| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Haukeråsen
Gård nr. 92 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 02.05.2022


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Haukeråsen 1
Gammelt løpenummer 370. Siden Norges matrikkel 1889: 92/1 m.fl.

Opprinnelig husmannsplass under Meen.
Trolig ryddet eller gjenryddet mot slutten av 1600-tallet.

Kilde Oluf Rygh: Haukar- betyder vel en som hujer, raaber, af Verbet hauka.

Den forlengst avdøde læreren, Andreas J. Ballestad, har skrevet ned at han hadde hørt gamle folk fortelle at ung-dommene, hauka (ropte) til hverandre mellom fjelltoppene i Gjerpen. Dette var på den tiden det var mye seterdrift i området og mange ung-jenter var på setra om sommerene. De drev også med ”la-ling”, som innebar at de sang noen la-la-strofer til hverandre.
Gard Strøm.

Haukeråsen er beliggende i Skifjell- Mjøvann- traktene.  Se kart nederst.

Skyldsatt som eget bruk i ca. 1776.

Fra Tinglysingsprotokollen.
Skjøde fra Lars Knudsen til kammerherre Løvenskiold paa et skovstykke med forbehold af ret for sælgerens husmænd til bestandig
at nyde fri havn i skoven, dateret 31. Juli, tingl. 31 August 1802.”

Skjøde fra Nils Tovsen til amtmand Løvenskiold paa en anpart af dette brug, dateret 13. Juni, tingl. 30 August 1806.”

Skjøde fra Lars Knudsen m.fl. til Fossum jernværk paa udstedernes andel i Haukeraasen med paahefte af aarlig afgift
24 skilling til enhver af sælgerne eller senere eiere af deres andel i gaarden Meen, Dateret 4. Juli, tingl. 31. August 1810.”

Løvenskiold-Fossum kjøpte altså deler av Haukeråsen fra 1802, til alt var kjøpt opp i 1810.

"Skjøde fra Herman Løvenskiold til Gunder Larsen paa Vosserødkleven, hvorved medfølger samme ret til brændeved, husmatrerialer
og gjærdefang, samt sæterhavn i dette bnr. for de af den solgte eiendom fødendes kreaturer, dateret 4. marts 1776, tingl. 1 nov. 1826(!)."

"Skjøde fra kammerherre Løvenskiold til Nils Aall, Hans Hoel, Gerhard Hofgaard og D. og H. Cappelen (Haukeraas brug?) paa dette brug
m.m., dateret 18., tingl. 20/11-1873."

"Skjøde fra Hans Hoel og hustrus dødsbo til Nils Aall, Gerhard Hofgaard og D. og H. Cappelen paa dødsboets anpart af dette brugsnr. m.m.
Dateret 15. Juli og 27. Oktober, tingl. 1. November 1890."

"Skjøde fra Haukeraas brug til Martin Nilsen Haukeraasen og Karl Larsen Lunde paa dette bnr. og gnr 91 bnr 1 for 27.000 kr. og forbeholdt
ret til veie og opdæmming, dateret 21. Januar 1895, tinglyst 8. Januar 1896."  
 

Arbeider - husmann.
Betegnelsen ”Arbeider, husmann” i Gjerpen på 16- og 1700-tallet trenger kanskje en forklaring. Beboerne her var i all hovedsak skogs-arbeidere, som hogde skog, brant kullmiler og leverte såkalte lester med trekull til jernverkene. En lest var en kurv av en viss størrelse som man leverte trekullet i.
Det lille de hadde av jord var som regel nok til å fø ei ku og et par sauer. Som regel nok til sjølberging. Det var nesten alltid kona og barna som drev småbruket, mens far var i skauen og jobbet fra tidlig morgen til sen kveld.
Et eksempel fra 1825: En husmann måtte betale 4 spciedaler i ren leie av plassen. I tillegg måtte han jobbe for bonden, uten lønn, 8 arbeidsdager i våronna og 8 dager i slåttonna hvert år. Dette kaltes pliktarbeide og var en del av en leiekontrakt/ husmannskontrakt.

Den tidligste familie som er funnet boende på Haukeråsen.

Arbeider, husmann

Gunder Christensen
f. ca. 1650 bg. 24/6-1715. ”Gunder Houkeraasen 65 aar.”
g. 8/10-1682 m. Kirsten Hansdatter f. ca. 1654 bg. 25/1-1727. ”Kirsten Houkeraasen 73 aar.”
1. Christen Gundersen dpt. 4/3-1683. Se nedenfor.
2. Ole Gundersen dpt. 15/11-1685. Se nedenfor.
3. Karen Gundersdatter dpt. 11/3-1688. Fikk et barn etter en voldtekt i Borgeskauen i 1715.
Se nedenfor.
4. Marthe dpt. 22/2-1691 bg. 15/8-1697. ”6 1/2 år 14 dgr. gml.”
5. Marthe Gundersdatter dpt. 7/5-1699 g. i Eidanger 4/10-1722 m. Lars Amundsen Buer. Bodde på Buer i Eidanger.
Br. ca. 1680.

Gunder Houkeraasens Søn Ole.
Gunder Houkeraasens d. Karen.
F.f. Gunder Houeraasens d. Marthe: Ole Ouesen Fløtterø, Matthis Skifield, Live Lauritz Fløtterøes qvinde, Knut Baaserøs qvinde Anne.
F.f. Gunder Houkeraasens datter Marthe f. 1699: Knut Skifjeld, Anun Meenstadsæther, Mathis Skifjelds quinde Karen, Knut Baaserøs quinde Anne.


Aase Houeraasen f. ca. 1604 bg. 11/11-1688, 84 år gml. Døde her.
Gunder Houeraasens moder f. ca. 1622 bg. 19/6-1692, 70 år gml. Døde her.

