ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Grini
Gård nr. 57 i Gjerpen kommune.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 22.11.2018


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Grini Nordre - Grini 1 - Grini Store
Landskyld 8 huder. Se tidligere "Gamle Grini."

Gammelt løpenummer 148a. Siden matrikkelen 1889: 57/1.


Grini nordre. Høsten 2012. Foto: Gard Strøm.
 

Adresse i dag: Griniv. 133, 3721 Skien.
 

Kilde: Norske Herredags Dombøker I, side 282. Datert 3. Oktober 1578.
Simen Dolfføenn (Simen Dolva) i Møllom sogenn (Melum sogn), som mente seg å ha odel i gaarden Grindj, liggendis udj Gierpenn sogen.

Amund Toressøn Grinde (Grini)
Br. i 1580/1585.

En Amundt eller Anund Grinde er nevnt blant bøndene i Bamble fogderi som i 1585 skattet for utførsel av eikestolper.
Gårdsnavnet er lite trolig feil for Rinde, for i samme regnskap finner vi en Anund Grinde som sammen med Mari Tufte skatter for leie av Kronens sag Ås i Gjerpen. Han bodde etter alt å dømme på Grini i Gjerpen, der vi samtidig finner en Kittel Grinnie (NRA, RK, Lensr., Bratsberg len, legg 1.1, Lensregneskap 1585–86).
Antakelsen støttes av at Ammundt Grinne i 1580 var lagrettemann i Gjerpen. Omskriften rundt seglavtrykket hans viser bokstavene AMON TORESØN (NRA, Fra DRA 1996, Privatarkiv før 1660, papir. Munk, Erik. C. Originale dokumenter, nr. 52, utrykt diplom orig. papir, datert 22. februar 1580). Christensens fremstilling av brukerrekken for Grini kan dermed suppleres med oppsitterne Kittil og Amund Toresson. (Av Per Reidar Christiansen i ubenyttet artikkel 2009.)

Eierforholdene vedrørende N. Grini 1615:
Gjerpen prosti eide 1 hud. Dette ble i 1668 gjennom den Dansk-Norske kongen solgt til Cort Adeler.
Simen Meen eide 3 huder.
Søren Rafnes i Bamble eide 2 ½ huder.
Adelsmannen Peder Iversen eide 1 hud.
Tollef Holm eide ½ hud (6 skinn).

Tilsammen 8 huder.

Eierforholdene 1624:
Simen Meen eide 1 hud (odelsgods) samt 2 huder (pantegods).
Forrige borgemester i Skien Anders Christensen eide 3 huder (pantegods).
Tollef Holm eide ½ hud (pantegods).

I dette skatteregnskapet mangler 1 ½ hud.

Leilendingen Olluf Grini brukte N. Grini  i 1611 og i 1625 og betalte sin tiende.

Det var nok en heftig krangel her i 1615 mellom Olluf Grinis kone og gårdsdrengen (Amund)
på den ene side og Svend Slakter på den andre. Se nedenfor.

Kilde: Sakefallsregisteret (bøteregisteret) for Bamble 1615 (avskrift: Jan Christensen).
”Annammett aff Suend Slagtter for hannd sloug Olluff Grinnis Quinnde ett staffuerslaug (stavslag), Pendinge - 1 dr.
Annammett aff Olluff Grinnij for hanns Quinde slog fornevnte Suend slagtter ett staffuerslaug, Pendinge - ½ dr.
Annammet aff Olluffs dreng Amund for hand sloug fornevnte Suend Slagtter igienn ett slaug, Penfinge - ½ dr”

 

Kilde: Sakefallsregisteret (bøteregisteret) for Bamble 1622 (avskrift: Jan Christensen):
”Anamed aff eptherschr. (etterskrevene) for wlydelse (ulydighet), med fworinngschab (skyssferd), Jenns Fossen, Johan Bøe, Annders Bøe, Birite Grinj, aff huer en halff daller, Ehr Pennge - 2 daler.”
Det vites ikke om den ovenfor nevnte Birte Grini var gift med Olluf Grini her eller Niels på søndre Grini.

Fra sakefallsregisteret (bøteregisteret) av 1629:
”Annammed aff Erich Liming och Tallach Grinie for wlydigheede medt schydsfærd, Pendinge - 2 dlr.”
Denne Tallak Grini finner vi ikke i noen av skattelistene, men han har tydeligvis holdt til her.

G.br., leilending
Svend Nilsen
f. ca. 1605.
1. Nils Svendsen f. ca. 1664.
Br. 1634.

Kilder: Prestens manntall av 1664 og fogdens manntall av 1666.

Fra skattematrikkelen 1647:
”Grinj nordre som Suendt besidder, schylder 8 huder. Deraff Marte (Simensdatter) Linj (Linna)
i Bamle 7 huder med bøxell, och Gierpen proustj 1 hudt. Er lagt for 1 ¼ grds schat, penge 7 ½ dr.
Marte Linj i Bamle bygger (Marte Linna).”

