ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Godal Seter
Gård nr. 41 i Gjerpen kommune
.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil og mangler bes vennligst rettet til Gard Strøm (f.1950) på post@gamlegjerpen.no.Oppdatert 09.05.2024


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

 

Godal Seter
Gammelt løpenummer 587. Siden matrikkelen 1898 gård nr. 41 (41/1).


Etter maleri av B. Lind 1976. Maleriet er malt etter et svart-hvitt foto fra 1950-tallet. Eier: Odd Godal, Porsgrunn.


Adresse 2020: Bestulv. 685, 3721 Skien.

Offisielt gårdsnavn er Godal Seter. Lokalbefolkningen sier Godal med tykk ”L”. Kalt Godal plads i 1760.

I følge Gjerpen Bygdebok bind 3, skal Godal være ryddet mellom 1000 – 1350. Brukt som seter under Hem nordre
i Sauherad fra gammel tid.

Gården ble ryddet på ny i ca. 1740 av Jon Torkildsen på Bestul. Øvre Luksefjell ble overført fra Sauherad til Gjerpen
i kirkelig sammenheng i 1776, men ble fortsatt matrikulert under Sauherad fram til 1847. Deretter ble hele øvre Luksefjell
overført til Gjerpen herred.

Professor O. Rygh - navneforsker.
"Góðidalr, den gode dal. Denne gaard, og den vistnok yngre gnr 42, ligger i det bredeste parti af den smale Langeruddal, de eneste Gaarde
i denne lange dal. Góðidalr vil vel altsaa sige, den "gode" (dyrkbare) del af Dalen."
Kilde: Norske Gaardnavne" (O. Rygh).

Eiere.
Sognepresten i Gjerpen eide Godal i 1398. Ved salget av Gjerpen prostigods i 1668, ble Godal solgt sammen med
Hem nordre i Sauherad til admiral Curt Adeler. De adlerske arvinger eide disse gårdene sammen med mange andre
gårder og gårdparter fram til 1724. Hem med Godal ble da solgt til flere Sauherad-bønder, bl.a. Lars Jonsen Hem.
Han solgte skogen rundt Godal til Herman Leopoldus (senere Løvenskiold) i 1743.

Godal ble forsøkt Skyldsatt i 1760, men ble trukket tilbake av eieren Lars Hem:

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, (Saude - Sauherad) Tingbok 1760-1763, side 59. Digitalarkivet.
Transkribert av G.S., Langesund 2024.
"Anno 1760 den 17de Septembris, Er Retten til en Skyldsettnings Forretning paa Pladserne Godall og Biestul udi Luxefield til Saufde
Præstegield henhørende, sat og betienet paa forbemeldte Pladsen Godall, med efterskrewne af Fogden udwalte eedsworne Laugrettes-
mænder: Ole Sunde, Joen Holte, Peder Woltved, Sigur Kichen, Tosten Woltved og Niels Øen, alt følgelig Hr. Amtmand  von Løvenhielms
ordre under 3. Septembris af afwigte aar, som her indtager hworaf (...) nuwærende Hr. Foged Rougtvedts Fuldmægtig, Monsieur Mads Sørensen
som anmældte at Eyeren af denne Plads Godall, Lars Hem war om Forretningen til Dog betimelig hawed Almuen adwaret, hwilken dog  ikke
hawde indfundet sig, men Leylending af Pladsen Thosten Jonsøn, Hwor da Retten tog i Øyesyn Pladsens Strækning af Jordwey og Widte,
Den støder paa den Nordre Kandt til Sandsværd, og paa østre Kandt til Øcter-Sætter, paa Søndre Kandt grænser samme til Bestul
og paa Westre Side til Arud og Kleverud Eyender.
Jordweyen befandtes meget tør og Sandig, liggende i et Bakkehæll under et Field, og findes ingen Skow til, uden til fornøden Huuse- Reparation
med Gierdefang og Brendewed.
Paa Afgrødet forklarede bohavende Tosten Jonsøn at, han paa Pladsen kand aarligt Saaes 1 1/2 quartel Bygg og i det førreste deraf efter
aarets beskaffenhed awles 2-3 tønder og ikke at Kunde gro andet end Byg-Sæd, og at paa Pladsen Kand føde aarligen 1 Hest, 3 Kiør og 3-4 Souer.
Widere blew anmeldt at her under Godall eyges en Plads Lien Kaldet hworpaa aarligen føder 1 Hest, 2 Kiør og 2 Souer. End widere Eyes hertil en
Sætter Studel Kaldet Finvoldt
, dend allene bruges til Fæebeedte om Sommeren, Hwilken Plads Godall med førnente Lien og Findvold Sætter-
Studel, samt  widere til og underliggende efter udyrste Owerweyende med brugsrettet blew anseet at Kunde Skylde i det Høyeste Fiire Settinger.
Efter dette ankom Eyeren af Pladsen Godall Lars Hem, som Begiærede i Forretningen anført, at hans Eyende og brugende gaard Hem er Skyldsat
for 6 tønder, som er det aller høyeste Gaarden med sine Lutter og Luuet kand Taale, da det derj neppe skal anfindes, at nogen gaard her i bøygden er
anført med saa stor Skyld, hworunder ligger saa ringe herlighed (...), at eftersom handes Gaard som mældt, findes Skyldsat, denne Godall-Plads der
henhørende og liggende under Gaarden (Hem), der paa Skyldsættning maatte wære befriet. Derefter bevegede Retten sig til gaardeparten Bestuel ..."
(Se fortsettelse på Bestul). 