Kilde: Fogderegnskapet 1711 (”Skoskatten”):
Christen Hackeraasen Self, 3, kone, 1 pige, 18 sk.
Gunder Hackeraasen, 3, kone og 1 pige, 18 sk.

I 1711 brukte Gunder altså Haukeråsen sammen med sin sønn Christen.

Karen Gundersdatter
(herfra) ble første gang mor til et barn Jacob Nirisen dpt. 1/11-1711.
Faren var Niri Dyresen "fra Scheen". Se Fløtterød(2).

Dåp i Gjerpen kirke 1/11-1711: Et uægte barn fra Houkeraasen Jacob. Moderen Karen Gundersdatter.
Barnefader udlagt Niri Dyressøn fra Scheen.

Faddere: Christen Houkeraasen, Børje Myras søn Johannes, Ole Skyers qde Anna, Birte Myra.

”Uægte barn Gunder fra Skyer dpt. 19/1-1716. 
Test: Peder Skiefield, Christen Haukeraas, Isak Mens qde., Gunnild Menstadsætter.
Moderen Karen Gundersdatter fra Houkeraasen lod edeligen en nafnløs fader som hun iche vilde
viide hvad hand hedte, der i Borgeskoven skulde voldtaget hende.”

Arbeider, innerst
Ole Gundersen
herfra dpt. 15/11-1685, s.a. Gunder Christensen Haukeraasen.
g. 14/1-1723 m.
Gunnild Gundersdatter fra Sem?
1. Kirsten dpt. 31/12-1730 bg. 10/6-1731. ”Ole Meensejes Kirsten bg. 10/6-1731, 24 ukr. gml.”

F.f. Ole Meensejes Kirsten: Anders Ramsaas, Christen Houkeraas, Gunder Baaserø, Hans Kragetos qde, Maren Rosval.

Arbeider, husmann
Christen Gundersen
herfra dpt. 4/3-1683 bg. 9/5-1742. ”Christen Houkraasen, 62 aar.”
trol. i Eid. 18/8-1706 m. Kirsten Trulsdatter f. ca. 1658 bg. 18/4-1733. ”Christen Houkeraasens qde Kirsten, 75 aar.”
Forl: "Knud Knudssøn i Skifjeld og Sigur Aslachssøn Oklungen."
g2g 24/7-1733 m. Ingeborg Nirisdatter fra Fløtterød(2)
dpt. 29/9-1709, d.a. Niri Dyresen.
Forlover:
Hans Krageto.
1. Kirsten Christensdatter dpt. 26/9-1734 g.m. enkem. Rollef Christophersen. Se Meen(6) Svartangen.
2. Søren Christensen dpt. 10/1-1740.
3. Karen Christensdatter dpt. 6/1-1742.
Br. ca. 1711 sammen med faren.

F.f. Christen Houkeraass Kirsten: Lars Fløtterø, Christen Skougsrø, Lars Baaserøs qde. Arne Baugerøs qde.
F.f. Christen Houkeraasens Søren: Hans Grunerø, Jacob Hanssøn, Christen Skogsrud, Amun Aasterøs qde., Maren Eriksdatter.

F.f.
Christen Houkeraases Karen: Gunder Nirissøn, Nils Torssøn og qde. Ellen Larsdatter.

I Christens første ekteskap ble det ingen barn da Kirsten Trulsdatter var ca. 48 år da de giftet seg.

Enka Ingeborg Nirisdatter ble g2g med Osmund Olsen (Aasmund Olsen). Se nedenfor.

Arbeider, husmann
Osmund Olsen
fra Årholt under Austad i Siljan dpt. 14/2-1723 i Eidanger d. før 1782, s.a. Ole Larsen Aarholt og Ragnhild Amundsdatter.
g. 30/6-1744 m. enke Ingeborg Nirisdatter fra Fløtterød
(2) dpt. 29/9-1709 bg. 2/2-1763. “Aasmund Aarholts kone Ingebor Nirisdatter - 55 aar”, d.a. Niri Dyresen.
Forlovere: "
Ole Hørten og Christen Skougsrø."
1. Marthe dpt. 1
743 bg. 23/7-1748. ”Osmund Houcheraasens pb. Marthe 5 aar.”
2. Christense Osmundsdatter dpt. 15/3-1744.
3. Lars Osmundsen dpt. 23/10-1746. Fadder i 1764 for folka på Låven.
4. Christen Osmundsen dpt. 27/12-1748.
Br. 1744.

F.f. Osmun Houkeraases Christense: Christen Gunnessøn, Jacob Henricssøn og qde. Maren Eriksdatter.
F.f. Osmun Haucheraasens dr. barn Lars: Christen Asstrøes kone, Karen Isaksdatter, Christen Studserøe, Osmun Olsen.
F.f. Osmun Haucheraasens db. Christen: Nils Schougserøes kone, Aaste Olsdtr., Hans Vernersen, Rasmus Nirisen.

Denne familien flyttet på begynnelsen av 1760-tallet tilbake til plassen Årholt u. Austad i Siljan.

Fra Eidanger kirkebok (Hans foreldres vielse):
Trol. 19/2-1719 i Eidanger. Copul. 29/3-1719.
Olle Laerssøn Aarholt med Ragnille Amundsd. Berg.
Caut: Michel Laerssøn Sætteret og Adriand Jenssøn Studsrøe.

Årholt var husmannsplass under Austad i Siljan. Den 16. juni 1737 hadde Arve Gullichsen
Austad utstedt et festebrev til Ole Larsen og arvinger på plassen ”Aarholt”.

