ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Dyrkoll
Gård nr. 16 i Gjerpen kommune.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 28.08.2013


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Dyrkoll 1
Løpenr. 103.

Se også Gamle Dyrkoll.

G.br., leilending
Gunder (Ingebretsen?) Dyrkold f. ca. 1632 bg. 18/1-1718. ”Gunder Dyrcol, 85 aar gl.”
g.m. Maren f. ca. 1634 bg. 27/1-1709. ”Gunder Dyrkolds qvinde Maren 74 aar.”
1. Karen Gundersdatter. Karen Gundersdatter fra Dyrkoll var fadder i 1696 for Aslak (Haugerøds?) barn.
2. Gunvor Gundersdatter f. på 1660-tallet.
3. Ole Gundersen f. ca. 1667. Se Sem nedre.
4. Ingebret Gundersen f. ca. 1670. Se Berberg(N).
5. Rolf Gundersen f. ca. 1670. Se Skilbred(1). Se også N. Rising(B).
6. Ingeborg Gundersdatter f. ca. 1674 g.m. Gunder Trulsen Nøglegaard. Se Nøklegård(1)
7. Johannes Gundersen f. ca. 1676. Se nedenfor.
8. Else Gundersdatter f. ca. 1676 g.m. Lars Gundersen. Se N. Ås(A).
9. Daniel Gundersen f. ca. 1680. Se Gromstulen(A) under Bø.
Br. 1668.

"Gunder Dyrkolds datter Else" var fadder i 1698 for sin bror Ole Sems datter Margrethe.
"Ingeborg Gundersdatter fra Dyrkold" var fadder i 1697 for Ole Clausens barn under Foss.

Kilde: Skattematrikkelen 1670/1671:
Dyrkold Gunner bruger, Schylder 3 huder hvoraff Haldvor Jansen, er ejende 2 huder med bøxell och Christen Madzen 1 hud.
Giffuer schatt 6 Rd.

Kilde: Bamble tingbok Dato 7/12-1674 (avskrift: Jan Christensen).
Peder Nielsen, sikt- og sakefallsforpakter, havde innstevnet Hans Grini formedelst han paa mordersche vis haver overfaldet  Gunder Dyerkoll der han ville fare hiem fra Byen til sit hus, og hannem saa slaget at han nesten var død, formente hannem derfore tilbørligen at bør straffes andre saadan til Exempel. Christen Rasmussen efter tilspørsel og lovlig innstevnelse bekjenner at han med Solve Rosuald kom opp til Dyerkoll og ville se hvorledis det var med Gunder Dyrkoll, da var samme tid derinde Hans Grinis broder Tollef Furewald som sagde at han ikke viste andet enn Gunder Dyerkoll var død, og da han hadde fuldt sin broder Hans Grinj hiem, red han ned igien til Gunder Dyerkoll, da var hand ned krøben i ??? og derhos ikke kunde benegte at Tollef Furewald jo for dennem bekjendte at han spand Gunder Dyerkold med sin fod op til gaardz, nemlig Grinigaarden.
Hans Grini har stygt overfaldet Gunder Dyerkoll, vigt af fra sin rette vei og forfulgt ham opp i Melum Gaden (Mælagata).
Tuende gange åtte Ørtuger och 13 sk, og Tollef Fyrewold som ikke hindret saadan ulyche at bøde 8 ørtuger og 13 sk sølv.

Kilde: Bamble tingbok 20 juli 1708. (Avskrift: Jan Christensen).
Gunder Dyrkoll var blant dem som hadde gjeld til Madme Margrethe, sal borgermester Peder Madsens. Han skyldte 4 rdr. 21 sk. og ble stevnet for dette beløpet. Den 19/7-1709 ble han igjen stevnet for gjeld. Denne gang av lensmannen og det beløp seg denne gang til 2 rdr 2 ort og 16 sk, men Gunder påstod at det ikke dreide seg om mere enn 2 ort og 4 sk.
Lensmannen Peder Christensen ”formente at denne hans løse unnskyldning uden bevis ikke vorder antagelig.”
 