G.br., selveier
Christen Simensen Grini
fra Meen f. ca. 1615 bg. 25/10-1698. ”Christen Simenssen Grinni, 83 aar g.”, s.a. lensmann Simen Dyresen Meen.
g.m. Boel Engebretsdatter d. før 1681.
1. Simen Christensen f. ca. 1648. Se nedenfor.
2. Gunder Christensen f. ca. 1648. Overtok gården.
3. Ingebret Christensen f. ca. 1651.
4. Ingebor Christensdatter f. ca. 1653 g.m. Solve Nilsen. Se Augestad(2).
5. Hans Christensen f. ca. 1654. Se Ø. Borge.
Br. 1670.

Det kan være flere barn her.

Christen bodde tidligere på Augestad. Han ble gjennom arv eier av 7 huder i N. Grini.

Fra skattematrikkelen 1670-71:
”N. Grinj. Christen paaboer schylder 8 huder heraff hand selff er ejende 7 huder med bøxell och
Gierpen Proustj 1 hud. Giffuer schat 16 Rdl.”

Vi tar med sønnen Simen Christensen Grini her, selv om han for det meste bodde i Skien.
Det kan også være interessant å følge hans enke Sara Lucasdatter.

Gårdbruksarbeider, innerst
Simen Christensen
herfra f. ca. 1648 bg. 27/12-1685. ”Simen Grinni 37 aar.”, s.a. Christen Simensen Grini.
trolovet i Skien 28/11-1677 m. enke Sara Lucasdatter f. ca. 1649 d. mars 1738. ”Sara Lund, 89 aar.”, d.a. Lucas NN.
1. Lars Simensen f. ca. 1679 i Gjerpen. Se Båserød.
2. Boel bg. 13/8-1682. ”Simen Grinnis d. Boel. Hiemmedøbt, og strax død.”
3. Ingebret Simensen dpt. 12/4-1684. ”Simon Grinnis s. Engebret.”

Simen Christensen var odelsgutten her, men døde før overtakelse av gården.

Innerst/ Inderst = Leieboer med egen husholdning.

Sara Lucasdatter var enke etter snekker Lauritz Truelssøn i Kverndalen. Han ble begravet i Skien den 15/8-1675, 30 år gml. I følge skifte etter Lauritz hadde de ingen barn i sammen, men det var nevnt at Lauritz hadde en sønn fra sitt 1. ekteskap som het ”Aasle” og at barnets farbror var Erich Truelssøn.

Vi kan av Skien 1. kirkebok se at Lauritz Truelssøn gifter seg den 27/5-1672 med Ellen Rasmusdatter. De døper barnet Asle den 26/8-1672.  Ellen dør og blir begravet i Skien den 30/5-1673, 41 år gml.
Siden gifter altså Lauritz Trulsen seg igjen i Skien kirke den 13/9-1674 med piken Sara Lucasdatter, men de får som tidligere nevnt, ingen barn sammen.

Enka Sara Lucasdatter ble g3g m. Gregorius Olsen Lund. Se Lund(1).

N. Grini ble delt i 2 bruk i 1688. Se det utskilte bruket N. Grini (B).

Landskyld 1688: 3 ½ huder, etter at  N. Grini(B) ble utskilt herfra i 1688.

G.br., selveier
Gunder Christensen Grini
herfra f. ca. 1648 bg. 1/11-1709. ”Gunder Grinj 61 aar.”, s.a. Christen Simensen.
g1g m. Marthe Pedersdatter f. ca. 1644 bg. 23/4-1682. ”Gunder Grinnis qvinde Marthe Pedersd. 38 aar g.”
g2g 15/7-1683 m. Kirsten Mathiasdatter fra S. Fossum f. ca. 1645 bg. 8/1-1694. ”Gunder Grinnis qvinde Kirsten 49 aar.”, d.a. murermester Mathias Pedersen.
g3g 14/10-1694 m. Maren Hansdatter f. ca. 1665 bg. 27/1-1730. ”Maren Grinj, 65 aar.”, d.a. Hans NN.
1. Peder Gundersen dpt. 18/4-1682 ”Gunder Grinis s. Peder.” Bodde i Drangedal i 1735.
Barn i 2. ekteskap:
2. Marthe Gundersdatter dpt. 4/5-1684. ”Gunder Grinnis datter Marthe.” g1g m. Nils Olsen. Se nedenfor.
3. Boel Gundersdatter dpt. 6/3-1687 bg. 12/11-1734. ”Boel Grinj, 47 1/2 aar.” Døde ugift.
4. Gunhild Gundersdatter dpt. 8/2-1691 g1g med enkemann Ole Gundersen Sem. Se Sem nedre. Hun var gift hele 3 ganger.
Barn i 3. ekteskap:
-   bg. 15/8-1695. ”Gunder Grinnis døfødde barn.”
5. Simon Gundersen dpt. 21/2-1697 bg. 29/8-1746 i Skien g. i Melum 28/12-1727 m. Berthe Andersdatter Hustvedt. Se Solumslekt.org. Han ble sagmester.
    Barn 1. Tone dpt. 10/10-1728 i Melum bg. 21/11-1728 i Melum. "
Thone Simonsdatter Huustvedt 11 dage."
    Barn 2. Gunder Simonsen f. ca. 1737 bg. 19/6-1796 i Solum g. 7/1-1766 i Skien m. Tore Halvorsdatter. Bodde på Kjærringteigen i Solum. Se Solumslekt.org.
    Barn 3.
Berthe Simonsdatter dpt. 16/2-1744 i Skien g.m. Isak Larsen. Se Tyskland(3) under Strømdal.
6. Christen Gundersen dpt. 6/1-1700. Se N. Sem.
7. Kirsten Gundersdatter dpt. 12/11-1702 g.m. Ole Albretsen. Se Ø. Lyngåsen.
8. Margrete Gundersdatter dpt. 11/4-1706 g.m. Gunder Olsen. Se Søli(7).
Br. 1688.