Kilde: Fra rettsak ang. Årholt. Transkribert og innsendt av Erik Rosenvold, Sotra.
Den 27. august 1766 var det en sak på Gjerpen ting.  På vegne av Arve, Svend og Taran Austad stevnet prokurator Schweder, Aasmund Aarholt fordi han ulovlig hadde bemektiget seg plassen Aarholt og brukt den mot advarsel og oppsigelse. Dessuten hadde Aasmund forgrepet seg på saksøkerens skov og tillatt at det ble felt bjelker og kullved uten at eierne visste noe om dette. 
Aasmunds forsvarer prokurator Fermn mente at stevningen var ulovlig fordi det var Aasmund som var oppsagt fra plassen, mens også hans far Ole Larsen og bror Amund Olsen Lillegaarden hadde rettigheter på livstid i plassen Aarholt. 
Denne tvisten fortsatte i mange år.

Datteren Christense Osmundsdatter fikk et barn på Sem dpt. 20/12-1772.
Christence Osmundsdtrs. uægte pb. Ingebor fra Sems Ejet. Barnefader udlagt Tollef Sørensen Østenfra:
Faddere: Karen Engelsdtr, Dorthe Torbiønsdtr., Even Larsen, Lars Svenchesen.
B
arnet døde igjen og ble gravlagt den 10/4-1774. ”Christence Osmundsdtrs. datter Ingebor 1 1/4 aar.”

Hennes bror Christen Osmundsen ble far til ei datter Ingeborg også født på Sem dpt. 11/10-1778.
Dette tyder på at de (Christense og Christen) var i tjeneste på Sem i henholdsvis 1772 og 1778.

Et uægte pb. fra Sems Ejet, Ingebor. Moderen er enken Live Hansdtr., udlagde til barnefader een
gevorben soldat Christen Osmundsen.
Faddere: Anders Olsens kone, Jon Andersens enke, Simon Corfitsen, Johannes øde Sneltvet.

Noen fadderlister i Gjerpen kirkebok, hvor Aasmund (”Osmund”) er nevnt:

10/8-1749. Ole Olsens db. Isak.
Test: Søren Riises kone, Berthe Isaksdtr., Nils Schougserøe, Osmun Houcheraasen, Nils Olsen.

29/8-1756. Rasmus Nirisens pb. Karen fra Fløtterøe.
Test: Rollef Christophersens kone, Aslov Andersdtr., Osmun Olsen, Anders Nirisen.

27/11-1757. Nils Olsens tvillingsønner fra Meens Ejet: Lars og Ole.
Test: Christen Nilsens kone, Isak Johannisens kone, Elen Olsdatter, Karen Gundersdatter, Christen Nilsen,
Osmund Olsen
, Christen Larsen, Jens Abrahamsen.

27/4-1760. Rasmus Nirisens db. Nils.
Test: Knud Aaltvets kone, Aslov Andersdatter, Osmund Olsen, Halvor Larsen.

Arbeider, husmann
Nils Olsen
fra Meen(37) "Hørta" dpt. 27/8-1724 bg. 21/8-1761. ”Nils Haucheraasen 37 aar.”, s.a. Ole Nilsen Hørta.
g1g 10/5-1751 m. Guri Larsdatter fra S. Ballestad(C) dpt. 25/10-1716 bg. 6/1-1754. ”Nils Olsens kone f. Meens Ejet 36 aar.”, d.a. Lars Knudsen Ballestad.
g2g 22/3-1754 m. Ingeborg Larsdatter.
1. Live Nilsdatter dpt. 5/2-1751 g.m. enkem. Ole Johannesen Skyer. Se Skyer(4).
Barn i 2. ekteskap:
2. Anders dpt. 20/7-1755 bg. 25/4-1756. ”Nils Haucheraasens s. Anders 1/2 aar.”
3. Lars Nilsen (tvilling) dpt. 27/11-1757. Se Skifjell(2) "Skifjell lille".
4. Ole (tvilling) dpt. 27/11-1757 bg. 18/12-1757. ”
Nils Olsens s. Ole f. Meens ejet 4 uger.”
5. Ole
dpt. 24/8-1760 bg. 15/2-1761. ”Nils Houcheraasens s. Ole 1/2 aar.”
Br. 1751.

F.f. Nils Haucheraasens pb. Live: Nils Thorsens kone, Thore Larsdtr., Ole Olsen, Jon Olsen, Christopher Larsen.
F.f. Nils Olsens db.
Anders fra Meens Ejet: Knud Simensens kone, Karen Andersdtr., Knud Simensen, Hans Vernersen, Christen Larsen.
F.f. Nils Olsens tvillingsønner fra Meens ejet Lars og Ole: Christen Nilsens kone, Isak Johansens kone, Elen Olsdatter, Karen Gundersdatter, Christen Nilsen, Osmund Olsen, Christen Larsen, Jens Abrahamsen.

F.f. Nils Haucheraasens db.
Ole: Christen Larsens kone, Anne Sørensdatter, Christen Larsen, Osmun Olsen, Ammund Nilsen.

