| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Bekkevold
Gård nr. 79 i Gjerpen prestegjeld.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 15.11.2014


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Gamle Bekkevold
Gnr 79 i Gjerpen prestegjeld.

Landskyld i 1665: 4 huder.

Matrikkelgården Bekkevold, med sine 4 gårdsbruk, grenser i nord til Leirkup-elva som
kommer fra Børsesjø. På den andre siden av elva ligger Nærum og Bakken i nord og
Lid i nord og øst. I vest grenser Bekkevold til Søli og Riis og i syd til Sanni.

Oldtidsfunn.
Det er på Bekkevold funnet ei steinøks fra steinalderen (fra før 1500 f. Kr.) og ei jernøks,
som trolig stammer fra gammelnorsk tid (1000-1350 e. Kr.).

Professor Oluf Rygh.
Bækkevar, uttales Bekkeval' med tjukk "L".
"Bekkjarhvarf (norrønt). Betydningen må være: Bækkekrumning; sammenliknes med hvarf (norrønt), af hverfa, vende sig, dreie sig. Et Stykke
nedenfor Stedet bøier Elven Leirkupen mod Vest i en ret Vinkel. Samme navn findes også i Askim, i Eidsberg, i Kraakstad, i Stokke og i Lardal.

Gården er trolig ryddet i vikingtiden (800-1000 e. Kr.).

Tidlige eiere.
Bekkevold er en av de få gårdene i Gjerpen som ikke var eid av den katolske kirke.
Hva vi vet er at gården tilhørte adelslekten Galle, ifølge jordeboka av 1624.
Lagmann Niels Hansen i Christiania eide gården i 1647 og i 1661.

Bekkevold ble selveiergård mellom 1662 og 1670, da den tidligere leilendingen,
Gunder Lauritzen (Larsen) kjøpte gården.

Tidlige brukere.
De tidligste leilendingene vi kjenner til på Bekkevold kjenner vi kun fra skattelister.
Disse er oftest kun oppført med fornavn og gårdsnavn.
En ”Sammelett” betalte gjengjærdskatt av gården i 1528, Claus hadde gården i
1611 og 1613. Nils Bundmager, g.m. Elsebe, betalte skatten i 1617 og 1643.
Og en Olluf  (Ole) i 1644.

G.br., leilending, selveier
Gunder Lauritzen Bækkevald
f. ca. 1623 d. noe før 1670, s.a. Lauritz NN. 
g.m. Ragnild NN f. ca. 1624 bg. 19/11-1704. ”Ragnild Nærum 80 aar. Hafde zedel.”
1. Maren Gundersdatter g. 16/9-1683 m. Rollef Hansen. Se Mustvedt(1).
2. Ole Gundersen. Overtok gården.
3. Gunhild Gundersdatter f. ca. 1649 g.m. Lauritz Lauritzen. Se Åkre og S. Løberg.
4. Lisbeth Gundersdatter f. ca. 1650 g.m. Hans Larsen Li.  Se Lid(A).
5. Halvor Gundersen f. ca. 1658. Overtok gården etter sin bror. Han var 8 år i sogneprestens manntall av 1666. Se Nærum(1).
6. Nils Gundersen f. ca. 1660. Se Fossjordet.
7. Guttorm Gundersen f. ca. 1662. Bodde en tid på Meen(A). Flyttet siden til Skien. Ble skrevet for Guttorm Meen. Se skiftet nedenfor.
8. Helge Gundersen f. ca. 1665 g. ca. 1690 m. Karen NN. Bodde på ukjent sted. Ikke i Gjerpen.
    Barn 1. Lars Helgesen f. ca. 1693.
    Barn 2. Gunder Helgesen f. ca. 1695.
    Barn 3. Anne Helgesdatter g. ”med en Comediant Spiller Tommes.”
    Barn 4. Peder Helgesen f. ca. 1704.
9. Tone Gundersdatter f. ca. 1666 g1g m. skomaker Ole Olsen. Se Rønningen under Søli nedre.
10. Daniel Gundersen f. ca. 1668. Se N. Ballestad(A).
11. Anne Gundersdatter f. ca. 1669 g1g m. Gunder Larsen Svinholt. Se Svinholt under Høgset.
Br. i 1645.

Gunder var tidligere leilending her, men kjøpte bruket av lagmann Nils Hansen i Christiania mellom
1664 og 1669, og ble derved den første selveiende bonden på Bekkevold.