G.br., leilending
Johannes Gundersen Dyrkold herfra f. ca. 1676 bg. 11/7-1753. ”Johannes Dyrchol 77 aar.”
g. 21/10-1708 m. (enke?) Anne Andersdatter f. ca. 1675 bg. 19/6-1730. ”Johannes Dyrcols qde. Anne 55 aar.”
1. Engebret Johannesen dpt. 25/8-1709. Se nedenfor.
2. Jacob dpt. 29/5-1712 bg. 8/9-1723. ”Joh: Dyrcols Jacob 11 1/2 aar.”
3. Maren dpt. 15/7-1714 bg. 13/5-1730. ”Johanes Dyrcols Maren 16 aar.”.
4. Anne Johannesdatter dpt. 18/6-1719 g.m. møller Halvor Rasmussen. Se Foss-Kverna.
Br. 1708.

Teori 1. Siden det første barnet i dette ekteskapet ble kalt for Engebret, vil jeg tro at Anne Andersdatter var enke
etter en Engebret. Dette kan være en logiske forklaring siden ingen av besteforeldrene heter Engebret/ Ingebret.
Teori 2. Anne kan ha blitt tidlig foreldreløs og vokst opp hos en Engebret. Vi ser at Engebret Berberg var fadder for
deres første barn.

F.f. Johannes Dyrkols søn Ingebret: Ole Sem. Ingebret Berreberg, Peder Faarevold, Christofer Kises qvinde Inger, Morten Bøes qvinde Gunne.
F.f. Johannes Dyrcols søn Jakob: Mads Gram, Morten Morland, Jens Gram, Malene Klim, Marcus Hanssøns datter Lisbeth Maria.
F.f. Johannes Dyrcols datter Maren: Ole Sem, Morten Bø, Jørgen Faareval, Isak Moos qde Inger, Ingeborg Nøglegaard, Maren Sem.
F.f. Johannes Dyrcols datter Anne: Ole Sem, Jørgen Faarevald, Christian Østenssøns qde., Johanne Sem.

31/1/1731 ANNE (STENERSDATTER!?) DYRKOLD Bamble Skifteprotokoll nr. 3a, s. 321a.
Dyrekoll Arvinger: Enkem. Johannes Gunderssen og barna:
1. Ingebret Johannessen, 21 1/2 år,
2. Anne Johannesdtr., 12 ”.
Brt: 201 - 1 - 2
Net: 163 - 2 - 10

I skiftet etter Anne på Dyrkold den 31/1-1731 ble hun kalt Stenersdatter.
Både ved trolovelse og vielse i KB er hun kalt Andersdatter.

Fra "Skoskatten" av 1711:
Dyrkold: Johannes Dyrkold Self, 6, Kone, 1 barn under 3 aar, 1 Dreng, 1 Pige,
Hans Fader heder Gonder, 36 skilling.

Kilde:  Fossum jernverk – Circumfirencen 1730 (avskrift: Jan Christensen).
Dyrkold, skylder med bøksel 3 huder, brukes af Johannes Gundersen, som bøkslet samme gaard 18 juli 1718 av daværende forvalter ved Verket M. Bergsted, aarligen landskyld 2 rd 87 sk. Der under en plass som bruges af Ole Halvorsen, og svarer sin avgift til leilendingen.
 


I følge regnskap ved Fossum jernverk i 1721 var det nevnt at Johannes på ”Dyrkolden” hadde en liten skog.
At gården hadde en landskyld på 3 huder og at han leverte 20 lester med kull til jernverket pr. år.

Jørgen Stensen fra Berberg, døde på Dyrkoll i 1720. ”Jørgen Stenssøn fra Dyrcol 63 aar.” Se M. Bø(A).