Arbeider, husmann
Nils Kittilsen
fra Jongsås i Sauherad dpt. 5/11-1724 bg. ca. 1788, s.a. Kittil Hansen Jongsaas og Kjersti Nilsdatter fra Listveiten.
g1g i Sauherad 12/2-1753 m. Aslaug Tollefsdatter fra Tveten i Sauherad dpt. 12/6-1729 bg. 23/10-1761, d.a. Tollef Tveten.
g2g i Sauherad 25/11-1762 m. Ingeborg Alfsdatter fra Landsverk i Sauherad dpt. 13/2-1729 på Atrå i Tinn d. 24/10-1819, d.a. Alf Aamundsen Landsverk og Sigrid Torjusdatter.
1. Kittil dpt. 16/9-1753 i Sauherad bg. 30/7-1772 i Sauherad.
2. Ingrid Nilsdatter dpt. 16/11-1755 i Sauherad g.m. enkemann Peder Olsen. Se nedenfor.
3. Kjersti dpt. 7/5-1758 i Sauherad bg. 16/4-1759 i Sauherad.
4. Hans Nilsen dpt. 20/4-1760 i Sauherad.
5. Ingeborg Nilsdatter dpt. 4/10-1761 i Sauherad.
Barn i 2. ekteskap:
6. Alf dpt. 4/9-1763 i Sauherad.
7. Aslaug dpt. 1764 i Sauherad bg. 27/7-1766 i Sauherad.
8. Tollef bg. 9/11-1766 i Sauherad. ”Nils Juuxaases søn Tollef 2 uger.”
9. Alf Nilsen dpt. 2/2-1768 i Sauherad. Se Gunderås under Kråketo.
10. Kirsten dpt. 6/1-1771 i Sauherad bg. 2/3-1773 i Sauherad.
11. Aslaug Nilsdatter dpt. 11/10-1772 i Sauherad g. 29/7-1819 m. enkem. Ole Christophersen fra Stensholt i Lardal f. ca. 1760
12. Kittil Nilsen dpt. 6/11-1774 i Sauherad. Se Meen(29) ”Vallerdalen”.
13. Tollef Nilsen dpt. 26/2-1777 i Gjerpen.
Br. ca. 1778.

Denne familien kom fra Jongsås (Nordistugu) i Sauherad hvor Nils var selveier av gården.
Nils solgte gården sin i 1776 og flyttet til Gjerpen i ca. 1778.
Ingeborg Alfsdatter ble født på gården Bjørnerud i Atrå sogn i Tinn prestegjeld.

Se forøvrig bygdebok for Sauherad, bind 3, side 547/548. 

30/5-1788      NIELS KITTILSSEN        Bamble Skifteprot. nr. 11, s. 328a.
Haukeraasen     Arvinger:                             
               Enka Ingeborg Alvsdatter
               og barna: (Ikke oppgitt).
Brt: 10 - 1 - 0
Gjeld: ?
Boets midler ble overlatt enka mot å greie boets gjeld og omkostninger.

Enka Ingeborg Alfsdatter ble g2g med enkemann Hans Gulliksen. Se Meen(29) ”Vallerdalen”.

Arbeider, husmann
Peder Olsen
f. ca. 1732 bg. 1/4-1793. ”Peder Olessøn Houkeraasen 61 aar.”
g1g i Gjerpen 8/7-1756 m. Gunhild Jonsdatter f. ca. 1735 bg. 23/4-1775. "Peder Trolsaases kone 40 aar."
g2g i Sauherad 21/3-1776 m. Sigrid Alfsdatter fra Landsverk i Sauherad f. ca. 1738 bg. 25/4-1790. ”Peder Houkeraasens kone 52 aar.”, d.a. Alf Aamundsen og Sigrid Torjusdatter.
g3g i Eidanger 14/7-1791 m. Inger Nilsdatter herfra dpt. 16/11-1755 i Sauherad, d.a. Nils Kittilsen og Aslaug Tollefsdatter.
Forlovere: ”Jon Espedal og Nils Torsen Houkeraas.”
Br. ca. 1785.

Peder Olsen bodde tidligere 23 år i Trollsåsen. Se alle barna der.

Hans 2. kone Sigrid Alfsdatter var søster til Ingeborg Alfsdatter på Vallerdalen som ble g2g
med Hans Gulliksen Vallerdalen.
Hans tredje kone Inger Nilsdatter var i tjeneste på Lillegården i Eidanger før de giftet seg.

Enka Inger Nilsdatter ble g2g 2/10-1794 med enkemannen Nils Nilsen. Se Meen(37) ”Hørta”.

17/3-1791      SIGRID ALVSDATTER        Bamble Skifteprot. nr. 11, s. 540b.
Haukeraasen     Arvinger:                           
u/Meen         Enkem. Peder Olssen
               og deres eneste barn Gunhild Pedersdtr.
               Formynder ble Nils Tovsen Haukeråsen.
Brt: 40 - 3 - 16
Net:  1 - 0 - 12 som enkemannen fikk for begravelsesomkostningene.

10/4/1793      PEDER OLSSEN        Bamble Skifteprot. nr. 12, s. 76a.
Haukeråsen     Arvinger:                            
u/Meen         Enka Inger Nilsdatter og den avdødes barn:
               1. Jon Pederssen, myndig.
               2. Liv Pedersdtr. g.m. Nils Thovsen.
               3. Anne Pedersdtr. g.m. Jon Jonssen.
               4. Aaste Pedersdtr. g.m. Hans Larssen Røe.
               5. Gunhild Pedersdtr. 11 år.
Enkas laugverge ble Hans Wallerdahlen.
Formynder: Svogeren Nils Thovsen Haukeråsen for Gunhild.
Brt: 50 - 1 - 22
Net:  0 - 0 - 17.

 Arbeider, selveier
Nils Tovsen
fra Sverige u. Mo dpt. 29/9-1762 i Tinn d. 3/6-1841 på Høgset, s.a. Tov Jonsen.
g. 1/10-1789 m. Live Pedersdatter herfra, f. på Trollsåsen dpt. 5/12-1756 d. 29/3-1833 på Høgset, d.a. Peder Olsen (ovenfor).
1. Thor Nilsen dpt. 1/1-1790. Se Høgset(A).

2. Gunhild dpt. 2/10-1791 bg. 22/1-1797. ”Nils Tovssøns pb.
Gunnild f. Houkeraasen, 5 1/3 aar.”
3. Gro dpt. 16/3-1794 bg. 27/7-1794. ”Niels Thordsens Houkeraasens pb. Groe 17 uger.”
4. Peder dpt. 26/3-1797 bg. 17/9-1797. ”Nils Tovssøns db. Peder f. Houkeraasen 1/2 aar.”
5. Gunhild Nilsdatter dpt. 27/1-1799 g.m. Anders Mathiasen. Se Svinholt under Høgset.
Br. i 1797.

