| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Strømdal
Gård nr. 1 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.
                                         

Oppdatert 20.10.2021


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.Strømdal Hovedgård

Landskyld 1611: 4 huder, hvorav 1 hud var av laksefisket.

Se også Gamle Strømdal.

Sognepresten i Skien, Jørgen Knudsen, brukte Strømdal som avlsgård fra 1644 og i 1654.

Eiere i denne tiden.
Rådmann i Skien, Anders Cornish ca. 1670, prost Hannibal Jessen som var sogneprest i Skien ca. 1690,
hans enke, Margrethe Adeler 1695, geheimråd Fredrik Christian Adeler 1726. Dermed ble Strømdal en
del av "de Adlerske arvingers"  jordegods fram til 1823, da hele Strømdal ble solgt av baronesse Adeler i
København, til Didrik von Cappelen i Skien. Det var, for det meste, leilendinger (forpaktere) som drev gården.

G.br., leilending
Augon Madsen Strømdal
(Ouen Madsen) kanskje fra Skreua under Foss f. ca. 1651 bg. 25/9-1711. ”Ove Strømdal 60 aar.”, s.a. Mads ”Skrehen” (Skreua).
g. 2/11-1684 m. Inger Svendsdatter f. ca. 1658 bg. 11/4-1724. ”Ove Strømdals Enche Inger 66 aar.”
1. Gunhild dpt. 24/6-1685 bg. 16/1-1687. ”Ouen Matzens d. Gunnil 1 1/2 aar g.”
2. Gunborg Augonsdatter dpt. 10/4-1687 g.m. Søren Jansen Grini. Se S. Grini(7).
3. Svend Augonsen dpt. 10/2-1689. Fadder i 1708. ”Ove Strømdals søn Svend”.
4. Anders Augonsen dpt. 25/3-1691. Se nedenfor.
5. Rasmus Augonsen dpt. 13/11-1692. Overtok bygselen på bruket.
6. Gunhild Augonsdatter dpt. 31/12-1694 g.m. Peder Haagensen. Se Lille Strømdal.
-   bg. 27/9-1696. ”Oue Strømdals døfødd barn.”
7. Chirstin Augonsdatter
dpt. 5/9-1697.
8. Jon dpt. 29/10-1699
bg. 14/1-1700. ”Oue Strømdals søn Jon, 11 uger g.”
9. Mogns (Mons) dpt. 15/1-1702 bg. 27/6-1722. ”Ove Strømdals søn Mogns 19 1/2 aar.”
10. Birthe Augonsdatter
dpt. 4/5-1704.
11. Gjertrud Augonsdatter
f. ca. 1705 g.m. Ole Solvesen. Se Kolkin under Follaug.
Br. ca. 1689.

Ouen Skrekens  datter Gunnil.
Ouen Matzens datter Gunbor.

F.f. Ouen Stegens (Svend): Ole Hoppestad, Jon Bø, Gunne Stegen, Berte Fos.
F.f. Ouen Strømdals Søn Anders: Isak Gulset, Nils Hanssen tien paa Gulset, Verners Else i Skeen, Nils Gulsets qvinde Maren, Dorthe N. tien hos Jon Gulset.
F.f. Oue Strømdals søn Rasmus: Jon Skilbred, Nils Gulset, Nils Hanssen Gulset, Lisbeth Thomesd., Anders Jenssens qnde paa Lundetangen, Arne Strømdals qvinde og pigen paa Strømdal.
F.f. Oue Strømdals datter Gunnil: Jon Gulset, Nils Gulset, Christen Hanssen Houerø, Lisbeth Anders Jensens paa Lundetangen, Isak Gulsets qvinde, Dorthe Svensd., tien hos Skriveren paa Biørntvet.
F.f. Oue Strømdals datter Chirstin: Jon og Isak Gulset, Christen Jydis qnde i Falkumhaven, Nils Gulsets qnde Maren, Marthe Lauritzdatter fra Byen.
F.f. Oue Strømdals søn Jon: Jens Jynge, Nils Gulset, Lauritz Nilssen Kruses, Laers Jacob Halvorssens s., Christen Jydis qnde Kiersten paa Falkum eje, Isak Gulsets datter Ingebor.
F.f. Ove Strømdals søn Mogens: Nils Gulsæt, Christen Jyde paa Falchumhauge, Lars Arnessen hos Nils Gulsæt. Christen Jydes qvinde Kirsten paa Falchum-Haugen, Isak Gulsæts datter Ingeborrig.

