, ædsuorne Laugrettismend Vdj Gierpen sogenn Giør alle witterligt och bekiende Och met thette wort obne breff Att Erlige och Vellfornumffstige Mand Simon Dyresenn Paa (Meen) vdj forne Sogen Tillspurde os samptlige oc huer serdelis, Huad os witterligt war Om thenn Skaffuenn som ligger vdj Gierpen sogenn Och schyller Aarligenn Tuo Huder Landschylldh Huilke Forne Simen haffuer gamle breffue oc beskeed for Att haffue werret hanns forældris rett Odall Som hanns fader Dyre Tiostellsenn haffuer Bytth vnder Norgis Krone grd Bradezbierg(?). Rettighed Baadj Luttum oc Lundum Inthet undertagendis Udj thennd tid then Velb. Mand var befallingsmand offuer bemelte Bratzbergh Leen. Och igienn bekommet Fraa Norgis ....... wederlaug For forne Skaffuen Enn Ødegrd kalldis Fossegiørd met sin tillbehør Luttis........ som schyllder Aarligenn thwende Huder Lanndschyld. Och epterdj same Ødegrd .....findis Och staar vdj bemelte Bradtzberg Jordebogh. Och naar nogenn omskiffte sk........... .......... ..........som therom ocke weed leylighed.
Thaa Bliffuer Lannschylldenn (2 huder) som hannd lader igienn for forne Gaard Skaffuen.


Tidlige eiere. 

Gårdens landskyld var i 1398 på 12 øyre og eid av Gimsøy kloster (biskop Eystein Aslakssons ”Den røde bok”.

Meen-slekta kjøpte Augestad med Fossjordet på 1500-tallet. Simen Dyresen Meen i 1590 og i 1615, sønnene
Gunder og Simen Simensønner en liten part, mens sønnen Christen Simensen på Augestad (senere Grini), arvet
1 hud 4 1/2 skinn ca. 1650.
Hans Christenssøn Borge 1688, hans sønner Brynild Borge (1 hud 4 skinn) og
Gunder Borge
(8 skinn), 1723. Gunder Borges 8 skinn ble i 1750 overtatt av hans nevø Christen Brynildsen
Borge

 

Tidlige brukere.

Den tidligste bruker av Fossjord som vi kjenner til er en Asgeer (Asgeir) som betalte gjengjerdsskatt av gården i
1528. En Ole (Olluff) var leilending av Fossjordet i 1670-årene.

Gårdens besetning i 1665: 1 hest, 2 kuer, 1 kalv og 3 sauer. Det ble sådd 2 tønner korn og avlet 5 tønner.

 

Skattematrikkelen 1670/71:

”Oustad med Fossejord, Olluff bruger, schylder 6 huder hvoraff Laugmand Claus Andersen ehr ejende 4 huder med Bøxell,
Christen Simenssøn
1 hud 5 skind, Gunder Meens arffuinger 4 skind och Simen Meens arffuinger 3 skinn. Giffuer Schat 12 Rdl.

 

 

Fossjordet 1

102/1.

 

 
Fossjordet ca. 1900. Kopi av original. Huset til høyre er den gamle stua på husmannsplassen "Solli" som ble flyttet derfra, trolig på 1880-
tallet.
Foto: Privat.

 

Adresse i dag: Meensv. 354, 3719 Skien.

 

G.br., leilending

Nils Gundersen fra Bekkevold f. ca. 1660 bg. 25/4-1691. ”Nils Gundersen Skyer som før bodde i Kreppa, 33 aar g.”, s.a. Gunder Lauritzen Bækkevald.

g. 17/7-1681 m. Magnil Olsdatter f. ca. 1658 bg. 11/2-1699. ”Magnil Olsdatter Enche fra Skyer, 41 aar g.”

1. Tore Nilsdatter dpt. 24/7-1681 g.m. Anders Simonsen. Se S. Ramsåsen.

2. Helge Nilsen dpt. 17/6-1683. Se Høgset(B).

3. Ole dpt. 2/11-1684 bg. 25/12-1684. ”Nils Kreppis søn Ole 8 uger g.”

4. Ole Nilsen dpt. 20/6-1686. I et skifte i 1720 kalt Ole Nilsen "paa Fløtterød". Er dette Ole Nilsen som tidligere var på Langerød?

5. Lisbeth Nilsdatter f. ca. 1690 (ikke døpt i Gjerpen). 1720: Ugift. ”Er paa Li hos Hans.” Trolig g.m. enkemann Hans Olsen. Se Kråketo(2).

Br. 1680.

