ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Lund
Gård nr. 122 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil og mangler bes rettet til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 20.08.2013
 


Lund 1
Gammelt løpenr. 417. Siden Norges matrikkel 1889: 122/1 og 2 m.fl.

Se det opprinnelige hovedbølet.

Husmannsplassene Lundsåsen og Hagen lå under denne gården.

Landskyld 1694: 3 huder.

Adresse i dag: Holmsv. 105, 3721 Skien.

Bonde, leilending
Olluff Jacobsen Lund
fra Lid f. ca. 1628 d. ca. 1665.
g.m. ukjent (Maren f. ca. 1613 bg. 3/5-1690. ”Maren Lund, 77 aa g.”?)
1. Jon Olsen f. ca. 1652. Se Klepp.
2. Gregorius Olsen f. ca. 1654. Se nedenfor.
Bruker før 1664.

Hva har hendt her?
Hva som hendte på Lund i 1664/66 er usikkert, men i prestens manntall av 1664 er Ole (Olluff) nevnt som bruker av hele gården (6 huder). I 1666 er ingen beboere nevnt på Lund. I manntallet 1666 dukker barna Jon og Gregorius Olssønner opp hos Lauritz Lid som fostersønner. Vi vet at når barn ble foreldreløse var det gjerne barnas nærmeste som tok seg av barna. Altså kan Ole Lund godt være bror til Lauritz Jacobsen Lie. Eller Oles kone kan være søster til Lauritz Lie.
Dette har det ennå ikke vært mulig å bevise.
At Gregorius Olsen senere kommer til Lund som voksen, er igjen et sterkt indisium på at han er sønn av Ole som brukte gården i 1664. Det er tydelige sammenheng mellom Lauritz Lids barn, Jon Olsen (Jon Klep) og Gregorius Olsen Lund senere. Blant annet som faddere til hverandres barn. Slektsskapet er således beviselig gjennom kirkebøkenes dåpslister med faddere.
Gard Strøm 2012.

Bonde, leilending
Svend Lund
d. 1673.
g.m. Martha.
Bruker ca. 1667.

Kilde: Skattematrikkelen 1670/71.
Lund som Svend och Enchen bruger, Schylder 6 huder som Haldvor Jansen med bøxell ehr ejende.
Gifvuer Schat 12 Rdl.

”Martha, Sven Lunds” var nevnt i Skien Lagtings tingbok nr. 1 av 3/12-1674. Hun var da enke i det følgende:
”Jørgen Bastiansøn på Marta Svend Lunds vegne formente at hva gjeld hennes salige mand til hans salige avgang skyldig var, bør hun være fri for, eftersom hun brev oppgav, som bevistes ved sorenskriverens 5 menns beskrivelse over boen, dat 16 juni 1673.
Men hva hun siden har oppebåret vil hun gjerne betale.”

Bonde, selveier
Gregorius Olsen Lund
herfra f. ca. 1654 bg. 3/1-1728. ”Gregorius Lund 74 aar.”, s.a. Ole Jacobsen Lund.
g. 14/11-1686 m. enke Sara Lucasdatter f. ca. 1649 d. mars 1738. ”Sara Lund, 89 aar.”, d.a. Lucas NN.
1. Simon Gregoriussen (Simen) dpt. 21/8-1687. Overtok gården.
2. Karen dpt. 1/11-1690 bg. 18/4-1697. ”Gregori Lunds datter Karen, 6 1/2 aar g.”
3. Ingebret dpt. 9/7-1693 bg. 27/8-1693. ”Gregoriy Langrøs søn Ingebret 6 uger g.”
4. Margrete Gregoriusdatter dpt. 9/4-1694 g.m. Lars Andersen Sem. Se Sem(6) ”øvre”.
5. Erik Gregoriussen (Erik Lund) dpt. 20/6-1697. Fadder i 1717. Død før mai 1731.
Eier 1694.

Før presten førte opp faddere: “Gregar paa Grinnis søn Simen.”
F.f. Gregorius Sneltvets datter Karen: Christen Hanssen Aarop, Jon Klep, Verners Else i Skieen, Gunder Borris (Borges) qvinde Karen, Ingebor Olsdatter Sneltvet.
F.f. Gregoris Langerøs søn Ingebret: Laers Li, Jon Klep, Anun Soli, Marthe Follestad, Maren Krageto, Maren Levorsdatter fra Ries.
F.f. Gregorius Lunds datter Margrete: Jochum Fent, Herman Barberersvend, Jon Klep, Sitzel Jochum Fentis, En pige fra Klosteret.
F.f. Gregori Lunds Søn Erik: Nils Bradsbierg, Gunder Follou, Ingebreth Holms qnde Marthe, Gunder Grinnis qvinde Maren, Margrete Torjersd. tien paa N.Høni hos Byfogden.

Sara Lucasdatter ble g1g i Skien i 1674 med snekker Lauritz Truelssøn i Kverndalen. Han døde der i ca. 1676/77. Hun ble g2g i november 1677 med Simen Christensen Grini. De fikk 3 barn. Se N. Grini.
Da Simen Grini døde i 1685 ble hun g3g 1686 med
Gregorius Olsen Lund. De bodde på N. Grini fra 1686 til 1690, på N. Sneltvedt(13) fra 1690 - ca. 1692. Da flyttet de til Langerød, hvor de bodde i 1693 da Ingebret ble født. Året etter hadde Gregorius overtatt Lund.

