| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Gløsmyr
Gård nr.17 i Gjerpen kommune i Telemark.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 11.05.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Gløsmyr
Løpenr. 104.

Denne gården hadde en landskyld på 1 hud. Kun ett bruk. Ingen husmannsplass.


Gløsmyr. Foto: Skannet fra Norske Gardsbruk Telemark (Foyn forlag 2004).


Adresse i dag: Stulenv. 195, 3721 Skien.

Gløsmyr var en såkalt ødegård, som lå øde etter Svartedauen. Ryddet på ny i begynnelsen av 1600-tallet.
Navnet kommer trolig av det gamle mannsnavnet Gløer/ Glør som trolig var den opprinnelige rydningsmannen.

Eiere.
Av tidlige tiders eierforhold antas det at Gløsmyr var eid av Gjerpen sogneprest i middelalderen. Gården var med
sikkerhet en del av Gjerpen prostigods fra 1600-tallets begynnelse. Solgt til admiral Cort Adeler i 1667 sammen
med resten av prostigodset. De adlerske arvinger solgte Gløsmyr i 1735 til Anders Erboe i Skien, neste eiere
var løyntnant Tode fra 1744, Maren Halvorsdatter (enka etter Tode?) fra 1748. Frans Rasmussen fra Furuvald
ble den første bondeselveieren her da han kjøpte gården etter Maren Halvorsdatter i ca. 1760.
Hans sønnesønn, Frans Halvorsen, solgte gården til Løvenskiold-Fossum i 1823.

Løvenskiold solgte gården til Mikkel Nykås fra Kvitseid i 1922.

Tidlige brukere.
Skattelister og lister over hvem som betalte tienden til kirken er kildene som kan fortelle oss om de første brukerne.
I Sakefallsregisteret (bøteregisteret) kan vi også finne navn på enkelte beboere.

Leilendingen "Tallak Gløersmyr" gjenryddet trolig gården og brukte den i 1621 og 1623.

Kilde: Sakefallsregisteret 1621 (avskrift: Jan Christensen).
”Annamet aff Thallach Gløersmyr, Anders Giermundsen paa Amoed och Annders schreder (på Hjellen) for Meydelst di iche Møtte efftersom di war tilsagt at Roe Konnglig Mayestetzs Thømmer till Herrøe (Herre).
Huer 1 dlr. Pengge - 3 dlr.”

Mads var bruker i 1624.
Christopher Glørsmyhr
i 1647.

Fra skattematrikkelsen 1647:
Glørsmyr som Christopher bruger, schylder 1 hudt till Gierpen proustj med bøxell. I lige maade wed en ringe midell.
("I lige maade" menes: på samme måte som Eriksrød som står foran i listen). Taxerit for penge 1 dr. Gierpen proustj bygger.”

Rolf Glørsmyr i 1654.

G.br., leilending
Nils Tollefsen Gløersmyr f. ca. 1627 bg. 23/3-1695. ”Nils Glørsmyr 67 aaar g.”
g.m. Anne f. ca. 1630 bg. 12/4-1690. ”Nils Glørsmyrs qnde Anne 59 1/2 aar g.”
1. Jennert Nilsdatter f. ca. 1659 g.m. Jacob Hansen. Se S. Hyni A.
2. Anders Nilsen f. ca. 1664. Nevnt her i manntallet av 1666.
3. Tollef Nilsen f. ca. 1665. Se nedenfor.
4. Anders f. ca. 1667 bg. 1/10-1681. ”Nils Gloesmyrs Søn Anders 14 aar g.”
5. Anne Nilsdatter.
6. Margrethe Nilsdatter f. ca. 1670 g.m. Thor Andersen Rolighed. Se Roligheten under Sneltvedt.
Br. i 1664, 1672.

Kan dette være mor til Nils? f. ca. 1602 bg. 15/2-1685. ”Anne Gløsmyr 83 aar g.”

Fra skattematrikkelsen 1670/71:
"Glørsmyr, Niels bruger, schylder 1 hud som Gierpen Kirche med bøxell ehr ejende.
Giffuer Schat 2 Rdl."
 