F.f. Ove Strømdals datter Birte: Johannes Frandzsen,
Rasmus Gulsmed, Nils Gulsæt, Johannes Frantzsens qvinde Anna Maria, Nils Gulsæts qvinde Maren, Inger Gulsæts datter Karen.

Nevnt som ”Ove Skreken” (Ove Skriva?) i jan. 1689. ”Ove Strømdals” qvinde var nevnt som fadder i kirkeboka 2/7-1690.
Det var første gang Ouen var nevnt på Strømdal. Hans navn ble også skrevet Ofuen eller Oue/ Ove. Dette var en
gammel skrivemåte på navnet Augon/ Augen osv.

 

Kilde: Tingbok for Bamble sorenskriveri.
I forbindelse med saken mot fogden Rasmus Pedersen Herstad i Bamble, møtte ”Ofuen Strømdal” på Grini tingsted den 13/6-1693, sammen med 59 andre gjerpenbønder for å vitne om hva fogden hadde forlangt for å ta imot skatteinnbetalinger. ”Ofuen Strømdal for innførsel 1 Rd. For 1690 og 1691 vet han ikke hva fogden har tatt hos Børting som hans skatt har betalt, for 1692: 1 Rdl.”


I 1695 var det i Skien skifte etter ”forrige sogneprest i Scheen, og religionsproust over Nedre Thelemark och Bamle,
Hannibal Jessen.
Under jordegods er det nevnt blant andre gårder: ”Strømdal i Gierpen, 4 huder med bøxel, med tilliggende laxefiske,
200 Rdl.”

Gårdsarbeider, innerst
Anders Augonsen herfra dpt. 25/3-1691 bg. 4/8-1758. ”Anders Ouensen f. Strømdal 68 aar.”, s.a. Augon Madsen.
g.m. Gunne Gundersdatter fra Nedre Kråkemo i Lardal f. ca. 1690 bg. 22/1-1758. ”Anders Strømdals kone 67 aar.”, d.a. Gunder Olsen og Berthe Olsdatter. Se Lardal bind II, s. 90.
1. Mons Andersen dpt. 28/11-1723 d. 1775 g. 1748 m. Berthe Nilsdatter Wallers (1731-1810). Overtok sin morfars gård Kråkemo i Lardal. Se Lardal bind II, s. 90.
2. Ole Andersen dpt. 13/5-1725. Se Strømdal Lille.
-   bg. 15/3-1729. ”Anders Strømdals dødfødde pigebarn.”

F.f. Anders Strømdals Mogns: Søren Grinj, Mads skomager, Jan Gulsæt, Giertrud Kolchin, Dorte Strømdal.

F.f. Anders Strømdals Ole: Søren Grinj, Mads skomager, Arne Halvorssøn, Gunbor og Dorte Grinj.

Anders Auensen bodde på gården som innerst (leieboer med egen husholdning).