F.f. Nils Tovsens db. Thor fra Houkeraasen: Gunnil Tovsdtr., Aaste Pedersdtr., Christen Sørensen, Jon Espedalen, Jon Jonsen.
F.f. Nils Tovssøns pb. Gunnil fra Houkeraasen: Marthe Isaacsdatter, Kirsten Jacobsdatter, Jon Pederssøn, Christen Gunderssøn, Jon Jonssøn.
F.f. Nils Tovssøns pb. Groe u/Meen: Aaste Pedersdtr., Kirsten Isaacsdtr., Jon Jonssøn, Hans Laerssøn, Engelbert Isaacssøn.
F.f. Nils Tovssøns Peder f. Houkeraasen: Isak Nilssøns k., Guri Torsdtr., Hans Olessøn, Jon Jonssøn, Svend Zacharias Tordssøn.
F.f. Nils Tovssøns Gunnild f. Houkeraasen: Hans Olessøns k., Guri Torsdtr., Hans Olessøn, Nils Anderssøn, Jon Jonssøn.


Nils Tovsen var på Trollsåsen i 1782 da han ble konfirmert. Han var trolig i tjeneste
hos Peder Olsen (ovenfor), sin tilkommende svigerfar.

Søster til Nils: ”Gunhild Tovsdatter fra Haukeraasen” g. 28/2-1794 m. enkem. Hans Olsen fra Hedrum. Se under Lid.

Nils og Live kom siden til Høgset(A), hvor de bodde hos sin sønn Thor.

Søren Christiansen Høgseth bodde her i 1807 da sønnen Christian ble født (og døde).
Hans søster Inger giftet seg siden med Thor Nilsen herfra. Se Høgset(A).

G.br., selveier
Helge Larsen fra Buer(1) i Eidanger dpt. 14/12-1755 d. 13/11-1845 i Haukeråsen, s.a. Lars Larsen Buer fra Båserød og Ingeborg Helgesdatter fra Høgset(B).
g. i Ø. Porsgrunn 8/10-1795 m. Live Torstensdatter "fra Ø. Porsgrunn" f. ca. 1764 d. 4/5-1852 i Haukeråsen, trolig d.a. Torsten Haagensen.
Forlovere: "Torsten Haagensen, Simon Larsen."
1. Ingeborg dpt. 6/3-1796  i Eidanger bg. 18/6-1797 i Eidanger. "
Ingebor Helgesdatter Buer, 1 aar 13 uger."
2. Lars Helgesen dpt. 14/1-1798 i Eidanger g. i Eidanger 2/7-1824 m. Larine Nilsdatter. Bodde på Buer(2) i Eidanger.
3. Ellef Helgesen dpt. 21/2-1802 i Eidanger. Se nedenfor.
4. Torsten dpt. 12/10-1806 i Eidanger bg. 24/4-1808 i Eidanger. "
Torsten Helgesen Buer, 1 ½ aar."
5. Torsten Helgesen dpt. 25/6-1809 i Eidanger g. 21/6-1831 m. Kirsten Gundersdatter fra Vosserødklev. Se Buer(1) i Eidanger.
6. Gunder Helgesen f. 8/12-1811 i Eidanger d. 8/3-1812 i Eidanger. "
Gunder Helgesen Buer, 12 uger."
7. Ragnhild Helgesdatter (tvilling) f. 7/2-1816 i Eidanger g.m. Nils Andersen Skyer. Se Skyer(1).
8. Ingeborg Helgesdatter (tvilling) f. 7/2-1816 i Eidanger g.m. enkem. Hans Jensen Ballestad. Se Ballestad(3).
9. Gunder Helgesen f. 19/4-1818 i Eidanger d. 1904 g.m. Maren Andrea Vetlesdatter fra Slevolden i Eidanger. Se Hovholt(2) "Hovet".
Br. i 1835.

Denne familien eide og brukte også Buer i Eidanger fra før 1819. Det ser
ut til at de kom til Haukeråsen på sine eldre dager. De bodde her i 1835 og
i 1845.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

270a

Haukeraasen

Helje Larsen

2 1/2 skind

1 daler - 1 ort - 4 skilling

369 Laaven Helje Larsen 2 1/2 skind 0 daler - 2 ort - 0 skilling

I 1835 solgte Helge Larsen gården Låven til sin sønn Ellef Helgesen for 100 speciedaler.

Det var i mange år sameie med Låven og Haukeråsen.