Kilde: Bratsberg amt kopibok 5, 16 feb 1693 (avskrift: Jan Christensen).
Antonius og Daniel Tevessønner paa Midbøe i Gjerpen sogn, beklager seg over ulovlig skoghugst i Stulen skog, som er dem arvelig berettiget, ved 3 bønder: Nils Gløersmyr, Christen Solvesen Rosvald og Kittil Solvesen Søndre Aas, og det enda Tevesønnene har lovet dem at faa udbruge av skogen 2 kullemiler, en på 68 lester kull og en på 40 lester størrelse. Trenger sin skog til at fremvirke av sin skog til den store gjelds afbetaling til hytteverkets proprietarius Sr Børting.

Fra Larvik skifteprot. nr. 2 s. 258a. Den 7/4-1697.
Morten Tollefsen
døde den 30/3-1697 på Langestrand ved Larvik.
Avdød ektefelle: Maren Danielsdatter.

Helsøsken:
Nils Tollefsen på Gløsmyr i Gjerpen, død, etterlot 2 sønner og 3 døtre.
Mons Tollefsen ”Ballestad J Gierpen Sogen".
Tone Tollefsdatter, enke, bodde i Skien.
Tarand Tollefsdatter g.m. Even Halvorsen på Gjerpen lille.
Anne Tollefsdatter g.m. Jørgen Asbjørnsen på Baugerød i Gjerpen.
Kirsten Tollefsdatter ugift og bodde i Skien – senere hos sin søster Taran på Haven under Gjerpen lille.
Karen Tollefsdatter, enke på Bø i Gjerpen.
Halvbror:
Isak Tollefsen i Larvik. Han reiste utenlands i ca. 1695.

G.br., leilending
Tollef Nilsen Gløsmyr herfra f. ca. 1665 bg. 16/3-1742. ”Tolf Gløsmyr, 76 aar.”
g. 7/8-1692 m. Karen Halvorsdatter fra Kise f. ca. 1665 bg. 11/1-1740. ”Tolf Gløsmyrs qde Karen, 74 aar.”, d.a. Halvor Christophersen.
1. Anne Tollefsdatter dpt. 12/3-1693 g.m. Hans Nilsen. Se N Ås(B).
2. Aslou dpt. 21/4-1695 bg. 6/3-1697. ”Tollev Glorsemyrs datter Aslou, 2 aar g.”
3. Maren Tollefsdatter dpt. 29/11-1696 g.m. Søren Hansen. Se Sørbø(7) "N. Stensåsen".
4. Aaslou dpt. 23/4-1699 bg. 5/7-1708. ”Tolf Glørsmyrs datter Aaslou 9 aar gl.”
5. Anders Tollefsen dpt. 24/4-1701.
6. Marta Tollefsdatter dpt. 6/5-1703 g.m. Halvor Rasmussen Furuvald. Se Furuvald(B).
7. Halvor Tollefsen dpt. 5/12-1706. Se nedenfor.
8. Barbara dpt. 10/2-1709 bg. 29/3-1709. ”Tolf Gløsmyrs datter Barbara 7 uger gl.”
Br. i 1690.

F.f. Tolv Glorsmyrs d. Anne: Christopher Kise, Tollev Kleven, Lauritz H. Bø, Jennert Høeni, Amun Ersrøs qnde, Maren Solvesd. Rosval.
F.f. Tollef Glorsmyrs d. Aslou: Christopher Kise, Elen i Brekkehaven, Karen Venstøb, Aslak Houerøs qnde. Helvig Halvorsd. fra Kise.
F.f. Tollef Glorsmyrs datter Maren: Christopher Kise, Lauritz Bø, Rasmus Christensen Faarevael, Jacob Hønnis qvinde, Aslak Hønnis qvinde, Margrete Glorsmyr.
F.f. Tolf Glorsmyrs d. Aslow: Lauritz Bø, Gunder Trulsen, Christopher Kises qnde Ingri, Bernt Houerøs qnde Anne.
F.f. Tolleff Glørsmyres Søn Andres: Lars Bøe, Christen Bøe. Rasmus Faarewald, Christopher Kiss qvinde Ingerie, Hands Aass qv. Helvig Halvorsdatter Kise.
F.f. Tolluf Gløsmyrs datter Marta: Ole Hoppestad, Rasmus Venstøb. Daniel Dyrkold. Christoffer Kises qvinde Inger. Bærul Houerøs qvinde Anna, Else Gunnesd. Dyrkold.
F.f. Tolf Gløsmyrs søn Halvor: Aslak Kiste. Morten Faarevold. - Christoffer Kises qvinde Ingerj. Else Dyrkold.
F.f. Tolf Glørsmyrs datter Barbara: Hans Aas. Antonius Stulen. Christoffer Kises qvinde Inger. Karen Halvorsdatter Kise.

