| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Listul
Gård nr. 25 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark. Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 12.05.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Listul
Gammelt løpenr. 120. Fra matrikkelen 1889: 25/1.

Beliggende høyt oppe i fjellskråningen vest for Bølefjell.
Kjørevei inn bomveien, "Øktervegen" som går til Jonsseter.

Listul var opprinnelig seter for flere sauheradbønder.
Matrikulert som egen gård i 1819.
Kun ett bruksnummer. Ingen seter, men skog og havn.

Tidlige eiere.
Niels Herculesen Weyer. Han solgte gården 1719 til Sauherad-lensmannen Jacob Bruun.
Geheimraad Adeler fra 1724 (han var sønn av den kjente generaladmiral Cort Adeler), Grev
Danneskiold Laurvig
fra 1730, brødrene Deichman fra 1734, kanselliråd Herman Løvenskiold
kjøpte Listul i 1739. Siden da har Listul vært eid av Løvenskiold-Fossum.

Kilde: Pantebok (nr.?). 2 okt 1724:
Jacob Bruns skjøte til "Geheimraad Adeler på Glomstul og Liestul sættere".

Arbeider, husmann
Svend Gundersen
f. ca. 1686 bg. 2/2-1752. ”Svend Liestuul 65 aar.”
g1g m. Helge Larsdatter f. ca. 1699 bg. 4/4-1744. ”Svend Listuls qde Hellen, 45 aar.”
g2g 29/7-1747 m. Ingeborg Iversdatter f. ca. 1703 bg. 30/10-1768. ”Svend Liestuuls enke 65 aar.”
1. Gunder Svendsen f. ca. 1727. Se nedenfor.
2. Guri f. 1730 bg. 4/4-1744. ”Svend Listuls datter Gurj, 14 aar.”
3. Turi dpt. 26/5-1733 d. før 1747.
4. Lars dpt. 4/11-1736 bg. 26/2-1748. "
Lars Svensen f. Liestuul 13 aar."
5. Halvor Svendsen f. ca. 1738.
6. Anne Svendsdatter dpt. 12/5-1743 g.m. Aslak Christensen. Se Familie 1- Fossum 1782.
Br. 1733.

F.f. Svend Fieldets Turj: Anders, Gunder og Micel Fieldet, Lars Jønnevalds qde og Johanne Fossum.
F.f. Svend Stulens Lars fra Fieldet: Hans Fieldet, Anders Fieldet og qde.

F.f. Svend Fieldets Anne: Ole og Nils og Sitsel i Præstegaarden. Arve Grinis qde.

Svend Gundersen og Helge Larsdatter ble ikke gift i Gjerpen, Sauherad eller Tinn.

Kilde: Bamble tingbok. Berberg tingstue 10 nov 1735.
Paul Brodahl contra en del debitorer: bl.a. Poul Dahle i Luxefield, Svend Liestuel, Tomas Limi og Paul Putten.
Paul Dahle møtte og erklærte at han ikke var Paul Brodahl noget skyldig, men Brodahl haver taget ham sin regning fra og når han leverer den igjen, saa sees at han snarere har til gode end bliver skyldig. Svend Liestuel møtte og sagde seg ei heller at være noget skyldig, at adskilligt som han til Brodahl har leveret er der udeladt. Thomas Limi møtte: Vel Brodahl penger skyldig, men finnes at være udeladt 3 lass for han har kjørt fra Foss til byen for ham á 16 skil er 2 ort. Vragtetømmeret kan han ei have ringere for enn 3 skil stk - er 1 ort 6 skilling. Paul Putten møtte ikke.