Sitater fra kirkeboka ved dåpen, før presten begynte å føre opp faddere.
Nils Fozejords datter Thore.
Nils Fossejords søn Helje.
Nils Krepas søn Ole.
Nils Kreppas søn Ole.

Nils og familien flyttet i ca. 1684 til Kreppa. Siden bodde de i Skyer hvor de begge døde.

 

G.br., leilending

Ole Gundersen fra Buer f. ca. 1680 bg. 4/6-1741, ”Ole Gunderssøn fra Osebachen, 60 aar.”, s.a. Gunder Solvesen Buer  og Anne Halvorsdatter.

g. 26/3-1695 m. Tore Christophersdatter f. ca. 1674 bg. 24/12-1749, ”Ole Gundersens kone fra Borge Ejet 75 aar.”

Br. ca. 1698.

Denne familien bodde her fra ca. 1698-1704. De hadde tidligere bodd en tid på Båserød der
deres første barn ble født.
De flyttet til Langerød i ca. 1704 og var der til ca. 1713 da de flyttet til Osebakken under Ø. Borge.
Se alle opplysningene på Langerød(B).

 

Begravelse 13/5-1703: ”en fattig qvinde Johanne Christoffersdatter fra Fossejord, i fattig jord.”

Dette er trolig Tore Christophersdatters søster.

 

En husmann, ”Hans Fossejord”, bodde her i 1706. Han fikk en sønn her, Lars Hansen dpt. 3/6-1706.

Kan denne Hans være Hans Ellefsen fra Buer i Eidanger? Han var i så fall fadder for sin bror

Ole Ellefsen V. Borge(B) som "Hans Ellefsen Lillegaard" i 1705. Se fadderene der.

 

F.f. Hans Fossjords søn Lars: Verner Riis, Ingebret Roswal, Ole Borges qde. Else, Iver Sølis pige Ragnild, Jon Iversens qde. Kirsten.

 

G.br., leilending

Christen Rasmussen fra Grønnerød(A) dpt. 18/9-1687 bg. 16/9-1753. ”Christen Fossejore 66 aar.”

g. 13/7-1720 m. Ingeborg Jørgensdatter f. ca. 1676 bg. 22/11-1761. ”Christen Fossejores enke 85 aar.”

Br. ca. 1740.

 

Denne familien bodde på Grønnerød fra 1720 til de kom hit i ca. 1740. Ingen barn.

 

G.br., leilending

Lars Pedersen fra Skifjell Store dpt. 13/11-1712 bg. 17/4-1785. ”Lars Fossejore 73 aar”, s.a. Peder Knudsen.

g. 10/3-1741 m. Maren Evensdatter fra Rønningen u. Søli øvre dpt. 22/7-1694 bg. 4/11-1770. ”Lars Fossejores kone 76 aar.”, d.a. Even Ellefsen.

Br. ca. 1760.
 

Lars Pedersen var bosatt på Fossjord i 1760, 70 og 80-årene. Ekteparet fikk ingen barn.

Tjenestepike her i 1762: Ingeborg Christophersdatter.

 

Lars Larsen Bakken kjøpte 1 hud 9 skinn i Fossjord på begynnelsen av 1780-tallet eller noe tidligere.

I 1782 ble hele Fossjord (2 huder) overtatt av hans sønn Ole Larsen fra Bakken. Se nedenfor.

 

G.br., selveier

Ole Larsen Fossejord fra N. Bakken dpt. 30/9-1759 bg. 23/11-1809. ”Ole Larssøn f. Fossejord, 50 1/6 aar ”, s.a. Lars Larsen Bakken.

g. 9/9-1784 m. Ingeborg Gundersdatter fra Lid(5) dpt. 18/9-1763 d. 17/2-1845 på N. Nærum, d.a. Gunder Hansen Lie.

1. Karen Olsdatter dpt. 26/6-1785 g.m. Gunder Mathiasen. Se N. Ramsåsen.

2. Anders Olsen dpt. 12/3-1788. Overtok gården.

3. Inger Margrete dpt. 14/3-1790 bg. 3/7-1790. ”Ole Laerssøn Fossejords d. Inger Margrete 16 uger.”

4. Inger Margrete Olsdatter dpt. 13/6-1791 g.m. Even Halvorsen. Bodde på Osebakken i Porsgrunn.

5. Live Olsdatter dpt. 9/11-1794 g.m. Jens Jensen. Bodde i Porsgrunn.

6. Gunder Olsen dpt. 26/12-1797 d. 6/12-1885 g. 21/5-1828 m. Anne Marie Hansdatter f. 5/6-1803 d. 20/2-1875. Han var kullskriver mens de bodde på Osebakken.
    Flyttet senere til kirkehaugen i Porsgrunn. Hun var d.a. Hans Larsen  f. 1780 og Mette Maria Bentsdatter fra V. Porsgrunn.