G.br., leilending
Halvor Tollefsen Gløsmyr dpt. 5/12-1706 bg.16/3-1742. ”Halvor Gløsmyr, 35 aar.”
g. 12/10-1732 m. Helvig Levorsdatter fra N. Mæla(C) dpt. 14/9-1704 bg. 9/7-1779. ”Halvor Larsen Aases kone 75 aar.”
1. Margrethe dpt. 2/7-1733 d. feb. 1734. ”Halvor Gløsmyrs Margrete 1/2 aar. Døde i barnekopper.”
2. Isak Halvorsen dpt. 15/5-1735. Se N. Ås(A).
3. Margrethe Halvorsdatter dpt. 15/6-1738 g.m. Halvor Hansen Aas. Se S. Ås.
4. Halvor Halvorsen dpt. 8/4-1742. Skomaker ved Fossum jernverk?
Br. 1734.

F.f. Halvor Gløsmyrs Margrete: Halvor Faarevol, Christen Faarevald, Helge Gulsæts qde., Karen Levorsd.
F.f. Halvor Gløsmyrs Isak: Levor Meen og søn Isak, Anders Tolfssøn, Per Bøes qde. Johane, Anne Dyrcol.
F.f. Halvor Gløsmyrs Magrete: Halvor Faareval, Isak Levorssøn, Anders Tolfssons qde., Dorte Levorsdatter.
F.f. Halvor Gløsmyrs Halvor: Anders Tolfssøn, Halvor og Per Foreval, Per Hanssøns qde. Dorte Levorsdatter.

Denne familien hadde gården fra 1734 - 1742.

I forbindelse med salget av Gjerpen kirkegods til Kanselliraad Herman Leopoldus i 1735 ble det holdt en
rettslig besiktigelse over alle eiendommene:

Kilde: Besiktigelse av Gløsmyr den 25 August 1735 (avskrift Jan Christensen).

Ligeledes fins nu til Protocollen, dend besigtelse som skeet paa GLORSMYR og formedelst aftenen paafaldt ey kunet indskrives, samme gaard skylder 1 huud med bøxel, Proustie gods og de høye Adelaer arvingers Oddelsgods og kiøbt af Sr. Andreas Ærboe, som gaf Rætten til kiende før i gaar, at hand ey siuntes nødig at være tilstæde. Gaarden beboes af Halvor Tollefsen, som har fæstet dend 1734 dn 30 Dec. Hvorpaa fandtis:
1. 1 Stuehuus med skorsteen og 2de smaae vinduer, med afskodt kaave, uden Vinduer. Svale uden for huuset, med 1 afdeelt Kaave, Huuset tæcket med hoen og Svalen med Spoen, i temmelig god stand.
2. 1 Ladde med laave, og fæehuus, samt 1 høeskygge aldt under 1 Tag, tæcket med Spoen, og i god stand.
3. 1 aparte høeskygge tæcket med hoen.
4. Hæstestald med 1 høeskygge og Svinehuus ved, tæcket med hoen i god stand.
Kand saae ½ qt halfhæfre og 4 tn haure. Kand fødde 1 hæst, 3 kiør og nogle faar. Ingen Skoug undtagen inden Jorde een heel deel hassel busker, som Jorden meget er begraaet af, der ellers er meget bierget. Videre blef os ey anviist eller Parterne hafde at erindre.


Enka Helvig Levorsdatter giftet seg igjen med Halvor Larsen fra Ås. De fikk datteren Karen mens de
bodde her, men flyttet ganske snart til Halvor Larsens farsgård på Ås. Se N. Ås(A).