”Gunder Grinnis d. Boel.”
F.f. Gunder Grinnis d. Gunnil: Lauritz Li, Hans Borge, Peder Kolkin, Verners Else i Skieen, Hans Grinnis qvinde, Inger Olsdatter i Skien.
F.f. Gunne Grinnis Søn Simen: Hans ....n fra Skien, Lorentz Jochumssen paa Taterbakken, Hans Lunds qvinde Tore, Sophi Limi, Tore Pedersdatter hos Verner i Skien.
F.f. Gunder Grinnis søn Christen: Hans Bron, Lukas Bekker, Mas Smed, Waldemar Klokkers qvinde, Gregori Lunds qvinde.
F.f. Gunder Grinis datter Kiersten: Jacob Turman, Hans Buer af Scheen, Turmans Kieriste Anna Iversdatter, Boel Sommer, Anna Maria Scher(v)ins(?) datter.
F.f. Gunne Grinis datter Margrete: Halvor Sem,
Rasmus Grini, Lars Simonssen hos Laugmanden, Ole Limis qvinde Elen, Anders Sems Dorte.

OBS: Gjerpenpresten på denne tiden, satte nesten alltid gamle menneskers alder alt for høyt, når de døde.

Det ble opplyst i et skifte i Skien av 28/5-1715 (Skien sk. prot. 4, s. 86) at Else Pedersdatter, salige
Werner Olsens enke, hadde en søstersønn ved navn Peder Gundersen Grini, ”nu i kongens tieneste.”
Altså hadde Gunders 1. kone en søster Else som hadde vært gift med Werner Olsen i Skien. Og nok
en gang får vi bekreftet at Gunder Grini hadde en sønn i 1. ekteskap som het Peder. 

Kirsten Mathiasdatters søster Magnhild, var gift med Lauritz Jacobsen Li. Se Lid(A).

17/1/1695      KIRSTEN MATTISDATTER          Bamble Skifteprot. nr. 2 pag. 4b.
Nordre Grini   Arvinger:                            
               Enkem. Gunder Christenssen og barna:
               1. Marthe Gundersdtr., 10 år,
              
2. Boel Gundersdtr.,    6 " ,
               3. Gunhild Gundersdtr., 3 " .
              
Tilstede på barnas vegne var deres morsøstermenn: Hans Haugerød og Jon Klep.
               Faren formynder for sine barn.
Brt: (løsøret) 91 -  0 - 2
Net:  ---"---  33 -  2 - 2
Jordegods: Gunder Christenssen eier 3 1/2 hud m/bygselrett i N.Grni.

9/3/1731       MAREN HANSDATTER GRINI         Bamble Skifteprot. nr. 3a, s. 244b.
Nordre Grini   Arvinger:                            
               Hennes barn:
               1. Simen Gunderssen,    36 år,
               2. Christen Gunderssen, 32 ",
               3. Kirsten Gundersdtr. g.m. Olle Albretssen,
               4. Margreta Gundersdtr., 23 år og ugift.
                   - Alle var tilstede. -
Brt: 42 - 3 -  0
Net:  9 - 1 - 13
Jordegods: 10 skind i N. Grini med bøxel, i følge skiftebrev av 9.12.1710. = 30 rdlr.

12/2/1735      BODEL GUNDERSDATTER         Bamble Skifteprot. nr. 3b, s. 188a.
N. Grini       Arvinger:                            
               Den avdødes 7 søsken:
               1. Peder Gunderssen 56 år, boende i Drangedal
               2. Svend (”Simen”) Gunderssen 38 år
               3. Christen Gunderssen 35 år
               4. Marthe Gundersdtr. 
50  ” g.m. Niels Søfrenssen Grini
               5. Gunhild Gundersdtr.
43 år, g.m. Lars Halvorssen Sem
               6. Kirsten Gundersdtr. 31   ” g.m. Ole Albertssen Lyngåsen
               7. Margrethe Gundersdtr. 28 år (Hennes verge ble Gunder Borge).
Brt: 25 - 2 - 0
Net:  0 - 3 - 4
Jordegods:
Skiftebrev 17.1.1695. 7 skind arvet etter sin mor, og 1 skind arvet etter sin far, og enda 1/2 skind i følge skiftebrev av 9.3.1731. Alt i grd. nordre Grini.