 

Kilde: Bamble tingbok 12, 12 nov 1739 - Berberg tingstue.
"De Deichmenner contra Svend Liestul for gjeld.
Svend Liestul som nå er tilstede innfinner seg aldri til rette tid med sin avgift av plassen, men lar samme år etter år henstå foruten annen gjeld som han derforuten har oppebåret, er dessuten en gjenstridig og ulydig leilending. De har derfor frasagt ham plassens bruk.
Påstår: Dom for resterende landskyld 1738 - årlig 5 ort.
Svend Liestul møtte og begjærte oppsettelse til neste rett. Dom: Betale landskyld 1738. 1 rd 1 ort, udeblivelse og videre gjenstridighet og ulydighet imot hans herskab at have sin fæste forbrudt og nestkommende vår pladsen røddiggjøre til herskabets egen rådighet."

 

Kilde: Bamble Tingbok. 18 nov 1740: Berberg tingstue. (Avskrift alle: Jan Christensen).
Hr. Kand. råd Løvenskiold har til dette ting innstevnet Svend Liestul til stadfestelse paa den arrest som den 30 nov hos ham er gjort, i endel løsøremidler til 40 rdr beløb at lide dom med omkostninger, og det ved de brugte stevneVidner Erich Jensen Otterholt og Henning Jønnevald.

Familien ble nå likevel boende her så lenge foreldrene levde.

16/6/1747      HELGE LARSDATTER         Bamble Skifteprot. nr. 5, s. 78b.
Liestul i      Arvinger: Enkem. Svend Gunderssen og barna:
Luksefjell    
               1. Gunder Svendssen 20 år
               2. Lars Svendssen   11 ”
               3. Halvor Svendssen  9 ”
               4. Anne Svendsdtr.   4 ”
               Faren selv verge for sine barn.
Brt:    57 - 0 - 16
Gjeld: 191 - 0 -  0 (insolvent).

Arbeider, innerst
Gunder Svendsen
herfra f. ca. 1727.
g. 26/3-1757 m. Margit Olsdatter.
1. Svend Gundersen dpt. 25/9-1757.

F.f. Gunder Svendsen Liestuuls db. Sven: Christen Vattenbergs kone, Siri Haagensdtr., Christen Vattenberg, Nils Jensen.

Arbeider, husmann
Amund Haagensen
fra S. Halland i Uvdal i Rollag, Buskerud dpt. 5/9-1706 bg. 1/3-1772. ”Amun Liestuul 73 aar.”, s.a. Haagen Halland.
g. i Rollag 29/9-1744 m. Thuri Olsdatter (tvilling) fra Venås i Rollag dpt. 7/8-1710 bg. 31/1-1790. ”Amund Listuls enke 79 aar.“, d.a. Ole Venaas.
Forlovere: "Gregar Præstegaarden, Ole Sandnæs."
1. Haagen Amundsen dpt. 1/10-1745 i Rollag.
2. Knud dpt. 18/1-1750 i Rollag.
3. Gullik Amundsen dpt. 17/10-1751 i Rollag. Se Erlands Venstøp.
4. Torkild Amundsen dpt. 2/2-1754
bg. 11/12-1760. ”Anun Liestuuls Søn Hellich 5 aar.“ Presten har trolig skrevet feil navn på barnet. GS.
5. Hellik Amundsen dpt. 22/2-1756. Se Familie 32b - Kleiva 1801.
6. Erik bg. 26/4-1758. “Amun Liestuls s. Erik 3 uger.“
7. Jens Amundsen dpt. 1/7-1759
. Se Familie 37 - S. Brekke 1801.
Br. våren 1753.

F.f. Amun Haagensens db. Torchil fra Luxefjeld: Guttorm Fieldets kone, Gulbrand Jislesens kone, Guttorm Fieldet, Gulbrand Jislesen, Gunder Svensen.
F.f. Amun Listuuls db. Hellich: Christen Vattenbergs kone, Aldis Knudsdatter, Christen Vattenberg, Niri Rejersen.
F.f. Amun Liestuuls db. Jens: Ole Friderichsens kone, Marthe Henrichsdtr., Abraham Andersen, Peder Christophersen.


Hvis det er rett at sønnen Jens Amundsen bosetter seg på S. Brekke, så har han også brødrene Hellik og Gullik som levde i 1801.