G.br., leilending
Rasmus Augonsen Strømdal herfra dpt. 13/11-1692 bg. 18/12-1763. ”Rasmus Ouensen 67 aar.”, s.a. Augon Madsen. Se ovenfor.
g. 3/11-1715 m. Inger Nilsdatter fra N. Ås(B) dpt. 11/9-1692, d.a. Nils Hansen Aas.
Forlover: "Søren Grini" (svoger).
1. Kirsten Rasmusdatter dpt. 30/8-1716 g.m. Ole Pedersen. Se Familie 8 - Falkum 1762.
2. Helvig dpt. 30/8-1716 bg. 29/8-1717. ”Rasmus Strømdals tvillingdatter Helvig 1 aar.”
3. Helvig dpt. 16/10-1718 bg. 30/4-1719. ”Rasmus Strømdals Helvig 79 uger.”
4. Maren Rasmusdatter dpt. 25/3-1720 g1g 17/12-1754 m. Mogens Jensen fra Stulen(B) dpt. 22/10-1719 bg. 3/1-1760. Bodde i Skien.
    Hun g2g i Skien 4/1-1763 m. feltbereder Anders Jensen Smith.
5. Ove (Augon) dpt. 1/1-1723 bg. 27/3-1730. ”Rasmus Strømdals Ove, 7 aar. Barnekopper.”
6. Inger Rasmusdatter dpt. 17/2-1726 g.m. Ole Jansen. Se Familie 11 - Gulset 1762.
7. Pernille dpt. 1/5-1729 bg. i Skien 18/4-1730. "Rasmus Strømdals barn, 1 Aar Gml."
-   bg. 28/10-1731. ”Rasmus Strømdals dødfødde pigebarn.”
8. Augon Rasmussen (Ouen/Ove) dpt. 8/3-1733. Se Augonsplass under Strømdal.
Br. 1720.

F.f. Rasmus Strømdals tvillingdøttre Kirsten og Helvig: Nils Gulsæt, Jacob, Henric og Helge Gulsæt, Micel Sivertssøn, Søren Grinjs qde Gunbor, Anders Strømdals qde Pernille, Helvig, Gertrud Gulsæt.

F.f. Rasmus Strømdals datter Helvig: Søren Grinj, Anders Strømdal, Anders skræder, Jacob Gulsæts qde.,  Giertrud Strømdal.

F.f. Rasmus Strømdals datter Maren: Nils Gulsæt, Søren Grinj, Helge Gulsæt, Jacob Gulsæts qde., Ove Strømdals datter.

F.f. Rasmus Strømdals søn Ove: Anders Strømdal, Helge og Jon Gulsæt, Søren Grinis qde., Dorte Strømdal.

F.f. Rasmus Strømdals Inger: Nils Gulsæt, Søren Grini, Mads skomagers qde., Dorte Grinj.

F.f. Rasmus Strømdals Pernille: Karhof, Hichman, Klomans Kieriste, Barb: Abigael.
F.f. Rasmus Strømdal Ove: Anders Strømdal, Haagen Falcum og Jon Gulsæt, Hans Strømdals qde. Birte Gulsæt.


 

Kilde: Tingbok, Bamble sorenskriveri, Bamble tinglag.
Rasmus Strømdal var den 19/7-1720 vitne i en sak mellom Fogden og Niels Holm og Christopher Grini vedr. et slagsmål i Femia Schottes hus i Skien."Dorte Strømdal, død i armod" 1721.

G.br., leilending
Isak Andersen fra Valen i Melum sogn, Solum pr.gj. dpt. 9/9-1703 bg. 27/3-1730. ”Isak Strømdal, 26 aar 7 maander.”, s.a. Anders Reiersen Valen.
g. i Solum 3/5-1727 m. Karen Larsdatter fra Ø. Gisholt i Melum dpt. 14/2-1706 bg. 9/2-1764. ”Hans Strømdals kone 58 aar.”, d.a. Lars Madsen Gisholt.
1. Inger Isaksdatter dpt. 15/2-1728 g.m. Auen Rasmussen. Se Augonsplass under Strømdal.
2. Lars Isaksen dpt. 19/4-1729. Se Tyskland(3) under Strømdal.
Br. 1727.

F.f. Isak Strømdals Inger: Hans Gisholt, Hans Hvalen, Helge Gulsæts qde., Maren Hvalen.
F.f. Isak Strømdals Isak (trolig feilskrift og skal være Lars): Helge Gulsæt, Rejer og Hans Gisholt, Erik Lies qde, Anne Valen.


Enka Karen Larsdatter ble g2g med Hans Clausen. Se nedenfor.