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 1, folie 427. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Kammerherre Severin von Løvenskiold til sønnen Amtmand S. Løvenskiold paa dette brugs skov, dat. 27 sept. 1803, thinglæst 18 juni 1804."

De andre deleierne av Godal seter solgte sine parter til Løvenskiold-Fossum i 1810.

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 1, folie 427. Digitalarkivet.
"Kjøbekontrakt hvorved Halvor Olsen Akkerhaugen med flere sælger til Amtmand S. Løvenskiold dette brug, hvilken kontrakt indeholder
forskjellige bestemmelser, dat. 17. august, thinglæst 14. sept. 1810."

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 1, folie 427. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Halvor Olsen Akkerhaugen m.fl. til amtmand de Løvenskiold paa dette brug med plads Lien, hvis skov kjøberen før eier,
dat. og thingl. 14. sept. 1810."


Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 1, folie 427. Digitalarkivet.
"Dokument, hvorved amtmand Løvenskiold bortleier til Halvor Olsen Akkerhaugen m.fl. Godalen og Findvolden havn, som er nærmere
betegnet ved foranstaaende Kjøbekontrakt, dat. 1., thinglæst 14. sept. 1810."

 

Kjente brukere.

Skogsarbeider, leilending
Jon Torkildsen Bestul.
Br. ca. 1740.

Jon Torkildsen leide Godal seter og var den første som ”satte plog der”. Han brukte jorda her, men bodde på Bestul.

Sigur Trondsen
bodde her ett års tid før Johannes, nedenfor. Han satte opp ei seterbu her.
Dette i følge rettsdokument fra 1766, nedenfor. Se Bestul.

Skogsarbeider, husmann
Johannes Pedersen Døl
f. ca. 1669 bg. i Sauherad 16/21-1750. ”Johannes Pederssen Goddal, 81 aar.”
g.m. Dorthe Arntsdatter.
Br. 1745.

Johannes ble kalt døl p.g.a. at han kom fra et dalføre. Enten Hallingdal, Nummedal eller lignende. Før Johannes
kom til Godal var det bare 2 gamle seterbuer her.

Enka Dorthe Arntsdatter ble g2g med Torsten Jonsen. Se nedenfor.

Skogsarbeider, husmann
Torsten Jonsen
g. i Sauherad 24/10-1755 m. enke Dorthe Arntsdatter.
Forlovere: "Anders Seude og Tollev Braarud."
Bruker 1755.

I Torsten Jonsens tid kunne de på Godal føde 6-7 kuer, 5-6 sauer og til tider en hest. Han var litt av en krangle-
fant og for å bli kvitt han, ble han betalt for å flytte fra Godal i 1767.


Det verserte i mange år en strid mellom Lars Jonssøn Hem og Torsten Jonsøn om rettighetene til Godal seter. Noe er tatt med her, men mye mer om denne striden kan leses i Luksefjellminner 13.
Utgitt på Skavan Miniforlag. Selges også i Telemark turistforening i Skien.