Kilde: Bygdebok for Uvdal (i Numedal), del II Bind V, side 3256. På S. Halland: "Amund Haakonsson dpt. 5/9-1706, utfyttet til Listul i Luksefjell." Informant: Anfinn Bernaas.

Kilde: Gjerpen Prestearkiv pakke 22, Fattigprotokoll Gjerpen.
Utbetalinger fra "fattigkommitionen":   
1775:  Betalt for en rok til Amun Listuls enke - 1 rdr.
1787:  Amun Liestuls enke fikk utbetalt 3 rdr. til understøttelse.
1772 : Amun Liestul.
1775 : Amun Liestuls enke Thuri. 56 år, skrøbelig og har ingen formue.
1779 : Rok til Amun Liestuls enke, 1 rdr.
1821 : Inger Liestul er legdslem hos Schaanning.

Arbeider, husmann
Erik Pedersen Listuel
fra Fjelldalen store dpt. 25/11-1725 bg. 2/7-1790. ”Erik Listuel, 65 aar.”, s.a. Peder Knudsen Fieldal.
g. 27/6-1747 m. Aslaug Thorsdatter f. ca. 1733 bg. 13/11-1796. ”Erik Liestuuls enke Asloug Tordsdtr., 63 aar.”
1. Peder dpt. 23/4-1747.
2. Christine Eriksdatter dpt. 25/1-1750 g1g m. Erik Christophersen. Se Holmsrønningen.
3. Ingeborg Eriksdatter dpt. 3/9-1752 g. 2/9-1775 m. Rasmus Knudsen.
4. Peder Eriksen dpt. 6/10-1754. Født i Skreua under Foss. Se nedenfor.
5. Knud dpt. 31/10-1762 bg. 26/7-1764. ”Erik Liestuuls s. Knud 1 3/4 aar”. Født på Listul.
6. Siri Eriksdatter dpt. 19/5-1766 g.m. Isak Samuelsen. Se Familie 1 - Bjørkekollen under Doksrød.
7. Anne Eriksdatter dpt. 24/6-1769 g1g m. Anders Eriksen Putten. Se Gravli(3) "Putten". Se også Skreua under Foss.
Br. ca. 1760.

F.f. Erik Pedersens db. Peder: Knud Fieldalens kone, Anne Halvorsdtr., Knud Fieldalen, Hans Pedersen, Biøn Biønsen.
F.f. Erik Pedersens pb. Christine: Knud Tejens kone, Helje Halvorsdtr., Halvor Ersrøe, Knud Fieldalen, Biøn Biønsen.
F.f. Erik Pedersens pb. Ingebor: Christen Jønnevals kone, Gunnil Halvorsdatter, Knud Fieldalen, Halvor Putten, Biøn Biønsen.
F.f. Erik Pedersen Schreuas db. Peder: Aslak Venstøbs kone, Engel Jønnevals kone, Lars Venstøb, Anders Hansen, Nils Hansen.
F.f. Erik Pedersens db. Knud fra Liestuul: Ole Ersrøes kone, Helje Halvorsdtr., Ole Ersrøe, Christen Larsen.
F.f. Erik Liestuuls pb. Siri: Ole Ersrøes kone, Maren Pedersdtr., Ole Ersrøe, Ole Olsen.
F.f. Erik Liestuls pb. Anne: Ole Erisrøes kone, Kistine Eriksdtr, Knud Fieldalen, Halvor Pedersen, Peder Halvorsen.

Innerst her i 1762: Maren Knudsdatter.