G.br., selveier
Nils Olsen Grini
trolig dpt. 9/7-1682 bg. 7/7-1716. ”Nils Olssøn fra Nr. Grinj 32 aar.”, trolig s.a. Ole Clausen på Lid, senere Osebakken.
g. 5/2-1713 m. Marthe Gundersdatter herfra dpt. 4/5-1684, d.a. Gunder Christensen Grini.
1. Kirsten Nilsdatter dpt. 22/10-1713 g.m. Ole Hansen Aamot. Se Åmot.
2. Gunder Nilsen dpt. 24/6-1716. Bodde på Sem i 1753. Se nedenfor.
Br. 1713.

F.f. Nils Grinis datter Kirsten: Hans Borge og søn Brynnil, Rasmus Grinis qde. Rønnef, Boel Grinj.
F.f. Nils Grinis søn Gunder: Ole Paaske, Skipper fra Jylland, Nils Kulleskriver, Ole Paaskes qde.

Enka Marthe Gundersdatter ble g2g med Axel Hansen. Se nedenfor.

G.br., selveier
Axel Hansen
fra N. Søli(A) dpt. 20/12-1693 bg. 7/12-1731. ”Axel Grinj, 38 aar.”, s.a. Hans Jacobsen Søli.
g. 21/6-1719 m. enke Marthe Gundersdatter herfra dpt. 4/5-1684, d.a. Gunder Christensen Grini.
1. Nils Axelsen dpt. 3/3-1720. Se nedenfor.
Br. 1715.

F.f. Axel Grinis søn Nils: Per Gregerssøn, Jens Elkier, Jan Ericssøn, Apotecerens Kieriste, Proustens datter.

Marthe Gundersdatter hadde arvet gården etter sin far Gunder Christensen Grini.

28/2/1732      AXEL HANSSEN NORDRE GRINI     Bamble Skifteprot. nr. 3a, s. 344a.
Nordre Grini   Arvinger:                            
                        Enka Marthe Gundersdatter
                        og deres barn Niels Axelssen N. Grini, 12 år.
Brt: 149 - 1 - 14
Net:  45 - 3 -  9
Jordegods: 1 hud 5 5/6 skind m.b. og herlighet i nordre Grini vurdert for 53 rdlr 2 mrk.
Enka opplyste at broren, Simon Gunderssen, hadde solgt sin arv på 2 skind (arv etter faren) i gården
til henne og mannen, men manglet skjøte. Vurdert for 8 rdlr 1 mrk 8 sk.

Enka Marthe Gundersdatter ble g3g med Nils Sørensen. Se nedenfor. 

G.br., selveier
Nils Sørensen
fra Grini(7) dpt. 23/3-1710 bg. 12/8-1773. ”Nils Sørensen Løberg 63 ¼ aar.”, s.a. Søren Jansen Grini.
g1g 18/12-1733 m. enke Marthe Gundersdatter herfra dpt. 4/5-1684 bg. 9/5-1753. ”Nils Sørensen Grinies kone 70 aar.”, d.a. Gunder Christensen.
g2g 3/7-1755 m. Gunhild Andersdatter f. ca. 1713 bg. 3/9-1795. ”Nils Løbergs enke Gunhild Andersdatter, 82 år gml.”
Br. 1733.

Det var ingen barn i dette ekteskapet med enke Marthe Gundersdatter Grini. Til det var nok Marthe for gammel.

25/9/1753      MARTHE GUNDERSDATTER GRINI         Bamble Skifteprot. nr. 4, s. 453a.
N.Grini        Arvinger:                             
               Enkem. Niels Sørenssen og Marthes barn etter sine to forrige ekteskap:
               1. Med Niels Olssen Grini:
                   a. Gunder Nielssen 40 år, bor på Semb.
                   b. Kirstine Nielsdtr. g.m. Ole Aamodt.
               2. Med Axel Hanssen:
                   a. Niels Axelssen 33 år. Bor og bruker halvdelen her i N. Grini.
               Ingen barn med Niels Sørenssen.
Brt: 272 - 1 - 0
Net: 172 - 3 - 3
Jordegods:
A. Kona hadde arvet etter skiftebrev 2.8.1719, etter sin 1. mann, Niels Olssen Grini, 4 skind m.b. og herl. i N. Grini.
B. Og etter sk.br. 28.2.1732 hadde hun arvet 6 5/12 skind i N. Grini m.b. og herl.
C. Etter konas søster Boel Gundersdtr., 1 hud 10 skind i N. Grini.
D. Enkem. hadde arvet 2 skind m.b. over 3 skind i S. Grini i følge skiftebrev dat. 17.11.1746. Verd 13 - 3 - 13 1/3.

Nils Sørensen flyttet til M. Løberg(B) med sin andre kone i ca. 1756.

G.br., selveier
Nils Axelsen Grinie
herfra dpt. 3/3-1720 bg. 6/1-1787. ”Nils Grinie 71 aar.”, s.a. Axel Hansen. Se ovenfor.
g. 21/7-1746 m. Maren Tolfsdatter fra S. Tufte dpt. 4/3-1722 bg. 5/9-1779. ”Nils Grinies kone 57 1/2 aar.”, d.a. Tollef Nilsen Tofte.
1. Anne Nilsdatter dpt. 20/11-1746.
2. Karen Nilsdatter dpt. 22/3-1750 g.m. enkemann Søren Jansen Grini. Se Grini(7).