 

Kilde: Skiftet etter Isak Andersen:
Jordegods: Skifteretten godtok først at boet eide 4 settinger med bygsel og herlighed i grd. ”Wallen” i Solum prestegjeld, som den avdøde hadde arvet i skifte av 16/7-1726 etter faren ”Anders Wallen”. Verdi 18 rdlr 1 mrk 8 sk.
Broren Hans Wallen gjorde krav på denne parten og enken innrømmet at hennes mann hadde solgt, men at skjøtet ikke var skrevet fordi mannen døde, og hun betalte nå tilbake 18 rdlr 1 mrk. 8 sk. til Hans Wallen.


G.br., leilending
Hans Clausen Strømdal fra Bergan i Melum dpt. 8/7-1708 i Solum bg. 9/3-1774. ”Hans Strømdal 66 aar.”, s.a. Claus Hansen Bergan.
g1g 9/1-1731 m. enke Karen Larsdatter fra Ø. Gisholt i Melum dpt. 14/2-1706 i Solum bg. 9/2-1764. ”Hans Strømdals kone 58 aar.”, d.a. Lars Madsen Gisholt.
Forlovere: "Nils og Helge Gulsæt."
g2g 21/6-1766 m. Inger Amundsdatter fra Søli øvre(B) dpt. 20/4-1727 bg. 17/4-1779. ”Gunder Strømdals kone 53 aar.”, d.a. Amund Tollefsen Sølie.
1. Karen Hansdatter d.e. dpt. 9/9-1731 g1g m. Gunder Hansen Lie. Se Lid(5) g2g m. Nils Andersen. Se Bekkevold(B).
2. Isak Hansen dpt. 17/5-1733  g.m. Sara Larsdatter. Se Sneltvedt(1).
3. Claus Hansen f. i des. 1735 bg. 8/12-1797 i Skien. Skifte i Skien 16/8-1797. Ingen livsarvinger.
4. Søren Hansen Strømdahl dpt. 19/1-1738  d. 1/10-1790 i Skien g. i Solum 14/1-1766 m. Johanne Pedersdatter Faret d. 8/4-1790 i Skien.
    Ved trolovelsen: ”Ungkarl og afskediget fra Krigestienesten.” (Afskjediget her betyr dimittert.)
5. Anders Hansen dpt. 10/4-1740  bg. 7/6-1763. ”Anders Hansen f. Strømdal 23 aar.”
6. Ingeborg Hansdatter dpt. 13/10-1743 . Fikk et uekte barn i 1770 med soldat Hans Abrahamsen. Ugift i 1774.
7. Maria Hansdatter dpt. 14/11-1745 g. 1764 m. Realf Johannessen. Bodde på Blekebakken i Skien i 1774.
8. Hans dpt. 31/3-1748  bg. 11/8-1748. ”Hans Strømdals s. Hans 18 uger.”
9. Hans Hansen (Hans Strømdal) dpt. 6/7-1749 g. 14/7-1774 m. Sara Andersdatter (fra Skottet under Lid?). Bodde i ”Tatterbach Strædet” i Skien i 1801. Han var tømmermann.
    Barn 1. Anders
Hansen dpt. 24/2-1776 i Skien. Faddere: Anne Pedersdatter, Maren Margrethe Hansd., Ralf Johannesen, Søren Hansen, Claus Hansen.
    Barn 2. Karen dpt. 1/11-1778 i Skien. Faddere: Margrethe Halvorsd., Zara Kittilsd., Arne Johansen, Isak Carksen, Claus Hansen.
    Barn 3. Karen Maria Hansdatter dpt. 19/8-1781 i Skien. Faddere
: Ingeborg Christensd., Karen Johansd., Ole Hansen Feltbereders søn, Hans Isachsen, Hans Nielsen.
    Barn 4. Sara Dorthea dpt. 28/5-1785 i Skien. Faddere: Maria Ouensd., Anne Sørensd., Søren og Claus Strømdahl, Hans Petter Christensen.
Barn i 2. ekteskap:
10. Anders Hansen dpt. 14/6-1767. Se Enggrav(A).
11. Karen Hansdatter d.y. dpt. 4/12-1768 g.m. Søren Christiansen. Se Høgset(A).
12. Maren Hansdatter dpt. 7/10-1770 g.m. Erik Svendsen fra Bø i Tel. Se Jarseng(2) "Bakkeskauen".
Br. 1730.