13/7/1790      ERIK PEDERSSEN   Bamble Skifteprot. nr. 11, s. 482a.
Liestul        Arvinger:                            
u/Østre Bø     Enka Aslaug Thorsdatter og barna:
i Luksefjell  
               1. Peder Erikssen, død og etterlatt seg 2 barn:
                   a. Inger Pedersdtr. 12 år.
                   b. Mari Pedersdtr.  10 ”
                   Formynder Peder Knutssen Fjelldalen.
               2. Christine Eriksdtr. enke etter Erik Christopherssen.
               3. Ingeborg Eriksdtr. g.m. Rasmus Knutssen.
               4. Sigrid Eriksdtr. g.m. Isak Samuelssen. (Sigrid skal være Siri. i følge kirkeboka. G. S.)
               5. Anne Eriksdtr. 20 år.
Enkas laugverge ble Poul Fjellet.
Formynder for Anne ble ”den beslektede Halvor Jønnevald”.
Brt: 127 - 3 - 19
Net:  64 - 3 -  5

5/12/1796      ASLAUG THORSDATTER     Bamble Skifteprot. nr. 12, s. 288b.
Putten             Arvinger:                             
u/S.Rising       Barna:
               1. Peder Erikssen, død, etterlatt seg 2 barn:
                    a. Inger Pedersdtr. 18 år.
                    b. Mari Pedersdtr.  16 "
               2. Christine Eriksdtr. g.m. Gunnar Hanssen.
               3. Ingeborg Eriksdtr. g.m. Rasmus Knutssen.
               4. Sigrid Eriksdtr. g.m. Isak Samuelssen.
               5. Anne Eriksdtr. g.m. Anders Putten.
               Formynder ble Peder Fjelldal.
Brt: 18 - 1 - 10

Net: 12 - 1 -  2

Arbeider, innerst
Peder Eriksen Listuel
herfra dpt. 6/10-1754 bg. 14/8-1781. ”Peder Eriksen f. Liestuul 26 aar.”, s.a. Erik Pedersen Listuel.
g. 28/3-1778 m. Marthe Engebretsdatter fra N. Venstøp(D) dpt. 9/11-1749 bg. 26/7-1806, d.a. Engebret Nilsen Venstøb.
1. Inger Margrethe Pedersdatter dpt. 8/6-1778 g.m. Ole Halvorsen. Se Trolsåsen under Grini.
2. Maren Pedersdatter dpt. 23/7-1780.

Denne familien bodde her fra 1778 og så lenge Peder levde.

Enka Marthe Engebretsdatter ble g2g med enkemann Jacob Arnesen. Se N. Gåshølen u. Ås.

Kilde: Bratsberg amt, pakke 294 - Sesjon og utskrivning.17 aug 1775 (Avskrift Jan Christensen):
Følgende 11 unge mannskap av det Gjerpenske kompani behøver at møte i Porsgrunn onsdag 23 august for derav at uttage dem, som måtte eragtes dyktigst at afgive til de norske gevorbne regimenter:
Bl.a. under legdet Sø Ballestad: Giermund Giermundsen på pladsen Ersrøe, under legdet vestre Bø: Ole Aslaksen hos faderen under legdet, Peder Erichsen hos faderen paa Lie-Stuelen. o.s.v.

Arbeider, husmann
Thore Gunnulfsen
fra Fekjan under Dale f. ca. 1757 i Tinn(?) d. 13/1-1826 på Listul, s.a. Gunnulf Thoresen og Kari Knudsdatter.
g. 28/12-1790 m. Marie Torkildsdatter f. ca. 1761 d. 22/11-1819. ”Marie Torkildsd. 58 aar gml. gift med Thore Liestul i Luksefjell.”
Br. 1790.

Thore og Marie var barnløse, men tok til seg sin nevø Gunnulf Olsen fra Drengen, hvor
Thores bror Ole Gunnulfsen bodde.

Da Thore Gunnulfsen døde på Listul var han ”føderaadsmand”.

Arbeider, leilending
Ole Halvorsen
fra Hillestad i Sandsvær f. ca. 1787 d. 31/8-1818 på Listul.
g. 23/7-1818 m. Turine Helgesdatter fra Hasledalen under Gulset f. 26/12-1796 d. 1877 i N. Amerika, d.a. Helge Eriksen.
1. Berthe Cathrine Olsdatter f. 29/1-1819.
Se nedenfor.
Br. 1818.