3. Axel Nilsen dpt. 22/3-1752.
Se S. Hyni(A).
4. Marthe Nilsdatter dpt. 31/3-1755 g.m. Isak Christensen Holm. Se N. Holm.
5. Nils Nilsen dpt. 4/12-1757. Se N. Røsaker(1).
6. Tolv Nilsen dpt. 7/6-1761. Se Kjøyta under Grini.
Br. ca. 1746.

F.f. Nils Grinies p.barn Anna: Tolf Toftes kone, Marthe Hansdatter, Lars Giertsen, Peder Tofte, Gunder Tofte.
F.f. Nils Grinies pb.
Karen: Peder Toftes kone, Gunder Toftes kone, Nils Grinie, Aslak Grinie, Peder Sørensen.
F.f. Nils Grinies db.
Axel: Gunder Holms kone, Anne Lisbeth Nilsdatter, Peder Tofte, Peder Sørensen, Even Nilsen.
F.f. Nils Grinies pb.
Marthe: Peder Toftes kone, Inger Sørensdtr., Tolf Hynie, Gunder Sem, Claus Hansen
F.f. Nils Grinies db. Nils: Gunder Holms kone, Anne Tolfsdatter, Peder Tofte, Gunder Simensen, Gunder Grinie.
F.f. Nils Grinies db. Tolf: Peder Toftes kone, Barbara Christensdatter, Gunder Holm, Gunder Grinie, Jacob Riising.

G.br., selveier
Gunder Nilsen
herfra dpt. 24/6-1716 bg. 22/9-1789. ”Gunder Grinie 76 ½ aar.”, s.a. Nils Olsen. Se ovenfor.
g. 27/5-1739 m. Martha Mortensdatter f. ca. 1717 bg. 22/2-1785. ”Gunder Grinies kone 81 aar.”
Forlovere: "Simon Lund, Jørgen Doxsrø."
Br. 1760.

Denne familien bodde tidligere på nedre Sem(B). Se alle barna der.

Gunder Nilsen Grini kjøpte tilbake parten på 1 hud 10 skinn i 1753. Landskyld 1753: 3 ½ huder.

By- og rådstueskriver i Skien Hans Eidorf kjøpte denne gårdparten av Nordre Grini i 1783. Det var nok på denne
tiden den staselige bygningen her ble oppført. N. Grini ble deretter i mange år brukt som feriested og lystgård.
Se bilde av den ny-restaurerte hovedbygningen nedenfor.

Søknad 1786 til Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab vedr. By- og Raadstueskriver hr. Hans Eidorff i Skien, ”for siden 1783 paa hans Gaard Nordre Grinie at have gravet 552 Favne Vandgrøfter; røddet 10 1/2 Quadrat Maal til Ager, samt ledet Vandet fra en Myr, som er i den østre Ende 46 Maal-stænger lang, i den vestre 49, i den nordre 36 og i den sønde 28 Maalstænger. Han har opsat 343 Favner Skjegaard; formeret Gjødselen med Myr-Jord, udsaaet 18 S. Kløverfrøe, foruden 15 Sækker Høefrøe. Videre har han indhegnet 3 Stykker til Sommerhavn; forskrevet fra Dannemark Meje-redskaber, og ladet sine Karle lære sammes Brug; ligeledes 5 Instrumenter til Torveskjering, som der i Egnen kan blive til stor Nytte, da der er mangel paa Indebrand. Foruden alt dette har han og opbygt en Deel Huuse.” Tilkjent sølvmedalje av annen klasse.

Landskyld 1787: 3 ½ hud.

Didrik von Cappelen kjøpte denne parten i 1788. Han kjøpte samtidig tilleggsjord som økte gårdens landskyld til
4 huder 2 ½ skinn.
Hans datter, enkefrue major Dorothea Rehbinder arvet dette i 1798. Omtrent to år senere ble
hun også eier av N. Grini(B).

Den første innførsel i Tinglysingsprotokollen, som er bevart, er fra 1801.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Johan Gotfred Brangstrup til fru Rehbinder paa 2 huder 7 1/2 skind, hvorved et Jordstykke deraf angives at være solgt til
Christopher Blom uten at være skyldsat, og hvorved svares aarlig "kjendelse"(?) 48 skilling, dat. 14. Januar, tinglyst 31. Aug. 1801."


Løpenummer 148a i
1801: Landskyld 6 huder 7 ½ skinn. Eier: Enkefrue major Dorothea Rehbinder, født Cappelen.

Enkefru Rehbinder hadde husmannen Anders Christensen til å drive gården, som ble brukt som avlsgård. Hun bodde
trolig selv i Skien.