Kilde: Tingbok nedre Telemark nr 23. 1765-69. Tingstedet Moen 10. juni 1766. (Avskrift: Terje Christensen).
Sak: Tosten Jonsen Godal mot Lars Jonsen Hem. Varsel forkyndt, unntagen for Peder Rui, død og Henric Pedersen
og Torchild Lien, er præstegjeldet bortflyttet, men derimot stevnet Niels Nielsen Lien.
Innstevnede vitner var: Kittil Øchter, Ole Bæstuel, Lænsmand Larssen, Peder Ulleberg og Hans Dahli.

Lars Jonsen Hem haabet at nyte rett efter ergangen dom, og at det ikke blir Torsten Godall tillatt at ruinere hans ejendom.
1. vidne: Ole Jonsen Bæstuel. Er noe over 40 aar, mot 50 aar gammel, boende på plassen Beestuel der han har oppholt seg
28 à 29 aar, i den tid og tjent paa Godal, tett ved Bestul, født i Grands-herred.
Tosten Jonsens hustru Dorthe Arntsdatters 1. mann Johannes Pedersen, bebodde til sin død og brukte plassen Godal.
Dorthe og Johannes kom til Godal for 21 aar siden, men husker ikke naar Johannes døde, men hustren satt enke i 5 aar,
da brukte hun og Godal, og til denne tid har brukt og bebodd samme med hennes nuværende mand Tosten Jonsen.

Det var visstnok Lars Hem som innsatte Johannes Pedersen paa Godal. Om det før Johannes Pedersøns komme til Godal
hadde vært brukt plog og vært ”sædeland” på Godal eller om samme bare hadde vært ”Sætter-stødel”, hvorpaa ej er agerland?  -
Ja, brugt plog før.

Vidnets far Jon Torchilsen, som leiet Godal til slaatt, han først satte plog sammested, og der oppløyde et par agere og
efter bemelte vidnes fader kom til Godal, Sigur Tronsen, der var sammested omtrent et aars tid, men visste ikke at han
hadde forbedret den, unntagen oppsatt en liten stue derpaa, dernest antok Johannes Pedersen plassen. Det var for
øvrig en 2 à 3 aars tid at vitnets far bodde eller brukte Godal, idet han egentlig bodde på Bestul.
Paa det opptagne kunne visstnok saaes henved 1 kvartel.

Før Johannes kom til plassen, var intet ryddet, som kunne agtes for noe, og der var intet uden seterstøl, men i Johannes'
tid og deretter forbedret ved stubberødning og opprydning til aager og engeland til den vidde 2/3 parter større end forhen.
Nu saaes visstnok en god halv tønne. Før Johannes ankom var sammesteds ei annet av hus enn 2 gamle seterbuer, men
i Johannes' og etter ham er oppbygd stuehus med laave, stall, fjøs og tørkehus, ligesaa og laave m. lade, dog laden til dels
af den gml. sæterbu. Før Johannes kom til plassen, var det fødd vinteren over paa plassen et par nød (Naut = Ku. G.S.).
Nu af brugeren Tosten Jonsøn fødes vinteren over 6-7 nød, foruten 5-6 sauer, iblant og derforuten har holdt en hest på Godal.

Syndelig arbeid med stenbryting har ei været paa Godal, men fra aar til aar forbedret. Johannes Pedersen var bevilget havn
og febeite omkring stølen indtil Findvold Dam, uten noen innsigelse af Lars Hem. Johannes betalte 3 dlr årlig fra første tid,
og slik betales stadig.

I noen aar, efter at Lars Hem og Tosten Godal er kommet i tvistighet, har han sett Lars Hems og andres medhavende
seterkreature gresse mellem Findvold-Dam og Godal, ved de 50 stk, samt satt fjøs opp på Godal-jordet.
Solve Rødningen som sitter til seters med Lars Hem bruger sommerfjøset sammen med en der oppsatt bu.
Gjødslet jorda, om enn ikke all gjødsel hvert aar er blitt utkjørt. Før ikke frakjøpt, men en eneste gang i knapp aaring lod Tosten Godal skole-holderen i Fjeldet som var hos vidnet på Bestul, renske noe gress blant noen braater og busker,
hvor ei tilforn hadde været slaat, og bortføre det til Bestul, og derimot for sådan hjelp i trang har vidnet aar etter andet
overladt til Godal noen less hø, saa mer enn vederlagt.