Ole Halvorsen er reg. innflyttet til Gjerpen fra Sandsvær i 1818. Han døde litt mer enn en måned etter han kom til Listul.

Enka Turine Helgesdatter ble g2g m. Torkild Jonsen. Se nedenfor.

Ole Johnsen
fra Bestul var husmann her en kort tid i 1818/1819. Hans datter Anne Karine ble født her i januar 1819.
Se Sagplassen under Skifjell.

Arbeider, leilending
Torkild Jonsen Listul
fra Gromstul dpt. 27/9-1795 d. 1878 i Wisconsin, s.a. Jon Torkildsen Gromstul.
g. 30/7-1819 m. enke Turine Helgesdatter fra Hasledalen under Gulset f. 26/12-1796 d. 1877 i Wisconsin, d.a. Helge Eriksen. Se ovenfor.
Forlovere: "Klokker Lund og Jacob Larsen Smed under Grinie."
1. Ingeborg Torkildsdatter f. 11/12-1820 g. 20/4-1843 m. Mathias Larsen fra Høgset(B) f. 22/1-1809. Se
Valler(5) ”Slettene” i Eidanger.
2. Ole Torkildsen f. 25/6-1823 d. 22/4-1877 g. 15/7-1849 m. Johanne Nilsdatter f. 22/11-1829 d. 14/2-1907.
    Han kjøpte en farm utenfor Scandinavia, Wisconsin. Ole var dessuten i en periode veioppsynsmann i sitt nærområde ved Scandinavia.
    Barn 1. Eliza Listul f. ca. 1850.
    Barn 2. Thomas Listul f. 7/3-1852.
   
Barn 3. Gurine Listul f. ca. 1854.
    Barn 4. Elisabeth Listul f. ca. 1856.
    Barn 5. Gunhild C.
Listul f. ca. 1858.
   
Barn 6. Johan Listul f. ca. 1865.
    Barn 7. Nilia Listul f. ca. 1868.
    Barn 8. Edward Listul f. 27/10-1869 d. 12/5-1889.
    Barn 9. Ella N. Listul f. ca. 1874.
3. Gunhild Listul f. 7/8-1825 d. 26/2-1923 g. 17/9-1845 m. Christopher Olsen Sætret. Se S. Sætret.
4. Helvig Listul f. 31/8-1827 d. 13/6-1894 g.m. Christian Hansen.
5. Jøran Listul f. 13/3-1830 g.m. Anders Andersen Valler fra Eidanger.
6. John Listul f. 30/12-1841 d. 1920 g.m. Ingeborg Jacobsdatter fra Tudal i Siljan f. 21/12-1846 d. 29/5-1924, d.a. Jacob  Jacobsen Tudal og Gurine Listul.
    Emigrerte til N. Amerika. Slo seg ned i Wisconsin.
    Barn 1. Thomas Listul f. 23/5-1864 d. 17/2-1931.
    Barn 2. Gurine Listul f. ca. 1869.
    Barn 3. Julia T. Listul f. ca. 1869.
    Barn 4. Ida Josephine Listul f. 25/7-1870 d. 22/6-1895
    Barn 5. Hannah E. Listul f. ca. 1873.
    Barn 6. Gusta M. Listul f. ca. 1875.
    Barn 7. Johan T. Listul f. ca. 1876 d. 1959.
    Barn 8. Amanda O. Listul f. ca. 1878.
    Barn 9. Emma H. Listul f. feb.1880 d. 1971.
    Barn 10. Albert E. Listul f. 1889 d. 1890 i Gjerpen (Wisconsin).
Br. 1819.

Turine var født på en plass under Foss. Hennes familie flyttet senere til plassen Kausanrød under Grini.
Deretter til plassen Hasledalen under Gulset.