Det kan se ut som at Gregorius Olsen og broren Jon Olsen (Jon Klep) kom til Lid henholdsvis ca. 9 og 6 år gamle.
De vokste dermed opp hos Lauritz Jacobsen Lid d.e. som fosterbarn. Se notat under Ole Jacobsen Lund, ovenfor.

26/5-1731      GREGORIUS OLSSEN LUND      Bamble Skifteprot. nr. 3a, side 278a.
Lund.          Arvinger:                           
               Enka Sara Lucasdatter og barna:
               1. Simen Gregoriussen Lund, 48 år. Bor på gården.
               2. Margrethe Gregoriusdtr. g.m. Lars Anderssen Sem (ikke tilstede).
               Enkas sønn fra 1. ekteskap med Simon Christenssen.
               3. Lars Simonssen Bosserud, 50 år, (var tilstede).
NB! Da svigersønnen Lars Sem ikke møtte, sendte retten lagrettemanden for å varsle og hente ham,
men han var i skogen. Kona Margrethe var hjemme, men hun sa at hun var forbudt av sin mann
å komme til skiftet. Skiftet blev likevel fremmet.
Brt: 258 - 1 - 22
Net: 215 - 3 - 22
Jordegods: 3 huder med bøgsel og herlighet i gaarden Lund, vurdert for 150 rdlr.

Bonde, selveier
Simon Gregoriussen Lund
herfra dpt. 21/8-1687 bg. 22/3-1742. ”Simon Lund, 55 aar.”
g. 13/12-1719 m. Gunhild Gregoriusdatter fra Høgset(B) dpt. 17/3-1697 bg. 31/1-1750. ”Simen Lunds enke 52 aar.”, d.a. Gregorius Olsen Høgseth.
1. Erik Simonsen dpt. 20/2-1724 bg. 9/12-1743. ”Erik Lund, 20 aar.”
2. Ingeborg dpt. 17/3-1726.
-   bg. 9/11-1728. ”Simon Lunds dødfødde Drengebarn.”
3. Ingeborg dpt. 23/4-1730.
4. Gregorius Simonsen dpt. 1/3-1733. Overtok gården.
5. Lucas dpt. 27/5-1736 bg. 20/5-1740. ”Simon Lunds Lucas, 2 aar. Barnekopper.”

Eier 1728.

F.f. Simon Lunds Erik: Gunder Follou. Jens Follou. Lars Sems qde. Kirsten Lund.
F.f. Simon Lunds Ingeborg: ..... Christenssøn. Arne Jonssøn, Peder Aso?u.. ..... Jonssøns Kieriste, Madame Fos, Bøje Peters.......
F.f. Simon Lunds Ingeborg: Per Berreberg, Lars Sem og qde, Anne Berreberg.
F.f. Simon Lunds Gregorius: Per Lensmand, Vetle Sem, Gunder Baaserø, Lars Sem og qde., Ellen b.b.
F.f. Simon Lunds Lucas: Lars Sem, Guner Baaserø, Jens Follou og qde., Dorte ------.

Kilde: Bamble tingbok nr 8 – 1722-50. 7 april 1724 (avskrift Jan Christensen).
Gudmund Moe ble sammen med flere andre bønder (Peder Doxrød, Hendrich Bouferøed, Simen Lund, Niels Otterholt), stevnet av geheimeråd Adeler for ikke å ha forrettet malm- og annen kjørsel. ”.....for saadan deres overhørighed at lide domb ey allene til deres paaboende gaarders festes forbrydelse, mens endog at erstatte høybemelte deres exellence ald den hafvende skade og forlis werched udj sin Drift derved tilføjet, samt processens omkostning...

Ingeborg Helgesdatter, d.a. Helge Nilsen Høgset bodde her i familien. Simon var formynder for henne etter at hennes
mor Maren Larsdatter døde i 1732. (Sk. 19/4-1732, Bamble sk.prot. 3a, s. 322a.).
Hun ble under sin konfirmasjon kalt ”Simon Lunds pige Ingeborg”. 

13/4-1742      SIMON GREGORIUSSEN LUND       Bamble Skifteprot. nr. 4, side 145b.
Lund           Arvinger:                            
               Enka Gunhild Gregoriusdatter og barna:
               1. Erik Simonssen     18 år
               2. Gregorius Simonssen 9 "
Enka tok til verge sin sal. manns søstermann Lars Anderssen Sem. Simon Lund hadde vært formynder for Ingeborg Hølgesdtr.
fra et skifte 19.4.1732. Nu ble Lars Andersen Sem formynder i steden.
Brt: 246 - 2 -  2
Net: 204 - 1 - 20.
Jordegods: 3 hud m.b. og herl. i Lund (skjøte 26.3.1732). Verd 150 rdlr.

6/2-1750       GUNLIA (GUNHILD) GREGORIUSDATTER LUND    Bamble Skifteptot. nr. 4, side 402a.
Lund           Arvinger:                            
Hennes sønn Gregorius Simonssen 18 år.
Tilstede var også Gundlik Larssen Borserød som er halvbrorsøn til den umyndiges sal. far, og Lars Anderssen søndre Grini som har til ekte den umyndiges faster Margrethe
Gregoriusdtr.  Lars Anderssen ble tatt til formynder for gutten.
Faren var Simon Gregoriussen og broren Erik Simonssen.
Brt: 181 - 3 - 9
Net: 143 - 3 - 3.
Jordegods: 1 hud 10 1/2 skind m.b. og herl. i Lund.
 