8/6/1742 HALVOR TOLLEFSSEN GLØSMYR Bamble Skifteprot. nr. 4, s. 186b.
Gloesmyr Arvinger: Enka Helvig Lidvardsdatter og barna:
1. Isak Halvorssen 7 år
2. Halvor Halvorssen 10 uker
3. Margrethe Halvorsdtr. 4 år
Til verge for enka ble hennes far Lidvard Mæla i Skien. Formynder for barna ble deres farbror Anders Tellefssen.
Brt: 53 - 2 - 18
Net: 23 - 2 - 14

G.br., selveier
Frans Rasmussen fra Furuvald dpt. 2/12-1725 bg. 25/6-1805. ”Frans Rasmussøn Glørsmyr 79 7/12 aar.”, s.a. Rasmus Christensen.
g. 29/12-1751 m. Helje Halvorsdatter fra Ø. Lyngåsen f. ca. 1729 bg. 17/12-1808. ”Enken Helge Halvorsdtr. Gløsmyr, sagt at være 84 aar.”, d.a. Halvor Sondresen.
1. Maren Fransdatter dpt. 27/2-1752 g1g m. Andreas Zachariasen. Se Kleven(1).
2. Karen Fransdatter dpt. 10/2-1754 g.m. Christen Rasmussen. Se Ekornrød under Bratsberg.
3. Aslaug Fransdatter dpt. 29/8-1756. Se Rød under Kise.
4. Halvor Fransen dpt. 2/7-1759. Se nedenfor.
5. Maren dpt. 23/1-1763 bg. 14/10-1764. ”Frans Glørsmyrs d. Maren 1 3/4 aar.”
6. Rasmus Fransen dpt. 18/8-1765 g.m. Maren Rasmusdatter. Se Hagen under Dyrkoll.
-   bg. 23/12-1767. ”Frans Glorsmyrs dødf. pb.”
7. Mads Fransen dpt. 19/2-1769 g.m. Dorthe Maria Engebretsdatter. Se Ekornrød(B) under Mo.
8. Maren Fransdatter dpt. 19/2-1769 bg. 27/12-1794. ”pigen Maren Fransdtr. Glørsmyr 25 3/4 aar.”
9. Gisle Fransen dpt. 30/8-1772. Se N. Ås.
Br. ca. 1760.

F.f. Frans Rasmusens pb. Maren: Christen Fossums kone, Kisten Aslaksdatter, Engebret Dyrchol, Peder Fossum, Morten Rasmusen.
F.f. Frans Glørsmyrs pb. Karen: Just Doxerøes kone, Karen Halvorsdtr, Isak Hoppestad, Morten Faareval, Halvor Halvorsen.
F.f. Frans Glørsmyrs pb. Aslov: Morten Faarevals kone, Maren Engebretsdatter, Isak Hoppestad, Peder Stulen, Rasmus Christensen.
F.f. Frans Glorsmyrs db. Halvor: Jens Aarhuuses kone, Anne Knudsdatter, Isak Hoppestad, Halvor Lyngaasen, Rasmus Halvorsen.
F.f. Frans Glørsmyrs pb. Maren: Halvor Lyngaasens kone, Dorthe Hansdatter, Morten og Rasmus Faareval, Halvor Hansen.
F.f. Frans Glørsmyrs db. Rasmus: Rasmus Dyrchols kone, Anne Engebretsdtr., Peder Stulen, Morten Houerøe, Halvor Halvorsen.
F.f. Frans Glørsmyrs tvillingbørn Mads og Maren: Ole Ersrøes kone, Christopher Houerøes kone, Maren Halvorsdtr., Maren Isaksdtr, Peder Stulen, Lars Fossum, Jisle Jønneval, Halvor Faareval.
F.f. Frans Glørsmyrs db. Jisle (Gisle): Christopher Houerøes kone, Christine Biønsdatter, Halvor Lyngaasen, Halvor Faareval, Aslak Pedersen.

Helje Halvorsdatter var trolig i slekt med familien Bjørn Halvorsen på Store Fjelldalen.
De kom fra Seljord.
Hun ble konfirmert mens foreldrene bodde på Lyngåsen østre i 1747.

Frans Rasmussen var sønnesønnen til lensmann Christen Rasmusen på Furuvald.
Tjenestepike her 1762: Maren Halvorsdatter.

G.br., selveier
Halvor Fransen Gløsmyr herfra dpt. 2/7-1759 d. 28/12-1815.
g. 24/9-1789 m. Anne Abrahamsdatter fra Bø(3) ”Fjellet” dpt. 2/2-1768 d. 9/9-1841 på Kise, d.a. Abraham Nilsen.
1. Frans Halvorsen dpt. 13/12-1789. Se nedenfor.
2. Abraham dpt. 9/9-1792 bg. 16/12-1798. ”Halvor Franssøns Glørsmyrs db. Abraham 6 1/4 aar.”
3. Rasmus dpt. 14/9-1794 bg. 5/10-1794. ”Halvor Franssøn Glørsmyrs db. Rasmus 3 uger.”
4. Margrete Halvorsdatter f. 18/1-1795 (dpt. 24/1-1796)
- bg. 31/8-1798. ”Halvor Glørsmyrs dødf. pb.”
Br. 1795.