Fra Turines 1. ekteskap med Ole Halvorsen Liestul, hadde hun datteren Berthe Cathrine Olsdatter,
f. 29/1-1819. Se ovenfor.

Fra Tinglysingsprotokollen. 30 september 1820.
Festeseddel på plassen Liestul fra Severin Løvenskiold til Thorkild Johansen (skal være Jonsen) og hustru i åremål.
Avg: 5 spd - og når Tore Liestul er død: 7 spd. Sist brukt av nå avdøde Ole Halvorsen.

Denne familien (og neste familie) emigrerte med skuta ”Salvator” som gikk fra Porsgrunn i mai 1843.
Det var bare eldstejenta Ingeborg som ble igjen her. Dette var den første organiserte emigrasjonen
fra Gjerpen.
Skipsføreren var Johan Gasman. Skuta ankom New York i juli 1843. De bosatte seg i først i Merton Twp.
i Waukesha County i Wisconsin. I 1860 flyttet de videre til Scandinavia i Wisconsin hvor de ble boende.
I Amerika brukte de familienavnet Listul.

Landskyld av ”Listul Plads” i 1838: (ingen gammel skyld i huder og skinn er nevnt) 2 skylddaler 20 skilling.

Denne familien bodde også på Listul og emigrerte samtidig i 1843: 

Arbeider, innerst
Jacob Jensen
fra Vanebu i Siljan dpt. 28/8-1808 i Siljan, s.a. Jens Nilsen Waneboe og Ingeborg Nilsdatter Hogstad.
g. 8/9-1837 m. Berthe Cathrine Olsdatter herfra f. 29/1-1819, d.a. Ole Halvorsen Listul. Se ovenfor.
Forlovere: "Guldbrand Larsen og Anders Larsen Luxefield."
1. Ingeborg Jensen f. 28/7-1838 d. 23/11-1910 g1g 30/11-1856 m. Gjeruld Jørgensen f. 18/1-1831 d. 9/9-1860, s.a. Jørgen Gjertsen og
    Gunhild Gjeruldsdatter fra Holt prestegjeld. Ingeborg g2g 10/7-1863 m. Svenning Ellefsen f. 27/5-1832, s.a. Ellef Svenningsen og Marte Andersdatter fra Holt.
   Barn 1. Jacob Jorgensen f. ca.1857.
    Barn 2. Olavus Gustinius Jorgensen f. 2/4-1859 d. 1907.
    Barn 3. Elias Gilbert
Jorgensen f. des. 1863.
    Barn 4. Jens Andreas Jorgensen f. 30/4-1866.
    Barn 5. Thomas Severin Jorgensen f. 25/4-1869 d. 1886.
    Barn 6. Syvert Andreas Jorgensen f. 11/2-1872.
    Barn 7. Martin Jorgensen f. 14/12-1873.
    Barn 8. Marie Berthine Jorgensen f. 15/8-1878.
2. Karen Thrine Jensen f. 16/9-1844 i Am.
3. Severin Jensen f. ca. 1846 i Am. Døde i en ulykke. Uvisst når.

Jacob hadde bopel, Sætret i Luksefjell, da han giftet seg. De emigrerte sammen med Torkild Listuls familie (ovenfor) i mai 1843 og var i den første
organiserte emigrasjon fra distriktet. De ble også tilslutt boende ved byen Scandinavia i Wisconsin. Familien brukte navnet Jensen/Jenson i USA.