F.f. Hans Strømdals Karen: Nils Gulset, Rejer Gisholt, Jacob Vadræts qde., Birte Gulsæt.
F.f. Hans Strømdals Isak: Hans Bøle, Aslak Bratsberg, Isak Gisholt, Helge Gulsæts qde., Anne Nilsdatter Sølie.
F.f. (Hans) Strømdals Claus: ----- Amunssøn, Hans Nilssøn Øen, Isak Sneltvet, Carls-- Else Vadræt.
F.f. Hans Strømdals Søren: Hans og Nils Bøle og søn Anders, Helge Gulsæts qde., Anne Kirstine.
F.f. Hans Strømdals Anders: Isak Gulsæt, Hans Falcum, Nils Christenssøn, Søren Falcums qde, Dorte Larsdatter. ”Dette barn blef saa siugt, at jeg maatte gaa af prædicestolen og døbe det.”
F.f. Hans Strømdals Ingeborg: Søren Falcum, Solve Bratsberg, Anders Jacobssøn, Hans Falcums qde., Nils Gulsæts qde.
F.f. Hans Strømdals Maria: Søren og Hans Falcum, Gunder Gulsæts qde., Inger Hansdatter.
F.f. Hans Strømdals db. Hans: Hans Falchums kone, Giertrud Larsdtr., Peder Hansen, Claus Ledvorsen.
F.f. Hans Strømdals db. Hans: Jacob Vadrettes kone, Inger Isaksdtr., Hans Falchum, Lars Isaksen, Rasmus Jensen.
F.f. Hans Strømdals db. Anders: Realf Johannisens kone, Karen Abrahamsdatter, Jens Berreberg, Isak Sneltvet, Claus Hansen.
F.f. Hans Strømdals pb. Karen: Ouen Rasmusens kone, Ingebor Hansdatter, Lars Isaksen, Claus og Hans Hanssønner.
F.f. Hans Strømdals pb. Maren: Ouen Rasmusens kone, Inger Ammundsdtr., Lars Isaksen, Ouen Rasmusen, Hans Hansen.


Karen Larsdatter var enke etter forrige bruker av Strømdal.

En tvist om fiske i "Strømdal-elven (Farelva) i 1759 mellom Hans Clausen Strømdal/ stesønnen Lars Isaksen
på den ene siden og Hans Christensen Falchum på den andre siden.
 

Kilde: Bamble tingbok nr. 12 (utdrag). (Avskrift Jan Christensen.)
Våren 1739 var det en skogbrann på Strømdal som tok med seg alle husene på gården.
Hans Clausen boendes paa 4 huder som hand bruger i Strømdahl var møtt for retten og vemodigen foredrog og beklaget seg over den ulykkelige ildebrand, som hannem udi sidst avviste vaar er overkommet, i det at der af en udkommen skouvarme i den store og velbekjente vaartørke, og brente alle hans huse av saasom stolpeboden, lade, laave, stall, fjøs og andre huse med alt hva der var udi, uden at kunde faa noget bjerget, ja ikke en gang en sæle fikk i behold til at kjøre med, saa ham alene blev frelst stuehuset, og som saadan hans tunge skjæbne der geraades til hans yderste ruin, har opvækket medlidende hjerter imod ham, hos hans gode herskab de høye Adlerske arvinger, som baade har givet ham 4 aars landskyld frie, og anselig til hjelp til bygning, eftersom ingen sgoug findes til gaarden.”
Almuens tingsvidne bekrefter: ”...........han så meget mer at beklage, som det ikke er endnu 3 aar siden at han den tunge skjæbne overgik at stuehuset avbrente.”

 


 

Kilde: Bamble tingbok nr. 16 (utdrag). (Avskrift Jan Christensen.)
Besiktigelse og taxation paa Strømdal 14 juli 1758.
Bebygd til en bonde. 1 stuehus, 2 lader, 1 laave, 1 stald, og et fæhus. Jordeveien var i god stand, og i skougen hugges gierde- og brendefang. Under gaarden ligger 4 husmandspladser. 1 laxefiskeri. Skyld tilsammen 4 huder. Ansadt for 250 rdr.(pr.år).