Landskyld 1801: 1 hud. Eier: Halvor Fransen.
I 1801 bodde også foreldrene til Halvor her, begge 80 år samt en tjenestegutt Nils Olsen på 20 år.

Enka Anne Abrahamsdatter ble g2g i 1822 med em. Halvor Hansen Kiise. Se N. Kise.

F.f. Halvor Frandsens db. Frans fra Glørsmyr: Hans Eriksens kone, Maren Fransdatter, Hans Eriksen, Rasmus og Mads Frandsen.
F.f. Halvor Franssøn Glørsmyrs db. Abraham: Rasmus Franssøns k., Maren Fransdtr., Mads Franssøn, Gisle Franssøn, Halvor Hanssøn.
F.f. Halvor Franssøn Glørsmyrs db. Rasmus: Engelbert Dyrkols k., Maren Isaacsdtr., Engelbert Dyrkold, Erik Berreberg, Mads Franssøn
F.f. Halvor Franssøns pb. Margarete fra Glørsmyr: Gisle Aases k., Maren Isaksdtr., Hans Erikssøn, Rasmus og Mads Franssøn.

G.br., selveier, senere leilending
Frans Halvorsen Gløsmyr herfra dpt. 13/12-1789 d. 22/3-1879 på Fossum.
g. 3/10-1816 m. Karen Kirstine Engebretsdatter fra Dyrkoll dpt. 12/4-1795 d. 6/4-1855 under Tufte, d.a. Engebret Rasmusen Dyrkoll.
Forlovere: "Christopher Hansen Bøe, Hans Christophersen Hougerød."
1. Halvor Fransen f. 22/2-1817.
2. Karen Fransdatter f. 7/2-1821 g.m. Isak Jensen. Se Børønningen(C).
3. Engebret Fransen f. 14/12-1822. Se Familie 6 - Fossum 1875.
Br. 1816.

Gården ble solgt til Løvenskiold i 1823, men Frans fortsatte og bo her som leilending en tid.
Familien flyttet til Gunborgdalen ca. 1841, siden til en plass under Venstøp (i 1850), deretter til
en plass under Tufte før 1855.

Gårdens landskyld i 1835: 1 hud.

G.br., leilending
Halvor Sørensen
g.m. Johanne Christensdatter
Br. 1841. Se Nykås under Mo.

Jernverksarbeider, leilending
Christen Pedersen fra plass under Valler i Eidanger dpt. 1/11-1805 d. 11/4-1887 på Borgestadholmen, s.a. Peder Gundersen Waller og Marie Christensdatter. Se Familie 13 - Valler i Eidangerslekt.org.
g. 20/8-1830 m. Maria Elisabeth Sigfridsdatter fra Langangen(A) under Fossum dpt. 2/3-1806 d. 11/4-1872 på Borgestadholmen, d.a. Sigfred Svendsen.
Forlovere: "Jacob Larsen Smed, Erik Pedersen Gjerpen Lille."
1. Peder Christensen f. 22/11-1830 på Bolvig. Se Geitebua under Bø.
2. Helvig Maria Christensdatter f. 14/3-1832 på Bolvig. Bodde her ugift i 1865.
3. Anne Christensdatter f. 6/10-1833 på Bolvig d. 14/8-1848 på Gløsmyr.
4. Lars Christensen f. 6/1-1835 på Bolvig.
5. Karen Sigfridine f. 26/2-1838 på Kvia u. Bolvig d. 15/2-1847 på Gløsmyr.
6. Maren Cicilia f. 28/12-1839 på Kvia d. 18/1-1843 på Kvia under Bolvig.
7. Gunder Christensen f. 3/12-1842 på Kvia under Bolvig. Bodde her ugift i 1865.
8. Christen Christensen f. 4/3-1846. Skomaker. Bodde her ugift i 1865.
Br. 1843.