G.br., leilending
Engebret Johannesen Dyrkold herfra dpt. 25/8-1709 bg. 12/10-1754. ”Engebret Dyrchol 47 aar.”
g. 9/6-1734 m. Anne Marie Rasmusdatter fra Furuvald dpt. 26/8-1703 bg. 15/5-1783. ”Engebret Dyrchols enke 80 aar.”, d.a. Rasmus Christensen.
1. Maren Engebretsdatter dpt. 19/9-1734 g1g m. Hans Halvorsen Kiise. Se N. Kise. Maren g2g m. Christian Willumsen. Se Øvre Hoppestad(B).
2. Rasmus Engebretsen f. mai/juni 1736. Se nedenfor.
3. Anne Engebretsdatter dpt. 25/10-1744 g1g m. Jens Engebretsen g2g m. Jan Haagensen. Se Kåsa under Dyrkold.
Br. ca. 1750.

Anne Marie Rasmusdatter var sønnedatter til lensmann Christen Rasmussen på Furuvald.

F.f. Ingebret Dyrcols Maren: Halvor og Mads Forreval, Isak Hoppestads qde. Anne Bø.
F.f. Ingebret Dyrcols Rasmus: ---- ---graf, Halvor og Mads Foreval, - ----- Rogstuens qde. Maren Stulen.
F.f. Ingebret Dyrcols Anne: Halvor Foreval, Henric Rasmussøn, Halvor Qvern og qde. Margrete Clausdatter.

I 1762 bodde enka Anne Marie Rasmusdatter her med sine barn Rasmus og Anne.
Tjenestefolk: Jens Engebretsen og Maria Frantzdatter.
Datteren Anne giftet seg senere med tjenestegutten Jens. Se Kåsa under Dyrkoll.

13/11/1755 ENGEBRET JOHANNESSEN Bamble Skifteprot. nr. 4, s. 473a.
Dyrkold Arvinger: Enka Anne Rasmusdatter og barna:
1. Rasmus Engebretssen 18 år, Formynder: Frants Glysmyr.
2. Maren Engebretsdtr. 21 ” , ----”---- --”-- ---”---.
3. Anne Engebretsdtr. 12 ” .
Mora formynder under tilsyn av Morten Furevold.
Brt: 159 - 2 - 12
Net: 150 - 1 - 20

G.br., leilending
Rasmus Engebretsen Dyrkold herfra f. mai/juni 1736 bg. 22/6-1792. ”Rasmus Engelbertssøn Dyrkold 58 aar.”
g. 12/10-1764 m. Karen Jonsdatter fra S. Løberg(A) dpt. 7/10-1742 bg. 8/8-1801. ”enken Karen Jonsdtr. f. Dyrkold, henimod 59 aar.”, d.a. Jon Jacobsen Løberg.
1. Maren Rasmusdatter (Mari) dpt. 16/6-1765 g.m. Rasmus Fransen. Se Hagen under Dyrkoll.
2. Inger Rasmusdatter dpt. 12/10-1766 g.m. Mads Jansen. Se Børønningen Andre under Bø.
3. Engebret Rasmussen dpt. 8/1-1769. Se nedenfor.
4. Kisten dpt. 26/5-1771 bg. 29/9-1771. ”Rasmus Dyrchols d. Kisten 18 uger.”
5. Kisten dpt. 29/8-1773 bg. 5/9-1773. ”Rasmus Dyrchols d. Kisten 14 dage.”
6. Anne Kistine dpt. 9/10-1774 bg. 14/4-1775. ”Rasmus Dyrchols d. Anne Kistine 1/2 aar.”
7. Anne Kistine dpt. 12/5-1776 bg. 15/8-1779. ”Rasmus Dyrchols d. Anne Kistine 3 1/2 aar.”
8. Jon dpt. 30/8-1778 bg. 18/7-1779. ”Rasmus Dyrchols s. Jon 1 aar.”
9. Karen Rasmusdatter dpt. 4/6-1780.
10. Jon dpt. 14/7-1782 bg. 21/4-1783. ”Rasmus Dyrchols s. Jon 3/4 aar.”
11. Anne Rasmusdatter dpt. 4/4-1784.
Br. 1766