 

9/4-1774       HANS CLAUSSEN    Bamble Skifteprot. nr. 8, s. 106b.
Strømdahl      Arvinger:                            
               Enka Inger Amundsdatter og hans barn:
               1. Isak Hanssen Sneltvet, 41 år.
               2. Claus Hanssen          38 " , bor i Skien.
               3. Søren Hanssen          36 " , -"- " --"--.
               4. Hans Hanssen, fylder 25 år St.Hanstider.
               5. Anders Hanssen 7 år.
               6. Karen Hansdtr. g.m. Niels Lie.
               7. Ingeborg Hansdtr. 29 år, ugift.
               8. Maria Hansdtr. g.m. Realf Johanssen på Blekebakken v/Skien.
               9. Karen Hansdtr.  4 1/2 år.
               10. Maren Hansdtr. 3 1/2 "
               Enka tok til laugverge Christen (Larsen) Klovholt i Solum.
               Formynder for Hans ble hans svoger Realf Johanssen.
               ----"---- -"- Anders ble hans halvbror Isak Sneltvet.
               ----"---- -"- Ingeborg ble broren Claus i Skien.
               ----"---- -"- Karen og Maren ble halvbroren Søren Hanssen
Brt: 249 - 3 - 4
Net: 164 - 1 - 8.

G.br., leilending
Gunder Gundersen Strømdahl fra Gulset dpt. 22/10-1741 i Holla bg. 27/9-1799. ”Gunder Gunderssøn Strømdal 64 aar.”, s.a. Gunder Andersen Haatvedt. Se Familie 3 - Gulset 1762.
g1g 15/10-1776 m. enke Inger Amundsdatter fra Søli øvre(B) dpt. 20/4-1727 bg. 17/4-1779. ”Gunder Strømdals kone 53 aar.”, d.a. Amund Tollefsen Sølie.
g2g 30/11-1779 m. Maren Amundsdatter fra Søli øvre(B) dpt. 3/12-1747 bg. 10/3-1803. ”Enken Maren AmundsDatter Strømdal 55 1/4 aar.”, d.a. Amund Tollefsen Sølie.
1. Maren dpt. 13/2-1780  bg. 4/5-1780. ”Gunder Strømdals d. Maren 10 uger.”
2. Inger Maria dpt. 9/9-1781  bg. 7/10-1781.”Gunder Strømdals d. Inger Maria 4 uger.”
3. Karen Maria Gundersdatter dpt. 29/5-1783  g1g m. Børre Nilsen Gulseth. Se N. Gulset(9).
4. Gunder dpt. 26/12-1784  bg. 10/8-1800. ”afdøde Gunder Strømdals db. Gunder 15 7/12 aar.”
5. Jens Gundersen dpt. 8/2-1789. Se Familie 13 - Gulset 1825.
Br. 1775.

F.f. Gunder Strømdals pb. Maren: Steen Follougs kone, Anders Berrebergs kone, Tollef Berreberg, Anders Berreberg, Ole Berreberg.

F.f. Gunder Strømdals pb. Inger Maria: Jacob Amundsens kone fra Klovholt Ejet, Maren Jensdtr., Steen Folloug, Ole og Anders Berreberg, Thommes Gundersen.

F.f. Gunder Strømdals pb. Karen Maria: Marthe Gundersdtr., Anne Maria Gundersdtr., Nils Gulseth, Anders Bereberg, Thomes Gundersen.

F.f. Gunder Strømdals db. Gunder: Søren Jørgensens kone, Anne Sørensdatter, Steen Folloug, Isak Larsen, Thomas Gundersen.
F.f. Gunder Strømdals db. Jens: Thomas Gundersens kone, Karen Hansdtr., Anders Amundsen, Ole Amundsen, Steen Folloug.

 

Hans to koner, Inger og Maren, var halvsøstre.

I 1782 var det bare Gunder og kona som bodde på Strømdal, sammen med en tjenestegutt og ei tjenestejente.