For 4 aar siden (1762), da det ble delt mellom Godal og vidnets plass Bestul, og det avgikk slaatte fra Bestul, la
Lars Hem samme slaatte til Lia, enda den laa lettvintere og nærmere Godal.

Fremlagt 2 skriftlige vitnesbyrd, et fra Sigur Ellefsen Solum 7/6-1766 og et fra Ellef Jonsen fra Bestul under 24/5 sistleden.
Fremgaar videre at Torchild Lien er bortfløttet og i Gjerpen sogn boende. Ellef Bestul flyttet til Tind.

Partene forener seg minderlig.:
Tosten Jonsen og hustru Dorthe Arntsdatter avstaar til Lars Jonsen Hem alle paa Godal-plads oppsatte af værende huse
og vaaninger, samt der paa jorder anvendte arbeide og forbedringer. Vinduer og dører og alt naglefast og fraviges hus og
jord første fardag 1767 mot at Lars Hem betaler dem for utflyttelsen 37 rd. pluss 1/2 dr. til hjelp for stevnepenge.
 


Skogsarbeider, husmann
Ellef Torgrimsen
f. ca. 1735 bg. 25/11-1769 i Sauherad. ”Ellef Torgrimssøn Godal gammel 34 aar og 6 maander.”
g. i Sauherad 9/7-1768 m. Synnøve Brynildsdatter fra Sauherad f. ca. 1740 d. 9/2-1801 på S. Teigen under Mo.
1. Torber bg. i Sauherad 28/7-1769. ”Ellef Godals barn Torber, 2 uger, 3 dage.”
Br. 1767.

Ellef var i tjeneste på Bestul i 1762 og da han giftet seg.

Enka Synnøve Brynildsdatter ble g2g med Peder Bastiansen. Se nedenfor.

Skogsarbeider, husmann
Peder Bastiansen
fra Teigen under Sudgarden i Sauherad dpt. 26/7-1744 i Sh. bg. 18/6-1809. ”Peder Bastianssøn Teigen und. Moe, sagt at være ved 67 aar.”, s.a. Bastian Larsen og Margit Pedersdatter.
g1g i Sauherad 19/10-1772 m. enke Synnøve Brynildsdatter fra Sauherad f. ca. 1740 d. 9/2-1801. ”Peder Tejens kone Sennev Brynildsdtr. u/Moe 61 aar.”
g2g 27/6-1803 m. enke Torborg Olsdatter.
Br. ca. 1770.

Peder Bastiansen bodde her i 1782 med kone og 2 barn, samt ei tjenestejente.
Familien flyttet i 1783 til S. Teigen under Mo.

I følge folketellingen 1782 for Sauherad var det nevnt at det ikke var noen husmannsplasser
under ”Goedahlsetter”.

Skogsarbeider, husmann
Halvor Olsen
fra Moen i Sauherad dpt. 12/2-1758 i Sh. bg. 25/1-1807. ”Halvor Olessøn Godal f. Luxefjeld, meldt at være ved 46 aar.”, s.a. Ole Hansen og Johanne Olsdatter.
g. 19/7-1787 m. Kirsten Knudsdatter fra øvre Dali dpt. 17/11-1765 bg. 24/3-1805. ”Halvor Olessøn Godals kone Kirsten Knudsdtr., meldt at være ved 39 ½ aar.”, d.a. Knud Olsen Dale.
1. Ole Halvorsen dpt. 19/10-1788. Se Åsen(B).
2. Karen Halvorsdatter dpt. 30/5-1790.
3. Knud Halvorsen dpt. 27/12-1792. Se Tufte(7) "Aasen.
4. Anne Halvorsdatter dpt. 9/8-1795 g1g med Wetle Haavardsen fra Puttekås u. Rising. Se Familie 2 - N. Brekke 1810.
    Anne ble g2g 1831 m. Jørgen Christensen. Se Goberg under Århus.
5. Turine Halvorsdatter dpt. 14/1-1798 g.m. Hans Solvesen. Bodde på Bratsbergkleiva. Se Familie 37 - Kleiva 1845.
6. Sigurd Halvorsen dpt. 15/2-1801. Se Bratsberg(63) "Langeland".
7. Kirsten Halvorsdatter dpt. 18/12-1803 g.m. enkemann Henrik Torjersen. Se Lundsåsen.
Br. 1783.