Christen Pedersens foreldre og søsken flyttet fra en plass under Valler i Eidanger til Bolvik i Solum rundt 1815.
Denne familien flyttet også til Bolvig i Solum like etter at de giftet seg.
De bodde på en plass som het Kvia (”Qvia”) under Bolvig på hele 1830-tallet og fram til 1843. Christen hadde i
disse årene arbeide ved Bolvig jernverk.

Denne familien er registrert innflyttet fra Solum til Gløsmyr i Gjerpen i november 1843. Det er nevnt at mannen
var født i Eidanger, kona i Gjerpen og at alle barna var født i Solum. Christen bodde i Solum allerede før de giftet
seg. De flyttet videre til Borgestadholmen i 1866. Se Familie 9 - Borgestad 1875.

G.br., leilending
Johannes Olsen fra M. Bø(B) f. 28/1-1838, s.a. Ole Pedersen Bøe.
g. 7/6-1866 m. Eline Martine Nilsdatter fra Venstøp(36), d.a. Nils Solvesen.
1. Karen Andrea Johannesdatter f. 3/3-1867 på Gløsmyr.
Br. 1866.

Dette ekteparet bodde her inntil de emigrerte til N. Amerika den 9/4-1869 sammen med Elen Martines mor og søsken.

Arbeider, leilending Isak Hansen bodde her fra 1869-1872. Vi har ingen nærmere opplysninger om ham.

Arbeider, leilending Kittil Mathiasen holdt til her fra 1872-1873. Vi kjenner heller ikke noe til ham.

Leilendingen Gunder Olsen Kaasa under Dyrkoll hadde Gløsmyr fra 1873 – 1879. Se Kåsa under Dyrkoll.
Under folketellingen 1875 hadde denne familien 1 hest, 4 kuer, 2 kalver, 11 sauer og en gris på Gløsmyr.

Jord og skogsarbeider, leilending
Nils Gundersen fra Kåsa under Dyrkoll f. 10/3-1855 på Mastdalen, s.a. Gunder Olsen.
g. 29/1-1883 m. Andrea Jensine "Sina" Jensdatter fra S. Gåshølen under Ås f. 8/4-1858 d. 27/3-1920, d.a. Jens Halvorsen.
1. Kristian Nilsen (tvilling) f. 28/9-1883 på Gløsmyr. Brukte slektsnavnet Lindheim.
2. Kirstine Nilsen (tvilling) f. 28/9-1883 på Gløsmyr.
3. Gunnar Nilsen f. 11/5-1885 på Gløsmyr.
4. Anna Sofie Nilsen f. 2/4-1888 på Gløsmyr.
Br. 1879.

Dette er den samme Nils Gundersen som bodde på S. Gåshølen fra 1894 - 1900 og forpaktet Skreva under Bø
fra 1900 - 1908. Han kjøpte hus under N. Falkum i ca. 1908. Se Familie 75 - Falkum 1910.

G.br., leilending
Ole Gundersen fra Kåsa under Dyrkoll
Br. 1888.

G.br., leilending
Lars Andreas Paulsen fra S. Stulen(A) f. 25/3-1859 på Stensrød i Solum prestegjeld, s.a. Paul Larsen.
g. 8/9-1887 m. Maren Gunelia Gjermundsdatter fra Sandsvær f. 28/6-1870 i Komnes i Sandsvær, Buskerud, d.a. tjenestepike Marthine Gulbrandsdatter og enkemann Gjermund Kittilsen.
1. Gunhild Larsdatter f. 17/7-1889 i Gløsmyr.
2. Peder Larsen f. 12/1-1892.
3. Aslaug Larsdatter f. 30/8-1894.
4. Marthine Larsdatter f. 21/6-1898.
5. Ingeborg Larsdatter f. 18/12-1900.
6. Marta Lovise Larsdatter f. 10/3-1904.
Br. 1889.

I folketellingen 1875 for Sandsvær var Maren Gunelias mor Martine Gulbrandsdatter (f. 1854) tjenestepike på Boserud.
Datteren bodde ikke hos henne da.

Andre beboere her i 1891: Ugifte Inger Marie Aslaksdatter f. 9/4-1841 på N. Gåshølen var losjerende og
arbeidende på gården. Hun bodde her sammen med sin sønn Andreas Kristensen f. 18/1-1883. Mora døde her 13/3-1900.
Sønnen Andreas Kristensen fortsatte som tjenestegutt og bodde her til han ble gift i 1904. Se V. Stulen. Han skrev seg for
Andreas Stulen. Faren var Kristen Torkildsen fra Plassen under Dyrkoll.