G.br., leilending
Abraham Olsen Liestul
fra Høgli under Dale f. 30/5-1815 d. 11/1-1900 i Albin twp, Brown county, Minnesota., s.a. Ole Knudsen.
g1g 15/9-1843 m. Ingeborg Isaksdatter fra N. Sætre dpt. 30/11-1808 d. 31/1-1856. ”Kone Ingeborg Isaksdatter Liestuel, 47 aar, Brystsygdom.”, d.a. Isak Andersen.
Forlovere: "Lars Halvorsen Aas og Anders Isaksen Wenstøb."
g2g 22/9-1857 m. Live Olsdatter fra Lia under Godal f. 15/9-1830 på Høgli d. i Albin, Minnesota, d.a. Ole Ingebretsen.
Forlovere: "Isak Ingebretsen Doxrød og Andreas Ingebretsen Doxrød."
1. Karen Abrahamsdatter f. 28/10-1844 i Listul d. 21/2-1906 i Minnesota g.m. Halvor Olsen Drengen. Emigrerte til N. Amerika. Bodde i Albin twp. i Brown county,
    Minnesota.
Se Drengen.
2. Anne Helvig Abrahamsdatter f. 14/9-1849 i Listul g. i Amerika 1869 med Jacob Rasmussen Bestul.
Barn i 2. ekteskap:           
3. Isak Abrahamsen f. 4/10-1857 i Listul.
4. Ingeborg Gurine Abrahamsdatter f. 22/3-1861 i Listul.
5. Maren Olava Abrahamsdatter f. 29/7-1863 i Listul.
6. Ole Abrahamsen f. 25/1-1867 i Listul.
Br. 1843.

Live Olsdatter ble født på Høgeli u Dali i øvre Luksefjell. Abraham Olsen m/ familie bodde her i 1856.
Husstanden bestod da av 6 mennesker.
Tjenestefolk her i 1865: Halvor Olsen (24) og gjetergutten Nils Nilsen fra Sauherad (16).

Abraham og Live emg. til Amerika i 1868 med barna: Anne Helvig(18), Isak(10), Ingeborg Gurine(7), Maren Olava(4)
og Ole(1). De bosatte seg i Albin twp. i Brown county i Minnesota.

5/2/1857       INGEBORG ISAKSDATTER   død 31.1.1856.       Bamble Skifteprot. nr. *)
Listul i                           
Luksefjell     Arvinger, Enkem. Abraham Olssen og barna: (Han ville gifte seg påny.)
               1. Karen Abrahamsdtr.      12 år.
               2. Anne Helvig Abrahamsdtr. 7 ”
Formynder: Morbroren Niels Isakssen Sætre.
Brt: 225 -  93
Net: 180 - 116 1/2
*) A: BS 31 s.96. B: BS 106 s.332. C: BS 124 s.224.

G.br., skogsarbeider, leilending
Kristian Gundersen
(Christian Gundersen) fra Søntvedt i Siljan f. 27/8-1833 på Avsøla, s.a. Gunder Aslaksen Afsøla og Ingeborg Andersdatter.
g. i Siljan 29/3-1864 m. Anne Helvig Pedersdatter fra Island i Siljan f. 9/3-1838 på Island d. 1915, d.a. Peder Nilsen Island og Mari Nilsdatter Skilbred.
Forlovere: "Peder Gundersen Afsøla, Brudens Fader."
1. Ingeborg Marie Kristiansdatter f. 9/3-1866 på S. Oterholt g. i Siljan 5/9-1890 m. Hans Jacob Eriksen Haugen f. 11/12-1857. Bodde på Norheim under Gurholt i Siljan.
2. Peder Kristiansen f. 23/3-1868 på Listul i Luksefjell.
3. Gunder Kristiansen (Gunnar Gurholt) f. 14/11-1870 på Listul. Ble kjøpmann på Falkum. Se Århusv. 96 under Falkum.
4. Anne Karine Kristiansdatter f. 1/1-1873 på Listul.
5. Kristian Kristiansen f. 26/12-1875 på Listul d. 1903.
6. Ida Kristiansdatter f. 25/1-1880 på Listul.
Br. 1867/1868.

Ved vielsen i Siljan kirke var det nevnt at Kristian Gundersen bodde ved Bestul i Luksefjell.
Bruden var hjemmeværende på Island.

Fra 1863 - 1867 bodde Kristian Gundersen på S. Oterholt.

Dyr på Listul i 1875: 1 hest, 4 kuer, 2 kalver og 6 sauer.