F.f. Halvor Godals db. Ole: Jon Bestuuls kone, Anne Tronsdtr., Jon Bestuul, Ole Knudsen Dale.
F.f. Halvor Olessøn Godals pb. Karen: Jon Bestuels k., Margit Nirisdtr., Sigur Olessøn, Ole Olessøn, Torjus Torkildssøn.
F.f. Halvor Olessøn Godals db. Knud: Jon Bestuuls k., Ole Gunnuldssøns k., Ole Olessøn, Ole Knudsson, Jon Bestuul.
F.f. Halvor Olesøns pb. Anne fra Godal: Jon Bestuuls k., Ole Gunnulssøns kone, Jon Bestuul, Ole Nirissøn, Ole Gunnulssøn.
F.f. Halvor Olessøns pb. Tore (Turine) f. Godal: Ole Olessøns k., Maren Axelsdatter, Ole Olessøn, Tollev Gunderssøn, Jan Hougen.
F.f. Halvor Olessons db. Sigur f. Godal: Ole Dales k., Karen Jonsdtr., Ole Knudssøn, Ole Olessøn, Ole Jonssøn.
F.f. Halvor Olessøns pb. Kirsten f. Godal: Ole Knudssøns k., Gunnil Sørensdtr., Ole Halvorssøn, Ole Knudssøn, Tønnes Jacobssøn.

9/10/1806      KIRSTI KNUDSDTR. død         Fra Bratsberg Amts Sorenskriveri,
Bestul              Enkem. Halvor Olsen            Skifteprot. nr. 19, 1805-10, fol. 406          
Luxefjell          Barn:
i Saude           1. Ole Halvorsen, 18 år
                        2. Knud Halvorsen 14 år
                        3. Sigurd Halvorsen 6 år
                        4. Kari 6? år
                        5. Anne 11 år
                        6. Thone 8 år
                        7. Kirsti 3 år
               Farbror: Torkel Olsen
               ---"---: Ole Olsen her
Inntekt: 347 - 1 - 18
Utgift:  769 - 3 -  2

Johannes Olsen g.m. Karen Jonsdatter bodde her fra 1808-1818. Se N. Grinilia.

Skogsarbeider, leilending
Tore Olsen
fra Bentzeplassen under Lindtvedt i Sandsvær dpt. 4/4-1776 i Rollag i Numedal d. 1/12-1858 på Godal, s.a. Ole Bentsen og Guro Olsdatter.
g. 30/11-1801 m. Maren Olsdatter fra N. Grinilia dpt. 20/3-1774 i Sauherad d. 17/4-1861 på Godal, d.a. Ole Olsen Grinilia.
Forlovere: "Sigurd Solum og Ole Olsen Bestul."
1. Bent dpt. 1/8-1802 bg. 12/8-1804. ”Thore Olessøns db.
Bent f. Grinilien. 2 1/12 aar.”
2. Gurine Toresdatter dpt. 27/5-1813 g.m. Knud Olsen. Se nedenfor.
Br. 1818.

F.f. Thore Olessøns Bent f. Grinilien: Anders Jonssøns k., Berthe Nilsdtr. Anders Jonssøn, Ole Olessøn, Biørn Larssøn.
F.f. Thor Olsens Gurine f. Grinielien: Gulbrand Larsens k., Halvor Halvorsens k., Halvor Olsen, Halvor Halvorsen, Anders Hansen.

Tore Olsen ble født på Rue-eie i Rollag pr.gj. i Numedal. Hans foreldre flyttet senere til
Bentzeplassen (Kornsetra) under Lindtvedt i Efteløt sogn i Sandsvær.

Tore Olsens faddere i Rollag var:
"Ole Julsen Prestmoe, Hellech Olsen Kongsjord-eie, Joran Nirisdatter Rue, Peder Jonsen Sundet, Jon Pedersen Væstre Moe-eie og Tosten Knudsen Folgaas."