Losjerende i familien i 1891: Enkemann og tresliperiarbeider Olaf Aslaksen f. 1838. Se nedenfor.
Enkemann, skog- og jordbrukssarbeider Ole Aslaksen f. 1835 i Gj. (fra Gåshølen?).
”Ole Aslaksen Gløsmyr, tømmerhugger, d. 23/3-1905 Gløsmyr, f. 1837 Gj. Lungebet. Død paa amtsygehuset, bg. i Solum.”

Skogsarbeider, damvokter ved Slettevannet, leilending
Hans Gerhard Gustavsen Gløsmyr (Gerhard Gløsmyr) fra Haslestad i Hoff, Vestfold f. 1/11-1873 d. 13/9-1962, s.a. skomaker Gustav Knudsen og Anne Helene Andersdatter.
g. 10/5-1896 m. Kirsten Marie Rosvald fra Rosvald(1) f. 17/1-1876 på Tufte d. 15/3-1965, d.a. Hans Rasmussen Rosvald.
Forlovere: "Ole Ingebretsen Skrua og Rasmus Hansen Rosvald."
1. Gustav Gløsmyr f. 19/6-1896. Se Hoppestadv. 417 under Ås. Se også Hoppestadv. 400 under Hoppestad.
2. Hans Gerhard Gløsmyr f. 30/9-1899. Se Hoppestadv. 404 under Hoppestad.
3. Gerda Katrine Gløsmyr f. 16/5-1902 g.m. Ole O. Flittig. Se Are Frodesv. 15 under Mæla.
4. Anna Marie Gløsmyr f. 4/3-1907 g. 5/8-1904 m. Andreas Skilbred f. 14/12-1905. Bodde i Haugsåsvn. 23 på Borgestad.
5. Einar Gløsmyr f. 23/6-1909. Se Stulenv. 22 under Ås.
6. Harald Gløsmyr f. 16/6-1913 g.m. Karen Høgli f. 28/10-1918. Se Venstøphøgda 147 under Venstøp.
7. Ivar Gløsmyr f. 26/8-1918 g.m. Ester Glaholt f. 6/12-1916. Bodde i Hans Kleppensv. 18 på Borgestad.
8. Gudmund Gløsmyr f. 2/8-1923. Se Berberg(6) "Langerød".
Br. 1914.

Hans Gerhard Gløsmyr kom til Gjerpen i 1892 og fikk jobb hos Løvenskiold - Fossum. Han var i 1907 sliperiarbeider
og bodde i GåsEhølen. I 1909 og 1913 var han leilending i Lien (trolig under Fossum).
Fra 1914 - 1921 var han leilending på Gløsmyr. Familien flyttet rundt 1924 til Valebø, hvor de bodde på Glaholt.
Dette tilhørte også Løvenskiold - Fossums skogsområder. Siden flyttet de til N. Gåsehølen under Ås hvor han var
damvokter til han gikk av med pensjon.
 

Kilde: Varden 9/5-1946. Innsendt av Hans Aas 2015.

 

Kilde: Fylkesavisa 10/5-1946.
GULLBRYLLUP.
Gerhard Gløsmyr og hustru Kirsten, Gjerpen, kan i dag feire sitt gullbryllup. Gløsmyr er født på Haslestad i Hoff og kom i 1892 til Gjerpen i Løvenskiolds tjeneste. Han har i en lang årrekke drevet et leilendingsbruk og var de siste årene, før han sluttet med pensjon, damvokter.
Ekteparet har hatt en barneflokk på 8, som alle nå er gifte. Fru Gløsmyr er født på Rosvald i Gjerpen. Hun har selvsagt hatt hendene fulle og mer enn det, men har tatt strevet og slit med godt humør.