7. Lars Olsen dpt. 15/2-1801. Se Familie 16 - Borgestad 1865.

8. Margarete dpt. 10/6-1804 bg. 15/1-1809. ”Ole Larssøns pb. Margarete f. Fossejord 4 7/12 aar.”

Br. 1782.

F.f. Ole Larsens pb. Karen fra Bachen: Isak Larsens kone, Gunhild Larsdatter, Thor Bachen, Nils Lie, Anders Lie (eller Lien).
F.f. Ole Larsens db. Anders fra Bakken: Hans Gundersens Lies kone, Gunnil Larsdtr., Isach Larsen, Anders Thorsen, Anders Gundersen.
F.f. Ole Larsens pb. Inger Magrethe fra Bakken: Hans Liis k., Anne Maria Thorsdtr., Lars Larsen, Gunder Nilsen, Daniel Gregoriusen.
F.f. Ole Laerssøn Bakkens pb. Inger Margarete: Isaac Laerssøns k., Gunnil Laersdatter, Hans Gunderssøn, Anders Gunderssøn, Anders Tordssøn.
F.f. Ole Laerssøns pb. Live fra Bakken: Gunder Bekkevalds k., Anne Maria Tordsdtr., Hans Lie, Laers Laerssøn, Jacob Nielssøn.
F.f. Ole Laerssøns Gunder: Jacob Nielssøns k., Karen Isaacsdtr. Anders og Hans Lie, Hans Knudssøn.
F.f. Ole Larssøn f. Fossejores Lars: Lars Bakkens k., Karen Olesdtr.,Niels Anderssøn, Jacob Nielssøn, Anders Tordssøn.

F.f. Ole Larssøn f. Fossejordets Margarete: Jacob Kleps k., Else Hansdtr., Niels og Jacob Bækkevold, Lars Bakken.


Bg. 14/6-1795: ”lægdslem Maria Olesdtr. Fossejore 70 aar.” (f. ca. 1725.)
 

10/2/1810      OLE LARSSEN         Bamble Skifteprot. nr. 15, s. 299a.

Fossejord      Arvinger:                            

u/Augestad     Enka Ingeborg Gundersdatter og barna:

               1. Anders Olssen 21 år.

               2. Gunder Olssen 12 ”

               3. Lars Olssen    9 ”

               4. Karen Olsdtr. g.m. Gunder Ramsaasen.

               5. Inger Olsdtr. 18 år.

               6. Liv Olsdtr.   15 ”

Formynder for sønnene: Farbroren Lars Larssen Bakken.

Formynder for døtrene: Morbroren Anders Gunderssen Lie.

Enkas laugverge: Hennes halvbror Jacob Nielssen Klepp.

Brt:   618 - 2 -  8.

Gjeld: 739 - 1 - 19 (Insolvent)

Jordegods: Gd. Fossejord u/matr.nr. 29 Augestad, skyld 11 skind m.b., hus og herl., vurdert for 600 rdl.

Enka Ingeborg Gundersdatter ble g2g med Jacob Olsen Nærum. Han eide således halve
Fossjordet fra 1811-1834. Se Nærum(3).

 

Landskyld 1801 2 huder. Eier og bruker Ole Larsen Fossjord.

 

G.br., selveier

Anders Olsen Fossjord herfra dpt. 12/3-1788 d. 25/9-1852 på Fossjord.

g. i Porsgrunn 9/12-1811 m. Kirsten Hansdatter fra Porsgrunn?/ Eidanger? f. ca. 1783 d. 3/10-1865 på Bakken.

Forlovere: "Gunder Kystolsen og Jacob Andersen."

1. Ole Andersen f. 22/1-1812. Overtok gården.

2. Hans Andersen f. 13/12-1813. Se Familie 30 - Borgestad 1865.

3. Ingeborg Maria Andersdatter f. 9/11-1817 g.m. enkemann John Hansen. Se Familie 18 - V. Borge 1865.

4. Margrete Andersdatter f. 18/1-1820 på Bakken g.m. enkemann Christen Pedersen Lie. Se Lid(9).

5. Karen Andersdatter f. 10/6-1823 g.m. Lars Svendsen. Bodde i Porsgrunn.
6. Lars Andersen f. 25/8-1825. Overtok gården etter broren Ole.
Br. 1811.