Skogsarbeider, småbruker, leilending
Knud Olsen
fra Høgli under Dale dpt. 6/10-1799 d. 22/9-1879, s.a. Ole Knudsen Høgli.
g. 23/9-1830 m. Gurine Toresdatter herfra dpt. 27/5-1813 d. 16/2-1893 på Lia, d.a. Tore Olsen.
Forlovere: "Jacob L. Grinilia og Sigurd Sigurdsen under Tufte."
1. Ole Knudsen f. 7/1-1831. Se Vassend under Mo.
2. Tore Knudsen f. 21/9-1833. Se nedenfor.
3. Maren Knudsdatter f. 5/10-1836.
4. John Knudsen f. 28/7-1839. Se Skomakerplass(A) under Ås.
5. Anders Knudsen f. 7/2-1843. Uk. og skomaker Anders Knudsen Godal emigrerte til N. Amerika våren 1868. Han er siden funnet som gift, amerikansk statsborger i
    listen ”Emigranter over Bergen fra Østlandet”. Han hadde den 25/7-1900 vært hjemme på besøk. Han bodde da i Minnesota og ble skrevet for Anders Knudson (Godal), 57 år.
    Se nekrolog nedenfor.
6. Abraham Knudsen f. 20/10-1845. Se nedenfor.
7. Andrea Knudsdatter f. 28/5-1848 g.m. Ole Abrahamsen. Se Lia under Godal. Flyttet siden til Glenna. Se Glenna(3).
8. Grethe Knudsdatter f. 14/3-1851.
9. Gurine Knudsdatter f. 22/9-1854. Bodde som eneste barn sammen med sine gamle foreldre på Lia u. Godal i 1875.
10. Ingeborg Karine Knudsdatter f. 9/9-1858.
Br. ca. 1832.

F.f. Knud Olsen og Gurine Thorsd. Østre Bøe i Luksefjeld. Deres søn Ole: Anders Johnsens kone Luxefjeld, p. Helvig Andersd. Luxefjeld, Anders Johnsen ib., Abraham Olsen ib., John Johnsen ib.
F.f. Knud Olsen Godal og Gurine Thoresd.'s Thore: P. Karen Halvorsd. Luxefield, p. Helvig Olsd. ib., Abraham Olsen ib., Ellef Olsen ib., John Johannesen.
F.f. Knud Olsen Godal og Gurine Thoresd.'s Maren: Lars Fredriksen Skavan, Lars Madsen Langgang, Christopher Jensen Biøndalen, Ingeborg Thorsd., moderen selv.
F.f. Knud Olsen Godal og Gurine Thoresd.'s Anders: Abraham Olsen Høgelie, Ole Olsen Fekjen, Ellef Johnsen Bæstul, p. Anne Olsd., Høgelie, Moderen.
F.f. Knud Olsen Godal og Gurine Thoresd.'s Abraham: Fredrik Larsen Øgter, Hans Pedersen og Ole Gnudsen Gjerpen, p. Maren Torkildsdatter Mauraasen, Moderen.
F.f. Knud Olsen Godal og Gurine Thoresd.'s Andrea: Halvor Torstensen Gjerpen, Anders Isaksen Brendsæter, p. Grethe MariaTorstensd., Gjerpen, Forældrene.
F.f. Knud Olsen Godal og Gurine Thoresd.'s Grethe: Niels Abrahamsen Wattenberg, Peder Eliasen Wattenberg, p. Karen Christensd., Gjerpen, Forældrene.

F.f. Knud Olsen Godal og Gurine Thoresd.'s Gurine: Moderen, Dorthe Johnsd.
Vassenden, Hans Christensen Aasen, faderen, Isak Jensen Aashammeren.
F.f. Knud Olsen Godal og Gurine Thoresd.'s Ingeborg Karine: Moderen, Ingeborg Rasmusdatter Bestul, Anders Rasmussen, Ole Rasmussen og Jacob Rasmussen Bestul.

Denne familien bodde første en tid på Ø. Bø i Luksefjell. Ole ble født der. I 1835 bodde Gurines mormor,
enka Ingeborg Andersdatter (91) her. Tjenestepiken da var Anne Marie Svendsdatter (16).

Tjenestefolk 1845: Anund Olsen(42) og Grethe Pedersdatter(19). Husstanden bestod i 1856 av 14 mennesker.
Tjenestegutt i 1865: Halvor Tollefsen fra Sauherad (21). Samme år bodde det et ”lægdslem” her, enka
Anne K. Olsdatter f. ca. 1792 i Sandsvær. I 1875 hadde familien flyttet til plassen Lia u. Godal.

Jon Grinilia skrev:
Knud Olsen var særlig kjent som potetdyrker og ble kalt ”Potetkongen”.
Fra Luksefjellminner nr. 9. Utgitt på Skavan Miniforlag.