 

Kilde: Luksefjellminner (Skavan miniforlag).
Ei bjørnehistorie fra Jon Grinilias nedtegnelser.
Gerhard Gløsmyr og Martin Vassend var sammen om å skyte bjørn to ganger på såkalt ”bjørnestille” på Mofjella. Man la ut en hesteskrott som åte. Da bjørnen kom ut av hiet om våren, oppsøkte den åta, som luktet lang vei. Der lå da jegerne på lur og skjøt bamsen. Den første gangen ved Mofjella kom bjørnen stille og lydløst. Den andre holdt et svære bråk med å klyve i trær og rive og vri i busker og kratt, før den kom fram til stilla og ble skutt.
Ved en senere anledning, la forstmester Saxlund ut en gamp på stilla og var der en gang uten at bjørnen dukka opp. Han lot da Martin Vassend overta vaktholdet. Ikke lenge etter kom bjørnen som Martin da måtte skyte alene. Senere, da Saxlund traff Martin og det ble snakk om skytingen, sa Saxlund: ”Det var leit jeg ikke fortsatte da, så hadde jeg fått den.” Ja, hvis du bare ikke hadde bomma, da.” svarte Martin.


Selveier
Mikkel Olavsen Nykaas fra Nykås i Kvitseid f. 29/7-1886 d. i Fjågesund, Kvitseid, s.a. husmann Olav Mikkelsen og Ingebjørg Aslaksdatter.
g. i Kviteseid kirke 27/4-1907 m. Gro Nilsdatter Juvland fra Fjågesund i Kvitseid
f. 17/3-1881 d. 24/8-1969, d.a. arbeider Nils Juveland.
1. Olaf Nykaas f. 14/3-1908. Se Hoppestadv. 108 under Venstøp.
Br. 1921.

Mikkel Nykaas kjøpte Gløsmyr i 1921 og bodde her i ca. 1 år. Deretter solgte han gården til Ytterbø.

G.br., selveier
Nils Olsen Ytterbø fra Tørdal i Drangedal f. 5/3-1879 d. 20/8-1961, s.a. Olav Eivindsen Ytterbø (1845-1901) og Anne (1851-1934).
g. 23/7-1905 m. Gro Malene Tremyr fra Tremyr i Tørdal, Drangedal f. 9/3-1884 d. 15/10-1966, d.a. Kjetil Åsmundsen Tremyr og Kari Halvorsdatter fra Fjågesund.
1. Olav Nilsen Ytterbø f. 17/1-1906 i Tørdal. Se nedenfor.
2. Anne Ytterbø f. 3/10-1907 i Tørdal g.m. Olaf Nordli. Se S. Gåshølen.
3. Halvard Kjetil Ytterbø f. 1/9-1909 i Tørdal. Se Hoppestadv. 361 under Hoppestad.
4. Øivind Ytterbø f. 3/11-1913 i Tørdal.  Se S. Kise.
5. Kari Ytterbø f. 6/5-1916 i Tørdal.
6. Signe Ytterbø f. 6/4-1920 g.m. kontorist Nils Rollefsen. Se Fossumhaugen 10 under Venstøp.
7. Harald Ytterbø f. 4/12-1922 g. 29/4-1950 m. Gjertrud Marie Grønnerød fra Løberg(6), d.a. Martin August Grønnerød.
8. Jon Ytterbø f. 20/4-1925 på Gløsmyr.
Br. 1922.

Nils Ytterbøs far døde i Flatdal. Gro Malene hadde sin søster Aslaug Nordahl på V. Haugerød.

Selveier
Olav N. Ytterbø
herfra f. 17/1-1906 i Tørdal d. 15/3-1987.
g. 1968 m. Astrid Holt fra Melum f. 13/2-1920 på Slettene under Mo d. 2007, d.a. Johannes Halvorsen Holt.
Br. 1949.

Astrid Ytterbø flyttet i 1988 til Stulenv. 287 etter at hun ble enke. De hadde ingen barn.

Fra matrikkelutkastet 1950:
G./brnr Navn Skyldmark Eier

17/1

Glosmyr (Gløsmyr)

2 mark 19 øre 

Olaf N. Ytterbø

Gårdens grenser på 1950-tallet:
Nord: Vestre Haugerød, øst: Dyrkoll og Furuvald, Syd: Rød (under Kise), vest: Løvenskiold skog.

Gården var ubebodd fra 1988 til 2000. Da bygde Thor og Siv Ytterbø nytt hus her og flyttet inn på gården.

Thor Håkon Ytterbø (Thor Ytterbø) fra S. Kise f. 1970, s.a. Nils Ytterbø.
g. 1999 m. Siv Johansen f. 1975.
1. Marie Ytterbø f. 1997.
2. Thomas Ytterbø f. 2000.
Br. 2000.

Takk til Tove Ytterbø for hjelp med nyere informasjon (2012).

(C) Gard Strøm.