Arbeider, husmann
Anders Christensen
fra Einaren under Gulset dpt. 3/10-1790, s.a. Christen Einersen.
g. 14/4-1819 m. Anne Kirstine Nilsdatter fra N. Venstøp(B) dpt. 1/8-1791, d.a. Nils Christophersen Venstøp.
Forlovere: "Jan Jansen under Grinie, Niels Pedersen Riising."
1. Nils Andersen f. 25/9-1820 i Skien. Konfirmert i Gjerpen i oktober 1835. Ikke funnet død i Gjerpen eller Skien. Han var ikke med resten av familien til N. Amerika.
2. Kirsten Andrea Andersdatter f. 7/5-1826 på N. Grini.
3. Christian Andersen f. 14/11-1829 på N. Grini.
Br. 1826.

Denne familien bodde på N. Grini fra 1826 til 1845. Det var nevnt i folketellingen 1835 at Anders Christensen
eide ½ skinn i Sem midtre.

Under folketellingen 1845 hadde han et litet gårdsbruk på Kjær (l.nr.414c). Derfra emigrerte denne familien til
N. Amerika i mai 1846. Se Presteattest av 12/5-1846.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra fru Rehbinders arvinger til kjøbmand Borthig, dat. 28. Juni, tinglyst 3. Nov. 1837."

Kjøpmann H. S. Borthig i Skien brukte denne delen av N. Grini som avlsgård fra 1837-1843.

Fra Norges matrikkel av 29. desember 1838:

Matr.nr

Nytt nr.

Løpenr.

Navn

Opsidder

Gml. skyld

Ny skyld

56/54

56

148

Grini nordre

Kjøbmand Borthig

6 h. 7 ½ sk.

7 d. 23 sk.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Auktionsskjøde til Andreas Vatner Bomhoff, dat. 20. April, tinglyst 24. Juni 1843."

Skipsfører, selveier
Andreas Wattner Bomhoff
fra Skien f. 27/7- 1806, s.a. skipsfører Bendix Bomhoff og Tharine Margrethe Wattner i Skien.
g. på Grini 17/6-1845 m. Dorthea Sophie Bomhoff fra Skien f. 14/9-1816, d.a. skipper Claus Bomhoff og Else Cathrine Erichstrup.
Forlovere: "
Snedker T. Wathner, Kjøbmnd. Ch. Paus, Bradsbergkleven."
1. Benedicte Margrethe Bomhoff f. 31/3-1846 på Grini.
2. Clara Elise f. 21/2-1848 på Grini d. 11/9-1848 på Grini.
3. Christine Magdalene Bomhoff f. 16/12-1850 på Grini. Hun var under FT 1885 almueskolelærinde i Christiania. Hun var samme år
    på en reise til Brevik hvor hun oppholdt seg hos trelasthandler Ole Arnt Jørgensen i Storgaten.
4. Bendix Bomhoff f. 15/10-1852 på Grini.
5. Else Catharine Bomhoff f. 16/5-1854 på Grini.
6. Anna Bomhoff f. 27/4-1856 på Grini.
Br. 1843.

Vielsen, som er nedtegnet i Skien kirkebok, forteller oss at vielsen er “
Forrettet Paa Grinie i Gjerpen ifølge
Kongelig Bevilling af 13. juni 1845.”

I følge folketellingen 1845:
Et fosterbarn. Caroline Christine Watner (8) og to ugifte søstre, Elisabeth Marie Bomhoff(41) og
Magdalena Christine Bomhoff(32). Hun døde på Grini som “Jomfru“ 18/12-1849, 36 ½ år gammel.
Tjenestefolk i 1845: Anders Johansen(35), Maren Jørgensdatter(23) og Karen Olsdatter(19).

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Delings- og skyldsætningsforretning, hvorved bnr. 3 delvis er udskilt, afholdt og tinglyst 27. Aug. 1849." Se bnr 3 "Langgård".

Dorthea Sophie Bomhoffs mor, Madame Else Cathrine Bomhoff døde på N. Grini 18/3-1855, 74 år gammel.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra A. V. Bomhoff til Klaus Halvorsen, dat. 29. okt., tinglyst 3. Nov. 1857.

Eiere: Claus Halvorsen i Bø i Telemark fra 1857. 

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skifte efter Claus Halvorsen, hvorved dette brug er udlagt datteren Bergitte Clausdatter, dat. 23. okt. 1860, tinglyst 22. April 1861."

Eier fra 1861: Bergit Clausdatter g.m. Augund Augundsen. De bodde i Bø i Telemark.
Ifølge folketellingen 1865 var hovedbygningen ubebodd.

Gårdens eier, Bergit Clausdatter, drev gården ved hjelp av 3 tjenestefolk.
Disse var alle født i Bø i Telemark. Den gifte Christen Hansen(23) fra Bø i Telemark og de ugifte tjenestepikene
Anne Johnsdatter(24) og Mari Gundersdatter(32).

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Augund Augundsen, som gift med Bergit Clausdatter, til Asbjørn Knudsen for 5000 spd., dat. 22. Okt. 1874, tinglyst 8. Jan. 1875." 