Alle barn her er fra 2. ekteskap. Enka Maren Amundsdatter(51) bodde her i 1801 med sine to
barn Karen(18) og Jens(13).
Tjenestefolk: Erik Svendsen(25) og Gro Jensdatter(12).

31/3-1800      GUNDER GUNDERSSEN          Bamble Skifteprot. nr. 12, side 426a.
Strømdahl      Arvinger:                            
               Enka Mari Amundsdatter og barna:
               1. Gunder Gunderssen 14 år.
               2. Jens Gunderssen   10 ”
               3. Karen Marie Gundersdtr.
Enkas laugverge ble broren Jacob Amundssen Kløvholt fra Solum. - Kaasene u/Kløvholt -.
Formynder for barna ble farbroren Steinar Gunderssen Follaug.
Brt:   146 - 0 - 16
Gjeld: 167 - 1 -  0 (insolvent).
Gaarden Strømdahl var leilendingsgods under Giemsøe kloster.

29/7-1803      MARIA ANUNDSDATTER           Bamble Skifteprot. nr. 14, side 41a.
Strømdal       - enke etter Gunnar Gunnarssen -     
               Arvinger: Barna:
               1. Jens Gunnarssen 14 år.
               2. Karen Maria Gunnarsdtr. g.m. Børge Nilssen Gulseth.
               Formynder for Jens ble farbror Stein Gunnarssen Follaug.
Brt: 419 - 0 - 13
Net: 234 - 1 -  6

Gunder Gundersen Strømdals 2 koner var halvsøsken.

 

G.br., leilending
Nils Jacobsen Strømdal fra Espedalen(1)
dpt. 14/5-1775 d. 17/10-1820, s.a. Jacob Engebretsen Espedalen.
g. 5/7-1803 m. Anne Larsdatter fra Meen(A) dpt. 1/2-1778 d. 16/4-1839, d.a. Lars Hansen Meen.
Forlovere: "Anders Bakken og Christen Langerøe."
1. Jacob Nilsen dpt. 14/10-1804. Se nedenfor.
2. Anne Margrethe Nilsdatter dpt. 7/6-1807 g.m. arbeider Nils Nilsen. Se Familie 1 - Strømdal 1845.
3. Karen Nilsdatter f. 27/3-1810 g1g m. enkem. Nils Børresen Semb/Wenstøb. Se S. Venstøp(A). Enka Karen ble g2g m. enkemann Erik Pedersen Frogner. Se Frogner(7).
4. Kirsten Maria Nilsdatter f. 9/12-1812 g. 15/12-1842 m. Frederik Christian Styhr fra Langesund. Se Familie 6 - Strømdal 1845.
5. Marte Nilsdatter f. 21/9-1815 g. 10/9-1835 m. Anders Jacobsen Meen. Se Meen(18).
6. Berthe Andrea Nilsdatter f. 11/3-1818 g. 2/6-1842 m. Thomas Eliasen fra Fjære i Solum. Se Familie 2 - Strømdal 1845.
Br. 1802.

 

F.f. Niels Jacobssøns Jacob: Hans Larssøns k., Marthe Kirstine Larsdtr., Jon Espedalen, Kittil Gulset, Jacob Olessøn.
F.f.
Niels Jacobssøns Anne Margarete: Kittil Riises k., Live Larsdtr., Kittil Gulset, Isak og Engelbert Jacobssøn.
F.f.
Niels Jacobssøns Karen: Live og Marthe Kirstine Larsdtr., Kittil Gulset, Hans Larssøn Meen, Engelbert Jacobssøn.
F.f.
Niels Jacobssøns Kirsten Maria: Martha Kirstine Larsdtr., Børthe Larsdtr., Hans Larsen, Jacob Andersen, Kittil Knudsen, Elias Jensen.
F.f.
Niels Jacobssøns Marthe: Jacob Jacobsens kone, Hedevig Olsd., Kittil Knudsen, Engelbret Jacobsen, Jacob Andersen.