Bonde, selveier
Gregorius Simonsen Lund
herfra dpt. 1/3-1733 bg. 7/12-1805. ”Gregorius Simonssøn Lund 72 3/4 aar.”
g. 23/10-1751 m. Ingeborg Mikkelsdatter fra Gravli(1) f. ca. 1723 i Flatdal d. 4/1-1819 på Lund., d.a. Mikkel Zachariassen Gravlie.
1. Simon Gregoriusen dpt. 9/7-1752. Overtok gården.
2. Anne dpt. 10/2-1754 bg. 4/6-1754. "
Gregorii Lunds dtr. Anne 17 uger."
3. Gunhild Gregoriusdatter dpt. 26/3-1755 g.m. Aslak Pedersen Stulen. Se S. Stulen(A).
4. Erik Gregoriusen dpt. 27/6-1756. Se Gravli(2).
5. Mikkel dpt. 7/1-1759 bg. 21/1-1759.
6. Zacharias Gregoriusen dpt. 13/1-1760. Bodde i flere år på Lid(B). Kom siden til Gravli(1).
7. Lucas dpt. 21/3-1762 bg. 4/2-1770. "
Gregorii Lunds s. Lucas 6 aar."
8. Anne Malene Gregoriusdatter dpt. 15/1-1764 g.m. Halvor Bjørnsen Fielddalen. Se Fjelldalen(4).
9. Daniel Gregoriusen dpt. 2/2-1766. Se S. Jønnevald.
10. Mikkel dpt. 2/7-1767 bg. 8/2-1770. "
Gregorii Lunds s. Michel 2 aar."
11. Lars dpt. 10/12-1769 bg. 8/7-1770. "
Gregorii Lunds s. Lars 3/4 aar."
12. Mikkel dpt. 6/10-1771 bg. 9/11-1777. "
Gregorii Lunds s. Michel 6 aar."
13. Sara Gregoriusdatter dpt. 4/12-1774 g.m. Isak Hansen Grini. Se Grini(4).
Eier 1750.

F.f. Gregorii Lunds db. Simen: Gunder Baaserøes kone, Sara Larsdatter, Erik Larsen, Christen Lund, Nils Jansen.
F.f. Gregorii Lunds pb. Anne: Christen Lunds kone, Sara Larsdatter, Erik Larsen, Nils Berg, Berulf Holm.
F.f. Gregorii Lunds pb. Gunnil: Nils Bergs kone, Sara Larsdtr., Michel Gravelie, Erik Larsen, Halvor Halvorsen.
F.f. Gregorii Lunds db. Erik: Biøn Fieldalens kone, Ingebor Pedersdtr., Lars Sneltvet, Peder Wenstøb, Nils Muustvet.
F.f. Gregorii Lunds db. Michel: Nils Muustvets kone, Signe Michelsdatter, Christen Lund, Peder Venstøb, Henrich Alfsen.
F.f. Gregorii Lunds db. Zacharias: Hans Jørgensens kone, Signe Michelsdatter, Erik Larsen, Peder Venstøb, Lars Evensen.
F.f. Gregorii Lunds db. Lucas: Peder Venstøbs kone, Anne Jensdtr., Erik Larsen, Halvor Lyngaasen, Siur Nilsen.
F.f. Gregorii Lunds pb. Anne Malene: Siur Houerøes kone, Anne Nirisdatter, Halvor Lyngaasen, Peder Venstøb, Erik Larsen.
F.f. Gregorii Lunds db. Daniel: Siur Omoths kone, Anne Catrine Eriksdtr., Erik Larsen, Peder Venstøb, Halvor Lyngaasen.
F.f. Gregorii Lunds db. Michel: Halvor Lyngaasens kone, Anne Jensdtr., Erik Larsen, Peder Venstøb, Siur Omoth.
F.f. Gregorii Lunds db. Lars: Peder Venstøbs kone, Gunnil Johannisdatter, Erik Larsen, Jens Rollefsen, Peder Gundersen.
F.f. Gregorii Lunds db. Michel: Siur Omuths kone, Gunnil Biønsdtr., Halvor Lyngaasen, Jacob Zachariæsen, Peder Christensen.
F.f. Gregorii Lunds pb. Sara: Christen Lunds kone, Anne Catrine Eriksdtr., Siur Omuth, Halvor Lyngaasen, Peder Gundersen.


Fra Slektsstevnet på Lund 26. juni 1955 med etterkommere etter Gregorius Simonsen Lund og Ingeborg Mikkelsdatter.
Foto fra "Lundsboka".