F.f. Rasmus Dyrchols pb. Maren: Hans Kiises kone, Berthe Jons og Peder Stulen, Halvor Rasmusen, Anders Jonsen.
F.f. Rasmus Dyrchols pb. Inger: Jacob Isaksens kone, Kisten Engebretsdatter, Peder Stulen, Hans Kiise, Anders Jonsen.
F.f. Rasmus Dyrchols db. Engebret: Hans Kises kone, Berthe Jonsdatter, Anders Jonsen, Jens Engebretsen, Aslak Pedersen.
F.f. Rasmus Dyrchols pb. Kisten: Engebret Lucæsens kone, Anne Halvorsdatter, Lars Fossum, Svend Sørbøe, Halvor Gundersen.
F.f. Rasmus Dyrchols pb. Kisten: Hans Kiises kone, Anne Halvorsdtr., Jacob Isaksen, Lars Fossum, Peder Gundersen.
F.f. Rasmus Dyrchols pb. Anne Kistine: Jacob Isaksens kone, Anne Nilsdtr., Lars Fossum, Christopher Houerøe, Jon Jonsen.
F.f. Rasmus Dyrchols pb. Anne Kistine: Jan Haagensens kone, Anne Halvorsdtr., Hans Kiise, Nils Faarevald, Jacob Halvorsen.
F.f. Rasmus Dyrchols db. Jon: Hans Kieses kone, Kirsten Rasmusdatter, Nils Faarevald, Lars Haagensen, Jens Haagensen.
F.f. Rasmus Dyrchols pb. Karen: Jan Engebretsens kone under Dyrchol, Maren Fransdtr., Hans Kiise, Sven Løberg, Rasmus Mortensen.
F.f. Rasmus Dyrchols db. Jon: Jan Haagensens kone, Johanne Larsdatter, Hans Kiise, Jon Jonsen, Rasmus Mortensen.
F.f. Rasmus Dyrchols pb. Anne: Jan Haagensens kone, Rasmus Mortensens kone, Hans Kiese, Rasmus Mortensen, Engebret Halvorsen.

Iflg FT 1782 bodde Rasmus her med sin kone, 4 barn og en gårdsdreng. Hans gamle mor bodde her også.

18/9/1792 RASMUS ENGELBRETHSSEN Bamble Skifteprot. nr. 11, s. 657b.
Dyrkold     Arvinger: Enka Kari Jonsdatter og barna:
    1. Engelbreth Rasmussen, myndig.
    2. Mari Rasmusdtr. g.m. Rasmus Frandtzen Gløsmyr.
    3. Inger Rasmusdtr. g.m. Mads Janssen Bøe.
    4. Kari Rasmusdtr. 12 år.
    5. Anne Rasmusdtr. 8 ”
Enka tok Halvor Hanssen Aas til laugverge.
Formynder for Kari og Anne ble farbroren Christian Kise.
Brt: 109 - 1 - 11
Net: 88 - 0 - 22

G.br., leilending
Engebret Rasmussen Dyrkold herfra dpt. 8/1-1769 d. 21/5-1820, s.a. Rasmus Engebretsen.
g. 12/7-1793 m. Magnhild Haraldsdatter fra Kverna under Foss dpt. 20/5-1771 d. 17/10-1834, d.a. Harald Pedersen.
1. Karen Kirstine Engebretsdatter dpt. 12/4-1795 g.m. Frans Halvorsen. Se Gløsmyr.
2. Anne Margrete Engebretsdatter dpt. 17/4-1797 g.m. Østen Larsen. Se Plassen under Dyrkoll.
3. Karen Dorothea Engebretsdatter dpt. 29/9-1799 g.m. Paul Andersen fra Siljan. Se Familie 10 - N. Brekke 1810.
4. Rasmus dpt. 20/6-1802 bg. 19/10-1805. ”Engelbert Rasmussøns db. Rasmus, f. Dyrkold. 3 1/3 aar.”
5. Gunhild Engebretsdatter dpt. 29/3-1804 g1g m. Frans Rasmussen. Se Hagen under Dyrkoll.
6. Rasmus Engebretsen dpt. 20/4-1806. Se nedenfor.
7. Maren Engebretsdatter dpt. 30/10-1808 g.m. Andreas Solvesen Kjær. Se N. Kjær.
8. Maria Engebretsdatter f. 19/12-1811.
9. Berte Engebretsdatter f. 8/7-1817 g.m. enkemann etter sin søster, Christen Christophersen. Se Hagen under Dyrkoll.
Br. 1793.