Gunder Lauritzen bodde her under prestens manntall av 1664. Han var da oppført som 40 år. Det
var også nevnt at gårdens landskyld var på 4 huder. I fogdens manntall av 1666 er han oppført som
42 år med 4 sønner: Halfuor(8), Niels(6), Gutorm(4) og Hølie(1).

Sønnen Helge Gundersens kone ”Karen, Helje Gundersens festemø” var fadder i 1690 for hans bror,
Halvors datter Maren.

Enka Ragnild ble g2g med Helge Levorsen Nærum. Se Nærum.

Fra skattematrikkelen i 1647:
”Becheuold som Gunder bruger, schylder 4 huder, som haffuer fuld welb. Christopher
Galde
  for nogen tidt siden med bøxell, men nu Laughmanden Niels Hansen i Christiania.
Er godedt for 1/3 gaardt i schat, penge 4 ½ dr. (daler). Laugmanden Niels Hansen i Christiania bygger.”

Fra sakefallsregisteret (bøteregisteret) av 1655:
”Morten Borge, Annders Howenn, Tønnis Meenstad, Oelle Ballestad, Jørgenn Bosserød och Gunder Bechewold, enn huer tilfunden att bøde 2 m. Sølff for di iche i Rette tid møette at holde wacht, offuer enn Thiuff, som Fengslige war anholdenn, er Pennge - 6 dlr.”

Fra sakefallsregisteret (bøteregisteret) av 1656:
”Axsell Aaltued, Gunder Becheuold, Enchenn paa Riis, och Hanns Klep, enn huer tilfunden at bøede 1 dlr, formedelst dj ey haffuer angiffuet derris drenge till schatt, effter hanns Mayt: Breff, Pennge - 4 dlr.”

I skattematrikkelen av 1670/71 var det nevnt at ”Ragnild” var påboer, altså var Gunder død.

Dette skiftet gir oss en mengde med familieopplysninger om denne familien.
Sammen med kirkebøkene gir det oss gode kunnskaper om hvor de fleste
av Gunder Lauritzens barn og barnebarn ble av.

                         Scheen Skifteprotokoll nr. 4, side 300a 7/9-1720.     
                    Gutorm Gundersen Meen
"
i hans iboende gaard her i Scheen"
                         Enke: Karen Wetlesdatter (Ingen livsarvinger)
                         Arvinger:
                         Halvor Gundersen Bechevold (død)
                         Barn:    Niels Halvorsen, bor på Bechevold
                                      Lars Halvorsen, bor på Bechevold
                                      Helge Halvorsen, bor på Bechevold, 18 år.
                                      Ingebret Halvorsen (død).
                                      Barn: Halvor 8 år, Engebret 6 år.
                                      Aase Halvorsdatter g.m. Lars Larsen Fløtterød.
                                      Mari Halvorsdatter, ugift.
                        Niels Gundersen Bechevold (død).
                        Barn:     Helge Nielsen på Høgset.
                                      Ole Nielsen på Fløtterød.
                                      Tore Nielsdatter g.m. Anders Simmensen på Ramsåsen.
                                      Lisbet Nielsdatter, ugift, er på Lie hos Hans.
                         Helge Gundersen Bechevold (død).
                         Barn:    Lars Helgesen, 27 år.
                                      Gunder Helgesen, 25 år.
                                      Peder Helgesen, 16 år.
                                      Anne Helgesdatter g.m. en Comediant-spiller Tommes.
                         Gunild Gundersdatter (død). (Vært gift med Lars Løberg).
                         Barn:    Mattis Larsen på Løberg.
                                      Berte Larsdatter g.m. Jonas Bølle.
                                      Anne Larsdatter, bor på Lie og haver Anders Larsen.
                                      Elli Larsdatter, ugift, på Lie.
                         Maren Gundersdatter (død). (Vært gift med Rollef Hansen).
                         Barn:    Christopher Rolfsen, 30 år.
                                      Guri Rolfsdatter, tjener på Tvetten i Slemdal.
                                      Marte Rolfsdatter, tjener på Lie hos Anders Lie.