G.br., selveier, rentenist
Asbjørn Knudsen Grini
fra Findalstveit i Moland, Fyresdal f. 6/2-1820 d. 27/12-1903 på Sanni, s.a. Knud Asbjørnsen og Asbjørg Olsdatter Findalstvedt.
g. i Moland krk. i Fyresdal pr.gj. den 10/7-1855 m. Guro Tjostolfsdatter fra Vik i Børtedalen i Moland, Fyresdal f. 14/2-1831, d.a. Tjostolf Tolvsen og Birgith Olsdatter Wiig.
1. Asbjørg Asbjørnsdatter f. 4/2-1856 på Midtgarden i Moland.
2. Tjøstolf Asbjørnsen f. 23/6-1858 på Midtgarden i Moland.
3. Bergit Asbjørnsdatter f. 1/9-1860 på Midtgarden i Moland. Ugift. Hun skrev seg for Birgit Grini.
4. Aashild Asbjørnsdatter Grini f. 11/4-1864 på Midtgarden i Moland..
5. Knud Asbjørnsen Grini f. 4/3-1866 på Midtgarden i Moland g. i Flekkefjord 14/10-1898 m. Hanna Nilsen f. 1877.
   
Barn 1. Asbjørn Grini f. 25/2-1899 i Flekkefjord.
     Barn 2. John Grini f. 2/5-1901 i Flekkefjord. Han bodde på Bakke ved Flekkefjord i 4 ½ år mens han arbeidet ved jernbaneanlegget Egersund – Flekkefjord.
     Han flyttet til Gjerpen i desember 1901.
4. Tolf Asbjørnsen Grini f. 17/4-1868 på Midtgarden i Moland. Jusstudent i 1891.
Br. 1875.

Alle barna var født i Fyresdal. Tjenestefolk i 1891: Kittil Olsen Gaupaasen fra Sauherad f. 1872 og
Ragnhild Halvorsdatter fra Seljord f. 1868.
Asbjørn Grini var i slekt med Olav Vasbø på Venstøp(29). Olav Vasbø fikk askplanter av Asbjørn
som han brukte til å plante en allé på gården sin med.
 
Denne familien flyttet til Sanni på Uthaugen i ca. 1901.

Norges matrikkel desember 1889:

Gnr.

Bnr.

Matr.nr.

L.nr.

G.navn

Bruk

Eier

matrikkelskyld

Revidert

57

1

56

148a

Grini

Grini N.

Asbjørn Knudsen

6-3-11

18 mark 60 øre

Ingebret Jansen fra Grini(9) forpaktet jorda på N. Grini i mange år.
Under folketellingen 1900 bodde enka Karen Marie Olsdatter i forpakterboligen her med sine barn.
De bodde tidligere på Glenna(1).

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Asbjørn Grini til Peder og Gregorius Aslaksen for kr. 43.000.-, dat. 30. Mars, tinglyst 10. April 1902."

G.br., selveier
Peder Aslaksen Grini
fra S. Mo (Peder A. Grini) f. 24/8-1852 på Sverige under Mo d. 20/9-1923, s.a. Aslak Pedersen.
g. 24/6-1879 m. Maren Karine Jensdatter fra S. Gåsehølen under Ås f. 25/5-1854 d. 26/3-1933, d.a. Jens Halvorsen.
1. Aslak Pedersen Grini f. 10/4-1880. Bodde visstnok på Bøle.
2. Jens P. Grini f. 26/1-1882 d. 24/4-1971. Ugift.
3. Hans P. Grini f. 20/8-1883. Overtok gården.
4. Gunhild f. 10/7-1885 d. 27/2-1895.
5. Peder Marthinius Grini f. 29/5-1887 d. 4/4-1969.
Bodde her og drev gården med sine brødre. Ugift.
6. Anders Grini f. 10/7-1889. Emigrerte til N. Amerika i 1910 med S/S Laurentic. Bodde i Montana. Var skogsarbeider og farmer. Ugift.
7. Paulus Grini f. 28/2-1891 d. 18/8-1968.
Bodde her og drev gården med sine brødre. Ugift.
8. Otto Grini f. 1/2-1893 på Slettene under Mo d. 19/4-1984. Se Grini(32) Vestre.
9. Johannes P. Grini f. 14/2-1895 på Slettene under Mo. Se Griniv. 103 under Grini.
10. Gustav Grini f. 16/1-1897. Se Luksefjellv. 137 under Grini.
11. Anna Kristine Grini f. 5/7-1900 g.m. Trygve Kastet. Se Limiv. 9 under Hjellen, ”på Limi”.
12. Gudrun Sofie Grini f. 29/9-1902 d. 13/9-1985. Bodde her. Ugift.
Br. 1902.

Peder kjøpte gården i 1902 sammen med broren Gregorius Aslaksen. Som skikken var, tok de navnet Grini
etter gården de bodde på. Grini ble derfor slektsnavnet til deres etterkommere.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Erklæring fra Gregorius A. Grini, hvorved han erkjender til Gjerpen kommune for kr. 110 kr. at have solgt et grustag i den saakaldte
Brandstruphoug med adgang til vei til grustaget
, samt stenplads, dat. 23., tinglyst 30. Sept. 1905."