Magnhild var sønnedatter til lensmann Peder Christensen Berberg.

F.f. Engelbert Rasmussøn Dyrkolds pb. Karen Kirstine: Zacharias Lies k., Peder Haraldssøns k., Harald Pederssøn, Mads Janssøn, Rasmus Franssøn.
F.f. Engelbert Rasmussøns pb. Anne Margarete Dyrkold: Rasmus Frandssøn k., Mads Janssøns k., Mads og Halvor Janssøn, Rasmus Franssøn.
F.f. Engelbert Rasmussøns pb. Karen Dorothea f. Dyrkold: Peder Mortenssøns k., Anne Rasmusdatter, Mads Janssøn, Halvor Hanssøn, Rasmus Franssøn.
F.f. Engelbert Rasmussøns db. Rasmus f. Dyrkold: Rasmus Franssøns k., Anne Rasmusdatter, Mads Janssøn, Halvor Hanssøn, Rasmus Franssøn.
F.f. Engelbert Rasmussøns pb. Gunnil f. Dyrkold: Zacharias Gravelies k., Peder Haraldssøns kone, Peder Haraldssøn, Peder Jonssøn, Zacharias Gravelie, Lars Roeholt.
F.f. Engelbert Rasmussøns db. Rasmus f. Dyrkold: Halvor Janssøns k., Anne Rasmusdtr., Mads Janssøn, Rasmus Franssøn, Lars Zachariæsøn.
F.f. Engelbert Rasmussøns pb. Maren f. Dyrkold: Anders Limies k., Dorothea Larsdtr., Mads Janssøn, Rasmus Franssøn, Peder Zachariæsøn.
F.f. Engelbert Rasmussøns pb. Maria f. Dyrkold: Anders Limies k., Karen Kirstine Engelbertsdtr., Anders Limie, Rasmus Franssøn, Lars Zachariæsøn.

Tjenestefolk på gården i 1801: Jon Jonssen(16), Karen Rasmusdtr.(21) – dette var Engebrets yngre søster – og Anne Jonsdtr.(11).
Familien Ellef Olsen bodde her som innerster i 1801. Se Ramsmyr u. Fjelldalen.

7/11/1834 MAGNHILD HARALDSDATTER Bamble Skifteprotokoller nr. *)
Dyrkold - død 17.10. d.a. -
Arvinger: Barna:
1. Rasmus Ingebretssen 28 år, heime.
2. Karen Ingebretsdtr. g.m. Frantz Halvorssen Gløsmyhr.
3. Margrethe Ingebretsdtr. g.m. Østen Larssen Dyrkold.
4. Karen Dorthea Ingebretsdtr. g.m. Paul Anderssen, bor på Brekkejordet.
5. Gunhild Ingebretsdtr. g.m. Christen Christenssen (Christophersen) på pl. Hagen u/Dyrkold.
6. Maren Ingebretssen, tjener hos kjøpm. P. Haraldssen. Formynder: Østen Dykoll.
7. Marthe (skal være Maria) Ingebretsdtr. heime hos broren. Formynder: Østen Dykoll.
8. Berthe Ingebretsdtr. --”-- -”- ---”--. Formynder: Østen Dyrkoll.