F.f. Anders Olessøn f. Fossejords Ole: Gunder Matthiæssøns k., Live Olesdtr., Lars Bakken, Anund Jacobssøn, Jens Jenssøn.
F.f. Anders Olsen Fossejordets Hans: Inger Olsdtr., Karen Gundersdtr., Lars Larsen, Anders Thorsen, Jens Jensen, Jacob Nærum.

F.f. Anders Olsen Fossejordet og Kirsti Hansdatters Ingeborg Maria:
Jens Jensens kone af Osebakken, p. Live Larsd. ibid., Lars Bakken, Anders Bakken, Gunder Bækkevold.
F.f. Anders Olsen Bakken og Kirsti Hansdatters Margrete:
Kirsten Hansd. Bakken, Maren Jacobsd. ib., Jacob Olsen Nærum, Lars Olsen ib., Anders Klep.

En Kirsten Hansdatter(19) var, under folketellingen (februar) 1801 for Ø. Porsgrunn, oppført som
tjenestepike hos Amborg Aall.
En annen Kirsten Hansdatter(20) ble døpt i Eidanger 26/5-1782, konfirmert i Eidanger i 1798. Hun var
under folketellingen 1801 fosterbarn hos Anders Olsen Lønnebakke i Langangen, Eidanger.

Anders ble eier av hele Fossjordet i 1834. 

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

348, 349

Fossejordet

Anders Olsen

1 hud 10 skind

1 daler - 4 ort - 22 skilling


G.br., selveier

Ole Andersen Fossjord herfra f. 22/1-1812 d. 27/2-1855.

Br. 1852. Ugift.

 

G.br., selveier

Lars Andersen Fossjord herfra f. 25/8-1825 d. 12/7-1888, s.a. Anders Olsen Fossjord.

g1g 18/2-1851 m. Karen Hansdatter fra Ballestad(3) f. 26/11-1825 d. 10/5-1882, d.a. Hans Jensen Ballestad.

g2g 7/9-1883 m. Marte Marie Isaksdatter fra Løberg(A) "Stensrød" f. 27/2-1859 d. ca. 1945, d.a. Isak Eriksen Stensrød.

1. Andreas f. 23/3-1851 på Ballestad d. 10/4-1868 på Fossjord.

2. Hans Larsen f. 9/8-1853 på Bråten under Borgestad. Overtok gården.

3. Ole Larsen f. 11/3-1856 på Fossjordet d. 6/12-1900 på "Foss Fattighjem". Registrert i folketellingen 1875 som ”sindsvag”.

4. Jacob f. 8/9-1857 d. 31/12-1859 på Fossjordet.

5. Martin f. 7/9-1859 d. 13/5-1866 på Fossjordet.

6. Jacob f. 1/9-1862 d. 18/6-1863 på Fossjordet.

7. Jacob Larsen f. 9/10-1864 d. 30/3-1881 på Fossjordet.

8. Andreas f. 13/6-1869 d. 16/4-1870 på Fossjordet.

Barn i 2. ekteskap:

9. Karen Marie Larsdatter f. 1883 g.m. Jacob Vold. Bodde i Larvik.

10. Kristine Larsdatter f. 2/9-1885 g.m. Aksel Goberg. Bodde på Notodden.

11. Hanna Larsdatter f. 24/3-1888 d. 1900. Ugift.
Br. 1855.

F.f. Lars Andersen Fossjords sønn Jacob: Moderen, Inger Halvorsd. Løberg, faderen, Isak Eriksen og Søren Pedersen Løberg.

F.f. Lars Andersen Fossjordets sønn Martin: Marie Hansdatter, Løberg, Ingeborg Marie Andersdatter Bakken, faderen, Hans Jensen Ballestad, Reinholdt Pedersen Borgestad.

Lars Andersen eide også plassen Solli u. Fossjord fra ca. 1880.

24/8-1888      LARS ANDERSSEN FOSSEJORDET      Gjerpen Skifteprot. nr. 4, side 244-245b.
Fossjordet     Arvinger:                             
               Enka Marthe Maria Isaksd., Verge: Ole J. Nærum.
               og avdødes barn etter 2 ekteskap:
               Første ekteskap med Kari Hansdatter:
               1. Hans Larssen.
               2. Ole Larssen. Verge: Lars Larsen Nygaard.
               Ole Isaksen Stensrød var verge for de 3 mindreårige fra 2. ekteskap.
Jordegods: a. Gaarden Fossjord, matr. nr.97, l.nr.348, 349, skyld 3 mark 01 øre, takst kr. 6.250,-
                 b. Pladsen Solid, matr.nr.97, l.nr.350, skyld 75 øre, takst kr. 1.600,-