Testamente etter Gregorius Simonsen Lund.
Underskrevne Grogorius Simonsøn boende paa Gaarden Nordre Lund i Gierpen Sogn tilstaar herved: At som jeg ved de mange aars Brug af min eyende og boende Odelsgaard nordre Lund har erfaret, at af tvende Familier sig paa samme Gaard med Guds Velsignelse og god forsynlighed kan ernære. Saa vil jeg i Mehold af den Kongelig allernaadigste forordning af 14de April 1769 herved have fastsat at bemeldte min paaboende Odelsgaard, skyldene 3 Huuder med Bøgsel skal efter min og Koenes død blive boende særskilte Aasæder for min ældste Søn Simon Gregoriusøn og yngste Søn Daniel Gregoriusøn, saa at enhver af dem nyder det halve af Gaarden, nemlig en og en halv Huud, siger 1 1/2 Huud, som sit særlige Brug, Odel og Aasæde i følge allerhøist bemeldte Forordnings formaal, og skal denne min dispotition og Bestemmelse som meldt i verksættes og blive til følge efter min og Hustroes Død, eller naar wi Godsets brug vil opgive, som noget der ved underschrift bifaldes af mine 2de (tvende) Andre Søner Erich og Zacharias Gregorisøner, da jeg paa anden maade har sørget for dem, vet at skaffe dem Gaarden Gravelie til fælles brug, ligsom dette bekræftes af min og Witterheds Widneprov.

Gregorius Simonsøn (mpp - med påholden penn) samt segl (buemerke).

Indholdet vedtages som meldt af:
Erich Gregoriusøn (segl)
Zacharias Gregoriusøn (segl).

Til Witterlighed herom, Lund Nordre den 24 Martÿ 1787.
P. Rougtvedt (sign. + segl) og Børre Jørgensen Sem. (sign. + segl)

Læst og protocollert inudi Retten ved Formyndertingets holdelse for Gjerpen Præstegields Almue paa Lensmandsgaarden Limi
den 15de Maii 1787.
Justitsprotokollen og i Pantebogen folio 37. Ordlyden indført.
Test. (bevitnet) Lucas Norss (sorenskriver).

Underskrefne Gregorius Simonsøn boende paa Gaarden Nordre Lund i Gierpen Sogn tilstaaer og bekiender herved; At ligesom jeg med hiemmel af forordningen Dateret 14de Apriil 1769 har ved Skiftebref under 24. forrige maaned, bestemt og fastsat, at min ejende og paaboende Odels-Gaard Nordre Lund skyldende 3 Huder med Bøgsel, schal blive 2 særskilte Aasæder for mine 2de (tvende) Sønner Simon og Daniel Gregoriussøner, saa en hver af dem i ofverenstembelse med Allerhøist benevnte Forordning, schal nyde den halve deel, som er 1 1/2 Huud med Bøgsel til brug og beboelse efter min og Hustrues død, eller naar vi Godset til Deele vil opgive, saa haver jeg og til disse mine 2de Sønner Simon og Daniel Gregoriusøner afstaaet og overdraget til Dem og Deris arfvinger bemeldte min Gaard Nordre Lund, ligesaa hver for den halve part, hver 1 1/2 Huus med Bøgsel og Hærligheder for 820 Rdl, siger Aatte Hundrede og tyve Rigsdaler paa følgende Vilkaar, nemlig:

1. Post. Vedbliver jeg med Hustrue frembdelis Gaardens fulde Brug og Beboelse, med sine Herligheder, indtil en af oss ved døden afgaar, Da den Ældste af bemeldte Vore søner nefnte; Simon Gregoriusøn eller hans Arfvinger træder til den halve Gaard, de 1 1/2 Huud som hans og Deris Odels og Aasædes Eÿendomb, og naar den anden og længstlefvende af mig og min Kone bortfalder, men før dette tiltræder Vores yngste søn besagde Daniel Gregoriusøn eller hans Arfvinger dend anden halve gaard 1 1/2 Huud ligesaa som hans og deris Odels og Aasædes Eÿendomb.

2. Post. Saa snart bemeldte Vores 2de (tvende) Søner Simon og Daniel Gregoriusøner ved dødsfald som 1. post formældes tiltræder hver sin tilkommende halve anpart i Gaardens brug og beboelse, bliver De og forpligted i lige Orden at udbetale hver sin pliktige andeel af Kiøbesummen, som er 410 rdl. siger Fire hundrede og Tie Rigsdaler til Deris Medarfvinger, saavidt De icke self kan tilfalde i arfv, saaledes at naar een af os , enten min Kone eller jeg først døer, skal Ældste Søn Simon da fralægge sig hvad han som meldt paalægges, ligesaa Yngste Søn Daniel naar den længstlefvende af os bortfalder.
Hvorefter meer besagde mine 2de Søner Simon og Daniel Gregoriusøner og Deris Arfvinger saaledes schal nyde, bruge og beholde Gaarden Nordre Lund af skyld 3 Huuder med Bøgsel, paastaaende Huuse, med underliggende Lundsaasen, Arfvepart i Waneboe Sæter og Sæterskoug, Fiskevand og forgang (havnegang) og videre tilliggende Hærligheder som der til hører og høre bør, nemlig hver af dem for den halfve part udj (uti) alt, som enhvær deris Odels og Aasædes gods, med fuldkommen Eÿendombs Ret og Raadighed i alle maader, uden anche eller Prætentian af mig, Hustrue, eller andre Vores medarfvinger, hvilche endog til desmere Hiemmel og sicherhed bekræfter dette med mig, under Vores samptlige hender og Signeter. Ligesom Vi Simon og Daniel Gregoriusøner Vedtager Indholdet.

Derhos bekræftes at intet andet eller Videre hvorom mellem os er indgaaet eller i Pennen, forfattet.
Lund 14de Apriil 1787.