G.br., leilending
Rasmus Engebretsen Dyrkold herfra dpt. 20/4-1806 d. 14/5-1862.
g1g 25/10-1832 m. Marie Jacobsdatter fra Åsen under Fossum f. 4/10-1809 d. 24/2-1836 på Dyrkoll, d.a. smed Jacob Larsen.
Forlovere: "Østen L. Dyrkold, Peder S. Grinie."
g2g 22/9-1836 m. Maria Olsdatter fra N. Oterholt f. 28/1-1816, d.a. Ole Larsen Oterholt.
Forlovere: "Østen L. Dyrkold, Peder S. Grinie."
1. Engebret Rasmussen f. 17/4-1833 d. 27/10-1856. Ugift. Døde av tæring, 23 år gammel.
2. Jacob Rasmussen Dyrkol f. 13/1-1836. Emigrerte til N. Amerika som ungkar i 1856. Se Presteattest av 10/4-1856.
3. Ole Rasmussen f. 30/6-1838 d. 19/1-1899. Emigrerte til N. Amerika. Se Presteattest av 15/4-1868. Bodde først i Ashippun, Dodge Co., flyttet senere til Pierce County, Wisconsin.
4. Maren Karine Rasmusdatter f. 14/9-1841 d. 10/3-1867. Ugift.
5. Lars Rasmussen f. 7/9-1844.
6. Gunder f. 10/3-1848.
7. Anne Rasmusdatter f. 22/10-1851.
8. Andreas Rasmussen f. 28/10-1854.
9. Ingebret Rasmussen f. 1/10-1857.
Br. 1835.

I 1835 bodde følgende personer her uten at det var nevnt om det var tjenestefolk eller fosterbarn:
Ingeborg Jansdatter 14 år, Andreas Madsen 23 år og Halvor Clausen 10 år.

11/5/1836 MARIA JAKOBSDATTER Bamble Skifteprot. nr. *)
Dyrkold - død 24.2.d.a. _
Enkem. Rasmus Ingebretssen og barna:
1. Ingebreth Rasmussen 3 år.
2. Jakob Rasmussen 3 mnd.
Formynder: Bestefaren smed Jakob Larssen av Skien.
Brt: 60 - 2 - 8
Gjeld: 120 - 1 - 14 (Insolvent)
*) A: BS 17 s. 942. B: BS 21 s. 214.

Tjenestefolk her i 1845: Gunder Halvorsen(21) og Ellen Rasmusdatter(16).
I 1865 var det sønnen Ole Rasmussen som drev gården. Maria Olsdatter var enke og bodde her
med sine barn Maren Karine (25), Lars (22), Anne (15), Andreas (12) og Ingebret (9).

Enka Maria Olsdatter tok med seg resten av barna og emigrerte til N. Amerika. Se Presteattest av 13/4-1869.


Fra Luksefjellminner nr. 14, Skavan miniforlag v/ Hans Aas. Original fra Varden 25/3-1899.
I Minnesota Tidende skrives fra Lawton, Pierce county:
En af de ældre settlere her blev temmelig hastig rykket bort den 19de januar sidstleden, nemlig Ole Rasmussen. Han var frisk og arbeidsfør, så der ingen som tænkte sig at døden var så nær. Nogen tid før han døde ble han angrebet af La Crippe (influensa), men gikk dog oppe nogle få dage før han døde og det var først den sidste dag, at sygdommen tog så stærkt overhånd. Han opnåede ikke 60-årsalderen.
Afdøde var født 30te juli 1839 (1838 G.Strøm) på gården Dyrkoll i Gjerpen sogn, Norge. Udvandrede 1868 til Amerika, hvor han nedsatte sig i Ashippun, Dodge county, Wisconsin. Her boede han indtil han i 1873, som så mange andre der nede, drog nordover og nedsatte sig her i skovene i Pierce county. Ved flid og ihærdighed arbeidet han sig frem, så han satt i gode kår. Han efterlader sig enke og 2 voksne børn.
Ole Rasmussen var agtet og avholdt af alle som kom i berøring med ham, for hans åbne og ærlige karakters skyld. Han var også
en "gentleman" i ordets bedste forstand.
 