G.br., selveier

Ellef Helgesen Buer
herfra og fra Buer(1) i Eidanger dpt. 21/2-1802 d. 23/6-1862 på Haukeråsen, s.a. Helge Larsen Buer og Live Torstensdatter.
g. i Eidanger 3/11-1826 m. Elen Jacobsdatter fra Prestesetret under Eidanger Prestegård f. 4/6-1810, d.a. Jacob Olsen Prestesetret og Anne Rasmusdatter.
1. Live Ellefsdatter f. 19/3-1827 på Buer i Eidanger. FT 1845 skriver at hun er ”Vanvittig”.
2. Anne Marie Ellefsdatter f. 16/3-1829 på Buer i Eidanger g.m. Anders Olsen Rønningen. Se Rønningen under Sneltvedt.
3. Ingeborg Marine Ellefsdatter Haukeråsen f. 24/3-1831 på Buer i Eidanger g. 2/10-1863 i Eidanger m. Jacob Hansen Flata f. 1833, s.a. Hans Jacobsen.
4. Hans Ellefsen f. 10/11-1833 i Haukeråsen. Se nedenfor.
5. Jacob Ellefsen f. 1/6-1837.
6. Thorgrim Ellefsen f. 1840 d. 9/10-1854 på Haukeråsen.
7. Rasmus Ellefsen f. 3/3-1841 i Eidanger. Se Familie 44 - Ø. Borge 1875.
8. Lars Ellefsen f. 31/3-1844 i Eidanger g.m. Anne Marie Henriksen. Bodde i Storgt. 224 på Osebakken i Porsgrunn. Barna døpt i Ø. Porsgrunn kirke.
9. Anders Ellefsen f. 31/3-1847 i Haukeråsen. Se Familie 79 - Ø. Borge 1900.
10. Edvard f. 31/7-1850 i Haukeråsen.
11. Edvard Ellefsen f. 26/4-1852 i Haukeråsen d. 1942 g.m. Sofie Grønli f. 1856 d. 1917. Tømmermann og vognmann. Bodde i Crøgerlia i Porsgrunn.
      Han forpaktet jordene under Prestegården.
      Barn 1. Marie Ellefsen g.m. arb. Severin Hansen, bosatt i eget hus ved Mule i Eidanger. Marie var enebarn.
12. Thorgrim Ellefsen f. 28/3-1857 i Haukeråsen. Bodde på Bråten u. Borgestad. Se Familie 54 - Borgestad 1910.
Br. 1845.

Innflyttet fra Eidanger til Gjerpen i 1844. Anmeldt: 27/10-1856.
Navn, alder:
Rasmus Ellefsen f. 3/3-1842, dbt. 24/4-1842.
Lars Ellefsen f. 31/3-1844, dbt. 30/6-1844.
Fødested: Buer i Eidanger.
Hvorfra indflyttet: Eidanger. Att. fra Sognepr. Nielsen af 25/10-1856.

Til: Haukeraasen. NB: Sønner af et forlængst indflyttede Ægtepar Ellef Helgesen Buer og Ellen Jacobsd.

Ellef Helgesen drev også Buer(1) i Eidanger. Denne familien ble kjent blant Gjerpens-folk
som ”Haukaråsane”. Ellef med familie bodde her som innerster hos hans far i 1835.

Ellef kjøpte Låven av sin far i 1835 for 100 spesidaler. Ifølge folketellingen 1835,
eide han fra før 1 skinn i Løvåsen under Meen.

Under folketellingen 1845 bodde Ellefs gamle mor, Live Torstensdatter(72), her.
Det var også nevnt ei datterdatter, Marine Ellefsdatter(14).

Hans foreldre bodde her i sine eldre dager. Hans far, Helge Larsen døde her den 13/11-1845, 87 år gammel.
Ellef Helgesen kjøpte Ø. Borge(17) "Stormehaven" på tvangsauksjon i 1847, men solgte den samme år.
Trolig med fortjeneste.

G.br., leilending
Jacob Ellefsen herfra f. 1/6-1837, s.a. Ellef Helgesen.
g. i Eidanger 2/10-1863 m. Karen Marie Hansdatter Flata i Eidanger f. 1830.
Forlovere: "Thorsten Helgesen Buer og Nils Hansen Ødegaard."
Br. 1862.

Jacob Ellefsens vielse var et dobbeltbryllup med 2 søskenpar. Dette ekteparet bodde siden i Skaugensgt. under Ø.
Borge. De fikk ingen barn. Jacob Ellefsen eide Låven i 1874.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

370a

Haukeraasen

Haukeraas Brug

3 daler - 1 ort - 6 skilling

370b ditto ditto 1 daler - 1 ort - 12 skilling
370c ditto ditto 0 daler - 2 ort - 20 skilling
370d ditto Hørta skov Isak Trondsen 0 daler - 0 ort - 14 skilling


G.br., skogsarbeider, leilending
Anders Andersen Skifjeld
fra Øya under N. Sunde, Sauherad f. 17/10-1844 på Innleggen i Sauherad, s.a. Anders Gunnarsson og Aase Knudsdatter.
g. i Nes kirke, Sauherad 3/6-1873 m. Liv Halvorsdatter fra Nedre Låvell, Sauherad f. 23/4-1852, d.a. Halvor Torstensson og Inger Albretsdatter.
Br. i 1875.

Ifølge folketellingen 1875 hadde de 1 hest og 2 kuer på gården. Familien kom siden til Fossum, hvor Anders fikk
arbeide ved Fossum Tresliperi. Se Familie 52 - Fossum 1891.

Losjerende skogsarbeider i 1875 (for ”Haukeraasen brugs Interesselag”): Halvor Anderssøn fra Sauherad f. ca. 1854.
Dette var hans bror.

Vognmann, leilending
Hans Ellefsen
herfra f. 10/11-1833, s.a. Ellef Helgesen.
g.m. Anne Helene Mikkelsdatter fra Todal under Hustuft i Hedrum f. 1828 d. 1912, d.a. Mikkel Christensen Todal og Gunhild Olsdatter fra Porsgrunn.
1. Mikkel Hansen (Michael) f. 29/1-1855 i Haukeråsen.
2. Edvard Hansen f. 8/10-1857 på Stensrød under Løberg.
3. Elen Gurine Hansdatter f. 28/7-1860. Var i tjeneste hos Dyring i Porsgrunn.
4. Karen Maria Hansdatter f. 26/4-1862 g.m. typograf Jacob Christensen. Bodde i Sommerbakken 7 i Skien.
5. Marianne Hansdatter (Maren Anne) f. 6/2-1865 g.m. skredder Hal(m?)quist.
6. Jacobine Hansdatter f. 9/8-1868 på Høgset. Bodde på Skotfoss.
7. Hilda Hansdatter. Ugift.
Br. 1877.