Kilde: Decorah-posten 7/8-1934. (Åslaug Klæboe Svenkerud, Løberghaugen).

Nekrolog over Anders Knudsen Godahl.
Vil herved underrette slektninger og venner i Amerika såvel som i Norge, om at Anders Knudsen Godahl avgikk ved døden 16. juli sidstleden i en alder av 91 år og 5 måneder, og ble gravlagt på Albion Menighets kirkegård.

Avdøde var født i Godahl, Gjerpen sogn, Telemark

Skogsarbeider, skomaker, leilending
Tore Knudsen
herfra f. 21/9-1833 d. 23/4-1915 på Grini som "enkemand Tore Økter".
g. 11/8-1867 m. Grethe Marie Sigurdsdatter fra Trengen i Ollebakken, Sandsvær f. 7/5-1837 d. 15/5-1912 på Økter, d.a. Sigurd Nilsen og Marthe Kirstine Pedersd.
1. Karen Sofie Toresdatter f. 12/9-1868 i Godal.
2. Maren Gurine Toresdatter f. 1/4-1871 på Dyrkoll.
Br. 1872.

Denne familien bodde på Dyrkoll(1) fra 1869-1872.

Tjenestefolk her i 1875: Ingeborg Karine Knudsdatter f. 1859 (herfra) og Nils Olausen f. 1855 i Sandsvær.
Se Henningsdalen under Mo.

Gårdens besetning her i 1875: To hester, et føll, 5 kuer, 4 kalver og 11 sauer.
Tore Knudsen kjøpte i 1876 Store Økter og nedre Økter. Se Økter(6).

Formann ved tømmerfløting, leilending
Abraham Knudsen
herfra f. 20/10-1845 d. 26/12-1928, s.a. Knud Olsen Godal.
g. 15/4-1868 m. Rine Lovise Hansdatter fra Eggerdokken i Efteløt, Sandsvær f. 21/1-1846 d. 27/6-1915, d.a. Hans Olsen.
1. Grethe Abrahamsdatter f. 1/6-1868. Emigrerte til Amerika 14/4-1887.
2. Hans Kristian Abrahamsen f. 7/11-1871. Se Svarverplass under Mo og Foss(13) - Godal.
3. Anne Marie Abrahamsdatter f. 21/4-1874 her g.m. Ole Hagbart Johannesen. Se Økter(6).
4. Ole Abrahamsen f. 30/9-1876 i Lysekjøn i Siljan. Se Lia under Godal.
5. Line Gunelia Abrahamsdatter f. 28/3-1879 i Lysekjøn i Siljan d. 11/2-1894 på Godal.
6. Thea Abrahamsdatter f. 24/4-1881 i Lia g.m. William Olsson fra Sverige. Se Nystua.
7. Anders Abrahamsen Godal f. 4/8-1883. Se nedenfor.
8. Johannes Abrahamsen Godal f. 28/8-1886 i Godal. Var mentalt syk. Bodde for det meste på Faret.
Br. 1882.

Sandsvær kirkebok sier at Rine Lovise ble f. 21/1-1846. Gravstøtten sier at hun ble f. 1/2-1846.

Kilde: ”Luksefjellminner nr. 9. Utgitt på Skavan Miniforlag.
Jon Grinilia skrev.
Abraham Knudsen Godal var fløtnings- og elveformann i mange år i Øvre Luksefjell. Han var en aktet og grei mann i all sin ferd. Han døde på Godal i 1928, 84 år gammel. Hans hustru Rine fungerte som jordmor i en menneskealder uten annen lærdom end sin praksis og uten lønn. Hun var et ualminnelig vakkert og godlynt menneske som aldri sa nei, men tok ut enten det var natt eller dag - i all slags føre – ofte med ski på beina, lange strekninger, når det var uframkommelig med hest. Hun døde på Godal i 1915.

Abraham Godal jobbet og bodde i Siljan noen år, fra ca. 1875-ca. 1880. Da bodde de på en husmannsplass som
het Lysekjøn. Plassen er ikke spesifikt nevnt i Siljan bygdebok (Bakken), men Lysekjøn er br. nr. 6 under Island og
det bodde definitivt folk der.

Se folketellingen 1900.

Tjenestepike i 1900: Karoline Borgersdatter f. 1881 i Lardal (fra Solum i Luksefjell).

Se folketellingen 1910.