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

348, 349

Fossejordet

Lars Andersen

1 daler - 0 ort - 20 skilling

350 Solli Halvor Johannesen 0 daler - 1 ort - 11 skilling

 

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

102

1

348, 349

Fossejordet

Fossejordet

Lars Andersen

1 - 4 - 22

3 mark 01 øre

102 2 350 Fossejordet Solli Lars Andersen 0 - 2 - 0 0 mark 75 øre

 


G.br., selveier, hustømmermann

Hans Larsen Fosjord herfra f. 9/8-1853 d. 2/11-1925.

g. 13/2-1880 m. Karen Larsdatter fra Ballestad(1) f. 18/2-1855 d. 4/5-1925, d.a. Lars Larsen Ballestad.

1. Lars Hansen Fosjord f. 1/4-1880. Var styrmann på en av Borgestad-båtene. Ble borte på sjøen i februar 1911, sammen med sin yngre bror Isak.

2. Johan Hansen Fosjord f. 1881. Emg. til USA i 1904. g.m. Anne Vassend/Hennestvedt fra Morgedal. Johan var snekker, men drev også i noen år som farmer.
    Bosatte seg til slutt i Billings, Montana. De hadde 13 barn. Familien skrev seg Fosjord i USA.

3. Ingeborg Hansdatter Fosjord f. 1884 g.m. Kristian Iversen Stangeby. Bodde på Stangeby gård på Nøtterø.

4. Carl H. Fosjord f. 3/3-1887 d. 24/5-1966 g.m. Randi Odne Josefine Røsland fra Follaug(1) f. 3/2-1889 d. 29/11-1965. De bodde i Jonas Liesg. 6 i Skien.
    Carl var ansatt i NSB. Stasjonsbetjent ved Skien G. i 1913. Carl og Randi er gravlagt på Nordre Gravlund i Skien. De bodde i Sandvigen i Skien i 1913.
    Barn 1. Ole Hans Fosjord som er  bosatt på Lillestrøm. De har hytte i Gunborgdalen i Gjerpen som Carl i sin tid kjøpte.

5. Anna Fosjord f. 29/7-1889 d. 14/2-1977 i Skien g.m. murer Andreas Rikard Buer. Se Buer(1).

6. Isak Hansen Fossjord f. 31/10-1891. Lettmatros på samme Borgestad-båt som sin bror Lars. Ble borte på sjøen i februar 1911.

7. Anders Hansen Fossjord f. 1/4-1894. Overtok gården.

Br. 1889.

Hans Fosjord bygde nytt innhus på gården rundt århundreskiftet. Det var trolig han som flyttet innhuset på Solli
ned til Fossjord.

 

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

102

1

Fossejordet

Fossejordet

Hans Larsen

3 mark 01 øre

102 2 Fossejordet Solli Hans Larsen 0 mark 75 øre


G.br., selveier

Anders Fossjord herfra f. 1/4-1894 d. 12/5-1988.

g. 1938 m. Sigrid Berthea Liland fra Kristiansand f. 11/11-1895 d. 10/5-1992, d.a. Gunnar Liland og Serena Guddal. Begge fra Sirdal.

Br. 1926.


Anders og Sigrid hadde ingen barn.


Sigrid var søster av Ewert Liland på
Augestad(3).
 

 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

102

1

Fossejordet

Anders Hansen Fosjord

 

 

G.br., selveier 

Knut Oddvar Riis-Johansen f. 1941.

g.m. Gunvor Myhra fra Solum f. 1945, d.a. Werner Myhra.

1. Terje Riis-Johansen f. 1968. Se Meen(4) "Myren".

2. Kari Riis-Johansen f. 1970.
3. Erik Riis-Johansen f. 1974.

Br. 1979.


Denne familien var bosatt på Meen(4) "Myren" - Meensv. 221. Se der.

 

Fra Grunnboka: "Andel av Meensvegen 354 (Gnr 102, bnr 1) er overdradd til Knut Oddvar Riis-Johansen (22.04.1982).
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 102, bnr 2."

 

Det ble ført opp nye inn- og uthus her på begynnelsen av 2000-tallet. Gården har vært drevet sammen
med Fossjord(2) ”Solli” siden ca. 1880.

 

Ny eier fra 2006: Terje Riis-Johansen f. 1968. Se Meen(4) "Myren".

 

Ønsker familien oppdatering på nyere familieforhold, eller andre ting, så ta kontakt på post@gamlegjerpen.no.
G.Strøm.

 

(C) Gard Strøm.