                         Lispet Gundersdatter (død)
(vært gift med Hans Larsen Lie).
                         Barn:   1. Gunder Hansen på Lie
.
                                     2. Helge Hansen på Aasebachen.
                                     3. Ingeborg Hansdatter (død)
.
                                         Barn: Anne Lispet, er hos faderen Lars Sørensen på Aasebachen.
                                     4. Elli Hansdatter (død), var gift med Ole Klasen som er i Kongens tjeneste.

                                         Barn: Abraham Olsen 7 år, Halvor Olsen 5 år
.  

G.br., selveier
Ole Gundersen Bechevald
d. ca. 1680.
Br. 1678.

Dette er trolig eldste sønn av Gunder Lauritzen ovenfor. Han var sannsynligvis
ugift og uten arvinger da han døde ca. 1680.  

G.br., selveier
Halvor Gundersen Bechewald
 herfra f. ca. 1658 bg. 11/3-1706. ”Halvor Bechevald, 51 aar.”, s.a. Gunder Lauritzen.
g. ca. 1680 m. Ingeborg f. ca. 1660 bg. 30/1-1721. ”Ingeborg Becheval, 61 aar.”
1. Engebret Halvorsen dpt. 2/10-1681. Se nedenfor.
2. Aaste Halvorsdatter dpt. 24/6-1684 g.m. Lars Larsen. Se Fløtterød(1).
3. Anne Halvorsdatter dpt. 3/7-1687 g.m. Mathis Larsen. Se Langerød(A).
4. Maren Halvorsdatter dpt. 9/3-1690 g.m. enkem. Jacob Jonsen Løberg. Se N. Løberg(C).
5. Nils Halvorsen dpt. 6/8-1693. Se Bekkevold(A).
6. Lars Halvorsen (Lauritz) dpt. 28/6-1696. Se Bekkevold(B).
7. Helge Halvorsen dpt. 3/5-1702. Se S. Sneltvedt(C).
Br. 1680.

F.f. Halvor Bekkevals datter Maren: Tolf og Jens Søli, Guttorm Nærum, Sissil Sande, Hans Lies quinde Lisbeth, Karen, Helje Gundersens festemø.
F.f. Halvor Bekkevolds søn Nils: Hans Søli, Guttorm Meen, Isak Nærum, Sessel Sande, Hans Lies quinde, Anne fra Nærum.
F.f. Halvor Bekkevals søn Lauritz: Isak Bakke, Guttorm Meen, Gunder Lauritzen på Bekkeval, Sissel Sande, Hans Lies quinde, Anne Gundersdatter fra Nærum.
F.f. Halvor Rosevalds søn Hølie: Nils Sanne, Isak Nærum, Hans Lies søn Gunder, Hans Lies qvinde Lisbeth, Gunder Svinholtes qvinde Anna, Anna Larsdatter hos Abraham Øfrum.


Halvor hadde en gårdsgutt som døde her i 1699: ”28.jun. Halvor Bekkevalds dreng Gunner Lauritzsen 30 aar g.”
Han var trolig i slekt med dem siden han også var fadder for sønnen Lauritz her i 1696.
Ingeborg var en flittig brukt fadder for bøndene i nabolaget. Alle trolig i nær slekt.

Halvor Bechewold solgte i ca. 1685, 2 huder av gården til skipper Erik Andersen. Han bodde på Osebakken.

Arbeider, innerst

Engebret Halvorsen Becheval
herfra dpt. 2/10-1681 bg. 10/6-1712. ”Engebret Becheval, 31 aar.”, s.a. Halvor Gundersen Becheval.
g. 21/1-1711 m. Ragnhild Jørgensdatter.
1. Halvor Engebretsen dpt. 7/4-1711.
2. Engebret Engebretsen dpt. 25/9-1712. Se Rønningen under Kjølnes. Se også Familie 14 - Borgestad 1762.

F.f. Ingebret Bechevals søn Halvor: Hans Li, Iver Søli, Halvor Guttormssøn, Verner Riises quinde Anna, Anna Becheval.
F.f. Ingebret Bechevals søn Engebret: Hans Li, Hans Krageto, Helge Hanssøn Li, Verner Riises quinde Anna, Aaste Becheval.

Engebret var odelsgutt, men han døde tidlig. 

Enka Ragnild Jørgensdatter ble g2g med Tollef Olsen. Se Ø. Søli(B).

Gården ble siden delt mellom brødrene Nils og Lars (Lauritz). 

Se Bekkevold(A) og Bekkevold(B).

(C) Gard Strøm.