Kristians søster Dorthe Gundersdatter ble gift i 1854 m. enkemann Peder Johannesen Grinilia. Se N. Grinilia i Luksefjell.
Hans bror Ole Gundersen kom også til Gjerpen. Se S. Ås(B).

Utflytting fra Gjerpen til Slemdal 26/4-1880.
Kristian Gundersen Lidstul (Listul).
hans Kone Anne H. Pedersdatter.
deres Børn
Ingeborg Marie Kristiansdatter f. 1866.
Peder Kristiansen f. 1868.
Gunnar Kristiansen (Gunder Kristiansen) f. 1870.
Anne Karine Kristiansdatter f. 1873.
Kristian Kristiansen f. 1875.
Ida Kristiansdatter f. 1880.

Christian Gundersen fikk kjøpt "Vevstua" under Gurholt i Siljan av Treschow i 1893.

G.br., leilending
Ole Olsen Drengen

Br. 1876. Se Drengen under Bø.

Skogsarbeider, leilending
Daniel Pedersen
fra N. Grinilia
f. 13/5-1859, s.a. Peder Johannesen.
Br. 1888. Se Kleven(11) "Storhaug".

Landskyld 1889: 2 skylddaler 20 skilling (rev. til 5 mark 93 øre).

Skogsarbeider, forpakter
Ole Anundsen Listul
(Ole A. Listul) fra Fjelldalen store f. 8/8-1856 på Årum i Siljan, vokste opp i Dammyra under Island d. 13/10-1929 på Listul, s.a. Anund Dyresen.
g. i Westbrook, Minnesota 1882 m. Karen Tollefsdatter fra Gromstul f. 28/1-1854 d. 2/7-1932, d.a. Tollef Torsteinsen Gromstul.
1. Maren Karine Olsdatter f. 12/3-1883 i Westbrook, Minnesota g. 20/1-1907 m. Hjalmar Johannesen fra Gromstul. Til Minnesota, USA.
2. Elise f. 4/6-1884 i Westbrook, Minnesota d. 13/3-1895 i Listul.
3. Anne Olsdatter f. 14/1-1888 i Fjelldalen g.m. Kristian Engebretsen Aadalen. Se N. Grinilia.
4. Thorsten f. 20/10-1889 i Fjelldalen d. 18/3-1895 på Listul.
5. Martin Olsen Listul f. 23/10-1891 i Fjelldalen. Hadde Listul i et par år. Se nedenfor.
6. Ole f. 14/12-1893 i Listul d. 14/3-1895 i Listul.
7. Thorsten Listul f. 28/5-1896 i Listul. Levde i 1910.
8. Elise Listul f. 29/11-1900 i Listul g.m. Andreas Bø/ Skogsrød fra Skogsrød. Han vokste opp på Bø(3) ved Fossum. Se N. Grinilia.
Br. ca. 1895.

Ole Anundsen emigrerte til Amerika i 1882 og bodde i Highwater tws, Cottonwood county, Minnesota fram til 1885.
Der giftet han seg og fikk sine to første barn. De flyttet hjem i desember 1885. De bodde ca. 10 år i Fjelldalen
før de kom til Listul.

Denne familien flyttet siden til Fjellet skole i Luksefjell.

En takk til Tor Gervin.

Skogsarbeider, forpakter
Martin O. Listul
herfra f. 23/10-1891 d. 1/9-1979.
Br. 1930. Ugift. Se Luksefjellv. 718 under Foss.

Skogsarbeider, kirketjener, forpakter
Arne Aasland.
g.m. Jenny Alvilde Grinilia. 
Br. 1932. Se Bø(1).

Trygve Bråthen.
g.m. Gudrun Elise Fjellet.
Br. 1943. Se S. Rønningen under Bø.

Ingen faste beboere her etter 1946. I dag bortleid som feriested (2001).


Listul 1996. Foto: Gard Strøm.

(C) Gard Strøm.