Gregorius Simonsen Lund.
Erich Gregoriusøn
Zacharias Gregoriisøn
Paa min Hustrue Gunhild Gregoriidatters Vegne, Aslach Pedersøn Stulen.
Paa min Hustrue Anne Malene Gregoriidatters Vegne, Halvor Biønsøn Fielddalen.
Simon Gregoriisøn.

Til Vitterlighed herom;
P. Rougtved - Børre Jørgensøn Sem.

Læst og protocolleret under Retten ved Formynder-Tingets holdelse for Gierpen Præstegield med Slemdals Almue paa Lensmandsgaarden Limi den 15. mai 1781 i Justits Protocollen cetrakerit og i Pantebogen folie 37 ordlydende inført.
Lucas Norss.


Enka etter lensmann Christen Pedersen Lund, Anne Helgesdatter bodde her som losjerende under folketellingen
1801. Hun døde her i 1807. Se Lund(2).

Bonde, selveier

Simon Gregoriusen Lund
 herfra dpt. 9/7-1752 d. 8/2-1842 på Lund.
g. 14/10-1784 m. Karen Kirstine Jacobsdatter fra Nærum(1) dpt. 20/7-1760 d. 27/4-1818 på Lund, d.a. Jacob Johannesen Nærum.

1. Magnhild Simonsdatter dpt. 22/1-1786 g.m. Zacharias Olsen Berberg. Se
Berberg(A).
2. Gunhild Simonsdatter dpt. 27/4-1788 g.m. Jørgen Børresen Semb. Se N. Sem(9).
3. Simon Simonsen Lund dpt. 7/3-1790. Se nedenfor.
4. Ingeborg Simonsdatter dpt. 3/2-1793 g.m. Peder Zachariassen. Overtok senere gården.
5. Anne Magdalene Simonsdatter (”Maline”) dpt. 6/7-1800 g.m. Gregorius Eriksen. Se Gravli(2) og Doksrød(3).
Eier 1805.

F.f. Simon Lunds pb. Magnil: Halvor Fieldalens kone, Aslou Halvorsdtr., Sigur Omuth, Erik Gravelie, Peder Haralsen, Hans Jacobsen.
F.f. Simon Lunds pb.
Gunhild: Karen Isaksdtr., Aslov Halvorsdtr., Aslak Stuulen, Erik Gravelie, Daniel Gregoriisen.
F.f. Simon Lunds db.
Simon: Zacharias Liis k., Sara Gregoriusdtr., Halvor Biønsen, Erik Gravlie, Hans Larsen.
F.f. Simon Gregoriisøn Lunds pb.
Ingebor: Hans Nærums k., Sara Lund, Halvor Fielddalen, Erik Gravelie, Zacharjas Lie. 

Simon Gregoriussen Lund, kjøpte i 1796 en gårdpart i Doksrød (løpenr. 438), med en landskyld på 3 1/2 skind.
Se Doksrød(1).

10/6-1818      KAREN JACOBSDATTER    Bamble Skifteprot. nr. 13, side 383a.
Lund           Arvinger:                            
               Enkem. Simon Gregoriussen og barna:
               1. Simon Simonssen 27 år, heime hos faren.
              
2. Magnhild Simonsdtr. g.m. Zacharias Olssen Berreberg.
              
3. Gunhild Simonsdtr. vært g.m. Jørgen Borgerssen Semb, død, etterlatt seg 2 barn:
                 a. Borge Jørgenssen     8 år.  Faren verger.
                 b. Anne Jørgensdtr. 9 1/2 "    --"-- --"---.
               4. Ingeborg Simonsdtr.    25 år.
               5. Anne Maline Simonsdtr. 19 "
               For disse to verger morbroren Hans Jacobssen Nærum.
Brt: 750 - 0 -  0
Net: 685 - 4 - 20.
Jordegods:
a. 1 hud 6 skind med bygsel i Lund (g.nr. 67), verdi 550 spd.
b. 3 1/2 skind gaardparten Doksrød  m/hus og herlighed = 125 spd.

Gårdsarbeider, innerst
Simon Simonsen Lund
herfra dpt. 7/3-1790 d. 6/7-1819 som ”gaardmand” på Lund.
g. 15/9-1818 m. sin kusine Maren Gurine Danielsdatter fra S. Jønnevald dpt. 27/11-1796, d.a. Daniel Jønnevald.

Forlovere: "Gregorius Danielsen Lund, Zacharias Olsen Berreberg."

1. Daniel f. 15/1-1819 d. 16/4-1819 på Lund.

Odelsgutten Simon døde etter mindre enn et års ekteskap. Han rakk aldri å overta gården.

Enka Maren Gurine Danielsdatter ble g2g med lærer Hans Isaksen Grini. Se Grini(5).

Bonde, selveier
Peder Zachariasen Lund
fra Gravli(1) dpt. 22/3-1789 d. 8/12-1861 på Lund, s.a. Zacharias Gregoriussen Gravelie.
g. 10/10-1820 m. Ingeborg Simonsdatter Lund herfra dpt. 3/2-1793 d. 19/3-1872 på Lund, d.a. Simon Gregoriusen Lund.
Forlovere: "Gregorius Lund, Jacob Larsen Smed."
Eier 1821.