F.f. Hans Ellefsen og Anne Hellene Mikkelsdatter Stensrøds Elen Gurine: Moderen, Petronelle Andersdatter Skogsrød, Johannes Jensen Ballestad, Christen Mikkelsen Stensrød, Rasmus Ellefsen Øvrum.

Denne familien bodde fra 1857-60 på Stensrød u. Løberg, 1862 på Løbergmyra og fra 1865 til 1868 på Høgset.
Hans Ellefsen kjøpte huset her i 1877 og bodde her i noen år. Han flyttet senere til Sommerbakken 7 i Skien.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

92

1

370a

Haukeraasen

Haukeraasen

Haukeraas Brug

1 daler - 1 ort - 4 skilling

8 mark 38 øre

92 2 370b ditto ditto ditto 1 daler - 0 ort - 0 skilling 3 mark 35 øre
92 3 370c ditto Rydningen ditto 0 daler - 2 ort - 5 skilling 1 mark 46 øre


G.br., skomaker, selveier, forpakter

Martin Nilsen Haukeraasen
fra Svinholt under Høgset f. 17/1-1863 d. 13/12-1950 i Sandefjord, s.a. Nils Thorsen.
g. 10/2-1888 m. Inger Olava Nilsdatter fra Skyer(3) f. 25/12-1858 d. 12/6-1907, d.a. Nils Isaksen Skyer.
Forlovere: "Anders Nilsen Nygaard og Theodor Nilsen Follestad."
1. Stine Elise f. 30/11-1889 d. 9/6-1890 i Haukeråsen.
2. Elise f. 14/7-1891 d. 6/3-1904. Hun døde i Haukeråsen av lungebetennelse.
3. Johanne Sofie Nilsen f. 25/12-1892. Vokste opp på Skyer(3), g.m. Asbjørn Larsen. Se Haugseter under Hauen.           
4. Inga Andrea Nilsen f. 26/5-1894. Vokste opp på Skyer, g.m. Anund Ødesneltvedt. Bodde i hus på Sneltvedt. Ingen barn.
5. Nils Martinsen Skyer f. 21/6-1896. Vokste opp på Skyer. Se Skyer(3).
Br. ca. 1890.

F.f. Martin Nilsen og Inger Olava Nilsdatter Haukeraas Elise: Isak Nilsen Skyer, Lars Hansen Skifjeld, Inger Johanne.
F.f. g.br. Martin Nilsen og Inger Olava nilsdatter Haukeraas Inga Andrea: Gunhild Gunnarsdatter Stusrød i Eidanger, Kristian Christophersen Haukelid i Eidanger.
F.f. g.br. Martin Nilsen og Inger Olava Nilsdatter Haukeraas Nils: Maren Olsdatter Skifjeld, Olaf Olsen Kjendalen i Eidanger, moderen og faderen.


Folketellingen 1891: Martins foreldre bodde her.
Tjenestefolk: Skogsarbeider Nils Kittilsen fra Siljan f. 1874 og jordbruksarbeider Ole Østensen fra Sauherad f. 1873.
På besøk: Hans bror, gråstensmurer for egen regning, Theodor Nilsen f. 1858 (metodist) og hans datter
Elise Kaspara Nilsen f. 1879 i Porsgrunn.

Martin Nilsen og Karl Larsen Lunde, kjøpte Haukeråsen(1) og Låven(1) av Haukeraas brug 21/1-1895.
Martin Nilsen løste ut Karl Larsen Lunde med kr. 7.416.- i desember 1897.

I 1900 hadde Martins brorsønn Nils Teodorsen f. 1880 i Skien losji her. Han var da skogsarbeider.
Se folketellingen 1900.

Inger Olava Nilsdatter ble lam. Da hun døde i 1907 holdt familien til i Oklungen. Etter at Martin ble alene ble barna boende på Skyer(3) hos sin ugifte tante Marie Nilsdatter Skyer. De vokste opp der. Nils Martinsen overtok Skyer etter henne. Martin Nilsen flyttet da til Sandefjord og startet som skomaker. Han kjøpte hus i Kjøllingveien i Sandefjord av Martin Nordkvelde.

Takk til Gunn Jorunn Haugseter for disse opplysningene!

Gnr. 91 bnr 1 (Låven) ble solgt den 19/7-1902 til Nils Isaksen Skyer for kr. 5279,10.

I 1902 var det utpanting hos Martin Nilsen Haukeraasen fra forskjellige fordringshavere.

"Leiekontrakt mellem Martin N. Haukeraasen og Nils Buer om leie av jagtretten paa denne eiendommen og
gnr 91 bnr 1 (Låven) for 5 aar. Dat. 19. Juli, tingl. 20. August 1902."
"Skjøde fra Martin N. Haukeraasen til Mathias Buer, G. Sem og Anders Huset for kr. 8964.- paa dette bnr og
gnr 91 bnr 1 (Låven) dat. 20. tingl. 27. Juni 1905."

Eiere fra før 1903 var Mathias Buer og hans søster Marie Sem.
De overdro bruket til Gjerpen kommune i 1903.

I skjøte ovenfor fra 1903 har Gjerpen kommune demningsrett i Ørnstjern m/damfeste, samt rett til elven Tverråen.
Gjelder både dette bruket, gnr 91 Låven bnr 1, samt gnr 108 Nygård bnr 7 ”Skifjellløken”.