"Delings- og Skylddelingsforretning, hvorved er utskilt Grini "Vestre" av skyld 6 mark, 76 øre, bnr 32, avholdt 7/6, tinglyst 9/6-1909." Se Grini(32) "Vestre".
"Delings- og Skylddelingsforretning, hvorved er utskilt Grini "Dalen" av skyld 2 mark, 66 øre, bnr 33, solgt til T.H. Baugerød, avholdt 7/6, tinglyst 9/6-1909."
Se Grini(33) "Dalen".

Gregorius A. Grini fikk eiendommen V. Grini i 1909 og bygde opp ny gård der.

Etter fradeling av 2 gårder i 1909, var denne gårdens landskyld på 9 mark, 18 øre.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skylddelingsforretning, avholdt 12., tinglyst 31. Aug. 1912, hvorved til Ebbe Ovrom er utskilt bnr 36 "Myrvang" av skyld 0 mark, 60 øre." Se Grini(36) "Myrvang".

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Hovedbygningen er fredet paa dette bruk i henhold til lov av 3. des. 1920 med videre, ifølge skrivelse fra riksantikvaren, dat. 5. juli 1923, tinglyst 13. febr. 1924."

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Uskiftebevilling for Maren Karine Aslaksen Grini, enke efter Peder Aslaksen Grini, dat. 26/11-1926, tinglyst 27/11-1926."

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skylddeling avholdt 17/1-1927, tinglyst 29/1-1927, hvorved utskilt bnr 75 "Høkstad" av skyld 0 mark, 06 øre til Johannes Pedersen." Se Griniv. 103.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøte fra Gregorius Aslaksen Grini til Peder Aslaksen Grini og hustrus dødsbo på hans 1/2 del av denne eiendom, dat. 1/2-1934, tinglyst 2/3-1934."

"Skifteskjøte fra skifteforvalteren i g.br. Peder Aslaksen Grini og hustrus dødsbo til Hans P. Grini for kr. 19.950.- (billig takst), inneholdene bestemmelser
om forkjøpsrett for maksimum kr. 35.010.- for de øvrige arvinger i tilfelle Hans P. Grini i løpet av 10 år fra skjøtets utstedelse vil selge eiendommen, dat. 13/3,
tinglyst 26/3-1934."

G.br., selveier
Hans P. Grini
herfra f. 20/8-1883 d. 29/4-1946, s.a. Peder Aslaksen Grini.
g.m. Guro Rykkelid fra Mo i Telemark f. 15/12-1894 d. 14/9-1980, d.a. Tarjei Amundsen Rykkelid og Saave Evensdatter.
1. Thorleif Grini f. 1934. Overtok gården.
Br. 1934.


Grini nordre ca. 1950. Foto fra Gjerpen Bygds Historie, bind 2.

Fra matrikkelutkastet 1950.
Gnr/brn Navn Skyldmark Eier

57/1

Grini nordre

8 mark 52 øre 

Hans P. Grini

Fra Grunnboka: "Andel av Grinivegen 133 (Gnr 57, bnr 1) er overdradd til Thorleif Grini (23.12.1963)."

G.br., snekker, selveier
Thorleif H. Grini
herfra f. 1934, s.a. Hans P. Grini.
g.m. Svanhild Mjaugedal fra Vinje f. 1929.
1. Gullaug Grini f. 1956.
2. Hilde Grini f. 1961.
3. Berit Svanaug Grini f. 1963. Overtok gården.
4. Hans Grini f. 1966. Overtok gården senere.
Br. 1963.

Thorleif Grini bygde nytt hus (kårbolig) på gården med adresse Grinivn. 135.

Fra Grunnboka: "Grinivegen 133 (Gnr 57, bnr 1) er overdradd for kr 1.252.000 fra Thorleif Grini til Berit Svanaug Grini Stiansen (25.07.2007).
Overdragelsen omfatter også Gnr 57, bnr 32."

Selveier
Berit Svanaug Grini Stiansen herfra f. 1963.
g.m. Stian Jacob Stiansen f. 1960.
1. Ida Marie Stiansen f. 1994.
2. Hans Jacob Stiansen f. 1998.
3. Julie Svanhild Stiansen f. 2002.
Br. 2007.

I perioden 2007-2009 ble hovedbygningen restaurert innvendig og utvendig. Mye av arbeidet ble utført av eieren og
mannen. I tillegg ble varer og tjenester innkjøpt for 3,3 millioner kroner. Riksantikvaren delfinansierte nytt tak og piper
med 0,3 millioner kroner. I tillegg ble bryggerhuset og låven satt i stand.

Takk til Berit Grini Stiansen for opplysninger om sin egen familie.


Grini nordre. Høsten 2012. Foto: Gard Strøm.

Fra Grunnboka: "Grinivegen 133 (Gnr 57, bnr 1) er solgt for kr 4.395.654 fra Berit Svanaug Grini Stiansen til Hans Grini og
Hanne Grini
(23.01.2013). Salget omfatter også Gnr 57, bnr 32."


Selveier
Hans Grini herfra f. 1966.
g.m. Hanne Nygaard f. 1968.
1. Guro Grini f. 1992.
2. Vemund Grini f. 1995.
Br. 2013.

Takk til Hans Grini for opplysningene om sin egen familie.


Fra Skog og Landskap 2014.


(C) post@gamlegjerpen.no