Peder ble født på gården Lid (Lie) på Uthaugen. Se Lid(B).

Fra Tinglysingsprotokollen:
”Skjøde fra Peder Zachariassens enke Ingeborg Simonsdatter til søstersønnen Simon Gregoriussen paa løpenr. 417b,
dat. 5., tinglyst 7. sept. 1864.”

Dette ekteparet hadde ingen barn. Derfor dette meget innholdsrike skiftet: 

25/4-1872      INGEBORG SIMONSDATTER LUND     Bamble Skifteprot. nr. *)
Lund           og mannen PEDER ZACHARIASSEN         
                    - hun d. 19.3.1872, han desb.1861 -
               Arvinger: (barnløse)
            A. Mannens søsken:
               1. Lars Zachariassen Gravelie, død før 1861, 1 sønn:
                 a. Gregorius Larssen Gravelie, død 1862, 2 sønner:
                      i. Lars Gregoriussen, myndig.
                     ii. Zacharias Gregoriussen 14 år.
                         Verge: Peder Larssen Hoppestad.
               2. Kari Zachariasdtr. Limi, død, etterlatt seg 9 barn:
                 a. Harald Anderssen Limi, myndig.
                 b. Gunder Anderssen Limi, myndig.
                 c. Zacharias Anderssen Limi, fraværende.
                 d. Christen Anderssen Limi,  ditto.
                 e. Ole Petter Anderssen Glenna, død, etterlatt 2 barn:
                      i. Karen Marie Olsdtr. 15 år.
                     ii. Andrea Olsdtr.       6 ”
                     Verge: Harald Limi.
                 f. Inger Karen Andersdtr. Tufte, død, etterlatt 6 barn:
                      i. Anders Halvorssen Venstøp, myndig.
                     ii. Søren Halvorssen Tufte, myndig.
                    iii. Andrea Halvorsdtr. Tufte. myndig.
                     iv. Gurine Nilsdtr. g.m. Mikkel O. Asdal, Bamble.
                      v. Karen Nilsdtr. g.m. Nils Halvorssen Lyngåsen.
                     vi. Maren Nilsdtr. g.m. Anders Jørgenssen Rød i Botne.
                 g. Kirstine Andersdtr. g.m. Jens Olssen Vasbund af Solum, umyndiggjort med verge Halvor Odden.
                 h. Maren Andersdtr. av Skien, enke.
                 i. Anne Turine Andersdtr. Grøtevik av Solum, enke.
                     (Møtte ved verge Isak Halvorssen Findal av Solum.)
               3. Ingeborg Maria Zachariasdtr. død, etterlatt 2 barn:
                 a. Nils Nilssen Røsaker, myndig.
                 b. Zacharias Nilssen Kjær, myndig.
               4. Anne Margrethe Skjelbred, død, etterlatt seg 5 barn:
                 a. Zacharias Nilssen Berreberg, myndig.
                
b. Ole Nilssen Glænna, myndig.
                 c. Gregorius Nilssen Skjelbred, myndig.
                 d. Marthe Marie Nilsdtr. g.m. Ole Sørenssen Aasterød.
                 e. Maren Nilsdtr. Fjelddalen, død, etterlatt 3 barn:
                      i. Maren Helene Pedersdtr. 18 år.
                         Kurator: Gunder Anderssen Limi.
                     ii. Ole Pederssen Fjelddalen             15 år.
                    iii. Ingeborg Marie Pedersdtr. Fjelddalen 13 ”
                         Verge for de to: Gregorius N. Skjelbred.
               5. Halvbror Gunder Larssen Lie, død, etterlatt 3 barn:
                 a. John Gunderssen Auestad, myndig.
                 b. Zacharias Gunderssen Sølie, myndig.
                 c. Lars Gunderssen Bjerketvedt, myndig.
            B. Konas søsken:
               1. Anne Malene Simonsdtr. Gravelie, enke.
               2. Gunhild Simonsdtr. Sem, død, etterlatt en sønn:
                 a. Børre Jørgenssen Sem, fraværende.
                    Tilsynsverge: Lars Gunderssen Sem.
               3. Magnhild Simonsdtr. Berreberg, død, etterlatt 8 barn:
                 a. Simon Zachariassen Berreberg, myndig.
                 b. Ole Zachariassen Berreberg, myndig.
                 c. Amund Zachariassen Berreberg, myndig.
                 d. Karen Zachariasdtr. Berreberg, myndig.
                 e. Gunhild Zachariasdtr. g.m. Halvor Christopherssen Glenna, i Amerika.
                 f. Ingeborg Zachariasdtr. g.m. Jakob Anderssen Kaasene, myndig, i Amerika.

                 g. Kirstine Zachariasdtr. g.m. Johannes Anderssen Flata, myndig, i Amerika. Tilsynsverge: Nils Gjertssen Høimyr.
                 h. Maren Zachariasdtr. g.m. Nils Gjertssen Høimyhr.
Brt: 2024 - 90
Net: 1913 - 40.
Simon Gregoriussen Lund hadde 5.9.1864 kjøpt gd. Lund av enka Ingeborg Simonsdtr. Kjøpesum 1800 spd.
*) B: Gj 1 s.349. C: Gj III s.55b.