F.f. Niels Jacobssøns Berthe Andrea: Kittil Gulsets kone, p. Ingeborg Sophie Larsd. Kiær, Hans Larsen Meen, Rasmus Christensen Strømdal, Elias Aarhus.
 

5/6-1827       ANNE LARSDATTER             Bamble Skifteprot. nr. 16, side 185b.
Strømdahl      Begjær om samfrendeskifte. Hun hadde vært g.m. Niels Jacobssen, d. 1820.
               Enkas laugverge Hans Larssen Meen.
               Arvinger: Barna:
               1. Jacob Nielssen 22 år. Kurator var Lars Larssen.
               2. Anne Margrethe Nielsdtr. 16 år.
               3. Karen Nielsdtr.          16 ”
               4. Kristine Nielsdtr.       14 ”
               5. Marthe Nielsdtr.         11 ”
               6. Berthe Andrea Nielsdtr.   9 ”
               Formynder for døtrene: Ingebret Jacobssen Espedalen.
Brt: 200 - 0 - 0
Net: 200 - 0 - 0
Jordegods: 1 1/4 skind i gd. Meen, matr.nr. 3. Taksert for 80 spd.

Enka Anne Larsdatter ble g2g med Jacob Christensen Strømdal. Se nedenfor.
 

G.br., leilending
Jacob Christensen Strømdal fra Kløverød i Siljan f. 8/12-1799 d. 23/12-1828, s.a. Christen Andersen g. 1783 Barbro Olsdatter fra Auklev i Hedrum f. 1760.
g. 18/10-1821 m. enke Anne Larsdatter fra Meen(A) dpt. 1/2-1778 d. 16/4-1839 på Strømdal, d.a. Lars Hansen Meen.
Forlovere: "Elias Aarhuus, Kittil Gulseth."
Br. 1821.

Fra folketellingen 1835:
Annes sønn Jacob Nilsen bodde her som enkemann sammen med sin mor og søstrene Kirsten Maria og Berthe.
Tjenestefolk i 1835: Thor Solvesen(17 ½) og Ole Isaksen(12).

6/1-1829       JACOB CHRISTENSSEN STRØMDAHL      Bamble Skifteprot. nr. 16, side 307a.
Strømdahl      - død 23/12-1828. -                 
               Arvinger: Enka Anne Larsdatter og avd. brødre:
               1. Anders Christenssen
               2. Even Christenssen
               3. Ole Johannessen Hogstad, g.m. Mari Christensdatter Kløverød som var søster til avdøde.
Brt:   242 - 2 - 9
Gjeld: 276 - 4 - 4 (Insolvent)
Jordegods: Gd.parten Meen u/matr.nr. 3, skyld 1 1/4 skind, verd 100 spd.
NB! Enka hadde flg. 6 barn med sin 1.mann Nils Jacobssen Strømdahl:
    1) Jacob, myndig, 2) Anne Margrethe 23 år, 3) Karen 19 1/2 år,
    4) Kisten Marie 17 år, 5) Marte 14 år og 6) Berthe Andrea 11 år.

Innerst
Jacob Nilsen Strømdal herfra dpt. 14/10-1804 d. 1/5-1836, s.a. Nils Jacobsen Strømdal (ovenfor).
g. 13/10-1829 m. Marthe Kirstine Kittilsdatter fra Gulset(7) dpt. 16/1-1803 d. 4/12-1831, d.a. Kittil Knudsen Gulseth.

Marthe Kirstine døde bare 29 år gammel. De rakk aldri og etablere seg skikkelig.
Det var mulig at Jacob med tid og stunder skulle overta leiekontrakten på Strømdal,
men det ble det aldri noe av da de begge døde så alt for tidlig uten livsarvinger.

Eieren byfogd Nicolai Benjamin Cappelen brukte gården, trolig til avlsgård, fra 1838.
Under folketellingen 1845 var hovedgården ubebodd.

Strømdal ble fra 1863 utskilt i mindre gårdparter og solgt.

Se Strømdal(1) "Ødegården", Strømdal(2), Strømdal(4) "Rønningen", Strømdal(5) "Rønningen" og Strømdal(6) "Ødegården".
 

(C) Gard Strøm.