G.br., leilending
Thore Knudsen Godal fra Godal i Luksefjell f. 21/9-1833, s.a. Knud Olsen Godal.
g. 11/8-1867 m. Grethe Marie Sigurdsdatter
fra Trengen i Ollebakken, Sandsvær f. 7/5-1837, d.a. Siul Nilsen og Marthe Kirstine Pedersd.
Br. 1869.

Fra 1872-1882 bodde denne familien på Godal i Luksefjell. Se der.

Kjører, bjørnejeger, leilending
Ole Larsen Dyrkoll fra Bergen under Hoksrud i Sauherad f. 21/2-1826 d. 12/9-1913 på Løberg, s.a. Lars Torjussen og Dordi Steensdatter.
g. i Sauherad krk. 27/12-1853 m. Rønnaug Johnsdatter fra Sauherad f. 19/12-1828 på Jernes i Nes, d.a. John Johannesen og Gunhild Halvorsdatter.
1. Lars Olsen f. 9/5-1855 på Bergen i Sauherad. Se Løberg(29) "Høgset".
2. Gunhild Olsdatter f. 10/12-1856 på Bergen.
3. John Olsen f. 1/4-1859. “Sindsvag fra sit 4de aar.”
Br. 1872.

Alle her var i følge folketellingen 1875 født i Sauherad. Gårdens besetning i 1875: 2 hester, 1 okse, 5 kyr, 2 ungdyr
og 5 sauer. Ole Dyrkoll var en kjent bjørneskytter.

Kilde: Hans Grinlia / Kopiert fra Norsk Skogbruksmuseum, Elverum.

I 1880-90 åra var det en nokså bra bjørnestamme i Gjerpen. Et år hadde de lagt ”hest” på Heller-stilla på Mofjella. Her skjøt Løvenskiold først 1 bjørn. Han hadde da med seg en leilending som het Ole Dyrkoll.

Denne mannen var innflytter fra Sauherad og dyktig bjønneskytter. Han kunne også noe mer enn sitt fadervår som det het, og kunne ”holde” dyret så det ikke kunne røre seg. Etter en tid viste det seg at nok et dyr hadde besøkt stilla og Løvenskiold fikk med en annen mann, reiste opp og skjøt bom på bjørnen. Dyrkollen fikk høre dette og sa: ”Ja, han hadde ikkje meg ti heller før seg denne gangen.”
Løvenskiold ble fornærmet over dette og sa Ole opp med jordveien, men det skulle han aldri ha gjort. Da svor gamlingen og sa, ”Du ska’kje få skjøte bjønn så lenge eg lever og ikkje hara i Kiseåsen heller.”

Dette gikk merkelig nok bokstavelig i oppfyllelse. Løvenskiold skjøt flere ganger på bjørn under elgjakta, men alltid bom, inntil 1913. Da døde Ole Dyrkoll i september, og i november samme året skjøt Løvenskiold bjørn i Svanstulfjellet og året etter en ved Bustul.
 


Bjørnejegeren Ole Dyrkoll i bunad til høyre. Foto innsendt av Eva Løberg.

G.br., leilending
Ingebret Halvorsen Aas fra S. Haugedal i Luksefjell f. 8/1-1828 d. 18/9-1910 på Dyrkoll, s.a. Halvor Olsen Haugedal.
g.m. Kari Jørgensdatter fra Holterønningen i Sauherad f. 1821 d. 21/10-1897, d.a. Jørgen og Guro Holterønningen.
Br. 1886.

Denne familien bodde tidligere i mange år på gården N. Ås(A) og tok sitt slektsnavn derfra.

Fra folketellingen 1891: Leilending og jordbruker Ingebret Halvorsen med hustru Kari Jørgensdatter og 2 sønner.
Den ene var Anders Ingebretsen (se nedenfor) som var enkemann, jord og skogsarbeider, den andre var
Ole Ingebretsen som var ungkar og skogfogd (”Skaufut”) og bodde på Ekstul ved Valebø.
Tjenestefolk i 1891:
1. Anne Torkildsdatter (Plassentangen) fra Sauherad f. 1872.
2. Knut Hermansen
fra Lardal f. 1869. Se Ås(12).