Bonde, selveier
Simon Gregoriussen Lund
fra Gravli(2) f. 8/3-1822 d. 17/1-1902 på Lund, s.a. Gregorius Eriksen Gravli.
g. 21/1-1869 m. enke Maren Larsdatter fra N. Mo f. 19/3-1828 d. 10/5-1884 på Lund, d.a. Lars Pedersen.
Eier 1864.

Fra Tinglysingsprotokollen:
"Føderaadskontract fra Simon Gregoriussen til mosteren Ingeborg Simonsdatter paa aarligt Føderaad for Livstid med 1ste
panteret heri og løbenr. 417b, dateret 5., tinglyst 7. september 1864."

Maren Larsdatter var enke etter Gregorius Larsen Gravli. Se Gravli(2).
Dette ekteparet hadde ingen barn sammen. Maren hadde 2 sønner i første ekteskap:
Lars Gregoriussen på Holm(7) og Zacharias Gregoriussen på Gravli(1).

Folketellingen 1865: Simon G. Lund bodde her med sin mor som nå var enke og 73 år gammel.
Tjenestefolk: Daniel Danielsen fra Sverige(25) og Ingeborg Vetlesdatter fra Seljord(31). Begge ugift.

Folketellingen 1875: Simon hadde nå giftet seg og bodde her med sin kone og stesønn, Zacharias Gregoriusen f. 1858.
Tjenestefolk: Elias Andersen f. 1857, Anne Gurine Johnsdatter f. 1849 og Anne Malene Gregoriusdatter f. 1858.
Gårdens besetning 1875: 1 hest med føll, 9 kyr, 2 kalver, 5 sauer og 2 griser.

Fra Tinglysingsprotokollen:
"Testamente mellom ægtefolkene Simon Gregoriussen og Maren Larsdatter, datert 22. des. 1882, tinglyst 8. jan. 1883."

Simon Gregoriussen Lund kjøpte bruket Lund(2) i 1880 - kun jord og ble deretter eier av en eiendomsmasse
av 11 mark 41 øre i Lund.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Eier navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

122

1

417a

Lund

Lund

Simon Gregoriussen

1 - 2 - 20

4 mark 02 øre

122 2 417b, 418a ditto ditto ditto 4 - 3 - 12 7 mark 39 øre
122 3 417c ditto Havnegang Jon Aslaksen m.fl. 0 - 0 - 22 0 mark 19 øre
122 6 418b ditto Lund Erik Gregoriussen 1 - 0 - 4 2 mark 52 øre

Fra Tinglysingsprotokollen:
"Skjøde fra testamentfuldbyrderne i Simon Lunds og før avdøde hustrus dødsbo til Gregorius Eriksen Doksrød for kr. 21.900 paa
dette brug og bnr 2, dat. 3., tinglyst 10. jan. 1903."


Bonde, selveier

Gregorius Eriksen Lund
fra Doksrød(3) f. 25/3-1866 d. 5/11-1927, s.a. Erik Gregoriusen Doksrød.
g. 28/9-1893 m. Turine Zachariasdatter "Thora" fra Holm(5) f. 9/1-1871 d. 12/12-1941, d.a. Zacharias Nilsen Holm.
1. Simon Lund f. 3/3-1894. Se
Rising Terrasse 27 under Rising.
2. Hanna Lund f. 7/3-1895 d. 11/10-1974 g.m. Martin Haugerød f. 13/8-1895 d. 31/8-1944. Se Ø. Haugerød(1).
3. Erik Lund f. 1/5-1896 d. 26/10-1902.
4. Sakarias Lund f. 5/8-1897 g.m. Ingeborg Olava Kjær f. 17/4-1906. Bodde i Sneltvedtv. 160. Se også Gaupåsen øvre under Frogner.
5. Kristoffer Lund f. 4/10-1898 d. 21/9-1968 g. 27/6-1925 m. Hjørdis Skilbred fra Vonheim under Frogner.
Bodde først i Rising Terrasse. Senere i Dr. Backersv. 55 på Frogner.
    Barn 1. Bjørn Halvard Lund f. 5/2-1926. Rektor ved skogskolen i Steinkjær, N. Trøndelag. Fra Steinkjær Avisa.
    Barn 2. Torild Lund f. 1927 g.m. Odd Lund f. 1926.
6. Ingebjørg f. 17/5-1900 d. 7/7-1900.
7. Ingebjørg Lund f. 20/5-1901 d. 3/2-1968 g. i Chicago 13/6-1936 m. Adolf Wendborg fra Danmark d. ca. 1950.
    Barn 1. Nancy Wendborg f. 1937.
8. Erik f. 24/3-1903 d. 10/6-1912.
9. Gutt f. 31/1-1904 d. 7/7-1904.
10. Karoline Lund f. 2/1-1907 g. 25/11-1936 m. Johannes Berg. Se Berg(5).
11. Thomas Lund f. 20/12-1909 d. 20/3-1972 g. ca. 1938 m. Dagny Tveiten fra Tjølling i Vestfold f. 5/6-1914 d. 17/12-1994. Bodde i Tjølling.
12. Gottfred Lund f. 30/10-1911. Overtok gården sammen med broren Erling.
13. Erling Lund f. 5/6-1914. Overtok gården sammen med broren Gottfred.
Eier 1903.

Se folketellingen 1900.