Leieboere
Lars Kristian Sanni bodde her i 1889. Hans kone Edel Larsdatter døde her den 21/8-1898.
Hun var født i Kvelde.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

92

1

Haukeraasen

Haukeraasen

Math. Buer, G. Sem, Anders Huset

8 mark 38 øre

92 2 ditto ditto Karl Lunde 1 mark 34 øre
92 3 ditto Rydningen Karl M. Olsen 1 mark 46 øre
92 4 ditto Gjermundhagen Kristen Mikkelsen Grønnerød 0 mark 22 øre
92 5 ditto Svarttangmarken Nils H. Nærum og I. Evensen Øvrum 0 mark 56 øre
92 6 ditto Skifjeldaasen Math. Buer og G. Sem 1 mark 23 øre


"Skjøte fra Mathias Buer og fru Marie Sem til Isak Espedalen for kr. 20.000 herpaa m.m., dat. 26/10, tingl. 17/11-1909.
Fri og uhindret bruksret til Haukeraasvasdraget forbeholdt sælgerne."


G.br., selveier
Isak Olsen Espedalen
fra Espedalen f. 20/7-1862
d. i juni 1937, s.a. Ole Isaksen Espedalen.
g. i Gjerpen 1898 m. Aslaug Torgrimsdatter fra Øygarden under Kjørkjestugu i Sauherad f. 11/5-1871, d.a. Torgrim Østensen og Guro Jonsdatter.
Br. 1909.

De var i N. Amerika i tiden 1902 - 1907. Bodde i Haukeråsen under folketellingen 1910.
Senere flytta de til Osebakken i Porsgrunn.

Se folketellingen 1910.

"Skjøte fra Isak Espedalen til broren Peder Espedalen for dette bruk og gnr 91 bnr 1 (Laaven) for kr. 6500, med fuld
brugsret til Haukeraas vasdraget for Marie Sem og Mathias Buer, dat. 5/10, tingl. 10/11-1915."

"Overdragelse fra Mathias Buer og fru Marie Sem til Gjerpen kommune paa utstedernes demningsret i Ørnstjern med
Damfeste, samt ret til Tveraaen, hjemlet selgernes ret, det under nr. 23 anmeldte skjøte, dat. 2. aug., tingl. 18. okt. 1916
for kr. 5000.-"

Selveier
Peder Olsen Espedalen
fra Espedalen f. 16/7-1865 d. 20/10-1946 på Mindås, s.a. Ole Isaksen Espedalen.

g. 14/12-1891 m. Inger Hansine Karlsdatter fra Sanni(3) f. 9/7-1871 d. 17/12-1963 på Mindås, d.a. Karl Johan Haraldsen Sanni.

Br. 1915. Se barna på Espedalen.


Haukeråsen. Hjørdis og Olga Espedalen. Foto: Privat. Innsendt av Andreas Søli.


Haukeråsen rundt 1935. Klara f. Espedalen og mannen Harald Halvorsen, Sveinung Eskeland med kona Esther f. Espedalen.
Astrid Espedalen, Harald Bakken (fetter). Foran står Sverre Eskeland. Foto Privat.

"Skjøte fra Peder Espedalen til Trygve Gundersen for kr. 25.000.-, dat. 10. tingl. 14 mai 1919."

Selveier
Trygve Gundersen.
Br. 1919.

"Skjøte fra Trygve Gundersen til Aslak Vaarbud for kr. 10.000.-, dat. 6. mai, tingl. 10. juni. 1925"
"Skylldelingsforretning avholdt 14/8-1926, tingl. 18/8-1926, hvorved til L. Skjøblom er utskilt "Mjøvangen" av skyld 0 mark 03 øre." Bnr. 11.


"Auksjonsskjøte til Porsgrunn kommune på dette bruksnummer av skyld 2 mark 38 øre for kr. 9000.- dat. 11/10-1928, tinglyst 15/10-1928."
"Skylldelingsforretning avholdt 21/11-1929, tinglyst 29/11-1929, hvorved til Isak Espedalen er utskilt Sollyst av skyld 0 mark 01 øre. Bnr. 20."

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

92

1

Haukeråsen

Porsgrunn kommune

2 mark 34 øre

92 2 ditto Bernhardt Bjerketvedt 1 mark 33 øre
92 3 ditto - Rydningen Harald Kaasa 1 mark 42 øre
92 4 ditto - Gjermundshagen Harald Løvstad 0 mark 21 øre
92 5 ditto - Svarttangmarken Karl Nærum 0 mark 28 øre
92 6 ditto - Skifjellsåsen Math Buer 0 mark 67 øre
92 7 ditto - Haukerås skog Jakob Bleskestad 2 mark 80 øre
92 8 ditto - vestre Svarttangmarken Rolf Øvrum 0 mark 28 øre
92 9 ditto - Haukerås skog Fru Alfhild Knudsen 2 mark 96 øre
92 10 ditto - Skifjellåsen Lars I. Ballestad, Hjalmar Johnsen og Nils R. Meen 0 mark 36 øre
92 11 ditto - Mjøvangen Porsgrunn kommune 0 mark 3 øre
92 12 ditto - Porsgrunn vannverk ditto 0 mark 01 øre
92 13 ditto - Porsgrunn vannverk ditto 0 mark 01 øre
92 14 ditto - Porsgrunn vannverk ditto 0 mark 02 øre
92 15 ditto - Porsgrunn vannverk ditto 0 mark 01 øre
92 16 ditto - Porsgrunn vannverk ditto 0 mark 04 øre
92 17 ditto - Porsgrunn vannverk ditto 0 mark 01 øre
92 18 ditto - Haukerås skog, Porsgrunn vannverk ditto 0 mark 04 øre
92 19 ditto - Porsgrunn vannverk ditto 0 mark 05 øre
92 20 ditto - Sollyst ditto 0 mark 01 øre
92 22 ditto - Knatten Karl Skoglund 0 mark 01 øre
92 23 ditto - Hestehagen Mathias Buer 0 mark 10 øre
92 24 ditto - Skistad Harald Kaasa 0 mark 01 øre
92 25 ditto - Granly Thorleif Kaasa 0 mark 02 øre
92 26 ditto - Casanova Margit Karlsen 0 mark 01 øre


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

(C) Gard Strøm.