Skogsarb., forpakter
Anders Abrahamsen Godal
herfra f. 4/8-1883 d. 26/9-1956.
g. 20/8-1911 m. Tone Olsdatter Wighus fra Vighus i Sauherad f. 30/12-1884 d. 7/12-1926, d.a. Ole Olsen og Anne Wighus.
Forlovere: "Johan Myra i Skien og Edvard Henriksen i Siljan."
1. Astrid Godal f. 17/10-1911 d. 3/3-1942. Ugift.
2. Aksel Godal f. 29/9-1913 d. 21/2-1986 i Solum pr.gj., g. i Gjerpen 6/12-1941 m. Kari Lia fra Akkerhaugen i Sauherad f. 14/4-1918 d. 30/10-2008 i Solum.
   
Barn 1. Bjørn Tore Godal f. 1945. Bosatt i Oslo. Var utenriksminister i Jagland-regjeringen 1997 og forsvarsminister i Jens Stoltenberg-
     regjeringen fra våren 2000 (Arbeiderpartiet).
3. Olav Godal f. 30/5-1916 d. 20/12-1979 g.m. Ellen Solum fra Åmot under Haugedal. Bodde på Frogner.
    Barn 1. Tor Eivind Godal f. 1945 d. 1980.
4. Ragnvald Godal f. 11/1-1919 i Godal g.m. Hulda Fossli fra Lier i Buskerud f. 3/11-1921. Bodde i Porsgrunn.
    Barn 1. Per Arne Godal f. 1944. Bosatt i Fyllingsdalen i Bergen.
    Barn 2. Odd Godal f. 1946. Bosatt i Bjerketvedtv. 7 B i Porsgrunn.
5. Einar Godal f. 24/9-1921 i Godal d. 10/4-1961. Ugift.
Br. 1919.

I 1914 var Anders Godal skogsarbeider og i 1916 jernbanearbeider. De bodde på Åsen fram til 1919.
Tone døde 42 år gammel av bukhinnebetennelse.

Odd Godal forteller (2013).
Anders Abrahamsen Godal er min bestefar. Min bror Per Arne og vårt søskenbarn Tor Eivind og jeg var mye på Godal i 1950 årene. Både påske og sommer var vi der. Våre foreldre hjalp til med slåtten, og det var stas for oss unger og være med. Vi fisket mye i Bestulkjenna men vi måtte stå på en plass ute på myra for der kunne de se oss fra enden av låven. Jeg husker godt vi fikk av og til noen "øre" så vi kunne gå ned til Helga i brakka (Nystua) og kjøpe brus.

Skogsarbeider, forpakter
Kåre Mathisen
fra Fåberg i Gudbrandsdalen f. 1/11-1925.
g.m. Borghild Smelien fra Gausdal f. 17/4-1927.
1. Ruth Alice Mathisen f. 1947.
2. Bjørg Karin Mathisen f. 1948.
3. Torill Ranveig Mathisen f. 1950.
4. Kolbjørn Birger Mathisen f. 1951.
5. Astrid Helene Mathisen f. 1959.
Br. 1957.

Kåre og Borghild Mathisen kom flyttende fra Fåberg i Oppland til Godal i Luksefjell den 27. april 1957 med 4 barn.
Han jobbet som tømmerhogger for Løvenskiold-Fossum til lang ut på 1960-tallet.
Torill ble konfirmert i Luksefjell kirke i 1965. De bygde hus på Skotfoss og flyttet inn der vinteren 1968. De eldste
barna var på den tiden gift og bosatt andre steder.

Deretter ble Godal i flere år leid av en speiderorganisasjon.

Takk til Torill Kriklum (f. Mathisen).


Godal i 1996. Foto: Gard Strøm.


Busssjåfør, selveier
Runar Fjelldalen Thygesen fra Rising terrasse 81 i Skien f. 1967, s.a. Sten Thygesen.
g. 5/6-2004 m. Tove Gustavsen fra Stigeråsen på Gulset f. 1969, d.a. Wulf Normann Gustavsen f. 25/4-1917 d. 2/2-1980 og Sissel Ruth Bjørnsen.
1. Gustav Gustavsen Thygesen f. 2005.
2. Guri Gustavsen Thygesen f. 2008.
Eier høsten 2004.

Etter opplysninger fra Tove Gustavsen Thygesen.


(C) post@gamlegjerpen.no