Brudebilde av Gregorius og Thora Lund. Foto: M. Rosenland, Skien.  Thora og Gregorius Lund med sine 5 første barn. Foto: R. Nyblin.
Innsendt av Øyvinn Lund 2013.


Familieselskap på Lund i 1901. Fra venstre: Simon G. Lund, hans bror Erik Doksrød. Lunds daværende eier, Gregorius E. Lund holder
hesten. Foto fra Lundsboka.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

122

1

Lund

Lund

Gregorius Eriksen

4 mark 02 øre

122 2 ditto ditto ditto 7 mark 39 øre
122 3 ditto Havnegang S. og H. Jonssønner 0 mark 19 øre
122 6 ditto Lund Simon Eriksen 2 mark 52 øre

Gården fikk nye bygninger i 1905, etter at Gregorius Eriksen kjøpte den.


Bakerste rekke fra venstre: Ingebjørg, Simon, Kristoffer, Zacharias, Karoline. Foto innsendt av Øyvinn Lund 2013.
Foreste rekke: Erling, Gregorius, Thomas, Thora, Hanna og Gottfred.

Se folketellingen 1910.

Fra Tinglysingsprotokollen:
"Skjøte fra enkefru Thora Lund f. 9/1-1871 til Gottfred Lund, f. 30/10-1911 og Erling Lund f. 5/6-1914, for kr. 31.500,
hvorav for løsøre kr. 6.500, på dette bruk og bnr 2, datert 25/11-1938, tinglyst 3/1-1939."

G.br., deleier (selveier)
Gottfred Lund
herfra f. 30/10-1911 d. 24/9-1995.
g. 20/9-1941 m. Ingeborg Benny Stensrød fra Åsterød (Ingeborg Lund) f. 22/6-1921 d. 23/2-2014, d.a. Julie og Edvard Stensrød.
1. Torgunn Judith Lund f. 1942 g. 5/11-1966 m. Hans Daniel Myrvang f. 1938. Bosatt i Siljan.
    Barn 1. Dag Jøran Myrvang f. 1968. Har overtatt farsgården Saga i Siljan.
    Barn 2. Vegard Myrvang f. 1977.
2. Else Grethe Lund f. 1946 g.m. Geir Helge Sivertsen. Bosatt på Gulset.
    Barn 1. Jan Vidar Sivertsen f. 1964.
    Barn 2. Tom Rune Sivertsen f. 1968.
    Barn 3. Torgeir Sivertsen f. 1972. Kjøpte gården Åsterød av sin grandonkel Oddmar Stensrød.
3. Øyvinn Gottfred Lund f. 1952. Overtok gården.
Eier 1938.


Forlovelsesbilde av Gottfred Lund og Ingeborg f. Stensrød. Innsendt av Øyvinn Lund.


Lund(1). Flyfoto fra 1953. Gården til høyre er Lund(7) "nedre". I bakgrunn sees vestre Holm.

Gottfred eide gården sammen med broren Erling fra 1938. Gottfred overtok Erlings halvdel i 1949.

Bonde, deleier
Erling Lund herfra f. 5/6-1914 d. 16/3-1996.
g. i Drangedal 28/10-1946 m. Ellen Tomine Hegna fra Drangedal f. 3/3-1918 d. 30/11-2009.
Eier 1938-1949 sammen med broren Gottfred.

Erling og Ellen Lund bodde her fram til 1949. De bodde mange år på Sneltvedt før de flyttet til  ”Grinibakkane” i 1970.
Se Sneltvedtlia 9 under Sneltvedt(26). Se også Gamle Siljanv. 23.

Fra Tinglysingsprotokollen:
"Skjøte fra Erling Lund f. 5/6-1914 til broren Gottfred Lund f. 30/10-1911, på en halvpart av dette bruk og bnr 2 for kr. 25.000,
hvorav for løsøre kr. 2.000.-, datert 9/2-1949, tingl. 14/2-1949."

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

122

1

Lund

Gottfred Lund

4 mark 02 øre

122 2 ditto ditto 6 mark 59 øre
122 3 ditto - Havnegang Stener Johnsen m.fl. 0 mark 19 øreKjøpekontrakt på gårdens første traktor "Gråtass". Innsendt av Torgunn Myrvang f. Lund.


Odelsgutten må tidlig lære seg å kjøre traktor. Her: Øyvinn Lund på "Gråtass" ca. 1960.

Bonde, selveier
Øyvinn Gottfred Lund
herfra f. 1952.
g. 1973 m. Siri Ødegård fra Drammen f. 1954. Ekteskapet oppløst.
samboer ca. 1992 med Liv Enger fra Skotfoss f. 1952.
1. Marthe Kristine Lund f. 1974.
2. Erik Lund f. 1976.
Eier 1978.

Et par pussige sammentreff.
1. Hans Martin Danielsen kjøpte i 1869 både Lund(1) og Grini(4). Øyvinn Lund, som eier Lund(1) kjøpte i 1995 all jord tilhørende Grini(4) som tilleggsjord.
2. Lund(7) ble utskilt herfra i 1805. 200 år senere, i 2005 kjøpte Øyvinn Lund jord og skog tilhørende Lund(7) tilbake som tilleggsjord.


Lund bnr 1 med Skrehelle i bakgrunn. Foto: Øyvinn Lund.


Lund bnr 1
. Foto: Gard Strøm 27.02.2013.


Fra Skog og landskap 2013.
 


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no