G.br., leilending, jord og skogsarbeider
Anders Ingebretsen Aas fra N. Ås(A) f. 13/1-1859, s.a. Ingebret Halvorsen Aas.
g1g 30/12-1887 m. Anette Emilie Antonsdatter fra Hvarnes f. 1866 på Toten? d. 28/3-1889 på Dyrkoll, d.a. leilending Anton Andersen.
Forlovere: ”Ole Thorkelsen Dyrkol og Ole Ingebretsen Dyrkol.”
g2g 25/3-1891 m. Berthe Marie Nilsdatter fra N. Bø(A) f. 8/6-1860, d.a. Nils Danielsen.
Forlovere: "Ole Torkelsen Dyrkol og Halvor I. Aas."
1. Ingebret Andersen f. 6/10-1896 på Dyrkoll.
Br. ca. 1891.

I 1875 var Anders i tjeneste hos kjøpmann Otto Eberhart på Venstøp. De bodde på Dyrkoll i 1900. Andre som bodde
her samme år:
1. Fattiglem Ingebret Halvorsen Aas (hans far).
2. Tjenestefolk: Peder Olaf Pedersen fra Siljan f. 1885 og Signe Jensdatter fra Bø i Telemark f. 1883.

Gårdsarbeider Anders Ingebretsen Aas emigrerte til Amerika i september 1905 med Allanlinjen fra Kristiansand. I Emigrantlistene fra Kristiansand 1873-1930 kan vi se at 29/9-1905 var oppført Gårdsarbeider Anders Ingebrethsen Aas f. 1860.
Han oppga at "ønske med utvandringen var at tjene mer." Han reiste i sammen med tjenestepike Anne Rollefsdatter Stulen f. 1879 og
jernbanearbeider Svennung Rollefsen f. 1964. Alle disse tre var født i Gjerpen og er ført etter hverandre i samme liste.
 
Han reiste fra sin kone og deres sønn. Sønnen var ”ikke helt som han skulle” og døde på Faret sykehus i Solum etter å ha bodd der i lang tid. Berthe Marie Nilsdatter bodde en tid på Betel ved Foss, siden på Jønnevald.

G.br., leilending
Halvor Torkildsen fra Plassen under Dyrkoll.
Br. 1911.

Se Dypedal under Oterholt.

G.br., leilending, senere selveier
Severin Hansen Dyrkoll fra Rosvald f. 23/4-1871 d. 20/12-1958, s.a. Hans Rasmussen Rosvald.
g.m. Mari Øia fra Sauherad f. 4/11-1868 d. 15/2-1952, d.a. Hans Øia.
Br. 1912. Se Dyrkoll(2).

Løvenskiold-Fossum skilte i 1918 ut br.nr. 2 ”Dyrkoll store” som ble solgt til Severin Hansen Dyrkoll i 1922.
Samtidig ble husmannsplassen Kåsa utskilt som Dyrkoll(3) ”Kåsa” og solgt i 1922 til Johan J. Oppebøen.

Løvenskiold-Fossum beholdt Dyrkoll(1) som nå omfattet husmannsplassen Hagen og mesteparten av skogen.

Matrikkelutkastet 1950:

Gnr/ bnr

Navn

Skyldmark

Eier

16/1

Dyrkoll m. Hagen

6 mark 54 øre 

cand jur. Herman Løvenskiold

16/2

Dyrkoll m. Plassen

1 mark 94 øre 

Hans Severinsen

16/3

Kaasa

1 mark 00 øre 

Ola Oppebøen og Gunnar Oppebøen

16/4

Solvang

0 mark 84 øre 

Eivind Hegna

16/5

Lille Dyrkoll

0 mark 04 øre 

Severin H. Dyrkoll

16/6

Nordli

0 mark 01 øre 

Herman Severinsen

16/7

Grønnli

0 mark 01 øre 

Einar Rød

16/8

Kveldsol

0 mark 05 øre 

Andreas Stulen

(C) Gard Strøm.